51.023463 15.063995

Urząd Miejski w Zawidowie

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Zwycięstwa 21/22Zawidów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Gmina Miejska Zawidów Pięciotysięczny Zawidów leży
w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w
powiecie zgorzeleckim, na pograniczu Czech i Niemiec. Jest ważnym
węzłem komunikacyjnym łączącym Polskę z krajami Europy.
Bezpośrednia lokalizacja przy międzynarodowych szlakach to tylko
jeden z wielu atutów, które zachęcają do ulokowania w granicach
miasta własnego biznesu. Miasto Zawidów oferuje znaczące korzyści
ekonomiczne inwestorom zagranicznym, którzy zdecydują się ulokować
swoja działalność gospodarczą na terenie gminy oraz posiadają
możliwość zbywania produktów lub usług na rynku międzynarodowym.
Dotyczy to różnych dziedzin gospodarki ale także niemal wszystkich
szczegółowych branż przemysłu. Korzyści te sięgają od trzydziestu
kilku do ponad czterdziestu euro na każde 100 euro przenoszonej
wartości dodanej. Miasto Zawidów jest korzystnym miejscem
lokalizacji przemysłu również w stosunku do firm czysto
polskich.Inwestowaniu w mieście sprzyja także przyjazna
polityka samorządu, społeczna akceptacja, szeroki wachlarz terenów
inwestycyjnych i zindywidualizowane podejście do potrzeb inwestora.
Dokładana inwentaryzacja zasobów pozwala w sposób prosty i
przejrzysty odnaleźć dla inwestora uzbrojoną działkę inwestycyjną.
Tereny inwestycyjne znajdują się przy głównych węzłach
komunikacyjnych, w centrum i na obrzeżach miasta. W znakomitej
większości mają zapewniony dostęp do infrastruktury technicznej.
Legenda ▀ tereny inwestycyjne i
nieruchomości przeznaczone na sprzedaż ←
główne szlaki komunikacyjne:
droga wojewódzka nr 355 (PL),
droga krajowa nr 13 (CZ) Na dogodne warunki lokalizacyjne wpływa
także płynność transportowa. Podstawowym elementem sieci drogowej
miasta jest odcinek drogi wojewódzkiej nr 355 ,
prowadzącej do granicy z Republika Czeską. Główna droga po stronie
czeskiego sąsiada ma status drogi krajowej
nr 13 i jest jedną z głównych dróg prowadzących do
kluczowych węzłów komunikacyjnych na terytorium Republiki Czeskiej.
O atrakcyjności poruszania się tym szlakiem decyduje bliskość
autostrady czeskiej, oddalonej od granic administracyjnych Zawidowa
zaledwie o 34 km i polskiej, nowo powstałej,
autostrady A4 , będącej częścią Europejskiego
Korytarza Transportowego nr III, przebiegającego w kierunku
wschód-zachód, od granicy niemieckiej. A4 J est również częścią
europejskiej trasy E40: Ostenda
(Bruksela)-Aachen-Kolonia-Erfurt-Wrocław-Katowice-Kraków-Kijów.
Zawidów jest także ważnym węzłem komunikacyjnym na międzynarodowej
trasie kolejowej. Oddalona 2 km od centrum miasta stacja kolejowa
obsługuje transport z Czech. Odległości z Zawidowa do wybranych
miast:Görlitz : 15 km
Zittau : 24 km Liberec : 30 km
Drezno : 100 km Lipsk :
231 Berlin : 237 km Praga : 171
km Jelenia Góra : 67 km
Bolesławiec : 58 km
Wrocław : 160 kmZiemia obiecana
dla inwestycji
Gmina Zawidów jest obszarem, w którym
ziemia jest dobrem występującym w relatywnie znacznej ilości. O ile
bowiem w Polsce na 1 mieszkańca przypada prawie 8100 m 2
powierzchni, a w powiecie zgorzeleckim – ponad 8730 m 2 , to w
Zawidowie niemal 13500 m 2 .
Kapitał intelektualny „Trójstyku” Czynnikiem
korzystnie wpływającym na otoczenie biznesu w gminie są zasoby
ludzkie. Młodzi, rzutcy i dobrze wykształceni mieszkańcy stanowią
doskonałą bazę kadrową dla przedsiębiorstw. Najprężniejsze firmy po
czeskiej i niemieckiej stronie chętnie powierzają eksponowane
stanowiska właśnie mieszkańcom Zawidowa, ze względu na kwalifikacje
i dużą zdolność asymilacji. Gmina z
nowoczesną infrastrukturą
Szczególną dbałością gmina
otacza infrastrukturę techniczną poprzez rozbudowę i modernizację
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wybudowana w 2005r. nowoczesna
oczyszczalnia obsługuje w 50 procentach potencjał gospodarczy
miasta, pozostałą część mocy przerobowych pozostawiono na potrzeby
nowych przedsiębiorstw. Media dostępne na terenie
