50.078641 19.994464

Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Libertowie

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Jana Pawła II 43Kraków

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Libertowie  PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW DZIECI I MŁODZIEŻY2011-2014 dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznióworaz potrzeb środowiska szkolnego Program ten ma charakter otwarty, będzie poddawany modyfikacji iunowocześnianiu Libertów, 2011(zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną15.11.2011      , uzgodniony z RadąRodziców15.11.2011                          ) SPIS  TREŚCI  I. WPROWADZENIE II.PODSTAWA  PRAWNA   DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH  PODEJMOWANYCH  W  SZKOLE III.DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH IV.PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE V.CELE I ZADANIA SZKOLNEJ PROFILAKTYKI VI.PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH VII.NARZĘDZIA I TECHNIKI BADAWCZE POMOCNE W OCENIE SYTUACJIUCZNIA  I RODZICÓWVIII.EWALUACJA  I        WPROWADZENIEProgram profilaktyki jest odpowiedzią na realne problemy dzieci imłodzieży oraz zagrożenia występujące w społeczeństwie, wśrodowisku szkolnym i domowym. Program jest opracowany na podstawiediagnozy przeprowadzonej w szkole.Aby nasze oddziaływania na młodzież były skuteczne, w centrumprofilaktyki powinno znaleźć się jak najwięcej istotnychczynników  chroniących, do których należą:silne więzi rodzinnemocno zakorzenione normy oraz wartościpozytywne grupy rówieśniczezainteresowanie szkołą oraz chęć zdobycia wykształceniaZałożeniem szkolnego programuprofilaktyki jest wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę natemat  niebezpieczeństw, jakie mogą napotkać w środowiskuszkolnym i domowym, zdrowego rozwoju i stylu życia, stworzenieoptymalnych warunków dla nauki i rozwoju uczniów, a takżemonitorowanie  podjętych działań.Zadaniem szkolnej profilaktykijest ochrona dzieci i młodzieży przed wszelkimi zagrożeniami poprzez działania profilaktyczno – wychowawcze, reagowanie wprzypadku pierwszych oznak pojawienia się w szkole lub w domuzachowań ryzykownych.Obiektem działań jest całaspołeczność szkolna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci imłodzieży. II       PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃPROFILAKTYCZNYCHUstawa z dn.  26 października 1982r. o postępowaniu wsprawie nieletnich  (Dz. U. z 2002r. nr 11, poz. 109 zpóźniejszymi zmianami)Ustaw z dn. 7 września 1991r. o systemie oświatyUstawa z dn. 11 listopada 1964r.  kodeks postępowaniacywilnegoUstawa z dn. 25 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomaniiUstawa z dn. 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. nr 111, poz. 535)Ustawa z dn. 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości iprzeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. nr 35 poz.230 zpóźniejszymi zmianami)Ustawa z dn. 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz. U. z 2003r. nr 24 poz.198)Ustawa z dn. 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przednastępstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z1996r. nr 10 poz. 55)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 26lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowaniaprzedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typachszkól (Dz. U.  nr 51 poz.458 z późniejszymi zmianami)Rozporządzenie MENiS z dn.31 października 2003r. w sprawieszczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśróddzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. nr 26 poz.226)   III      DIAGNOZA OBSZARÓWPROBLEMOWYCH                     Nasza szkoła liczy obecnie    189      uczniów. Do szkoły uczęszczajądzieci w wieku 5  do 12 lat.  