Pawła II w Świętej

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Święta 40Stara Wiśniewka

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

STYPENDIA I ZASIŁKI Zgodnie z zapisem w rozdziale 8a Ustawy o
systemie oświaty uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej
ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, budżecie
właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz ze środków
Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej.
Pomoc materialna, o której mowa, może mieć dwojaki charakter :
SocjalnyStypendium szkolne Zasiłek szkolny Motywacyjny
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Ustawa podkreśla, że uczniowi może być przyznana jednocześnie
pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Stypendia przyznawane są na wniosek: Rodziców (prawnych opiekunów),
Dyrektora szkoły ( w praktyce pedagoga szkolnego lub wychowawcy ).
Stypendia i zasiłki szkolne mogą być również przyznawane z urzędu.
STYPENDIUM SZKOLNE Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z
niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności
uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność itp.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż
kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z późn. zm.) tzn. 456,00 zł netto.(
od 1.102012 r.)
ZASIŁEK SZKOLNY Zasiłek szkolny
może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego . Może być
on przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
lub świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z
procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego.
O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa
miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego
zasiłku. STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I ZA OSIĄGNIECIA SPORTOWE -
MOTYWACYJNE Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków
przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
Wypłacane jest ono raz w semestrze, a jego wysokość ustala dyrektor
szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady
pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
Wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty
zasiłku rodzinnego, o której mowa w ustawie o świadczeniach
rodzinnych. Warunkiem otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe
jest uzyskanie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym na
szczeblu co najmniej międzyszkolnym. Stypendium to, podobnie jak
stypendium za wyniki w nauce, jest udzielane przez szkołę i ma
charakter fakultatywny.
STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Aby uzyskać
stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania należy
posiadać wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności: Być
laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem i finalistą
olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju. Być
uczniem, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Stypendium to
przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW „ WYPRAWKA SZKOLNA” Pomoc w
formie dofinansowania zakupu podręczników może być przyznana: 1.
uczniom z rodziny, w której
dochód na osobę przekracza to kryterium dochodowe, ale
istnieją powody pozwalające dyrektorowi szkoły podjąć
decyzję
, o udzieleniu uczniowi takiej pomocy. Powody te,
to : oUbóstwo. oSieroctwo.
oBezdomność. oBezrobocie. o
Niepełnosprawność. o
Długotrwała lub ciężka choroba. oPrzemoc w
rodzinie. oPotrzeba ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności. oBezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych. o
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia
młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze. o
Trudności w integracji osób, które otrzymały
status uchodźcy. oTrudności w przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z zakładu karnego. o
Alkoholizm lub narkomania. oZdarzenia losowego
i sytuacje kryzysowej. oKlęski żywiołowej lub
ekologicznej.2.U czniom
słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku
gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona
wyżej, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty. GORĄCY POSIŁEK Pomoc w postaci
gorącego posiłku ( przeważnie chodzi o sfinansowanie dziecku
obiadów w stołówce szkolnej ) może być przyznana uczniowi przez
GOPS bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w jego rodzinie nie
przekracza 150 % kryterium dochodowego na jednego członka
rodziny.
Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie pomocy w formie gorącego
posiłku. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
- do wglądu. Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc W razie
konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.
Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana osobom i rodzinom z
powodu: Ubóstwa. Sieroctwa. Bezdomności. Bezrobocia.
Niepełnosprawności, Długotrwałej lub ciężkiej choroby. Przemocy w
rodzinie. Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.
Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i
wielodzietnych. Braku umiejętności w przystosowaniu do życia
młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze.
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy.
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego. Alkoholizmu lub narkomanii. Zdarzenia losowego i sytuacji
kryzysowej. Klęski żywiołowej lub ekologicznej. Rodzice i
opiekunowie, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w
szkole powinni złożyć wniosek we właściwej ze względu na miejsce
swojego zamieszkania Filii Ośrodka Pomocy Społecznej Pracownik
socjalny GOPS w celu ustalenia sytuacji bytowej rodziny
przeprowadza w miejscu zamieszkania zgłaszającej się osoby wywiad
środowiskowy.
Pomoc może być również przyznana na podstawie wniosku złożonego
przez szkołę do której dziecko uczęszcza. Szkoła może przekazać do
Ośrodka Pomocy Społecznej listę dzieci, które według jej rozeznania
wymagają wsparcia w/w zakresie lub dotychczas były objęte taką
pomocą i wskazana jest jej kontynuacja.Wniosek o przyznanie
pomocy w formie posiłku dla dziecka w szkole można składać w
trakcie całego roku szkolnego. Pomoc przyznawana jest decyzją i
może obejmować cały rok szkolny z wyłączeniem dni wolnych od nauki
szkolnej.


