50.011597 20.984658

Interaktywny Powiat Tarnowski Zbigniew Armatys

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Pl. Solny 14Tarnów

  • tel: 146925325
  • fax: 146288323
  • yagi.pl

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

 REGULAMIN (OGÓLNE WARUNKI UMÓW) A. / POSTANOWIENIA OGÓLNE:1.Niniejszy Regulamin okrela warunki zawierania i wykonywaniawszystkich umów sprzeday zawieranych z Interaktywny PowiatTarnowski (dalej: Sprzedawca) zarówno w placówkach Spóki jak i zaporednictwem Sklepu Internetowego. Zgodnie z art. 384 KodeksuCywilnego s one czci umowy zawartej ze Sprzedawc.2.Interaktywny Powiat Tarnowski Zbigniew Armatys  z siedzib wTarnowie, ul. Krakowska 2, numer identyfikacjipodatkowej nadanej przez I Urzd Skarbowy w Tarnowie - NIP:873-137-55-17, numer wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczejnadanej przez Prezydenta Miasta Tarnowa nr20536/2000  oraz - Regon 8518177423.Interaktywny Powiat tranowski Sklep Internetowy dziaajcy podadresem www.yagi.pl www.anteny.net, www.terabit.pl4.Regulamin okrela zasady zawierania umów sprzeday towarówoferowanych przez Sprzedawc.5.Regulamin jest publikowany na stronie www.yagi.pl w zakadnce o firmie orazserwis.6.Przez Nabywc naley rozumie osob nabywajc towary w placówkachSprzedawcy bd w Sklepie Internetowym, bdc konsumentem w rozumieniuart. 22 ind. 1 Kodeksu Cywilnego.7.W przypadku zamówie skadanych w Sklepie Internetowym przezpodmioty inne ni Nabywca w rozumieniu niniejszego Regulaminu,Regulamin stosuje si odpowiednio nie uwzgldnia si regulacji ustawyz dnia 2 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentóworaz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produktniebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnychwarunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego,w szczególnoci przepisów dotyczcych prawa odstpienia od umowysprzeday oraz uprawnie z tytuu niezgodnoci towaru z umow.8.Ceny podane w placówkach sklepów i Sklepie InternetowymSprzedawcy podawane s w zotych polskich (PLN) i stanowi wartobrutto oraz netto.9.Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowi oferty wrozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego stanowi zaproszenie dozawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.10.Strony wyczaj niniejszym odpowiedzialno z tytuu rkojmi za wadyfizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób prowadzcych dziaalnogospodarcz (przedsibiorców).11.Sprzedawca zastrzega, e Nabywca staje si wacicielem zakupionegotowaru w momencie cakowitej zapaty za ten towar.12.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane sprzepisy obowizujcych ustaw.13.W przypadku ewentualnych sporów wynikajcych z umów sprzedayobjtych niniejszym regulaminem Sprzedawca bdzie dy do polubownegoich rozstrzygnicia. W przypadku niemonoci polubownego zaatwieniasprawy waciwym do rozstrzygnicia sporu bdzie sd waciwy dla siedzibypozwanego lub sd waciwy dla miejsca wykonania umowy. B. / POSTANOWIENIA DOTYCZCE SKLEPU INTERNETOWEGO: Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanieprzez Nabywc poprawnych danych w formularzu danych osobowych. ODBIÓR TOWARU Czas realizacji zamówienia:1.Na czas dostarczenia zamówionego towaru skada si czas realizacjizamówienia u Sprzedawcy oraz czas dostarczenia przesyki przez firmkuriersk lub Poczte Polsk.2.Jeeli towar znajduje si w magazynie Sprzedawcy, typowy czasprzygotowania zamówienia do wysyki wynosi jeden dzie roboczy.Decyduje data potwierdzenia zamówienia (moment, gdy zlecenieotrzymuje status Otrzymano potwierdzenie zamówienia).3.Czas realizacji zamówienia moe si wyduy z powodu: a.braku towaruw lokalnym magazynie w chwili skadania zamówienia i koniecznocisprowadzenia go,b.koniecznoci dokonania czynnoci kompletacji sprztu (zestaw),c.z powodu wczeniejszej rezerwacji danego towaru przez innegoNabywc (bdy systemu komputerowego nie stanowi podstawy doformuowania roszcze odszkodowawczych pod adresem Sprzedawcy). 