52.4103959 16.9272178

SKIB S.K Prywatna Agencja Usługowa Krzysztof Szumski

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

planowany termin składania wniosków 30Poznań

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Dla poniższych programów przygotowujemy kompletne aplikacje w celupozyskania dotacji. Kontakt: 501 613 929 skib@skib.com.pl- Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Schemat I Projektyinwestycyjne:05.06.2014 - 07.07.2014 r.Kto:Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność krócej niż 24miesiące Na co:projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimisIle:Pomoc de minimis- maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych.- Nie mniej niż 9 tys. zł, nie więcej niż 200 tys. zł.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-  Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych zRegionalną Strategią Innowacji: 05.06.2014 - 09.07.2014r.Kto:podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie badańnaukowych i prac rozwojowych, w tym w szczególności szkoły wyższe,jednostki naukowe i przedsiębiorcyNa co:- budowa i rozbudowa obiektów oraz zakupu urządzeń niezbędnych doprowadzenia prac badawczych i rozwojowych,- wsparcie wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej poprzezm.in. zakup badań i ekspertyz niezbędnych do kompleksowegoświadczenia usług dla potrzeb sektora MSP).Ile:Pomoc de minimis– poziom dofinansowania wynosi – maksymalnie 85% wydatkówkwalifikowanych,– maksymalna wartość dofinansowania wynosi – do 700 000,00 PLN.Koszt poniesiony na wydatki objęte mechanizmem elastycznościfinansowej cross-financing jest kwalifikowany tylko do wysokości10% całości kosztów kwalifikowalnych projektu.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarkiodpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadówniebezpiecznych - termin składania wniosków 18.06.2014 -18.07.2014 r.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Pożyczka na innowacje - nabór ciągłyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxFundusz dla Organizacji Pozarządowych - Obywatele dla Demokracji- termin składania wniosków: planowane są cykliczne naboryPoprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendówdemograficzno-epidemiologicznych - planowany termin składaniawniosków 30.04.2014 - 28.11.2014 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx