50.4371158 16.6549563

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe - Zespół Szkół Społecznych

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Dunajewskiego Antoniego 10Kłodzko

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

wiosna? Doda 32221 .03. 2013Mietek Nied 322ugo wiosna! Powr 243t zimy popsu 322 szyki wielu klasom, kt 243re szykowa 322y si 281 do obchodzenia pierwszego Dnia Wiosny w terenie. Obmy 347laj 261 teraz inne, oryginalne sposoby wsp 243lnego sp 281dzenia najbli 380szego czwartku. Doda 32219 .03. 2013Mietek Podarunek dla maturzyst 243w od p. Agnieszki Makarewicz Pani Agnieszka namawia maturzyst 243w,380eby intensywn 261 nauk 281322 261czyli z modlitw 261. MODLITWA MATURZYSTY Przyjd 378 Duchu346wi 281ty,8232otw 243rz moje serce i umys 3228232na czas zdawania egzaminu dojrza 322o 347ci.8232Duchu346wi 281ty,8232potrzebuj 281 Twojego347wiat 322a,8232kt 243re rozproszy mroki mojej niewiedzy, 8232 oddali niepotrzebne l 281ki8232i pokus 281 nieuczciwo 347ci.8232Duchu346wi 281ty, 8232 spraw, by moja wiedza 8232 by 322a rzetelna i u 380yteczna.8232Niech nauka przyniesie rado 347 263 i m 261dro 347 263 8232 odkrywania dzie 322 Bo 380ych i Bo 380ej mi 322o 347ci.8232Duchu346wi 281ty, 8232 zabierz egoizm i pych 281,8232bo wszystko, co wiem jest Bo 380ym darem. 8232 Duchu346wi 281ty, 8232 orze 378wij moj 261 dusz 281 i umys 322,8232gdy s 322abn 261 si 322y i wola.8232Duchu346wi 281ty,8232daj moc, pok 243j 8232 i nie pozw 243l podda 263 si 281, 8232 gdy przyjdzie pora 380ka.8232Duchu346wi 281ty,8232oddaj 281 Ci ca 322ego siebie. 8232 Chc 281 s 322u 380y 263 moj 261 wiedz 2618232Tobie i braciom.8232Przyjd 378 Duchu346wi 281ty.8232AmenModlitwa przed egzaminem8232 8232 Bo 380e, 8232 b 261d 378 dzisiaj ze mn 261 i pom 243 380 mi, 8232 abym da 322 z siebie wszystko. 8232 Daj mi jasno 347 263 umys 322u 8232 i uczciwo 347 263 serca. 8232 Je 347li przekonam si 281, 8232380e s 261 rzeczy, kt 243rych nie znam,8232nie pozw 243l mi si 281 denerwowa 263, ani ok 322amywa 263. 8232 Daj mi t 281 szans 281, 8232 bym m 243g 322 powiedzie 263 to, co wiem. 8232 Niech pami 281tam to wszystko,8232nad czym tak ci 281 380ko pracowa 322em. 8232 A je 347li musz 281 si 281 przyzna 263,8232 380e by 322em w czym 347 leniwy,8232daj mi stanowczo 347 263, bym w przysz 322o 347ci pracowa 322 lepiej. Pom 243 380 mi wyrazi 263 to wszystko, co wiem. Daj mi, aby to, czego si 281 nauczy 322em, pozosta 322o we mnie i bym umia 322 to m 261drze wykorzysta 263. Doda 32218 .03. 2013Mietek K 243 322ko8222Przyroda na weso 322o 82218211 kogucik czy kurka? Po dzisiejszych zaj 281ciach zebrali 347my opinie. Daniel8211 Bardzo mi si 281 podoba 322o. Robili 347my kurki z jajeczek. Jedno by 322o du 380e, a drugie ma 322e. Prac 281 zabieram do domu, postawi 281 je jako dekoracj 281. Mi 322osz8211 By 322o bardzo fajnie. Du 380o si 281 nauczy 322em, np. jak trzeba wsp 243lnie pracowa 263. Ciekawy pomys 322 na kurk 281. Doda 32214 .03. 2013Mietek Link od pani Agnieszki Makarewicz Informacja o sobocie przed Niedziel 261 Palmow 261 w K 322odzku. Zajrzyjcie, link: http: .diecezja.swidnica.pl index.php?option=com_content view=article id=1110:qwiara-podaj-dalejq-wiatowy-dzie-modziey-w-diecezji-widnickiej catid=48:-wydzia-duszpasterski-widnickiej-kurii-biskupiej Doda 32212 .03. 2013Mietek Zbi 243rka na 101 Zebrali 347my ju 380 101 kilogram 243w nakr 281tek. Dzi 281kujemy za wytrwa 322o 347 263. Naturalnie, ci 261gle prosimy o kolejne. Doda 32212 .03. 2013Mietek Lila na IX miejscu w Polsce Lila Bednarska z klasy V zaj 281 322a 9. miejsce w Otwartych Og 243lnopolskich Spotkaniach UKS PZN 2013 w slalomie gigancie. To347wietny wynik. Serdecznie gratulujemy! Doda 32212 .03. 2013Mietek Wieczorek filmowy W 322a 347nie zako 324czyli 347my wieczorek, a w 322a 347ciwie noc filmow 261. Przysz 322a spora grupa licealist 243w i gimnazjalist 243w, wybrali 347my ciekawe, r 243 380norodne filmy. A Kuba Cudak i p. Tomek379o 322nierz dobrze przygotowali nasze spotkanie. Powt 243rzymy nied 322ugo?! Doda 32209 .03. 