54.37273 18.6178102

i Przedsiębiorczości Politechniki Gdańskiej pod adresem

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Zwycięstwa 27Gdańsk

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Projekt „Centrum Zaawansowanych TechnologiiPOMORZE” to projekt partnerski, realizowanym przezPolitechnikę Gdańskąoraz Uniwersytet Gdański. Celem wspólnegoprzedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju firm innowacyjnych poprzezrozwój infrastruktury badawczej i logistycznej uczelni orazstworzenie mechanizmów generowania, transferui komercjalizacji innowacji.W wyniku realizacji Projektu zmodernizowanoistniejącą infrastrukturę techniczną,naukowo-badawczą i technologiczną PG i UG. Przeprowadzonokompleksowe remonty sal laboratoryjnych oraz zakupiono nowoczesnąaparaturę badawczą.Projekt został objęty wsparciem UniiEuropejskiej ze środków Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata2007-2013. Budżet Projektu to prawie 24 mln zł, z czego 75%stanowiło dofinansowanie.Powołanie Centrum Zaawansowanych TechnologiiPOMORZE jest ściśle związane realizacją założeń RegionalnejStrategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P) w zakresiezbudowania trwałego partnerstwa pomiędzy wyższymi uczelniami ijednostkami badawczo – rozwojowymi a przemysłem i przedsiębiorcamioraz wzrostu konkurencyjności w regionie.Działalność Centrum ZaawansowanychTechnologii POMORZE ma na celu wspieranie rozwoju następującychdomen:Technologie Informacyjne iTelekomunikacyjneMateriały Funkcjonalne iNanotechnologie OchronaŚrodowiskaBiotechnologia, Chemia Żywności, ChemiaLeków Serdecznie zapraszamy do zapoznania się zprofilami badawczymi Laboratoriów Centrum ZaawansowanychTechnologii POMORZE oraz z ofertą dla przedsiębiorców w zakłdceLABORATORIA CENTRUM.Realizujemy usługi w oparciu o zasadyudzielania pomocy de minimis opisane w Regulaminie udzielalaniapomocy de minimis podmiotom korzystającym z infrastrukturyLaboratoriów wyposażonych w ramach Projektu Centrum ZaawansowanychTechnologii POMORZE.Przedsiębiorca zainteresowany usługamiwykonywanymi w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZEpowinien złożyć w siedzibie Biura Centrum następującedokumenty:1.Wypełniony wniosek o udzielenie pomocyde minimis (dopobrania)2.Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis,jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc deminimis oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenieo uzyskanej/nie uzyskanej pomocy de minimis (dopobrania)3.Wypełniony formularz informacjiprzedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do pobrania)4.Poświadczenie wpisu do Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), odpis z KrajowegoRejestru Sądowego lub innego rejestru świadczącego o tym, że jestprzedsięborcą, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniemzłożenia wniosku o przyznanie pomocy de minimis lub wydruki tychdokumentów oraz roczne sprawozdania finansowe w rozumieniuprzepisów o rachunkowości za ostatnie 3 lata obrotowe, gdyobowiązek ich sporządzenia wynikał z przepisów prawa albo gdy mimobraku obowiązku przedsiębiorca je sporządził.