Zależy nam, abyuczniowie  na terenie naszej szkoły i poza nią czuli siębezpiecznie i darzyli pracowników szkoły zaufaniem. Istotne jest,aby praca wychowawcza i profilaktyczna przynosiła efekty w postaciwzrostu świadomości uczniów i ich rodzin.               Główne problemy wymagające rozwiązania , opracowane na podstawiewyników ankiet , przeprowadzonych w roku szkolnym 2010/2011 to:Podniesienia świadomości w zakresie unikania ryzykownychzachowań w grupie rówieśniczej,Wpływ używania substancji energetyzujących, narkotyków,alkoholu i palenia papierosów na zdrowie i życieRóżne formy cyberprzemocy – talking,Kwalifikacja prawna niektórych zachowań i czynów orazodpowiedzialność prawna nieletnich za popełniane czyny.Wzajemna odpowiedzialność za bezpieczeństwo w grupierówieśniczej – co robić w sytuacjach kryzysowych.                Szkoła powinna dostrzegać trudności i problemy uczniów oraz pomagaćw ich rozwiązywaniu. Efektywność podejmowanych działań w stosunkudo dzieci i młodzieży zależeć będzie w znacznym stopniu  odmożliwości włączenia się rodziców, ponieważ oni są pierwszymiwychowawcami  w tym zakresie, przekazując wartości i własnepoglądy. Szkoła natomiast powinna  spełniać rolę wspierającą,konstruując programy edukacyjne dla uczniów,  włączać w swojedziałania rodziców celem uzupełniania wiedzy i uzyskaniapotrzebnych umiejętności.                IV     PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE Szkolny program profilaktyczny jest zgody z:Statutem szkołyProgramem wychowawczym szkołyKoncepcją pracy szkołyOsoby odpowiedzialne za realizację działań profilaktycznych:dyrektor szkoły - dba o doskonalenie nauczycieli w zakresiedziałań profilaktycznych i wychowawczych, finansuje, monitorujepracę wychowawców klas i pedagoga szkolnego, wyznaczaodpowiedzialnych za realizację zadań pedagog szkolny - podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze, wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczego iSzkolnego Programu Profilaktyki w stosunku do uczniów i rodziców zudziałem nauczycieli, na bieżąco rozpoznaje najpoważniejszezagrożenia, patologie i wdraża plan naprawczy nauczyciel – wychowawca i pozostali nauczyciele - doskonaląswoje kwalifikacje, zdobywają nowe umiejętności w zakresie działańprofilaktycznych, realizują zadania profilaktyczno - wychowawcze,wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego ProgramuProfilaktyki w stosunku do uczniów i rodziców, na bieżącorozpoznają najpoważniejsze zagrożenia, patologie i wdrażają plannaprawcze, współpracują z rodzicami, dbają o poczuciebezpieczeństwa i akceptację ucznia w klasie, są wzorem iautorytetem dla konstruktywnych zachowań i postaw ściślewspółpracują z pedagogiem, rodzicami i dyrekcją szkoły rodzice - aktywnie współpracują ze szkołą, korzystają z pomocyi wsparcia ze strony pedagoga szkolnego, nauczycieli i wychowawców W zakresie realizacji działań profilaktycznych szkoła współpracujez :Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  w SkawiniePolicjąGOPS w MogilanachGminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG w Mogilanachprzedstawicielami Sądu Rejonowego ds. Rodzinnych iNieletnich  w Krakowieoraz innymi instytucjami pracującymi na rzecz dzieci imłodzieży  V      CELE I ZADANIA SZKOLNEJPROFILAKTYKI Celem głównym Szkolnego Programu Profilaktycznegojest :zapoznanie uczniów z zagrożeniami, na jakie mogą być narażeni iprzygotowanie ich do efektywnego i konstruktywnego radzenia sobie zwszelkimi trudnymi sytuacjami życiowymiCele szczegółowe :zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w szkole, w domu,w ruchu komunikacyjnym, a także podczas spędzania czasu wolnegozapoznanie uczniów z