Opracowanie: Bożena Lewandowska. Psycholog
2012-11-14
Prosimy o zapoznanie się ze stronami internetowymi poświęconymi
problemowi uzależnień, a zwłaszcza dopalaczy:
http://www.dopalaczeinfo.pl/ http://stopdopalaczom.com/ Stanowisko
Wydziału VI Nauk Medycznych PAN w sprawie „dopalaczy”
Wydział VI Nauk Medycznych PAN już w roku ubiegłym starał się
zwrócić uwagę mediów na problem dopalaczy. W tym celu zorganizował
w dniu 28 sierpnia 2009 roku konferencję prasową „Dopalacze: fakty
i mity z udziałem naukowców, terapeutów oraz przedstawicieli
instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem uzależnieniom
narkomanii. Dramatyczne wydarzenia ostatnich tygodni postawiły
znowu w centrum zainteresowań problem tzw. dopalaczy.
Jest to stale i niezwykle dynamicznie rozrastająca się grupa
substancji pochodzenia naturalnego i syntetycznego o silnych
właściwościach psychoaktywnych. Mają one najczęściej mniej lub
silniej zaznaczone właściwości psychostymulujace przypominające
działanie amfetaminy (np. benzylopiperazyna) oraz halucynogenne
(np. salwinoryna występująca w tzw. szałwii szamana), wprowadzane
są do obiegu także związki naśladujące działanie marihuany
działające na receptory kanabinoidowe (np. CP 47,947). Substancje
wchodzące w skład dopalaczy są w większości słabo poznane, a ich
zawartość w oferowanych produktach może się bardzo wahać. Sprawia
to, ze efekt ich działania staje się trudny do przewidzenia.
Ponadto popularne jest łączenie dopalaczy z innymi związkami
psychoaktywnymi, np. z alkoholem czy marihuaną). Wiek użytkowników
dopalaczy stale się obniża, wzrasta niebezpiecznie ich popularność
wśród młodzieży. Dopalacze stanowią nie tylko problem natury
toksykologicznej, ponieważ prowadzą same, oraz ułatwiają, rozwój
uzależnienia, co prowadzi do zaburzenia funkcjonowania mózgowych
systemów związanych z tak istotnymi procesami jak motywacja,
nagroda, uczenie i pamięć.
Budzącą głęboki sprzeciw specyfiką i taktyką rozpowszechniania
dopalaczy jest ich reklamowanie jako produktów „kolekcjonerskich
nieprzeznaczonych do spożycia.
Konieczne jest zatem szybkie podjęcie skoordynowanych i skutecznych
działań zmierzających do ograniczenia używania tych produktów. W
pierwszym rzędzie konieczne jest opracowanie i wdrożenie
długofalowego programu edukacyjnego przy udziale wielu środowisk –
dydaktycznego, medycznego, prawniczego, a także nauczycieli,
rodziców i młodzieży.
Wprowadzić należy bezwzględny zakaz reklamy i promocji wszelkich
produktów zawierających substancje psychoaktywne. Należy wprowadzić
nakaz umieszczania na produktach sprzedawanych jako dopalacze
dokładnego ich składu oraz określenia bezpieczeństwa ich działania
na organizm człowieka. Sprzedaż tych produktów mogłaby być
dopuszczalna tylko w sklepach koncesjonowanych, które uzyskały
odpowiednią licencję. Dopalacze nie powinny być sprzedawane w
sklepach z alkoholem ani w ich sąsiedztwie, podobnie jak w
sąsiedztwie szkół. Trzeba bezwzględnie egzekwować zakaz sprzedaży
dopalaczy młodzieży. Rozpowszechnianie dopalaczy powinno być
monitorowane przez odpowiednią komórkę utworzoną np. w strukturze
Ministerstwa Zdrowia. Wskazane jest zorganizowanie w możliwie
najszybszym czasie specjalistycznego laboratorium identyfikującego
związki wchodzące w skład dopalaczy. Prof. dr hab. Wojciech
Kostowski
Przewodniczący Wydziału VI Nauk Medycznych PAN Warszawa, dnia 6
października 2010 r.
ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DOTYCZĄCEGO GRYPY
A/H1N1