2013Mietek Zuzia i Paula o swoim wyst 281pie w Olimpiadzie WGo 347ciu346widnickimzamieszczono wypowiedzi Zuzi i Pauli, kt 243re z powodzeniem wzi 281 322y udzia 322 w Olimpiadzie Teologicznej.Zuzanna Seweryn z SLO w K 322odzku:8211 Razem z Paulin 261 dosta 322y 347my si 281 dziwnym trafem na diecezjalny etap Olimpiady Teologicznej. Dziwnym trafem, bo na etapie szkolnym by 322y 347my mocno zaskoczone poziomem trudno 347ci testu, dlatego nie liczy 322y 347my na wysokie lokaty. Do ka 380dego z etap 243w musia 322y 347my przeczyta 263 podane teksty: kr 243tsze i d 322u 380sze fragmenty z Biblii, opracowania biblijne itp. Mnie najlepiej czyta 322o si 281 teksty z Biblii i ich wsp 243 322czesne opracowania. Niekt 243re z pozycji by 322y jednak tak skomplikowanie napisane,380e ca 322kowicie nie rozumia 322am, co czytam. Og 243lnie rzecz bior 261c, wszystkie m 243wi 322y o tych samych sprawach, by 322y po prostu pisane z r 243 380nych punkt 243w widzenia. Konkurs odbywa 322 si 281 w346widnicy, wi 281kszo 347 263 uczni 243w przed wej 347ciem do sali wygl 261da 322o na do 347 263 mocno zestresowanych. My jednak w tym czasie pozna 322y 347my ucznia z Wa 322brzycha, kt 243ry8211 jak si 281 p 243 378niej okaza 322o8211 przyjecha 322 z ksi 281dzem, kt 243ry mia 322 kiedy 347 z nami obiema katechez 281. Najpierw by 322o uroczyste przywitanie przez ksi 281dza biskupa, kt 243ry swoim stonowanym g 322osem uspokoi 322 wszystkich zdenerwowanych. P 243 378niej ju 380 tylko sprawy organizacyjne i zacz 281li 347my pisa 263 test, na kt 243rego wype 322nienie mieli 347my 45 min. My 347l 281,380e pytania nie by 322y bardzo trudne, raczej odpowiednie dla tego poziomu rywalizacji. Oczywi 347cie by 322y takie, na kt 243re nie zna 322am odpowiedzi, i te, kt 243rych by 322am pewna. W czasie zmie 347ci 322am si 281 idealnie. Kiedy wyszli 347my z auli, atmosfera rozlu 378ni 322a si 281. Mogli 347my zn 243w zje 347 263 dro 380d 380 243wk 281 i wypi 263 gor 261c 261 herbat 281. Jeszcze kilka pami 261tkowych zdj 281 263 i zbiera 322y 347my si 281 do wyj 347cia. Gdy pozna 322y 347my wyniki, okaza 322o si 281,380e na 48 os 243b Paulina by 322a 6., a ja 11. My 347l 281,380e powinny 347my cieszy 263 si 281 z takich wynik 243w. I spr 243bujemy za rok, ju 380 bardziej do 347wiadczone. Paulina Schaefer z SLO w K 322odzku:8211 Ju 380 po wszystkim... Ca 322y stres zwi 261zany z przygotowaniamii oczekiwaniem ulecia 322 gdzie 347 w eter... W sumie same przygotowania nie wymaga 322y ogromnej ilo 347ci czasu, niemniej z tekstami nale 380a 322o si 281 do 347 263 dobrze zapozna 263. Sam wyjazd odebra 322am pozytywnie. Po dotarciu wydawa 322o si 281,380e uczestnik 243w jest niewielu, jednak z czasem by 322 coraz wi 281cej tu 380 przed pocz 261tkiem testu zebra 322 si 281 ca 322kiem niez 322y t 322um. Spotka 322am bardzo sympatycznych ludzi, co jest swoistym bonusem do 322 261czonym do wyjazdu. Po zako 324czeniu cz 281 347ci organizacyjnej przeszli 347my do testu. Okaza 322 si 281 on znacznie bardziej przyst 281pny ni 380 przypuszcza 322am. Wcze 347niej, przed zapoznaniem si 281 z arkuszem, mia 322am wra 380enie,380e gdy wyl 261duje on ju 380 w moich r 281kach i przeczytam pierwsze pytanie, oka 380e si 281 ono dla mnie czym 347 zupe 322nie poza zasi 281giem i nie b 281d 281 w stanie udzieli 263 odpowiedzi na wi 281kszo 347 263 pyta 324. Mile zaskoczy 322o mnie,380e w zwi 261zku z ka 380dym pytaniemco 347 mi347wita 322oi w miar 281 mo 380liwo 347ci wszystkie karty zape 322ni 322am (chocia 380, rzecz jasna, nie wszystkie zgodnie z kluczem odpowiedzi). Kiedy dotar 322am do domu i moja psychika pozwoli 322a mi ca 322kowicie zamkn 261 263 rozdzia 322OTK , odreagowa 322am wszystko b 243lem g 322owy i ospa 322o 347ci 261, niemniej jednak by 322o warto! Doda 32207 .03. 2013Mietek Bia 322a Szko 322a Od dzi 347 w Ziele 324cu trwa Bia 322a Szko 322a uczni 243w szko 322y podstawowej.379yczymy wszystkim udanych zjazd 243w. Doda 32206 .03. 2013Mietek Wieczorek filmowy W pi 261tek 8 marca w Dzie 324 Kobiet w naszej szkole odb 281dzie si 281 wieczorek filmowy dla gimnazjum i liceum. Zaczyna si 281 o 18.00, a ko 324czy rano. Prosimy o przyniesienie w 322asnego jedzenia, jest te 380 przewidziana pizza, wi 281c we 378cie ze sob 261 pieni 261dze. Filmy wybieramy razem, jak kto 347 ma swoj 261 propozycj 281 to zg 322aszajcie j 261 do Jakuba Cudaka. Natalia Wolska, klasa I gimnazjum Doda 32204 .03. 2013Mietek Poprawka Oczywista pomy 322ka pisarska sprawi 322a,380e Paulinie Schaeffer przyznali 347my drugie miejsce w 347r 243d teolo 380ek. Prostujemy - zaj 281 322a dobre sz 243ste miejsce. Doda 32204 .03. 