elementami zdrowego stylu życia  wszkole i poza nią – sposoby radzenia sobie ze stresem i agresjąrozbudzenie wśród uczniów chęci do rozwoju intelektualnego izainteresowań, zmotywowanie do nauki, ukazanie pozytywnych stronwysiłku w rozwojuzmotywowanie uczniów do stosowania zasad kulturalnegozachowania wobec kolegów i nauczycieli, zwiększenie szacunku wobecosób starszych zapobieganie wulgaryzmomwpajanie zasad tolerancji wobec wszelkie inności tj. osóbniepełnosprawnych, chorych, niezamożnych finansowozapoznanie uczniów z tematyką szkodliwości palenia i spożywaniaalkoholu, wzrost świadomości na temat wpływu używek nafunkcjonowanie człowiekazapoznanie uczniów ze sposobami porozumiewania się wspołeczności szkolnej, chęć i umiejętność  rozwiązywaniakonfliktów  w sposób konstruktywny, bez użycia agresji słownej i fizycznejzapobieganie i zmniejszanie szkód występujących w związku zsięganiem po substancje uzależniające dostarczanie wiedzy oszkodliwości używania alkoholu, palenia papierosów istosowania  środków odurzającychograniczenie i eliminowanie zachowań ryzykownych idemoralizujących takich jak: wagary, agresja i przemoc, konflikty zprawem, przedwczesna inicjacja seksualna ( pomoc w rozwijaniuumiejętności społecznych i psychologicznych, redukowanie zachowańagresywnych w grupie rówieśniczej, popularyzowanie alternatywnychform spędzania czasu wolnego )ukształtowanie osobowości ucznia w taki sposób, by prawidłowofunkcjonował w  środowisku szkolnym i pozaszkolnym ( budowaniepoczucia własnej wartości  i zachowań asertywnych, kształcenieumiejętności komunikacji interpersonalnych )wypracowanie właściwych form współpracy z rodzicami (  pedagogizacja rodziców, porady i konsultacje dla rodziców,zaangażowanie rodziców w życie szkoły ) .Forma realizacji:- godziny wychowawcze- lekcje- zajęcia z pedagogiem- zajęcia warsztatowe z udziałem specjalistów- zajęcia pozalekcyjne- zajęcia w świetlicy środowiskowej- uroczystości szkolne- konkursyMetody pracy:- pogadanki, dyskusje, warsztaty dla nauczycieli, uczniów irodziców, treningi,  zabawy psychologiczne, ankiety, konkursy,obserwacje, wywiady , rozmowy indywidualne i grupowePrzewidywane efekty działańprofilaktycznych: uczeń uzyskuje pełną wiedzę na temat zagrożeń orazmożliwości radzenia sobie z nimiuczeń zna zagrożenia , jakie stwarza używanie alkoholu,nikotyny i środków odurzających i nie sięga po te środkiuczeń jest objęty pełną i kompleksową pomocą psychologiczno-pedagogicznąuczeń identyfikuje się ze środowiskiem klasowym, szkolnymuczeń zna korzyści, płynących ze zdrowego trybu życiaumie bezpiecznie funkcjonować  w  szkole i domuwie jak zachować się w sytuacjach kryzysowych W szkole obserwujemy:mniejszą ilość uczniów opuszczających zajęciawzrost zaangażowania rodziców w życie szkołyspadek liczby konfliktów uczniowskich, wzrost integracjiuczniów w klasiespadek nadużywania słów wulgarnych i obraźliwychkulturalne zachowanie się uczniów wobec osób starszych irówieśnikówwzrost aktywności uczniowskiej w rozwijaniu  swoichumiejętności i poszanowaniu wiedzy VI      PLAN  DZIAŁAŃPROFILAKTYCZNYCHZADANIASPOSOBY REALIZACJIOSOBY ODPOWIEDZIALNETERMINPoznanie środowiska rodzinnego uczniów- ankieta diagnozująca dla wychowawców- sporządzenie list uczniów, potrzebujących pomocy-rozmowy z uczniami i rodzicami, sporządzenie listynajistotniejszych potrzeb- wywiady środowiskowe-wizyty domowe- współpraca z GOPS, sądem, policją i strażą gminną - wychowawcy  klas (przekazują informacje pedagogowi )- do 15. X każdego rokuZasady bezpieczeństwa w szkole, domu, podczas spędzania wolnegoczasu. Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym- 1) zajęcia w kl.0 – VI z wych.  n/t:- bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły- zasady przebywania na terenie szkoły-regulamin zachowania się podczas przerw- 2) uświadomienie zasad prawidłowego zachowania ucznia w ruchudrogowym, realizowane na lekcjach techniki w kl. IV-3) udział w powiatowym konkursie  BRD- wychowawcy klas- nauczyciele – koordynator programu wychowania komunikacyjnego- do 10.IX. każdego rokuZapobieganie agresji słownej i fizycznej. Nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów- spotkania klas z pedagogiem,- zajęcia integracyjne w klasach- zajęcia z komunikacji interpersonalnej- zajęcia na temat rodzaju emocji i umiejętnego ich rozpoznawania- ukazywanie pozytywnego i negatywnego znaczenia stresu-zajęcia na temat negatywnych konsekwencji agresji- odpowiedzialność prawna uczniów – zajęcia z udziałem kuratorasądowego lub pracownikiem policji- wyjazdy klasowe, wycieczki ( 2 x teatr,3x muzea, 3 x warsztaty, 1x wycieczka turystyczna)- pedagog- wychowawca  wrzesień  - 2 razy w rokuZapoznanie uczniów  z zasadami dobrego zachowania ikulturalnego odnoszenia się do siebie i innych, wzbudzanie szacunkuwobec starszych osób. Eliminowanie wulgaryzmów i braku szacunku dla mienia szkolnego.- ustalenie zasad zachowania ucznia- zapoznanie uczniów z regulaminami szkoły i konsekwencjamiza  ich niestosowanie(statut szkoły)- współpraca z samorządem szkoły- wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za swoje słowa i czyny(rozmowy, pouczenia, wyciąganie konsekwencji, nagradzanie dobrychzachowań, scenki )- wychowawcy- pedagog- kształtowanie zachowań cały rokDbałość o wysoką frekwencję i dyscyplinę pracy, profilaktykanieusprawiedliwionych nieobecności w szkole- sprawdzanie nieobecności na każdej lekcji- rozliczanie opuszczonych godzin lekcyjnych-spotkania informacyjne z rodzicami, konsultacje z rodzicami wgustalonych godzin- punktualne  zaczynanie i kończenie lekcji- kontrola sprawdzania frekwencji w dzienniku lekcyjnym-wizyty domowe lub telefony w celu wyjaśnienia przyczynnieobecności ucznia w szkole- kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego (15 dni nieobecnościw miesiącu) - wszyscy nauczyciele- wychowawcy- pedagog szkolny- cały rok- zgodnie z planem spotkań z rodzicamiInformowanie uczniów o szkodliwości palenia papierosów i piciaalkoholu. Aspekty zdrowotne stosowania używek.- spektakle profilaktyczne ( 1 x w roku)- rozmowy z wychowawcami i pedagogiem szkolnym- konkursy o tematyce szkodliwości palenia i picia alkoholu- pedagog- wychowawcy- cały rokZachowanie się w sytuacjach kryzysowych- realizacja programu „Ratujemy i uczymy ratować”- zajęcia z wychowawcą i pedagogiem szkolnym o sytuacjachkryzysowych, w tym również w grupie rówieśniczej – jak zachować sięgdy dzieje się coś złego- znajomość telefonów alarmowych i odpowiednich instytucji, wpisICE w telefonie komórkowychM.Pałka klasy  0-3A.Górak-Suder klasay 4-6  Wychowawcy, pedagog     wychowawcaWszystkie klasy raz w roku mają warsztaty z fantomami z udzielaniapierszej pomocyZapobieganie przemocy rówieśniczej- różne formy przemocy – fizyczna, psychiczna, cyberprzemoc (zasadykorzystania z telefonów, Internetu)- kwalifikacja czynów zabronionych – przykłady zachowań wśródmłodzieży- odpowiedzialnośc prawna nieletnichWychowawcy, pedagog, funkcjonariusz policjiW klasach 4-6 dwa razy w rokuZapobieganie podejmowania przez młodzież  zachowańryzykownych: palenie tytoniu, kontakt z alkoholem, używanie środkówodurzających   Zasady bezpiecznego korzystania z internetu      Diagnoza zagrożenia uzależnieniem wśród  uczniów- ankieta diagnozująca-rozmowy indywidualne i grupowe- filmy edukacyjne- gazetki tematyczne-tematyka uzależnień na godz. wychowawczych-stosowanie procedur postępowania -zagrożenia związane z „obecnością” w sieci- jak zapobiegać tym