4.W przypadku, gdy zamówienie otrzymao status Otrzymanopotwierdzenia zamówienia po godzinie 15-ej, zlecenie bdzie oddanedo realizacji w nastpnym dniu roboczym.5.Sprzedawca zastrzega uprawnienie do anulowania zamówienia po 7dniach w przypadku niemoliwoci skontaktowania si z Nabywc celempotwierdzenia zamówienia.6.W przypadku, gdy zamówiony towar nie bdzie dostpny na rynkupracownik Sklepu Internetowego skontaktuje si z Nabywc (telefon,e-mail) w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowaniazamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji. Forma realizacji i czas dostarczenia przesyki:1.Zamówiony przez Nabywc towar dostarczany jest za porednictwemfirmy kurierskiej UPS DPD oraz za porednictwem Poczy Polskiej.2.Towar wysyany i dostarczany jest tylko w dni robocze (odponiedziaku do pitku).3.Do okresu dostawy nie wlicza si dni wolnych od pracy u Sprzedawcy(soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy), jak równie dni, wktórych firma kurierska nie wiadczy usug przewozowych.4.Typowy czas dostarczenia przesyki wynosi 24 godziny w przypadkuwikszych miast w pozostaych przypadkach wynosi do 48 godzin. Towardomylnie wysyany jest na adres podany przez Nabywc w formularzudanych osobowych. Prawidowe dostarczenie przesyki znacznie uatwipodanie numeru telefonu kontaktowego przez Nabywc. Sprzedawcadostarcza przesyk za porednictwem profesjonalnego przewonika i nieodpowiada za opónienia w dostawie wynikajce z dziaa, bd zaniechaprzewonika - firmy kurierskiej. Do prawidowego odbioru przesykiwymagana jest obecno pod adresem dostawy osoby do tego upowanionejdysponujcej dokumentem tosamoci - skadajcego zamówienie, bddziaajcej w jej imieniu.5.Zapewniona jest moliwo ledzenia drogi przesyki po jej wysaniu ikontrolowania stanu realizacji zamówienia na stronie internetowejfirmy kurierskiej UPS, DPD oraz Poczy Polskiej. Jest to moliwe popodaniu numeru listu przewozowego (przesyki).6.W przypadku stwierdzenia przez Nabywc przy odbiorze uszkodzemechanicznych zakupionego towaru (przesyka jest uszkodzona lubniekompletna), Nabywca zobowizany jest do naniesienia odpowiednichadnotacji w licie przewozowym i uprawniony do odmowy przyjciatowaru. Brak adnotacji w licie przewozowym co do stanu przesykioznacza, e dostarczony i wydany przez kuriera towar jest zgodny zzamówieniem, by kompletny i nie uszkodzony w chwili jego wydawaniaNabywcy. Koszty dostawy: Koszty dostawy s automatycznie doliczane w podsumowaniu formularzazamówienia w zalenoci od formy realizacji zamówienia.  Sposób patnoci:1.Gotówka Nabywca dokonuje patnoci gotówk podczas odbioru osobistego wsalonie Sprzedawcy. 2.Pobranie Nabywca dokonuje patnoci za przesyk kurierowi przy odbiorzezamówionego towaru. 