2013Mietek Sprawdzian, egzaminy, matury Ostatnie w tym roku szkolnym pr 243by sprawdzianu, egzamin 243w gimnazjalnych i matur rozpoczynaj 261 si 281 ju 380 jutro. Za zdaj 261cych mocno trzymamy kciuki. Doda 32204 .03. 2013Mietek Nowy numerPaki Od jutra mo 380na b 281dzie mo 380na przeczyta 263 nowy numer gazety uczni 243w szko 322y podstawowej, czyli Paki . G 322 243wny temat numeru toOdyseja Umys 322 243w . Zapraszamy do lektury. Doda 32204 .03. 2013Mietek Nasze teolo 380ki Uczennice 2 klasy LO,Zuzanna Seweryn i Paulina Sheafer, uczestniczy 322yw etapie diecezjalnym Olimpiady Teologii Katolickiej. W olimpiadzie uczestniczy 322o 48 os 243b - uczniowie lice 243w naszej diecezji. Paulina zdoby 322a drugie miejsce natomiast Zuzanna 11 gratulujemy!!!! Zach 281camy w przysz 322ym roku uczni 243w naszego liceum do udzia 322u w olimpiadzie. Agnieszka Makarewicz Doda 32202 .03. 2013Mietek III SLO w kinie Uczniowie III klasy liceum wybrali si 281 dzisiaj z p. Agnieszk 261 Ryszk 261 naSyberiad 281 polsk 261 . Jak m 243wi 261 to wa 380ny i warto 347ciowy film w re 380yserii Janusza Zaorskiego. Polecaj 261. Doda 32227 .02. 2013Mietek Krak 243w Wybrali 347my si 281 z klas 261 III gimnazjum na czterodniow 261 wycieczk 281 do Krakowa. Mieszkali 347my w hostelu8222Lemon 8221 kilkadziesi 261t metr 243w od krakowskiego Rynku, dzi 281ki czemu cz 281ste by 322y nasze wieczorne wypady do centrum. Dlaczego wieczorne? No w 322a 347nie 8230 Dzie 324 zaczyna 322 si 281347niadaniem o 7.30, p 243 378niej ju 380 tylko ci 261g 322e zwiedzanie (z przerw 261 obiadow 261) do 19-20. Krak 243w jest pi 281knym miastem, niestety do nadludzi czy wielkichpasjonat 243w historii i sztuki nie nale 380ymy. Zrozumia 322am wi 281c,380e m 281czy 322 zwiedzanie czwartego w owym dniu muzeum, b 261d 378 dwugodzinne kontemplowanie obraz 243w. Komnaty na Wawelu by 322y pi 281kne, jednak ci 281 380ko by 322o je podziwia 263 z wp 243 322zamkni 281tymi ze zm 281czenia oczami. Ogromnym plusem by 322y wieczory, pozwalaj 261ce si 281 zintegrowa 263 i poczu 263 klimat krakowskiego Rynku noc 261. Nauczyciele, prosz 281 Was zatem o troch 281 wyrozumia 322o 347ci dla potrzeb i zainteresowa 324 uczni 243w i o niezape 322nianie programu na si 322 281.Dominika Banaszak, klasa II SLO Doda 32227 .02. 2013Mietek PakawGazecie Wroc 322awskiej Bardzo namawiamy (reklama!) do kupienia dzisiejszego numeruGazety Wroc 322awskiej . Dlaczego? Ot 243 380 sympatycznie przedstawiono w niej redakcj 281 gazety uczni 243w naszej Szko 322y Podstawowej. Doda 32226 .02. 2013Mietek Odyseja Umys 322u 20138211 marzymy, my 347limy, tworzymy W sobot 281 23 lutego 2013 nasze dwie wspania 322e Odyseuszowe dru 380yny wyruszy 322y na Eliminacje Regionalne do Wroc 322awia. Konkurencja w tym roku by 322a ogromna! Startowa 322o a 380 86 dru 380yn! Ca 322a za 322oga z dw 243ch dru 380yn ZSS K 322odzko bra 322a udzia 322 w zmaganiach po raz pierwszy. Przed wyst 281pami wszyscy mieli 347my ogromn 261 trem 281! Kciuki trzymali za nas trenerzy i rodzice. Jedno z hase 322 Odysei to: KA 379DY JEST ZWYCI 280ZC 260 I my wszyscy: Magda, Paulina, Amelia, Kuba, Szymon, Miko 322aj, Martyna F, Martyna R, Kamila, Hania, Zosia i Kuba wr 243cili 347my do dom 243w z medalami, a dru 380yna z8222Przebojowej Architektury 8221 tak 380e z przepustk 261 na Fina 322 w Gda 324sku!!!Dzi 281kujemy naszym trenerkom: Pani Agnieszce Metych i Pani Agnieszce Ryszce. Trzymajcie za nas kciuki w dniu Fina 322u w Gda 324sku8211 23 marca 2013. Zosia G 243rska kl. IV ZSS Doda 32225 .02. 2013Mietek Wyk 322ad o ilustracjach Klasy V i VI wys 322ucha 322y ciekawego wyk 322adu p. Doroty Hartwich o ilustracjach ksi 261 380kowych. Obejrzeli 347my tak 380e zabawne animacje i przegl 261dn 281li 347my wiele bardzo pomys 322owo wydanych ksi 261 380ek. Doda 32223 .02. 2013Mietek Nasi narciarze 21.02.2013 reprezentacja szko 322y SLO bra 322a udzia 322 w Mistrzostwach Dolnego346l 261ska w narciarstwie alpejskim ch 322opc 243w. Szko 322 281 reprezentowali: Robert Ch 322odzik i Micha 322 Krajnik. Nasza szko 322a by 322a 12 w rywalizacji dru 380ynowej 28 szk 243 322.W mistrzostwach Dolnego346l 261ska Szk 243 322 Podstawowych w narciarstwie alpejskim ch 322opc 243w, nasza szko 322a by 322a 26. Reprezentowali nas: Bartek Bachmatiuk, Micha 322 Krzy 380ek i Kuba Bachmatiuk. Doda 32222 .02. 2013Mietek Przygotowania doOdysei umys 322u W tym roku dwie grupy przygotowuj 261, pod opiek 261 p. Agnieszki Ryszki, sw 243j udzia 322 w8222Odysei umys 322u 8221.8222Przebojowa architektura 8221 to pomys 322 pierwszy. Grup 281 tworz 261: Kamila Metych, Martyna Ryszka, Martyna Fia 322kowska, Jakub Unuczek, Zosia G 243rska, Hania Syrek. Grupa przedstawia to,380e z muzeum wawelskiego z 322odziej ukrad 322 trzy dzie 322a sztuki: arras, koron 281 kr 243lewsk 261 i kopu 322 281. M 322oda staruszka zostaje oskar 380ona o kradzie 380. Na ko 324cu Sherlock Holmes, Watson, policjant oraz szef muzeum rozwi 261zuj 261 zadanie i z 322odzieje id 261 do wi 281zienia. Druga grupa, czyli Amelia Wola 324ska, Paulina Awi 380e 324, Madzia Chojnacka, Miko 322aj Pluta, Szymon Stepniewicz i Kuba Szydlak przygotowuj 261 przedstawienie z tematu8222Zawi 322o 347ci normalno 347ci 8221. Trzymamy kciuki za obie grupy. Startuj 261 ju 380 jutro. Doda 32222 .02. 2013Mietek Kuligi Dzisiaj klasa VI z wolontariuszem Remusem i p. Mart 261 Karkowsk 261 bawi 322a si 281 na kuligu w Marian 243wce. Wczoraj kulig w Dusznikach urz 261dzi 322a sobie klasa I liceum. Korzystamy ze347niegu, kiedy jeszcze jest. Doda 32221 .02. 2013Mietek Wyjazd narciarski klasy pierwszej gimnazjum Wyjazd zacz 261 322 si 281 w poniedzia 322ek 18 lutego. O 7.45 by 322a zbi 243rka pod szko 322 261 , po zbi 243rce razem z panem Piotrem Ko 322odziejczykiem poszli 347my autokaru, kt 243ry zawi 243z 322 nas do Ziele 324ca. W o 347rodku ,,Nartoramanocowali 347my, wi 281c poszli 347my si 281 zakwaterowa 263. Po zakwaterowaniu poszli 347my wypo 380yczy 263 sprz 281t narciarski. I zacz 281 322a si 281 jazda na stokach. Niekt 243re osoby je 378dzi 322y na du 380ym stoku gdzie by 322y dwie trasy, a osoby, kt 243re by 322y pierwszy raz na nartach je 378dzi 322y na ma 322ym stoku. W trakcie jazdy by 322a przerwa na herbat 281. Oko 322o godziny 13.30 zeszli 347my ze stoku na obiad. Po obiedzie mieli 347my godzinn 261 przerw 281 na odpoczynek. O 15.00 poszli 347my na stok, by 322a bardzo dobra pogoda i super widoczno 347 263. Mieli 347my tak 380e jazd 281 nocn 261, ale tylko na ma 322ym stoku i du 380o os 243b nie posz 322o. W drugi dzie 324 zjedli 347my347niadanko, poszli 347my na stok, mieli 347my przerw 281 na herbat 281, a potem zeszli 347my ze stoku i poszli 347my na obiad. W tym dniu by 322y z 322e warunki i kiepska widoczno 347 263. By 322a z nami r 243wnie 380 nasza wolontariuszka Nini z Gruzji . Do domu wyruszyli 347my o 15.30.Natalia Wolska Doda 32220 .02. 2013Mietek Poka 380 j 281zyk Zapraszam wszystkich zainteresowanych j 281zykiem niemieckim na ciekaw 261 przygod 281, czyli do udzia 322u w Og 243lnopolskim konkursie lingwistycznymPoka 380 j 281zyk . Termin zg 322osze 324 up 322ywa w347rod 281 27 lutego. Helena So 322tysik Doda 32220 .02. 2013Mietek J 281zyk w 322oski dwa razy w tygodniu Pani Agnieszka Makarewicz prowadzi zaj 281cia z j 281zyka w 322oskiego w poniedzia 322ki od 14.20, we wtorki za 347 wolontariuszka Sylwia z W 322och. Tak 380e od 14.20. Zapraszamy! Doda 32219 .02. 2013Mietek MAM TALENT KLAS I-VI ZSS 18 lutego odby 322 si 281 fina 322 konkursuMam talent . Wyst 261pi 322o sze 347ciu uczestnik 243w-finalist 243w. Jako pierwsza wyst 281powa 322a Nicola, kt 243ra za 347piewa 322a piosenk 281, drugi by 322 Hubert, kt 243ry pi 281knie gra 322 na keyboardzie. Trzeci 261 uczestniczk 261 by 322a Malina, kt 243ra ta 324czy 322a w rytm muzyki, podobnie jak Hania i Natalia. To by 322y bardzo ciekawe pokazy choreograficzne. By 322 te 380 teatrzyk o smoku wawelskim, w kt 243rym wyst 281powa 322y pierwszaki, drugal i narrator Miko 322aj. Jury oceni 322o wyst 281py i przyzna 322o miejsca: 1. Hubert, 2. Natalia, 3. Hania, 4. Malina, 5. Teatrzyk i 6. Nicola. Gratulacje! Micha 322 Fi 347lak, klasa V Doda 32218 .02. 2013Mietek Aktywny tydzie 324 Dzisiaj i jutro klasa I gimnazjum, razem ze swoim wychowawc 261 p. Piotrem Ko 322odziejczykiem, sp 281dza czas na klasowym wyje 378dzie na narty do Ziele 324ca. Niebawem, bo ju 380 w347rod 281, klasy III gimnazjum i II liceum wyje 380d 380aj 261 do Krakowa. Doda 32218 .02. 2013Mietek Kulig klas IV i V Dnia 15.2.2013 r. klasy 4 i 5 wybra 322y si 281 na wsp 243lny kulig do Marian 243wki, organizowany przez O 347rodek8222Sorrento 8221.By 322o bardzo mi 322o i fajnie. Obie grupy bardzo aktywnie sp 281dzi 322y czas. Wszyscy spodziewaj 261 si 281 kolejnych wyjazd 243w. Warto doda 263,380e kulig i pocz 281stunek zafundowali pa 324stwo Szydlakowie. Dzi 281kujemy! Wojtek Walczak, klasa V Doda 32215 .02. 