51.1104971 17.0398153

Ekopolin Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Ochrony Środowiska

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Wrocław, ul. J.E. Purkyniego 1Wrocław

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Ochrony Środowiska EKOPOLIN powstało w 1989 roku. Podstawowe formy działalności w zakresie ochrony środowiska (ale nie jedyne) to prace studialne, z których najczęściej realizowane są: wnioski o wydanie pozwoleń sektorowych w zakresie: wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej (pobór wód o odprowadzanie ścieków), gospodarki odpadami: wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, programy gospodarki odpadami, wnioski o wydanie oraz zmianę pozwoleń zintegrowanych, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, przeglądy ekologiczne, operaty, oceny, projekty sieci monitoringu jakości powietrza, poziomu i jakości wód wgłębnych i powierzchniowych, oddziaływania źródeł hałasu oraz pomiary emisji i parametrów jakości środowiska: emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z instalacji energetycznych oraz technologicznych, emisji hałasu do środowiska, imisji zanieczyszczeń pyłowych (w tym PM10), badania fizyko-chemiczne wód, ścieków i gleb. Wśród zleceniodawców znajdują się zakłady przemysłowe (w dużej części związane z górnictwem i energetyką węglową), przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy projektowe i usługowe, jednostki administracji państwowej i samorządowej. Posiadamy laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie pomiarów emisji w gazach odlotowych oraz poboru prób do oznaczania związków organicznych i nieorganicznych, a także oznaczania stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Specjalizujemy się w określaniu udziału źródeł powierzchniowych (wyrobiska, zwałowiska) w całkowitym zapyleniu powietrza oraz w ustalaniu emisji pyłu z tych źródeł do sprawozdań PRTR.