52.3972033 16.9248482

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JUMAR

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

1Poznań

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

jumar-poligrafia.plRozwój społeczeństwainformacyjnego stanowi wyzwanie XXI wieku. Europejskie inicjatywytakie jak e-Europe podejmowane w dobie integracji z UniąEuropejską spotykają się z szerokim odzewem społecznościsamorządowej, współtworzącej polskie państwo.  Amerykański socjolog Daniel Bell w latach siedemdziesiątychnapisał książkę The coming of Post-Industrial Society.Podstawowym założeniem jego pracy jest prognoza według którejspołeczeństwa staną się społeczeństwami informacyjnymi. Twierdziłże, tak jak rewolucja końca wieku dziewiętnastego była rewolucjąprzemysłową, tak rewolucja końca wieku dwudziestego jest rewolucjąinformacyjną. Dzisiaj twierdzenie to jest powszechnie przyjęte.Rozważać należy pytanie, czy technologia informacyjna przyniesietaki sam poziom zmian w społeczeństwie, jak było to w wypadkurewolucji przemysłowej 1].  Triumfalny rozwój internetu umożliwił szybki i powszechnydostęp do ogromnej ilości danych. Jedną z dziedzin informatyki, wktórej problem danych jest najbardziej złożony są hurtownie danych,systemy klasy MRPII oraz systemy informacji przestrzennej (ang.Geografical Information Systems - GIS) 5]. Systemy Informacji Przestrzennej, skrót SIP lub GIS, łączą wsobie wiedzę z zakresu wielu dziedzin informatyki, geografii,kartografii, geodezji, administracji, ochrony środowiska, ekonomii,statystyki i wielu innych. Tak ogromna i różnorodna ilość danychprzedstawiona w postaci mapy jest doskonałym narzędziem dowspomagania podejmowania decyzji potrzebnych do sprawnegozarządzaniem miastem.ADVERTS 2. CZYM JEST SYSEM INFORMCJIPRZESTRZENNEJPojęcia: System Informacji Przestrzennej (SIP), GeograficznySystem Informacyjny (GIS), czy System Informacji o Terenie używanesą w większości publikacji zamiennie 2].Definicja SIP (ang: Spatial Information System)System Informacji Przestrzennej, obejmuje procespozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych dotyczącychobiektów o charakterze przestrzennym. Termin stosowany iutożsamiany z określeniem GIS 2].Podstawą systemów SIP jest mapa cyfrowa. Do obiektów na mapiedołączane są różnorodne bazy danych opisowych, których jedno z pólrekordu zawiera informacje o położeniu jego w przestrzeni (adres,ulica, miasto, województwo, lub inny obiekt graficzny). Mapa składasię z wielu warstw tematycznych dotyczących różnych zagadnień. Mapymogą być łączone w wieloraki sposób w zależności od potrzebodbiorców 3].System Informacji Przestrzennej składa się z kilku grupprogramów (modułów) realizujących odrębne funkcje. Są to:procedury wprowadzania i weryfikacji danychwejściowych,procedury zarządzania i przetwarzania w obrębie bazy danych(system zarządzania bazą danych),procedury przetwarzania i analizy danychgeograficznych,procedury wyjściowe: prezentacji graficznej, kartograficzneji tekstowej danych,procedury komunikacji z użytkownikiem. Na szczególną uwagę zasługuje moduł wprowadzania iweryfikacji danych. Właściwe określenie zakresu zastosowańbudowanego systemu umożliwi unikniecie niepowodzeń w jegopóźniejszym stosowaniu. Prawidłowo zorganizowany procespozyskiwania i wprowadzania danych przy budowaniu systemu jestbardziej istotny niż funkcjonalność aplikacji 5]. e-marketing.pl