2013Mietek Czwarte miejsce w wojew 243dztwie! Lila Bednarska z klasy V zaj 281 322a w dzisiejszych Mistrzostwach Dolnego346l 261ska w narciarstwie alpejskim szk 243 322 podstawowych zorganizowanych w Ziele 324cu4 miejsce. Gratulujemy! Doda 32214 .02. 2013Mietek Dziennik elektroniczny. Informacja p. Dyrektor Drodzy Rodzice i Uczniowie Pragn 281 wyja 347ni 263,380e nie mo 380ecie zalogowa 263 si 281 na stron 281 naszego dziennika internetowego, poniewa 380 w dos 322ownym znaczeniu tego s 322owa znikn 261 322 z cyberprzestrzeni. Prawdopodobnie zosta 322 zniszczony przez haker 243w. Podj 281li 347my ju 380 kroki w celu stworzenia naszego w 322asnego dziennika, przeznaczonego tylko dla naszej szko 322y. Informatyk, kt 243ry opracuje program poinformowa 322 nas,380e potrwa to do wakacji. Je 380eli dotychczasowy dziennik nie pojawi si 281w sieci, w ci 261gu tygodnia, b 281dziemy zmuszeni na p 243 322 roku wprowadzi 263 indeksy dla uczni 243w, w kt 243rych b 281d 261 zapisywa 263 punkty zdobyte ze wszystkich przedmiot 243w (tak, jak to by 322o kiedy 347). Indeksy b 281dzie mo 380na zakupi 263 w sekretariacie szko 322y za 5 z 322.Bardzo przepraszamy za utrudnienia i prosz 281 o wyrozumia 322o 347 263. Mamy nadziej 281,380e od przysz 322ego roku szkolnego dziennik b 281dzie dzia 322a 322 bez zarzutu.Iwona Lemiesz Doda 32214 .02. 2013Mietek Festiwal M 322odego Odkrywcy w prasie Jako380e w prasie regionalnej mo 380na zobaczy 263 zdj 281cia (a na nich uczni 243w naszego gimnazjum) z wydarzenia poprosi 322em Natali 281 z klasy I o relacj 281 z ich wyjazdu. Dnia 25 stycznia pojechali 347my z klas 261 na Festiwal M 322odego Odkrywcy do Mi 281dzylesia. Mieli 347my na miejscu pokaz ciek 322ego azotu z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy. Dowiedzieli 347my si 281 sporo rzeczy o ciek 322ym azocie. Po obejrzeniu pokazu poszli 347my do klasy, w kt 243rej m 322odzie 380 wiedzia 322a wszystkoo pszczo 322ach i to, moim zdaniem, by 322o najciekawszy. Byli 347my tak 380e m.in. w :- pomieszczeniu, gdzie robili 347my wyrzutni 281, - klasie, gdzie pokazywali nam jak zrobi 263 t 281cz 281 Zaciekawi 322a mnie wystawa r 243 380nych rzeczy, z kt 243rych mogli 347my korzysta 263, np.: cz 322owiek do u 322o 380enia (trzeba by 322o dopasowa 263 jego wn 281trzno 347ci ), sprawdzi 263 swoj 261 pami 281 263, mogli 347my oszuka 263 sw 243j wzrok, zbada 263 szybko 347 263 reakcji, rozwi 261zywa 263322amig 322 243wki z wyci 261ganiem przedmiot 243w, by 322y tez p 243 322kule magdeburskie. Wyjazd du 380 nauczy 322. Natalia Wolska klasa 1 s Doda 32214 .02. 2013Mietek Zaproszenie p. Agnieszki ZAPRASZAM WSZSYTKICH NA REKOLKCJE INTERNETOWE - WIELKOPOSTNE http: .youtube.com watch?v=f2evLX2QXZgAgnieszka Makarewicz Doda 32212 .02. 2013Mietek Kulig klas IV-V po feriach Na pi 261tek 15 lutego uczniowie klas IV i V zaplanowali kulig w Marian 243wce. Organizuj 261 go dla nas pa 324stwo Szydlakowie. Trzymamy kciuki,380eby by 322347nieg. Doda 32205 .02. 2013Mietek Koncert w Trzebieszowicach Warto w ostatni 261 niedziel 281 karnawa 322u, czyli 10 lutego, wybra 263 si 281 na koncert do Zamku na Skale. Informacje na.kokkultura.pl Doda 32205 .02. 2013Mietek Netikpo feriach Ko 324cz 261 si 281 prace nad nowym numeremNetika . B 281d 261 w nim obszerne materia 322y dotycz 261ce zaj 281 263 z przyrody i geografii, wszystko bogato ilustrowane zdj 281ciami. Doda 32230 .01. 2013Mietek Wystawa W korytarzu mi 281dzy klas 261 I i II gimnazjum zosta 322y zawieszone prace z warsztat 243w plastycznych klas IV-VI w stylu Lascaux. Zapraszamy do ogl 261dania. Doda 32229 .01. 2013Mietek Bal z Babci 261 i Dziadkiem Dnia 24.01.13 w kawiarni8222Cynamonowa 8221 odby 322 si 281 bal uczni 243w klas I-III8222Z Babci 261 i Dziadkiem 8221. Przygotowali 347my wiersze, laurki i list 2818222Zagadki o babciach i dziadkach 8221 i wiele konkur 243w. Bartek przebra 322 si 281 za krzy 380aka- elfa, a Kacper za pi 322karza Torresa. Kilka opinii: Szymon (I) - Ta 324czy 322em z babci 261, z balonem mi 281dzy g 322owami. Uda 322o nam si 281 d 322ugo ta 324czy 263.Mi 322osz (I) - By 322em kr 243lem Kaspianem - podoba 322o mi si 281 bardzo. Stasiu (I) - By 322em rycerzem Jedi, przysz 322y 2 babcie. Kacper (III) - Mojej babci bardzo si 281 podoba 322o, a ja347wietnie si 281 bawi 322em.