50.3074117 19.0235084

Georock Warunki geologiczne, usługi geotechniczne

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Armii Krajowej 14/Piekary Śląskie

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Poniżej przedstawiamy pełną paletę usług świadczonych przez nasząfirmę. Wszystkie poniżej przedstawione metody, mogą być zastosowaneosobno jak i wspólnie, co umożliwia lepszą weryfikację uzyskanychdanych.Geologia inżynierska i geotechnikaOkreślanie warunków geologicznych, geologiczno-inżynierskichwydobywania kopalin.Określanie warunków geotechnicznych (skały luźne i zwięzłe) dlaposadowienia obiektów budowlanych.Nasza firma wykonuje badania terenowe w pełnym zakresie, zwykorzystaniem profesjonalnego sprzętu oraz urządzeń do badańlaboratoryjnych (edometry, aparat do jednoosiowego ściskania orazrozciągania próbek gruntu, aparat Proctora, przyrząd do oznaczaniaCBR)Analizy warunków hydrologicznych i hydrogeologicznychocena jakości wód, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacjiźródeł zanieczyszczeń oraz określenia warunków ich migracji orazdobór optymalnej metody zabezpieczania wód przed zanieczyszczeniem,ocena i profilaktyka zagrożeń wodnych w kopalniach,ocena zmian warunków hydrogeologicznych związanych z likwidacjąkopalńi ochrona terenów górniczych przed powstawaniem szkód,ocena zagrożenia powodziowego wraz z koncepcją minimalizacjitych zagrożeń(z wykorzystaniem pakietów WMS i SMS).Badania pod kątem zawartości pierwiastków śladowychW tym celu wykorzystujemy nowoczesną aparaturę analityczną tj.spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjniejsprzężonej icp-aes jy2000Kompleksowa charakterystyka jakości węglakompleksowe rozpoznawanie jakości węgla w złożu zgodnie zkrajowymii międzynarodowymi standardami,diagnostyka petrograficzna procesu jakości węgla,określenie przydatności węgla do różnych kierunków użytkowaniaw kraju i za granicą,badania rozpoznawania złóż dla potrzeb górnictwa węglakamiennego,wyznaczanie kierunków zmienności jakości węgla w złożu, rejoniewydobywczym, oddziale.Badania geofizyczne Badania magnetyczne - za pomocą magnetometru możliwejest lokalizowanie wszelkich przedmiotów powodujących zmiany w polumagnetycznym. Umożliwia to lokalizowanie murów (ceglanych),pozostałości po wytwarzaniu ceramiki, miejsca pożarów, wszelkichprzedmiotów żelaznych (w tym poszukiwania niewypałów). Badania elektrooporowe – metoda ta polega na zbieraniudanych z zakresu oporowości gruntu do głębokości 10 metrów. Badaniaelektrooporowe umożliwiają śledzenie rzeźby podłoża, poszukiwaniewód podziemnych, monitorowanie stanu technicznego zapór i wałówprzeciwpowodziowych, wykrywanie i monitorowanie obszarówskażonych.Metoda ta znajduje duże zastosowanie w archeologiizwłaszcza na stanowiskach, w których nakładają się na siebiekonstrukcje z różnych okresów, dzięki możliwości precyzyjnegoustalania głębokości penetracji możliwe jest wyróżnienie ioddzielenie od siebie poszczególnych warstw. Metoda radarowa: Zastosowanie inżynierskie: lokalizacja podziemnejinfrastruktury technicznej- rurociągów (metalowych, kamionkowych,betonowych, plastykowych), kabli, pozostałości fundamentów, pustek.Transport: badania dróg, nasypów kolejowych, mostów, pasówstartowych. Ochrona środowiska: kartowanie zasięgu skażeń,lokalizacja podziemnych składowisk odpadów. Badania Geologiczno-Geotechniczne: badania tamziemnych, tuneli, lokalizacja poziomu wód gruntowych, badaniastratygraficzne, badanie struktury osuwisk, lokalizacja pustekwędrujących. Zastosowanie archeologiczno - konserwatorskie:lokalizacja krypt, grobów, pęknięć murów i reliktówarcheologicznych.Usługi doradcze, wykonawcze, projektoweOferujemy także usługi doradcze, wykonawcze oraz projektowe zzakresu:technologii bezodpadowych i systemów czystej produkcji wgórnictwie podziemnym,sieci rurociągów podsadzkowych i ich analizy,systemów eksploatacji złóż z wykorzystaniem podsadzania lubdoszczelniania pustek poeksploatacyjnych,technologii wypełniania pustek w procesach likwidacji kopalń,podziemnych składowisk odpadów i oceny ich długookresowychoddziaływań na środowisko,migracji zanieczyszczeń w górotworze otaczającym podziemneskładowisko odpadów,mieszanin do podsadzania i doszczelniania zrobów i ustaleniaoptymalnych receptur,instalacji do podsadzania wyrobisk, doszczelniania zrobówzawałowychi podziemnego składowania odpadów,procesów zagospodarowania odpadów drobnoziarnistych wpodziemnych technologiach górniczych,wypełniania pustek podziemnych za pomocą otworów wiertniczych,procesu stabilizacji i wypełniania pustek podziemnych naobszarach objętych aktywnością górniczą.Inne usługibadania i pomiary kamerą termowizyjną,ocena jakości wód powierzchniowych i podziemnych,ocena stopnia skażenia gleb, gruntów i wód gruntowych,badania odpadów przemysłowych, w tym górniczych (żużle, pyły,szlamy) pod kątem możliwości ich gospodarczego wykorzystania,ocena obecności włókien azbestu w opadzie pyłu,technologia umożliwiająca hydrotermalną syntezę zeolitów zodpadów paleniskowych,badania mineralnych odpadów przemysłowych i określaniekierunków ich utylizacji,badania składu chemicznego, charakterystyka petrograficzna,geochemiczna oraz własności technicznych stałych surowcówmineralnych,badania stopnia deterioracji skalnych materiałów budowlanych,cyfrowa analiza obrazu jako narzędzie służące do wyznaczaniaparametrów przestrzeni porowej skał okruchowych.NOWOŚĆ !!! - projektujemy, doradzamyi opiniujemy w zakresie geotechniki, ze szczególnym uwzględnieniemnowoczesnych technologii m.in.: geosyntetyków, gwoździ czy gabionów- głównie w budownictwie drogowym, kolejowym, inżynieryjnym ihydrotechnicznymNOWOŚĆ !!! - Nasza firma kompleksowowykonuje audyty energetyczne budynków. Do pomiarów i badań używamykamery termowizyjnej, ponadto korzystamy z najnowszegooprogramowania ArCADia - TERMO.