53.4913098 18.7508768

Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. - Filia Grudziądz

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Grobla IV 1Grudziądz

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Informacje o aktualnej ofercie szkoleniowej oraz jejszczegółach możecie Państwo zaczerpnąć również telefonicznie bądźelektronicznie:tel. 58 346 31 26fax. 58 346 31 26e-mail. Adres poczty elektronicznej jest chronionyprzed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączonaobsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  Poniżej przedstawiamy propozycje szkoleń, które dedykujemyPracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia. SZKOLENIA OTWARTE· Nowelizacja ustawy o promocjizatrudnienia i instytucjach rynku pracy· KPA· Nowe regulacje w świetlerozporządzenia MPiPS w sprawie standardów i warunków prowadzeniausług rynku pracy· Ochrona danych osobowych wpowiatowych Urzędach Pracy – wybrane problemy w świetle nowelizacjiustawy· Instrukcja kancelaryjna i nowywykaz akt w myśl obowiązujących przepisów· Zarządzanie ryzykiem a celekontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych wświetle znowelizowanej ustawy o finansach publicznych· Windykacja nienależnych świadczeńdla pracowników księgowości i działu świadczeń· Ustawa o rehabilitacji zawodowejosób niepełnosprawnych . Profesjonalna obsługa klientaniepełnosprawnego· Pomoc publiczna udzielana przezUrzędy Pracy· Zatrudnianie osóbniepełnosprawnych – możliwości i bariery· Równość szans kobiet i mężczyznoraz ewaluacja i kontrola w projektach PO KL· Zarządzanie wiekiem· Organizacja pracy w PowiatowymUrzędzie Pracy i w Centrum Aktywizacji Zawodowej na podstawienowego rozporządzenia MPiPS w sprawie standardów i warunkówprowadzenia usług rynku pracy· Kształtowanie wizerunku CentrumAktywizacji Zawodowej· Pośrednictwo pracy dlapoczątkujących· Skuteczne i kreatywne metodypozyskiwania klientów-współpraca z pracodawcami· Wsparcie osób bezrobotnych wpowrocie na rynek pracy· Analiza i monitoring rynku pracyw pośrednictwie pracy· Pracodawca – strategiczny partnerpośrednictwa pracy· Pośrednik pracy i doradcazawodowy w relacjach pracowniczych i kompleksowej obsłudzeklienta· Etyka zawodowa pracownikaPSZ· Indywidualny plan działania jakodobór odpowiedniej formy wsparcia dla osób bezrobotnych – zasadytworzenia, realizacji i monitoringu we współpracymiędzystanowiskowej w Powiatowym Urzędzie Pracy· Praktyka w realizacji usług ipomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w zakresie szkolenia oraz zajęćaktywizacyjnych w świetle znowelizowanej ustawy i rozporządzenia wsprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy· Wprowadzanie zasad współpracymiedzystanowiskowe w pup metodą outdoor z zastosowaniem programu„Gotowość do zmian” MPiPS· Coaching i mentoring w pracydoradcy zawodowego· „Metoda Edukacyjna”· Indywidualna rozmowadoradcza· Warsztat doradcy zawodowego wzakresie obsługi i wspierania osób zwolnionych z przyczyn zakładupracy i powracających do polski z pobytu za granicą· Efektywna obsługa klienta wkontaktach bezpośrednich i przez telefon· Wykorzystywanie coachingu wkomunikacji i w obsłudze klienta· Obsługa klienta PUP – budowaniepozytywnych relacji z klientem· Profesjonalna obsługa klientabędącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy· Motywowanie pracowników –techniki motywacyjne pracowników· Zarządzanie zmianą· Radzenie sobie ze stresem iproblematyka wypalenia zawodowego· Zarządzanie sobą i zarządzanieprzez cele· Negocjacje oraz różne metodypracy ze społecznościami lokalnymi – w tym dobre praktyki SZKOLENIA ZAMKNIĘTE· Budowanie wspomagającejkomunikacji w zespole w kontekście roli i zadań PSZ - współpraca zklientem wewnętrznym Urzędu· Misja komunikacyjna zespołu aefektywność współpracy i budowania relacji z klientem· Postaw na talenty worganizacji· Rozwiązywanie konfliktów· Komunikacja asertywna ainteligencja interpersonalna – czyli jak zwiększyć własnąskuteczność zmniejszając koszty osobiste· Sposoby radzenia sobie ze stresemi przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu· Psychologia pracy z klientemUrzędu Pracy· Organy administracyjne aKPA· Ochrona danych osobowych wPowiatowym Urzędzie Pracy PROPOZYCJA SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓWWOJEWÓDZKIEJ/POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA· Flexicurity – europejskaodpowiedź na wymóg elastyczności zatrudnienia· Outplacement – skutecznenarzędzia restrukturyzacji zatrudniania· Budowanie partnerstw lokalnychjako metody promocji aktywności na lokalnym i regionalnym rynkupracy· Przeciw wykluczeniu społecznemu –aktywna polityka włączenia na szczeblu lokalnym iregionalnym· Ekonomia społeczna – metodaaktywizacji zawodowej „niezatrudnianych”· Zasada pomocniczości w teorii ipraktyce – tak mało państwa, jak to jest możliwe, tak dużo państwa,jak to jest konieczne· Społeczna odpowiedzialnośćbiznesu corporate social responsibility – rola pracodawców wrozwoju lokalnym· ABC Członka Powiatowej RadyZatrudnienia· Powiatowa Rada Zatrudnienia –efektywnie funkcjonujący podmiot opiniodawczo-doradczy· Strategia rozwoju kapitałuludzkiego – najlepsza perspektywa· Prawne aspekty działalnościPowiatowej Rady Zatrudnienia jako kluczowego organu aktywizacjilokalnego rynku