- Uroczysto 347 263 by 322a bardzo dobrze zorganizowana, wyst 281p dzieci pi 281knie przygotowany, sala322adnie udekorowana. Spotkanie wnuk 243w z dziadkami to bardzo dobry pomys 322 - opisuje wydarzenie babcia Szymonka. Malina (III) - Babcia i prababcia maj 261 nadziej 281,380e takie udane spotkanie si 281 powt 243rzy. Ta 324czy 322am z babci 261 w konkursie z balonem. Bartek (III) - M 243j dziadek zaj 261 322 II miejsce wkonkursie na samolot z papieru. Bardzo nam si 281 podoba 322o. Asia (III) - 2 babcie i dziadek byli bardzo zadowoleni. Bra 322am udzia 322 w konkursie z balonem. Martyna (III) - Moja babcia powiedzia 322a,380e by 322o bardzo ciekawie.Bal by 322 bardzo udany, dopisywa 322y nam humory i ta 324czyli 347my do siedmiu pot 243w. Doda 32225 .01. 2013Mietek Informacja o koncercie W czasie ferii mo 380na si 281 wybra 263 na koncert charytatywny na rzecz ZLO Piszkowice (zbierali 347my datki do puszek w k 322odzkim rynku). Zagraj 261 podczas niego znani wykonawcy muzyki powa 380nej i jazzowej. A ca 322o 347 263 poprowadzi prof. Jan Miodek. Koncert ju 380 w najbli 380szy pi 261tek od 19.30 we Wroc 322awiu. Mo 380na tam dojecha 263 autobusem zam 243wionym przez Starostwo Powiatowe. Do347rody, 30 stycznia p. Micha 322 Piszko przyjmuje zapisy na przejazd, nr tel.: 507 190 607. Doda 32225 .01. 2013Mietek Informacje o rekolekcjach Wy 380sze Seminarium Duchowne Diecezji346widnickiej i Duszpasterstwo Powo 322a 324 zapraszaj 261 m 322odzie 380 m 281sk 261 na rekolekcje powo 322aniowe. Odb 281d 261 si 281 one w dniach 8-10 lutego 2013r. w: Domu Rekolekcyjnym Caritas w Zag 243rzu346l 261skim dla uczni 243w szk 243 322 gimnazjalnych budynku WSD w346widnicy dla uczni 243w szk 243 322 ponadgimn., student 243w i starszych. Has 322o tegorocznych rekolekcji powi 261zane jest z trwaj 261cym Rokiem Wiary i brzmi:Powo 322ani do347wiadectwa wiary . 160 Przyjazd w pi 261tek 8 lutego do godz. 17.00. Zako 324czenie w niedziel 281 10 lutego ok. godz. 13.00. Gwarantujemy zakwaterowanie i wy 380ywienie. Koszt 60 z 322 od osoby. Prosimy zabra 263 ze sob 261 Pismo346wi 281te, r 243 380aniec, przybory do pisania i347piw 243r. Zapisy kandydat 243w do dnia 30 stycznia br. na furcie WSD - tel. (74) 856-49-00 ----------------------------------------------------------------------------------- Zapraszamy uczni 243w szk 243 322347rednich i gimnazjum na rekolekcje powo 322aniowe, kt 243re odb 281d 261 si 281 w Bardzie w dniach 28.018211 1.02. W trakcie rekolekcji nie zabraknie czasu na modlitw 281, wypoczynek, zabaw 281 i rozmowy z redemptorystami. Je 347li pragniesz umocni 263 swoj 261 przyja 378 324 z Chrystusem, interesuje Ci 281 nasze380ycie, usi 322ujesz rozezna 263 swoje380yciowe powo 322anie lub chcesz po prostu sp 281dzi 263 ferie w ciekawy spos 243b8211 te rekolekcje s 261 w 322a 347nie dla Ciebie! Wi 281cej informacji o rekolekcjach (nie tylko w Bardzie, ale r 243wnie 380 w Tuchowie i w Lubaszowej) na stronie.barka.redemptor.pl Mamy nadziej 281,380e ju 380 wkr 243tce si 281 zobaczymy. Przyje 380d 380aj! Koniecznie zg 322o 347 wcze 347niej sw 243j udzia 322 u jednego z duszpasterzy powo 322a 324: o. Witold Baran8211 505 593 160233 e-mail: wbaran1980@gmail.com o. Piotr Grze 347kiewicz8211 509 160802 160799 e-mail: piotrekgrzesk@poczta.onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------- Rekolekcje dla dziewcz 261t. Lepiej si 281 modli 263, ni 380 plotkowa 263! - o tym jak g 322 281boka modlitwa uczy dobrego m 243wieniaCHE 321MNO (k. Torunia), ul.321o 380y 324skiego 38 -11 lutego 2013 r.zg 322oszenia przyjmuje s. Paulina Mieleszkiewicz tel. 56686 09 40 tel. kom. 664 867495 e-mail: s.paulina@vp.pl Op 322ata: 30 z 322. lub dobrowolna ofiara----------------------------------------------------------------------------------------160 Franciszka 324skie Dni SkupieniaWAMBIERZYCE B 261d 378 pozdrowiona, Pani,347wi 281ta Kr 243lowo,347wi 281ta Bo 380a Rodzicielko, Maryjo, kt 243ra jeste 347 Dziewic 261, uczynion 261 Ko 347cio 322em i wybran 261 przez naj 347wi 281tszego Ojca z nieba 133Powy 380sze s 322owa, napisane przez347w. Franciszka s 261347wiadectwem wielkiej mi 322o 347ci do Matki Bo 380ej. Maryja zajmowa 322a szczeg 243lne miejsce w380yciu Biedaczyny z Asy 380u - kocha 322 Maryj 281 ca 322ym sercem. St 261d te 380 nasze Franciszka 324skie Dni Skupienia odb 281d 261 si 281 w Wambierzycach, u st 243p Matki Bo 380ej Wambierzyckiej Kr 243lowej Rodzin i patronki Ziemi K 322odzkiej. Pod opiek 261 Maryi b 281dziemy starali si 281 prze 380y 263 te dni w braterstwie, na rozmowach i wsp 243lnymwypadziew g 243ry... Gwarantujemy,380e z Franciszkanami nie zmarnujesz tego czasu modlitwy i rado 347ci doskona 322ej...UwagaGRANAT ! :) Pocz 261tek w poniedzia 322ek o godzinie 18:30 Koszt: 60 z 322niech jednak finanse nie b 281d 261 dla Ciebie przeszkod 261 w przyje 378dzie!We 378 ze sob 261347piw 243r! Zg 322oszenia i informacje: o. Kamil 608389505 lub mail: kamilofm@wp.plB 281dzie mo 380liwo 347 263 dojazdu do Wambierzyc busem z G 243ry347w. Anny!B 281dzie r 243wnie 380 mo 380liwo 347 263 dojazdu do Wambierzyc z g 322ownego dworca PKP w K 322odzku!Liczymy na Twoj 261 obecno 347 263! Zapro 347 w naszym imieniu Twoich znajomych! -------------------------------------------------------------------------------------------- Terminy najbli 380szych rekolekcji: PIENI 280 379NO: 68211 9 sierpnia 2012 roku. Kontakt: O. Franciszek Laka SVD, tel. 055 24 29 100, e-mail: powolania@werbisci.pl Ch 322opcy od III klasy gimnazjum oraz ch 322opcy ze szk 243 322347rednich. Inne rekolekcje: NYSA: CHLUDOWO k. Poznania: Zg 322oszenia: mlodzi@werbisci.pl*Rekolekcje dla dziewcz 261t* Temat rekolekcji: Ko 347ci 243 322 domem i szko 322 261 Komunii. NYSA: 20-24 stycznia 2012. RACIB 211RZ: 6-10 lutego 2012. Po wi 281cej informacji kliknij tutaj. -------------------------------------------------------------------------------- Drogie Dziewczyny Zapraszamy na rekolekcje w ferie zimowe. Terminy rekolekcji sa 808 tak dopasowane, by dziewczyny z r 243z 775nych wojew 243dztw mog 322y wybrac 769 cos 769 dogodnego dla siebie. Poniewaz 775 liczba miejsc jest ograniczona, zg 322oszenia przyjmuje 808 do 16 stycznia na I ture 808 i do 3 lutego na II. O przyje 808ciu decyduje data zg 322oszenia zatem nie warto sie 808 ocia 808gac 769!!! Na naszej stronie jest formularz zg 322oszeniowy, kt 243ry trzeba skopiowac 769, wype 322nic 769 i przes 322ac 769 na adres felicjanki_rp@wp.pl i czekac 769 na odpowiedz 769 zwrotna 80861514. Na naszej stronie jest napisane, co na rekolekcje nalez 775y zabrac 769 ze soba 808 (przypominam, z 775e sp 243dnica sukienka ma miec 769 d 322ugos 769c 769 i kr 243j godny p 243js 769cia w niej na Eucharystie 808), koniecznie prosze 808 wzia 808c 769 s 769piw 243r i obuwie na zmiane 808. Rekolekcje zaczynamy o godz.12: 00 (pierwszego dnia) a kon 769czymy ok. godz.14: 00 (ostatniego dnia). Wszystkie punkty sa 808 waz 775ne i dlatego prosze 808 sie 808 nie sp 243z 769niac 769 i nie planowac 769 wyjazdu przed zakon 769czeniem. Jes 769li chcia 322ybys 769cie jeszcze o cos 769 dopytac 769 - zapraszam do napisania do mnie 61514 Pozdrawiam w Panu, i do zobaczenia w Wawrze!!! s. M. Lilianna, felicjanka 8222Inne ziarno w ko 324cu pad 322o na ziemi 281380yzn 261 i gdy wzros 322o, wyda 322o plon stokrotny. Przy tych s 322owach wo 322a 322: Kto ma uszy do s 322uchania, niechaj s 322ucha! 8221 ( 321k 8, 8) 12.01 - 19.01 19.01 - 26.01 26.01 - 02.02 02.02 - 09.02 09.02 - 16.02 16.028211 23.02.2013 r. RekolekcjeNa narty z Jezusemdla ch 322opc 243w i dziewcz 261t od 14 r. 380. Organizator: Ksi 281 380a Sercanie wi 281cej informacji:.rekolekcje.scj.pl tel. 602 439 696. 27.12.12 - 02.01.13 r. Spotkanie noworoczne dla m 322odzie 380y pe 322noletniej i student 243w Organizator: Ksi 281 380a Sercanie wi 281cej informacji:.rekolekcje.scj.pl tel. 602 439 696. 08 - 10 lutego 2013 r. Rado 347 263380ycia wiar 261 Dom p w MB Cz 281stochowskiej, ss. Karmelitanki Misjonarki Terezjanki (CMT), ul. Kujawska 44, 81-862 Sopot tel.: 58 551 76 32 e-mail: cmt_sopot@wp.pl .cmt.karmel.pl --------------------------------------------------------------------------8222Je 380eli b 281dziecie trwa 263 w nauce mojej, b 281dziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawd 281, a prawda was wyzwoli. 