Zmiana adresu!!!

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Kresowa 30Nowe Skalmierzyce

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Pomoc Regionalnych Ośrodków EFS jest bezpłatna!Klientem Regionalnego Ośrodka EFS może być przedstawiciel każdejinstytucji będącej projektodawcą EFS, mającej siedzibę lub oddziałw regionie, na którym działa Regionalny Ośrodek EFS lubprzedstawiciel instytucji mającej siedzibę w innym regionie, któraplanuje realizację projektu w danym regionie.Priorytetową grupę klientów Regionalnych Ośrodków EFSstanowią:1.    organizacje pozarządowe,2.    szkoły: podstawowe, gimnazjalne,ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne w tym przedszkolne lub organyprowadzące,3.    wszystkie podmioty będące projektodawcami doEFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys.mieszkańców.Regionalne Ośrodki EFS świadczą dla swoich klientów następująceusługi:1.    Zachęcanie potencjalnych projektodawców doaplikowania o środki z EFS. Zidentyfikowanie potrzeb klientaRegionalnego Ośrodka EFS oraz udzielenie podstawowej informacji nt.funduszu.2.    Usługa informacyjna nt. możliwości udziału wprojekcie współfinansowanym ze środków EFS.3.    Konsultacje nt. możliwości współfinansowaniaprojektu ze środków EFS.4.    Pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującegosię o dofinansowanie z EFS oraz przygotowaniu wniosku odofinansowanie.5.    Pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanegoze środków EFS.6.    Animowanie inicjatyw lokalnych, zawieraniepartnerstw.Wszyscy projektodawcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia EFS,dzięki ośrodkom mogą:•    uczestniczyć w szkoleniach z zakresuprzygotowania projektów EFS, prowadzonych przez akredytowanychtrenerów (m.in. z zarządzania projektem, jego monitoringu ikontroli finansowej),•    uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych, dotyczących bezpośrednio lub pośrednioproblematyki objętej wsparciem EFS (np. problematyka rynku pracy,aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, szkoleń i poradnictwazawodowego, edukacji, rozwoju lokalnego, przeciwdziałaniawykluczeniu społecznemu, kształcenia ustawicznego, rozwojuprzedsiębiorczości),•    skorzystać z pomocy doradców świadczącychdoradztwo bezpośrednie dla projektodawców, którzy planują złożyćwniosek w ramach Programu Kapitał Ludzki, albo już otrzymalidotację i potrzebują wsparcia w zakresie wdrażania projektów,•    skorzystać z pomocy lokalnych animatorów,którzy wspierają lokalne inicjatywy współpracy, służą pomocą iinspiracją przy przekształcaniu pomysłów w dobre projekty orazpomagają w diagnozowaniu lokalnych potrzeb i tworzeniu planówdziałania,•    dokonać wstępnej oceny wniosków,•    uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych,konferencjach i seminariach promujących Europejski FunduszSpołeczny.