52.2088754 21.0085284

Szkoła Giełdowa

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Książęca 4Warszawa

  • tel: 482262832
  • fax: 226466122
  • gpw.pl

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

PWP- spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania PłynnościSNP- spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej PłynnościC- instrumenty notowane w systemie ciągłymF- instrumenty notowane w systemie dwóch fixingówK- opcja kupnaS- opcja sprzedażyspo- przemysł spożywczylek- przemysł lekkidrz- przemysł drzewnyche- przemysł chemicznyfar- przemysł farmaceutycznytws- przemysł tworzyw sztucznychpal- przemysł paliwowymbu- przemysł materiałów budowlanychbud- budownictwoele- przemysł elektromaszynowymet- przemysł metalowymot- przemysł motoryzacyjnypin- przemysł inneban- bankiube- ubezpieczeniadew- deweloperzykap- rynek kapitałowyfin- finanse innehad- handel detalicznyhah- handel hurtowyinf- informatykatel- telekomunikacjamed- mediaene- energetykahir- hotele i restauracjeuin- usługi inneZ- zawieszenie obrotubd- bez dywidendybzd- bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendybp- bez prawa poborupw- po wymianiezj- zmiana jednostki transakcyjnej (od momentu zmiany do ostatniejsesji przypadającej przed dniem wymiany)/1- emitent złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwościązawarcia układu/2- emitent złożył wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującejlikwidację majątku/3- sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, żemajątek emitenta nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania/4- uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku oogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta niewystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania/5- sąd ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku emitenta/6- sąd ogłosił upadłośc emitenta z możliwością zawarcia układu/7- uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłościobejmującej likwidację majątku spółki/8- emitent złożył wniosek o zmianę sposobu prowadzenia postępowaniaupadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarciaukładu na postępowanie obejmujące likwidację majątku emitenta/9- sąd wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzeniapostępowania upadłościowego z postępowania obejmującego likwidacjęmajątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu/10- uprawomocniło się postanowienie sądu o zmianie sposobuprowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania obejmującegolikwidację majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarciaukładu/11- sąd wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzeniapostępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarciaukładu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego/12- uprawomocniło się postanowienie sądu o zmianie sposobuprowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania zmożliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidacjęmajątku upadłego/13- sąd wydał postanowienie o odrzuceniu wniosku o ogłoszenieupadłości/14- sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego/15- sąd wydał postanowienie o uchyleniu postępowania upadłościowego/16- emitent złożył oświadczenie o wszczęcie postępowania naprawczego/17- sąd wydał postanowienie o zakazie wszczęcia postępowanianaprawczego/18- wobec emitenta wszczęte zostało postępowania naprawczego/19- umorzenie postępowania naprawczego/20- otwarcie likwidacji emitenta/21- emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązkiinformacyjnych/22- emitent naruszył przepisy obowiązujące na giełdzie/23- emitent złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowegozgodnie z przepisami prawa właściwego/24- emitent zmienił wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwościązawarcia układu na wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującejlikwidację majątku/25- emitent zmienił wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującejlikwidację majątku na wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwościązawarcia układu/26- uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowaniaupadłościowego z uwagi na brak środków w majątku emitentawystarczających na zaspokojenie kosztów postępowania/27- wniesiono powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważnościuchwały/uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego emitentas- papier wartościowy spełnia warunki przedmiotu pożyczki w celudokonania krótkiej sprzedażyH- raport finansowy skonsolidowanyJ- raport finansowy jednostkowyA- zawieszenie przyjmowania zleceń krótkiej sprzedaży w związku zprzekroczeniem limitów zawieszeń rozliczeń transakcji giełdowych(limity zawieszeń rozliczeń określają regulacje Krajowego DepozytuPapierów Wartościowych dostępne na stronie www.kdpw.pl.B- zawieszenie przyjmowania zleceń krótkiej sprzedaży z uwagi nabezpieczeństwo obrotu giełdowego ( w szczególności w przypadkach októrych mowa w Rozdziale VIII, par. 20, Szczegółowych Zasad ObrotuGiełdowego.C- zawieszenie przyjmowania zleceń krótkiej sprzedaży na wniosekKNF.*Dla instrumentów pochodnych:Dla kontraktów terminowych:W trakcie sesji jest to zmiana kursu ostatniej transakcji do kursuodniesienia. Po zakończeniu sesji jest to zmiana kursurozliczeniowego do kursu odniesienia.Dla opcji:W trakcie sesji jest to zmiana kursu ostatniej transakcji do kursuodniesienia. W dniu wygaśnięcia opcji jest to zmiana ostatecznegokursu rozliczeniowego do kursu odniesienia.Dla jednostek indeksowych:W trakcie sesji jest to zmiana kursu ostatniej transakcji do kursuodniesienia. W terminach rozliczeniowych jest to zmiana kursurozliczeniowego do kursu odniesienia.*Dla produktów strukturyzowanych:Poziom Referencyjny wyznaczany jako środek spreadu animatora nazakończenie fazy notowań ciągłych w poprzednim dniu sesyjnym lub,jeżeli nie jest możliwe wyznaczenie środka spreadu animatora, kursostatniej transakcji giełdowej zawartej tym instrumentem.Szczegółowe zasady obliczania Poziomu Referencyjnego oraz środkaspreadu animatora znajdują się w Szczegółowych Zasadach ObrotuGiełdowego w systemie UTP.**Dla kontraktów terminowych:W dniu wygasania kontraktów terminowych w kolumnie „Kursrozliczeniowy”, dla wygasających tego dnia kontraktów, znajduje sięostateczny kurs rozliczeniowy. Wartość ostatecznego kursurozliczeniowego oznaczona jest dodatkowo literą „O”.Dla opcji:W przypadku braku transakcji - kurs teoretyczny.***Dla kontraktów terminowych:Wartości indeksu WIG20 publikowane są w czasie rzeczywistym(on-line)(1)(2)Dla kontraktów terminowych (Obligacje skarbowe):kurs średni z rynku Treasury BondSpot Poland (TBSP) wyliczony jakośrednia arytmetyczna najlepszego zlecenia kupna i sprzedaży,podawany z 15 minutowym opóźnieniemobligacja najtańsza w dostawie (CTD – cheapest to deliver)wyliczenia na podstawie kursów średnich obligacji skarbowych zrynku TBSP (dane opóźnione o 15 minut) wchodzących w skład koszykaoraz kursu kontraktu terminowego (dane opóźnione o 15 minut)