3.Przedpata (przelew) Patno dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy napodstawie Faktury Pro Forma. Faktura, na której podane s daneniezbdne do dokonania przelewu, zostaje przesana Nabywcy drogelektroniczn w dniu kompletowania zamówienia, przed wysaniemprzesyki. Przesyka zostanie wysana w dniu otrzymania przelewu przezSprzedawc, zgodnie z zasadami okrelonymi w niniejszym Regulaminie(Forma realizacji i czas dostarczenia przesyki). Nabywca powinien dokona przelewu w cigu 7 dni od dnia otrzymaniaFaktury Pro Forma. Po tym czasie, jeli nie nastpi dokonanieprzelewu, zamówienie jest anulowane, a towar wraca do magazynu.  Odbiór osobisty w salonie: Odbiór osobisty zamawianego towaru jest moliwy wycznie w salonieSprzedawcy, w Nowej Jastrzbce pod adresem:Interaktyny Powiat TarnowskiZbigniew Armatys33-151 Nowa Jastrzbka 128  Towar zamówiony do odbioru w salonie po uzyskaniu statusuPrzygotowane do odbioru czeka na wydanie przez kolejne 7 dniroboczych. Po tym czasie, jeli nie nastpi odbiór, zamówienie jestanulowane, a towar wraca do magazynu. ZWROT TOWARU1.Zgodnie z obowizujc regulacj prawn, Nabywca zawierajcy umow pozasalonem sprzeday ma prawo odstpienia od umowy kupna towaru wterminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionegotowaru. Dotyczy to wycznie klientów indywidualnych. Akceptacjapostanowie niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach zpoinformowaniem nabywcy o prawie odstpienia od umowy w powyejwskazanym terminie. Wzór owiadczenia o odstpieniu mona pobra wpostaci pliku dostepny na www.serwis.iapt.pl2.Korzystajc z prawa odstpienia od umowy, Nabywca zobowizany jestodesa na wasny koszt towar wraz z pisemnym owiadczeniem oodstpieniu od umowy wskazujc numer rachunku bankowego, na które maby zwrócona kwota ceny produktu.3.Akceptacja postanowie niniejszego regulaminu równoznaczna jest zpowiadczeniem poinformowania o prawie odstpienia i otrzymania wzoruowiadczenia o odstpieniu od umowy.4.Zwrot jest moliwy tylko wtedy gdy towar znajduje si w stanienienaruszonym i jest cakowicie sprawny technicznie - nie nosi ladóweksploatacji (uywania), zawiera wszystkie elementy, z którymi bydostarczony (oryginalne opakowanie z kompletn zawartoci).5.Zwrotowi nie podlegaj noniki danych oraz programy komputerowe,jeli zostao otwarte ich opakowanie, a take produkty posiadajcewaciwoci cile okrelone przez Nabywc przy skadaniu zamówienia lub scile zwizane z jego osob.6.Zwrotowi nie podlegaj poniesione przez Nabywc koszty przewozu iodesania towaru.7.Kwot 100% ceny produktu zwracamy na podane konto bankowe pootrzymaniu podpisanych dokumentów korygujcych.8.Przepisy dotyczce prawa odstpienia od umowy kupna towaru nie majzastosowania w przypadku, gdy zamówiony towar jest odbieranyosobicie w siedzibie sklepu.9.Sprzedawca nie przyjmuje adnych przesyek nadawanych przez Nabywcza pobraniem, zawierajcych zamówiony u Sprzedawcy towar. NIEZGODNO TOWARU Z UMOW1.Reklamacje Nabywcy rozpatrywane s w trybie i na zasadachokrelonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnychwarunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.W przypadku stwierdzenia niezgodnoci towaru z umow Nabywca ma prawoda doprowadzenia go do stanu zgodnego z umow poprzez nieodpatnnapraw albo wymian na nowy, chyba, e naprawa albo wymiana sniemoliwe lub wymagaj poniesienia przez Sprzedawc nadmiernychkosztów. W takim przypadku, gdy Sprzedawca nie zdoa uczyni zadotakiemu daniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiananaraziyby Nabywc na znaczne niedogodnoci, Nabywca ma prawozgoszenia roszczenia o stosowne obnienie ceny albo odstpi od umowy.2.W przypadku stwierdzenia przez Nabywc niezgodnoci towaru z umow,Nabywca uprawniony jest do nadania towaru na adres:Interaktyny