51.7720115 19.4739492

Jednostki UŁ

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Narutowicza 65Łódź

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

O programieCelem programu jest uruchomienie mechanizmów współpracy pomiędzypracodawcami a jednostkami i pracownikami Uniwersytetu Łódzkiego,przy czym jako pracodawców rozumieć należy wszelkie podmiotysektora gospodarczego, państwowego (samorząd terytorialny) orazspołecznego zainteresowane.więcejOfertaDziękujemy za zainteresowanie. W tym miejscu pragniemy Państwuprezentować aktualne propozycje skierowane do pracodawcówzainteresowanych:- jakością kształconych przez Uniwersytet Łódzkikadr (w tym procesem kształcenia ustawicznego)- ofertą szkoleniowąUŁ przygotowywaną dla pr...więcejFundusz Innowacyjnej Edukacji UŁFundusz Innowacyjnej Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego powstał w celustymulowania prorynkowych zmian na Uczelni. Środki gromadzone woparciu o umowy partnerskie z wiodącymi firmami kierowane są donajbardziej twórczych i kreatywnych pracowników oraz studentów, jakteż na inicjatywy służące podnoszeniu miękkich kwalifikacjiniezbędnych na rynku pracy...więcejUniwersytet Łódzki dla Dzieci.Projekt powstał z myślą poszerzenia obecnej oferty edukacyjnejŁodzi Akademickiej adresowanej do dzieci w wieku 7-12 lat. Twórcą irealizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Łódzki, a jegosponsorem - Fundusz Innowacyjnej Edukacji UŁ.Projekt ma na celupopularyzację wśród najmłodszych wiedzy z zakresu nauk humanist...więcejPartner Innowacyjnej Edukacji Uniwersytetu ŁódzkiegoOferta dla firm zdecydowanych wspierać finansowo Akademicki FunduszInnowacyjnej Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego, z którego finansowanesą priorytetowe i innowacyjne działania studentów i pracownikówUczelni na rzecz kształtowania regionu wiedzy poprzez podnoszeniejakości i atrakcyjności kształcenia.więcejCentrum Innowacji-Akcelerator Technologii Fundacja UniwersytetuŁódzkiegoMisją Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań łączącychnaukę z biznesem, dla zwiększenia konkurencyjności i innowacyjnościprzedsiębiorstw z regionu łódzkiego, w oparciu o Innowacje iZaawansowane Technologie, Wiedzę i Kapitał dla InnowacjiwięcejCentrum Transferu Technologii UŁCTT UŁ koordynuje działania w zakresie pomysłów innowacyjnych wśrodowisku naukowym, biznesowym i sferze publicznej, poprzezprowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, naukowej idoradczej.Więcej informacji: http://www.ctt.uni.lodz.plwięcejKierunki i specjalności uruchomione w Uniwersytecie Łódzkim w rokuakademickim 2009-2010Wykaz kierunków powinien być przydatny dla wszystkich instytucji zotoczenia (przedsiębiorstwa, urzędy administracji rządowej isamorządowej, organizacje pozarządowe), które zainteresowane sąwspółpracą w oparciu o pozyskiwanie praktykantów, absolwentów,prowadzenie zajęć praktycznych, czy też zlecanie prac dyplomowychoraz badań.więcejPolsko Amerykańskie Centrum ZarządzaniaPolsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center), z siedzibą wŁodzi, powstało w 1995 roku, w wyniku współpracy UniwersytetuŁódzkiego z Uniwersytetem Stanowym Maryland (USA). Stało się tomożliwe dzięki pomocy finansowej Agencji ds. RozwojuMiędzynarodowego Stanów Zjednoczonych USAID.więcejOferta wykorzystania obiektów UŁ dla celów promocji i marketinguCentrum Promocji UŁ oferuje możliwość wykorzystania obiektów UŁ dlacelów promocji i marketingu (szczegółowa oferta w załączniku). Oboktego rozbudowujemy kanały komunikacji z otoczeniem.więcejPismo Uniwersytetu Łódzkiego KRONIKAPismo Uniwersytetu Łódzkiego KRONIKA, które informuje o życiuuczelni i łódzkiego środowiska akademickiego, ukazuje się od 1991roku. Jest ono skierowane do pracowników naukowych uczelni wyższychw całym kraju, dydaktycznych ośrodków polonijnych, uniwersytetówpartnerskich, Sejmu i Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, organówadministracji publi...więcej