problemom, gdzie szukać pomocy   - środki psychoaktywne(dopalacze, narkotyki, alkohol))- grupy formalne i nieformalne- anoreksja i bulimia-sekty- wychowawcy- pedagog         - nauczyciel informatyki-wychowawca     - pedagog  kl. VI - pedagog kl. VI - pedagog kl. VI- pedagog kl. VI- cały rok                  I semestr I semestr II semestrIIsemestrZapobieganie podejmowania przez młodzież  zachowańryzykownych: wczesna inicjacja seksualna.Kształtowanie postaw prorodzinnych - realizacja tematyki w ramach godzin  wychowawczych izajęć  przygotowania do życia w rodzinie, lekcje przyrody - wychowawcy- nauczyciel  wych. prorodzinnego- wedługzapotrzebowaniaPropagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasuwolnego Jak zdrowo się odżywiać – profilaktyka zaburzeń anoreksji i bulimii- zajęcia integracyjne- zajęcia pozalekcyjne- wycieczki, zawody sportowe- turnieje międzyklasowe-koła zainteresowań- zapoznanie z bezpiecznymi i alternatywnymi formami spędzaniaczasu wolnego- wychowawcy klas- nauczyciele wych. fizycznego- nauczyciele przedmiotowi (przyroda, edukacja wczesnoszkolna, SKS,basen )- wychowawca świetlicy- cały rokPoszanowanie i tolerancja dla odmienności zachowań, kultur i różnicmiędzy ludźmi- angażowanie uczniów niepełnosprawnych w życie szkoły- pogadanki- filmy edukacyjne- wychowawcy- pedagog- cały rokWspółpraca z rodzicami- zapoznanie  rodziców  z programem profilaktyki,informowanie o dostępnych formach pomocy- wymiana informacji na temat uczniów i występujących zagrożeniach- organizowanie imprez szkolnych- zaangażowanie rodziców w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań iśrodków zaradczych- spotkania warsztatowe dla rodziców- konsultacje dla rodziców- organizacja pomocy finansowej i materialnej dla najuboższychrodzin- wizyty domowe- pedagog- wychowawcy- specjaliści- cały rokTworzenie grup wsparcia dla uczniów nie radzących sobie z trudnymisytuacjami  życiowymi Pomoc dzieciom z problemami w nauce i zachowaniu- powoływanie zespołów dla uczniów ze specjalnymi potrzebamiedukacyjnymi- opracowywanie i realizacja indywidualnych programówedukacyjno-terapeutycznych- wspieranie rodziców w nawiązywaniu kontaktu z poradniamispecjalistycznymi- działalność świetlicy profilaktyczna- zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne- zastępca dyrektora- pedagog- wychowawcy- nauczyciele- cały rokPrzygotowanie do podejmowania decyzji odnośnie wyboru szkoły ,motywowanie do nauki i doskonalenia własnych zainteresowań- godz. wychowawcze na temat pozytywnych stron rozwojuintelektualnego- pogadanki- spotkania z przedstawicielami szkół gimnazjalnych- wychowawcy- pedagog- zaproszeni specjaliści- drugie półrocze roku szkolnegoSzkolenia dla nauczycieli i pracowników w zakresie profilaktykizagrożeń oraz umiejętności wychowawczych- konferencje- warsztaty- szkolenia rad pedagogicznych- pracownicy szkoły- wg potrzeb  VII     NARZĘDZIA I TECHNIKI BADAWCZE POMOCNE WOCENIE SYTUACJI UCZNIA I RODZICÓW Do realizacji zadań zastosowane będą następujące narzędzia itechniki badawcze:ankieta dla uczniówankieta dla rodzicówanaliza ilościowa i jakościowa badań ankietowych na początkuroku i pod koniec rokuwywiady środowiskowetesty socjometryczneobserwacjanotatkasondaż  VIII   EWALUACJAProgram Profilaktyki w trakcie realizacji będzie podlegałewaluacji. Przewiduje się przeprowadzenie na koniec  rokuszkolnego badanie przy użyciu ankiety. Jej  adresatami będąuczniowie  kl. IV – VI, rodzice i nauczyciele. W klasachmłodszych 0 – III wnioski do ewaluacji opierać się będą narozmowach z uczniami i obserwacji. Wyniki badań będą przedstawioneradzie pedagogicznej  i posłużą do analizy przeprowadzonychdziałań, ich skuteczności oraz potrzeby wprowadzenia ewentualnychzmian.