51.959696 20.143654

Pawiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Konstytucji 3Wola Wysoka

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Przyjęcia interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinieodbywają się codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00: pok. 32 i 34(parter)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicachutworzono na mocy Uchwały Nr V/30/99 Rady Powiatu Skierniewickiegoz dnia 21.01.1999r.Centrum jest samodzielną jednostkąorganizacyjno-budżetową, podporządkowaną bezpośrednio ZarządowiPowiatu.Zatrudnienie:mgr Ewa Smołucha - Kierownik PCPRmgr Ewa Węgrzyn -główny specjalista pracy socjalnejmgr Ewa Modzelewska–Sasin - specjalista pracy socjalnejAgnieszka Czernichowska - starszy inspektor ds. osóbniepełnosprawnychmgr Anna Ciesielska pracownik socjalny do spraw osóbniepełnosprawnychZadania realizowane przez PCPR wynikające z ustawy o pomocyspołecznej:-organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dlarodzin naturalnych i zastępczych-wspieranie rodzin w kryzysie (uzależnienia, przemoc domowa,niewydolność wychowawcza rodzin)-zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowopozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanymspołecznie, poprzez organizowanie opieki w rodzinach zastępczychlub umieszczaniu w odpowiednich placówkach opieki nad dzieckiem-sprawowanie nadzoru merytorycznego nad placówkąopiekuńczo-wychowawczą, Domem Dziecka w Strobowie, dla któregoPowiat jest organem założycielskim-tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie-doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracownikówsocjalnych-usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówkiopiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich,rodziny zastępcze i pomoc w ich integracji ze środowiskiem-udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztówutrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych-udzielanie informacji o prawach i pomoc w uzyskaniu uprawnień doświadczeń-opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemówspołecznych-pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, któreotrzymały status uchodźcyW celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Centrumwspółpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej,organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, i innymikościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami,pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.Centrum może zlecać w drodze umowy organizacjom społecznym,fundacjom, stowarzyszeniom, realizację określonych zadań z zakresupomocy społecznej oraz wspierać je w tym finansowo w trybie i nazasadach ustalonych przez Radę Powiatu.Zadania realizowane przez PCPR wynikające z ustawy orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osóbniepełnosprawnych:W zakresie rehabilitacji społecznej:-dofinansowywanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ichopiekunów w turnusach rehabilitacyjnych-dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, wkomunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymipotrzebami osób niepełnosprawnych-dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmiotyortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobomniepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów-dofinansowanie do sportu, kultury i turystyki osóbniepełnosprawnychPodstawę realizacji zadań stanowią ustawy:USTAWAz dnia 12 marca 2004 r.o pomocyspołecznej(Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)USTAWAz dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. 2010r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zm.)