gminy
- sieć dróg na ternie miasta charakteryzuje się
zróżnicowanymi parametrami technicznymi. Podstawowym elementem
sieci drogowej miasta jest odcinek drogi wojewódzkiej 355,
prowadzącej do granicy z Republiką Czeską. Sieć drogową uzupełniają
drogi gminne, których długość wynosi 18,5 km. Główne drogi
miasta łączą się z pobliskimi ośrodkami subregionalnymi, takimi jak
Lubań, Zgorzelec, Bogatynia, z którymi skomunikowany jest transport
prywatny i publiczny. - Zawidów zasilany jest w wodę z ujęcia
głębinowego. Sieciowy system zasilania ludności w wodę obejmuje
całe miasto. W 2007 roku zmodernizowano miejscowy Zakład
Uzdatniania Wody oraz rozbudowano ujęcie wody. Obiekt został
całkowicie unowocześniony, a wdrożone rozwiązania technologiczne
przyczyniły się do usunięcia z wody surowej wszystkich
zanieczyszczeń do wartości normatywnych wymaganych przepisami UE. -
Usługi kanalizacyjne świadczone są przy wykorzystaniu istniejących
urządzeń sieciowych oraz transportu specjalnego. Ścieki płynne
usuwane są poprzez system sieci kanalizacyjnych, których długość w
mieście wynosi obecnie 36,68 km. Dzięki budowie zintegrowanego
systemu gospodarki wodno-ściekowej z modernizacją oczyszczalni
ścieków zwiększono przepustowość oczyszczalni z 300 m 3 do 1100 m 3
na dobę i spowodowało zwiększenie długości kanalizacji sanitarnej o
16 km i 5 km sieci deszczowej. - Sieć rozdzielcza
średniego i niskiego napięcia na obszarze miasta jest w
przeważającej mierze siecią kablową podziemną. Stan techniczny
sieci wysokich napięć jest bardzo dobry, sieci średnich napięć –
dobry, niskich – bardzo dobry. W celu zwiększenia ilości działek
pod zabudowę jedno i wielorodzinną zlikwidowano kolizyjne sieci
energetyczne na terenach przeznaczonych pod inwestycje.
Przepustowość linii elektroenergetycznych wysokich i średnich
napięć nie stanowi żadnej przeszkody w rozbudowie miejskiego układu
sieciowego, gotowego przyjąć większe obciążenia.-
gospodarka cieplna na terenie miasta oparta jest o nowoczesne,
ekologiczne kotłownie lokalne oraz ogrzewanie indywidualne. W
ostatnich latach obserwuje się podejmowanie licznych przedsięwzięć
o wymiarze ekologicznym. Systematycznie zastępuje się ogrzewanie
węglowe ogrzewaniem wykorzystującym alternatywne źródła energii –
olej opałowy, gaz płynny i inne.- stacjonarna łączność
telefoniczna w Zawidowie obsługiwana jest przez Telekomunikację
Polską S.A. Dostępność telefonii przewodowej wykazuje jeden z
wyższych poziomów wśród gmin powiatu zgorzeleckiego. Sieć
telefoniczna pokrywa całe terytorium miasta w pełni zaspokajając
potrzeby mieszkańców i obsługiwana jest przez nowoczesną centrale
cyfrową. W mieście funkcjonuje również zawidowska sieć internetowa.
- sieć telefonii komórkowy Plus GSM, T-Mobile, Orange – stacja
przekaźnikowe na terenie miasta i w jego okolicach. - brak sieci
dystrybucyjnej i urządzeń gazu ziemnego. W celach bytowych i
grzewczych wykorzystuje się gaz płynny LPG. Nagrodzeni za
profesjonalizm
Do obsługi inwestora w Gminie powołany
został ambitny, młody i merytorycznie dobrze przygotowany zespół,
który umożliwia inwestorowi szybki dostęp do kompleksowej
informacji i udziela wsparcia w każdej fazie procesu
inwestycyjnego. Za profesjonalną obsługę inwestora Gminę
czterokrotnie nagrodzono w prestiżowym konkursie „Gmina Fair Play”
– Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego
Struktura funkcjonalno – przestrzenna
Gmina w
liczbach
Obszar gminy w km 2 : 6,07 Tereny rolne: 4,17 km
2
Tereny leśne: 0,33 km 2
Tereny
zurbanizowane: 1,34 km 2 Liczba mieszkańców: 4463 Cena wody (zł/m 3
) – 3,46 zł netto Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m 3 ) -
6,52 zł netto Cena ziemi – 40,00 zł brutto m 2
Struktura procentowa ludności w gminie miejskiej
Zawidów
Przedziały wieku w latach
Gmina Miejska Zawidów ogółem
% ogółu populacji do 19 1052 23,57% 20-29 801
17,95% 30-39 604 13,54% 40-49 636 14,25% 50-59 657 14,72% 60-64 222
4,97% powyżej 64 491 11,00 Razem 4463 100%Struktura
ekonomiczna ludności w gminie miejskiej Zawidów

Grupy funkcjonalne Gmina Miejska
Zawidów
ogółem % ogółu
populacji
wiek przedprodukcyjny 898 20,12% wiek
produkcyjny 2977 66,70% wiek poprodukcyjny 588 13,18% Razem: 4463
100%
Gospodarka Wśród podmiotów
gospodarczych, prowadzących swoją działalność na terenie miasta
Zawidów największy odsetek stanowią przedsiębiorstwa z branży
handlowej, transportowej (największa dynamika wzrostu) oraz
budowlanej. Aktywna polityka władz samorządowych w stosunku do
kapitału zagranicznego istotnie wpływa na ożywienie gospodarcze i
tym samym rozkwit małych i średnich inicjatyw inwestycyjnych,
zwłaszcza w sferze produkcji, handlu, transportu, branży budowlanej
i usługowej. W mieście sukcesywnie przybywa przedsiębiorców
inwestujących
w nowoczesne i dochodowe gałęzie przemysłu, zwłaszcza
elektronicznego. Miasto stwarza również przyjazny klimat dla
przedsiębiorczości z innych sektorów, szczególnie tych gdzie zwrot
zainwestowanego kapitału jest największy (przemysł spożywczy,
bankowość).Na terenie powiatu zgorzeleckiego, w którym leży
Miasto Zawidów poziom wynagrodzeń w przemyśle wynosił 95,56%
średniego poziomu w Polsce. Oznacza to, że wyniki oszacowań
potencjalnych korzyści ekonomicznych w poszczególnych gałęziach
przemysłu dla Miasta Zawidów mogą być jeszcze wyższe niż średnie
dla Polski. Struktura prowadzonej działalności
gospodarczej
WYSZCZEGÓLNIENIE
ILOŚĆ Placówki handlowe i gastronomiczne
32 Produkcja wyrobów przemysłowych
3 Produkcja wyrobów spożywczych 0
Budownictwo 22 Usługi transportowe
21 Zakłady produkcyjno - usługowe
41 OGÓŁEM: 119
Rozwojowi miasta Zawidów w zakresie społeczno-gospodarczym
sprzyja:


- korzystna struktura wiekowa ludności przejawiająca się dużym
wskaźnikiem udziału młodzieży, - nowe dziedziny gospodarcze
kształtujące się na terenie miasta, - tradycja przemysłowa miasta,
- dobre wyposażenie w obiekty usług publicznych, - duża podaż
dobrze wykształconych kadr, - korzystne położenie geograficzne i
komunikacyjne, - dogodne powiązania komunikacyjne z ośrodkami
przemysłowymi oraz z układem komunikacyjnym o znaczeniu
międzynarodowym.PRZYKŁADOWA OFERTA
INWESTYCYJNA:
Lokalizacja:
Zawidów, ul. Grunwaldzka Opis:
Nieruchomość zabudowana, 308 Obr. Powierzchnia
nieruchomości
- 2 196 m 2 Przeznaczenie w
MPZP
- 1 MM- tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
lokalizacja na „Starym Mieście”, teren ogrodzony, budynek
biurowo-usługowy. Istniejąca infrastruktura:
kanalizacja, wodociąg, energia, łącza telekomunikacyjne, c.o.

