51.067643 17.014489

Ubezpieczenia Ubezpieczenia na życie

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Na Ostatnim Groszu 2Wrocław

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Ubezpieczenia FirmoweUbezpieczenia Allianz dla biznesu to optymalny zestaw ubezpieczeńbudynków, rzeczy ruchomych, nakładów inwestycyjnych, utraty zysku,uwzględniający szereg zagrożeń związanych z prowadzeniemdziałalności gospodarczej.BUDYNKI I LOKALE FIRMOWEPolisa Budynki i Lokale dla Biznesu to podstawowe ubezpieczenieobejmujące ochroną nieruchomości Twojej firmy.UbezpieczenieBudynku/Lokalu chroni budynki i lokale, również te w budowie orazszyby, elementy działki i stałe elementy wykończeniowe. Allianzzabezpieczy Twój budynek przed pożarem, zalaniem, żywiołami, aleteż rzadziej spotykanymi zdarzeniami, takimi jak: pożar, uderzeniepioruna, eksplozja, implozja, terroryzm, przepięcia, dym i sadza,fala dźwiękowa, uderzenie pojazdu mechanicznego, silny wiatr, grad,powódź, deszcz ulewny, trzęsienia ziemi, obsunięcie ziemi,zapadanie ziemi, Lawina, śnieg i lód, zalania, pękania mrozowe,kradzież, włamanie, rabunek, wandalizm, zamieszki wewnętrzne czykatastrofa budowlana, utrata czynszu i poniesienie kosztów najmu.Pełen zakres ryzyk znajduje się w ogólnych warunkachubezpieczenia.Ubezpieczamy także koszty zapobieżenia szkodzie lubzmniejszenia jej skutków oraz koszty związane z rozbiórką,porządkowaniem, zmianami budowlanymi, montażem i demontażem częścibudynków po zaistniałej szkodzie.Nasza polisa wyróżniaodtworzeniowej budynku. Sumę ubezpieczenia możesz zadeklarować wwartości odtworzeniowej, rzeczywistej lub księgowej brutto.RUCHOMOŚCI FIRMOWE:Polisa Allianz Biznes Plus to optymalnym pakiet ubezpieczeń rzeczyruchomych i nakładów inwestycyjnych.Allianz Biznes Plus chroniwyposażenie firmy, środki obrotowe w miejscu ubezpieczenia itransporcie, rzeczy osób trzecich i osobiste pracowników, reklamyoraz nakłady inwestycyjne i gotówkę.Allianz Biznes Plus obejmujeszkody wyrządzone przez ryzyka opisane dla ubezpieczenia budynkóworaz pozwala na rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o sprzętelektroniczny od wszystkich ryzyk, maszyny i urządzenia przenośneczy cargo. Ubezpieczamy także koszty związane z zapobieżeniemszkodzie lub zmniejszeniem jej skutków, koszty odtworzeniadokumentacji, przeniesieniem przedmiotów do lokali zastępczych,wynajęciem tych pomieszczeń, koszty napraw uszkodzonychzabezpieczeń i wymiany zamków.Allianz Biznes Plus obejmuje takżeodpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalnościgospodarczej, z włączeniem OC najemcy za szkody osobowe irzeczowe.W Allianz wiemy, że siłą firmy są jej pracownicy.Dlatego do pakietu Allianz Biznes Plus dołączyliśmy ubezpieczenienastępstw nieszczęśliwych wypadków. Dzięki niemu obejmiesz ochronązdrowie i życie swoich pracowników.BIZNES ASSISTANCEBiznes Assistance to szeroki zakres usług informacyjnych,organizacyjnych, interwencyjnych oraz medycznych.Allianz zapewnidla Ciebie infolinię medyczną, informacje w przypadku koniecznościhospitalizacji, informacje o usługodawcach, służbach pierwszejpomocy oraz służbach użyteczności publicznej. Jeśli Twoje mieniejest zagrożone zorganizujemy i pokryjemy koszty Twojego przejazduoraz transportu Twojego pojazdu do miejsca ubezpieczenia, pomocślusarza, hydraulika, elektryka, szklarza, stolarza czydekarza.Pomożemy w transporcie i składowaniu ocalałego mienia, zapewnimypomoc i pokryjemy koszt ślusarza, gdy zgubisz klucze lub zamkizostaną uszkodzone, zapewnimy usługi remontowe. Jeśli w następstwienieszczęśliwego wypadku doznasz uszczerbku na zdrowiu, zapewnimywizytę lekarską, transport medyczny, dostawę leków i sprzętrehabilitacyjnego do miejsca zamieszkania oraz pomoc domową pohospitalizacji.Biznes Assistance oferowane jest w ramach składki,do ubezpieczenia Allianz Biznes Plus z sumą ubezpieczenia minimum100 000 zł.