Ogólne wskazania profilaktyczne
Należy: • unikać bliskiego kontaktu z chorymi
osobami,
• kiedy jest się chorym, zostać w domu i zachować dystans do
osób zdrowych
• zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną podczas kichania
i kasłania, a zużytą chusteczkę wyrzucić do kosza na śmieci
• myć często ręce
• unikać dotykania oczu, nosa i ust, żeby nie roznosić
zarazków
• dbać o siebie, dużo spać, być aktywnym fizycznie, unikać
stresu, pić dużo płynów i zdrowo się odżywiać. Objawy nowej grypy
A/H1N1 są podobne jak grypy sezonowej:
• gorączka
• kaszel
• ból gardła
• katar z płynną wydzieliną lub zatkanym nosem
• bóle mięśniowe i stawowe
• ból głowy
• dreszcze
W około 25-30% przypadków nowej grypy mogą występować wymioty
i biegunka. Podobnie jak w grypie sezonowej część zachorowań
przebiega ciężko, a nawet może zakończyć się
śmiercią. Szerzenie się nowej grypy, podobnie jak grypy
sezonowej, odbywa się przez zakażenia drogą powietrzną i
kropelkową. Możliwe jest też przenoszenie się zakażenia przez
dotykanie przedmiotów zanieczyszczonych śliną lub wydzieliną dróg
oddechowych osoby chorej i następnie dotykanie śluzówki osoby
zdrowej. Szkoła jest miejscem, gdzie kontakty między uczniami są
bardzo bliskie i gdzie choroby szerzące się drogą powietrzną mogą
przenosić się szczególnie łatwo. Zakażeni uczniowie mogą też
stanowić źródło zakażenia dla swych rodzin oraz innych członków
społeczeństwa.
Wskazania dla rodziców
Należy: • obserwować domowników wykazujących
objawy grypopodobne, w razie ich wystąpienia zgłosić się do lekarza
rodzinnego
• myć ręce swoje i swojego dziecka mydłem pod bieżącą wodą
oraz pokazać dziecku jak należy to robić
• zatrzymać chore dziecko w domu i wezwać lekarza
• zasłaniać nos chusteczką higieniczną podczas kichania i usta
podczas kasłania
• nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni
• zadbać o to by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do
nosa
• spędzać z dziećmi aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu
Co może zrobić uczeń i jego rodzice, aby zredukować
prawdopodobieństwo szerzenia się zakażeń w szkole?
• Pozostać w
domu w razie choroby. Jeżeli objawy odpowiadają wymienionym wyżej
objawom grypy, należy pozostać w domu 7 dni od wystąpienia objawów
lub 1 dzień po ustąpieniu objawów, jeżeli objawy trwają 7 dni lub
dłużej.
• W czasie kaszlu lub czyszczenia nosa zakrywać nos i usta
chusteczką jednorazową, którą po jednorazowym użyciu należy
wyrzucić, a ręce umyć starannie wodą z mydłem.
• W rozmowie unikać bliskich kontaktów twarzą w twarz. W tym
szczególnym przypadku uzasadnione jest rozmawianie z głową
odwróconą od rozmówcy.
• Unikać dotykania palcami ust, nosa i powiek oczu.
• Poza szkołą unikać przebywania w pomieszczeniach z kilkoma
osobami na raz, a szczególnie masowych zgromadzeń i sportów
kontaktowych.
• Przestrzegać zasad higienicznych wynikających z instrukcji
uzyskanych w szkole również w domu i we wszystkich sytuacjach
pozaszkolnych.