Komunikacja :

- droga dojazdowa - kostka brukowa
- odległość od autostrady/drogi wojewódzkiej: - budynek usytuowany
przy drodze wojewódzkiej: 15 km do Niemiec, 50 m do Czech
- kolej- do stacji kolejowej 3 km
- odległość od lotniska - Praga (Czechy) 120 km, Drezno (Niemcy)
115 km, Rotenburg (Niemcy) 30 km Ograniczenia
budowlane
:
Maksymalny wskaźnik zabudowy działki - 0,5Opis terenu


Istniejące budynki - budynek o 3 kondygnacjach Lokalizacja:
Zawidów, ul. Zgorzelecka


Opis: Nieruchomość niezabudowana, Dz.nr ew.
3/1,3/3, 3/4 Obr. I AM 1 Powierzchnia
nieruchomości
- 18 467 m 2 Przeznaczenie w
MPZP
- 2 B- tereny wytwórczości, składowania, usługi i
produkcja. Istniejąca infrastruktura -
kanalizacja, energia, wodociąg. Komunikacja:


- droga dojazdowa - droga asfaltowa
(rodzaj nawierzchni i szerokość)
- odległość od autostrady/drogi wojewódzkiej - teren przy drodze
wojewódzkiej, 50 m do stacji paliw, 15 km do Niemiec, 400 m do
Czech,
Kolej - do stacji kolejowej 3 km
- odległość od lotniska: Praga (Czechy) 120 km, Drezno (Niemcy) 115
km, Rotenburg (Niemcy) 30 km. Ograniczenia
budowlane
- brak zabudowań
Maksymalny wskaźnik zabudowy działki - 0,45
Maksymalna wysokość zabudowy - 3 kondygnacje
Minimalna wysokość zabudowy - 1 kondygnacja i poddasze


Lokalizacja: Zawidów, ul.
Lubelska
Opis: Działka nr ew. 772/2 AM-12
Obr. I
Powierzchnia nieruchomości - 5 460 m2
Przeznaczenie w MPZP - PE – tereny powierzchniowej
eksploatacji kruszywa,
projektowane na terenach nieczynnego żwirowiska Uzbrojenie
terenu:
Istnieje możliwość uzbrojenia terenu
Komunikacja

- droga dojazdowa - droga gminna, asfaltowa
(rodzaj nawierzchni i szerokość)
- odległość od autostrady/drogi wojewódzkiej- 2 km do drogi
wojewódzkiej, kolej - 1 km do stacji kolejowej, 2 km do Czech, 15
km do Niemiec
- odległość od lotniska- Praga (Czechy) 120 km, - Drezno (Niemcy)
115 km, - Rotenburg (Niemcy) 30 km.Lokalizacja:
Zawidów, ul. Zgorzelecka


Opis: Nieruchomość zabudowana budynkiem oraz
pomieszczeniami gospodarczymi- dz. Nr ew. 91 i 92 Obr.I AM- 3
Powierzchnia nieruchomości - 15 666 m 2
Przeznaczenie w MU2 - teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej i
usługowej. Istniejąca infrastruktura -
kanalizacja, wodociąg, energia, łącza telekomunikacyjne.
Komunikacja

- droga dojazdowa, asfaltowa w odległości 20
m
- teren zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej
- 2 km do stacji kolejowej, 15 km do Niemiec, 500 m do Czech. -
odległość od lotniska - Praga (Czechy) 120 km, Drezno (Niemcy) 115
km. Rotenburg (Niemcy) 30 km Opis terenu: teren
ogrodzony i zagospodarowany Minimalna powierzchnia
zabudowy:

-działka zabudowa wolnostojąca 80 m 2 ,
- zabudowa szeregowa 60 m 2
Maksymalny wskaźnik zabudowy działki:
-zabudowa wolnostojąca- 0,16
-zabudowa szeregowa - 0,36
-maksymalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje i poddasze.
Lokalizacja: Zawidów, ul. Jana Pawła II
Opis: Nieruchomość niezabudowana 576/1 Obr. I AM 6
Powierzchnia nieruchomości: 4 734 m 2
Przeznaczenie w MPZP : 2 UK – usługi komercyjne
Infrastruktura techniczna: kanalizacja, energia,
wodociąg Komunikacja :

- droga dojazdowa: asfaltowa
- teren przy drodze wojewódzkiej
- do stacji kolejowej 3 km
- odległość od lotniska: Praga (Czechy) 120 km, Drezno (Niemcy) 115
km, Rotenburg (Niemcy) 30 km.Poleć ten artykuł na portalu
społecznościowym