Powiat Tarnowski33-151 Nowa Jastrzbka 128. Nabywca zobowizany jest odesa niezgodny wraz z uzupenionymformularzem zwrotu dostepnym do pobrania na www.serwis.iapt.pl3.Jeeli w wypadku niezgodnoci towaru z umow, nie bdzie moliwanaprawa, bd wymiana towaru (np. z uwagi na wyczerpanie asortymentudanego towaru), Sprzedawca zaoferuje inny, dostpny towar o tosamychparametrach, po wyrównaniu ewentualnej rónicy cen, bd zwrócirównowarto jego ceny.4.Istnienie uprawnie Nabywcy z tytuu jego niezgodnoci z umow(wadliwoci towaru) wobec Sprzedawcy nie wycza, nie ogranicza aninie zawiesza uprawnie z tytuu gwarancji. Zgoszenie da z udzielonejnabywcy gwarancji odbywa si na warunkach okrelonych w karciegwarancyjnej. BEZPIECZESTWO Danych osobowych: W wyniku zoenia zamówienia przez Nabywc Sprzedawca uprawniony jestdo przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umowyprzez firm: Interaktywny Powiat tarnowskiul. Krakowska 233-100 Tarnów  z zachowaniem wymogów bezpieczestwa danych okrelonych w ustawie zdnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych. Sprzedawca nie udostpnia danych osobowych Nabywców podmiotomtrzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzebymarketingowe.Jednoczenie Sprzedawca informuje, e Nabywca dysponuje prawem wgldudo swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Abywykorzysta powysze uprawnienia lub w przypadku wtpliwoci prosimy okontakt z siedzib naszej firmy e-mailem na adres: serwis@yagi.pl.    ZASTRZEENIA1.Sprzedawca dooy wszelkich stara, aby prezentowane na stronieinternetowej informacje byy zgodne z rzeczywistymi ich parametramii jak najbardziej aktualne. Wszelkie wtpliwoci prosimy wyjaniakontaktujc si z pracownikiem Sklepu Internetowego: serwis@yagi.pl2.Sprzedawca zastrzega moliwo zmian poszczególnych parametrówtowaru lub ich cen z uwagi na czste wahania cen u dostawców idystrybutorów oraz zmiany kursów walut, które s od Sprzedawcyniezalene. W takich przypadkach pracownik Sklepu Internetowegokontaktuje si z Nabywc, który podejmuje ostateczn decyzj o zawarciuumowy.3.Przy skadaniu zamówienia Nabywca wyraa jednoczenie zgod napostanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza faktzapoznania go z prawem odstpienia od umowy wynikajcego zobowizujcych przepisów.  Firma Interaktywny Powiat Tarnowski  dziaa na rynku od2000 roku. Gównym celem firmy jest produkcja anten do acznocibezprzewodowej oraz sprzeda urzadze zwiazanych z ta bran. Pragniemyzaproponowa Pastwu najwyszej jakoci anteny, urzdzenia, zcza orazosprzt do budowy sieci bezprzewodowych - to wszystko w niezwykleatrakcyjnych cenach. Gwarantujemy, e bd Pastwo zadowoleni zewspópracy. Staym odbiorcom i przy wikszych zamówieniach oferujemykorzystne rabaty. Wykwalifikowana kadra oraz bardzo dobrewyposaenie zapewniaj najwysz  jako produkcji oraz obsugiklienta.Wywietl wiksz mapFirma budynekDzia zarzdzania i monitoringuDzia handlowyDzia pakowania i wysykiPomieszczenia magazynoweStosujc komputerowo projektowane promienniki mikropaskowe, formywtryskowe, wykrojniki oraz inne urzdzenia do zautomatyzowanejprodukcji elementów elektrycznych i konstrukcyjnych anten.Oferujemy wysokiej jakoci produkt, którego parametrów technicznychmoesz by pewny zapewnie to  nasze labaolatorium orazzautomatyzowana produkcja. Dzia produkcjiIAPT to najwikszy dostawca penych rozwiza dla sieci bezprzewodowychw Polsce. Skutecznie wdraamy nowoczesne i sprawdzone metody abyzapewni Ci atwy, bezpieczny i wydajny dostp do Internetu.