52.4068784 16.9221245

Redakcja Kwartalnika Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Szczecińska 1Poznań

  • tel: 618294290
  • fax: 618294100
  • rpeis.pl

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

INFORMACJE DLA AUTORÓW1. Objętość nadsyłanych tekstów nie może przekraczać 1 ark.wyd. (36-40 tys. znaków wraz ze spacjami i przypisami) w wypadkuartykułu bądź maksymalnie 10 tys. znaków w wypadku recenzji.2. Teksty należy przesyłać w formie wydruku oraz w wersjielektronicznej wraz z nośnikiem lub na adres poczty elektronicznejRedakcji ( Adres poczty elektronicznej jest chronionyprzed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączonaobsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).3. Wszelkie tabele, wykresy lub ryciny będące częścią tekstunależy również przesyłać w formie edytowalnego zapisuelektronicznego. Minimalna grubość linii rysunku powinna wynosić0,4 pkt, a rysunki należy sporządzić w wersji czarno-białej, wformacie nie większym niż format kolumny (126x180 mm).4. Do artykułu należy dołączyć krótkie streszczenia(abstrakty) w języku polskim i angielskim (ok. 1,5 tys. znaków)oraz słowa kluczowe.5. Do przesłanego tekstu należy dołączyć dane o autorze,adres do korespondencji, numery telefonów i adres pocztyelektronicznej. W wypadku pracowników naukowych prosimy także opodanie nazwy i adresu uczelni macierzystej.6. Do przesłanej propozycji publikacji należy dołączyćoświadczenie, że przedłożony tekst został nadesłany wyłącznie doRedakcji „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego iSocjologicznego”.7. Termin wykonania korekty autorskiej wynosi maksymalnie 1tydzień. Po upływie tego terminu tekst kierujemy do publikacjiwyłącznie z korektą redakcyjną.8. Publikacje w kwartalniku RPEiS nie są płatne.9. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.10. Decyzja Autora o publikacji w RPEiS oznacza zgodę nazarchiwizowanie tekstu w wersji elektronicznej w ogólnodostępnymRepozytorium UAM (http://repozytorium.amu.edu.pl)oraz „The Central European Journal of Social Sciences andHumanities” (http://cejsh.icm.edu.pl).  ZASADY EDYTORSKIEPonieważ nasze czasopismo publikuje artykuły przedstawicielitrzech dyscyplin, którzy zwykle stosują się do zasad edytorskichwłaściwych dla swej dyscypliny, prosimy o dokładne zapoznanie się zponiższymi zasadami. Przypominamy, że odpowiednie przygotowanieteksty pod względem edytorskim jest jednym z warunkówpublikacji.I. Uwagi ogólne1. Zgłoszenie artykułu1.1. Prosimy o przesyłanie 1 egzemplarza wydruku tekstu wrazz wersją elektroniczną. Do listu aplikacyjnego należy dołączyć daneo autorze/autorach (nazwa i adres placówki naukowej, stanowiskooraz adres do korespondencji i adres poczty elektronicznej). Wwypadku finansowania badań, których efektem jest proponowanapublikacja, prosimy o podanie informacji o źródłach ichfinansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeńi innych podmiotów (financialdisclosure). W wypadku opracowań przygotowanych przezdwóch lub więcej autorów, prosimy o wskazanie ich indywidualnegowkładu w powstanie publikacji. 1.2. Do przesłanej propozycji publikacji należy dołączyćoświadczenie, że przedłożony tekst został nadesłany wyłącznie doRedakcji „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego iSocjologicznego”:OświadczenieNiniejszym oświadczam, że:1. Jestem  autorem/współautorem tekstu pt.………………………….2. Tekst nie został dotąd opublikowany i nie został złożony winnej redakcji.3. Tekst jest wolny od wad prawnych.4. Wyrażam zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie mojej publikacji na wszystkich polach eksploatacji, o którychmowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wkwartalniku „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”.1.3. Ghostwriting iguest authorship są przejawem nierzetelnościnaukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie zpowiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniająceautorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowychitp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawynierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etykiobowiązujących w nauce.1.4. Procedura recenzyjna. Wszystkienadesłane prace są recenzowane przez co najmniej dwóchrecenzentów. Recenzje są obustronnie anonimowe. Warunkiem przyjęciatekstu do publikacji są recenzje pozytywne. Wykaz recenzentów jestpublikowany w zeszycie 1 za każdy poprzedni rok kalendarzowy.Przedmiotem oceny na podstawie arkusza recenzji są: charaktertekstu, poprawność sformułowania tytułu, oryginalność i aktualnośćproblemu, poprawność sformułowania problemu badawczego, sposóbprzeprowadzenia badań, założenia metodyczne artykułu, formalnapoprawność tekstu, zakres wykorzystanej literatury, zgodność zprofilem czasopisma, zakres rozwiązania problemu i wkład Autora donauki.2. Prosimy o zachowanie kopii tekstu dla swych własnychcelów, ponieważ Redakcja nie zwraca materiałówniezamówionych.3. Ostateczne przygotowanie tekstu3.1. Jeśli artykuł zostanie pozytywnie zrecenzowany iskierowany do druku, RPEiS wymaga od autorów przesłania poprawionejwersji (uwzględniającej poprawki zasugerowane przez recenzentów)wraz z nośnikiem danych zawierającym aktualną wersję tekstu orazstreszczeń i słów kluczowych. Redakcja preferuje edytor tekstówMicrosoft Word.4. Autor otrzymuje pierwszy wydruk złamanego tekstu dokorekty5. W tekstach publikowanych w RPEiS stosowane są tylkoprzypisy dolne (na dole poszczególnych stron). Osobno należydołączyć zestawienie cytowanej literatury. W przypisach prosimy ostosowanie przyjętego przez w RPEiS zapisu bibliograficznego,którego główne zasady to:- inicjał imienia + nazwisko autora- w wypadku prac zbiorowych, które mają więcej niż trzechautorów – tylko nazwisko pierwszego oraz w skrócie: et al. (np. J.Kowalski et al.)- tytuł publikacji kursywą- tytuł czasopisma w cudzysłowie (pełny tytuł czasopisma -bez skrótów)- tytuł serii wydawniczej bez cudzysłowu- w wypadku pracy zbiorowej: inicjał i nazwisko redaktoraopatrzone skrótem: (red.)- w wypadku opracowań słownikowych i encyklopedycznych:nazwisko redaktora po tytule publikacji- nazwa wydawnictwa- miejsce i rok wydania- numer cytowanej strony (stron)- w razie powołania wyżej wymienionej pozycji: ibidem- w razie powołania pod rząd dwóch lub więcej prac tegosamego autora: idem (zamiast tenże, tegoż) eadem (zamiasttaż, tejże)- w wypadku powołania tej samej publikacji w innym miejscu:op. cit.- w wypadku powołania innej publikacji tego samego autora:inicjał i nazwisko autora, początek tytułu kursywą iwielokropek.Przykładowy zapis przypisów22 A. Studnicki, Polskie prawokarne, cz. 1: Zarys systemowegoujęcia, Warszawa 1994, s. 34.23 W. C. Gilmore, Brudne pieniądze.Metody przeciwdziałania praniu pieniędzy, Warszawa1999, s. 43-45.24 Ibidem, s. 46.25 M. Michalski, Pojęcie icharakter prawny tytułów uczestnictwa w funduszachinwestycyjnych, „Państwo i Prawo 2003, z. 5, s. 32idem, Papiery wartościowe, w: K. Grajewsk(red.), Rynek kapitałowy, Kraków 2001, s.15.26 W. C. Gilmore, European MoneyTrails, t. 2, Harwood 1987, s. 28-34.27 A. Studnicki, op. cit., s. 290 i n.28 W. C. Gilmore,European..., s. 76 i cytowana tamliteratura.29 K. Kalinowska-Modlińska,Przepływ wiadomości o normach prawa, ZeszytyNaukowe UAM, Prawo, nr 9 (24), Poznań 2003, s. 89-90.