8221 (J 8, 31-32) 5 - 10 lutego 2013 r., Fundament262wicze 324 Duchowych, Pobiedziska k Poznania zapisy: Renata Ryszkowska rscj, kom. 608 713 103, pobiedziska.sc@gmail.com,.siostry-sc.pl. 24 lutego - 24 marca 2013 r.,Dok 261d idziesz? Rekolekcje nie tylko dla wierz 261cych , zapisy od 24 stycznia poprzez stron 281 icfd.pl wi 281cej informacji i kontakt 2 - 7 lipca 2013 r., Fundament262wicze 324 Duchowych, Pobiedziska k Poznania zapisy: Renata Ryszkowska rscj, kom. 608 713 103, pobiedziska.sc@gmail.com,.siostry-sc.pl.23 - 28 lipca 2013 r., Fundament262wicze 324 Duchowych, Pobiedziska k Poznania zapisy: Renata Ryszkowska rscj, kom. 608 713 103, pobiedziska.sc@gmail.com,.siostry-sc.pl. 20 - 25 sierpnia 2013 r., 160 Rekolekcje o Sercu Jezusa, zapisy: s. Joanna Mo 347 rscj, kom. 698 320 234, sc.tarnow@yahoo.com 10 - 18 sierpnia 2013 r. 160 I Tydzie 324262wicze 324 Duchowych Pobiedziska k Poznania zapisy: Renata Ryszkowska rscj, kom. 608 713 103, pobiedziska.sc@gmail.com,.siostry-sc.pl.21- 26 wrze 347nia 2013 r., Fundament262wicze 324 Duchowych: zapisy: s. Joanna Mo 347 rscj, kom. 698 320 234, sc.tarnow@yahoo.com , 10 - 18 sierpnia 2013 r. 160 I Tydzie 324262wicze 324 Duchowych Pobiedziska k Poznania zapisy: Renata Ryszkowska rscj, kom. 608 713 103, pobiedziska.sc@gmail.com,.siostry-sc.pl. ------------------------------------------------------------------------------------------8222Niech wasza mowa b 281dzie: Tak, tak nie, nie. A co nadto jest, od Z 322ego pochodzi. 8221 (Mt 5, 37) 25 - 27 stycznia 2013 r.. Dni skupienia dla dziewcz 261t8222Dotkni 281cie Jezusa 8221 - zapraszamy dziewcz 281ta, kt 243re uko 324czy 322y 16 lat Klasztor Si 243str Augustianek, ul. Ska 322eczna 12, Krak 243w mail: s.janaosa@gmail.com tel. 781 562 977.augustianki.pl. 15 - 17 lutego 2013 r.Razem za Jezusem . Rekolekcje o380yciu zakonnym dla dziewczyn i m 322odych kobiet. Na rekolekcje o380yciu zakonnym jako takim zapraszaj 261 Misjonarki Szko 322y (siostry dominikanki bezhabitowe) adres: Lublin, al. Kra 347nicka 58 wi 281cej informacji i kontakt: http:misjonarkiszkoly.blogspot.com. Zapisy do 13 lutego. 1 - 3 marca 2013 r. Rekolekcje dla dziewcz 261t: Rozeznawanie drogi380ycia adres: P 322ock 09-400, ul. Stary Rynek 14 18.plock.faustyna.pl tel: 664-597-048. 5 - 7 kwietnia 2013 r. Wierz 281 w obietnice Bo 380ego Mi 322osierdzia adres: P 322ock 09-400, ul. Stary Rynek 14 18.plock.faustyna.pl tel: 664-597-048. 1 - 4 sierpnia 2013 r. Wiem, komu zaufa 322em! Dom p w MB Cz 281stochowskiej, ss. Karmelitanki Misjonarki Terezjanki (CMT), ul. Kujawska 44, 81-862 Sopot tel.: 58 551 76 32 e-mail: cmt_sopot@wp.pl.cmt.karmel.pl ------------------------------------------------------------------------------------------ Inne ziarno w ko 324cu pad 322o na ziemi 281380yzn 261 i gdy wzros 322o, wyda 322o plon stokrotny. Przy tych s 322owach wo 322a 322: Kto ma uszy do s 322uchania, niechaj s 322ucha! 8221 ( 321k 8, 8) 12.01 - 19.01 19.01 - 26.01 26.01 - 02.02 02.02 - 09.02 09.02 - 16.02 16.028211 23.02.2013 r. RekolekcjeNa narty z Jezusemdla ch 322opc 243w i dziewcz 261t od 14 r. 380. Organizator: Ksi 281 380a Sercanie wi 281cej informacji:.rekolekcje.scj.pl tel. 602 439 696. 27.12.12 - 02.01.13 r. Spotkanie noworoczne dla m 322odzie 380y pe 322noletniej i student 243w Organizator: Ksi 281 380a Sercanie wi 281cej informacji:.rekolekcje.scj.pl tel. 602 439 696. 08 - 10 lutego 2013 r. Rado 347 263380ycia wiar 261 Dom p w MB Cz 281stochowskiej, ss. Karmelitanki Misjonarki Terezjanki (CMT), ul. Kujawska 44, 81-862 Sopot tel.: 58 551 76 32 e-mail: cmt_sopot@wp.pl Doda 32225 .01. 2013Mietek Zabawa taneczna jaskiniowc 243w Uczniowie klas IV-VI zorganizowali dzisiaj zabaw 281 taneczna w stylu jaskiniowc 243w. Opr 243cz ta 324c 243w i zabaw zostali wybrani przez jury (p. Renia, p. Janusz) najwspanialsi jaskiniowcy. Zostali nimi: Amelka i Martyna z klasy IV oraz Wiktor z klasy V. Brawo. Doda 32224 .01. 2013Mietek Lekcja w terenie klasy 4 Dnia 24 stycznia 2013 roku my, klasa 4, poszli 347my na lekcje w terenie, kt 243ra odby 322a si 281 w K 322odzku. Musieli 347my wzi 261 263 ze sob 261 jab 322uszka do zje 380d 380ania. Pan Janusz m 243wi 322 nam, jakie rzeki p 322yn 261 w tym miejscu, w kt 243rym byli 347my. Gdy doszli 347my do pewnego miejsca Pan Janusz powiedzia 322,380eby 347my nazbierali347niegu na wielk 261 rze 378b 281, kt 243r 261 p 243 378niej zrobili 347my. To by 322a g 322owa347niegowego potwora. Na samym ko 324cu naszej lekcji zje 380d 380ali 347my z g 243rki na jab 322uszkach. Kto dalej zjecha 322 dostawa 322 wi 281cej punkt 243w. P 243 378niej dotarli 347my do szko 322y. To by 322a bardzo fajna lekcja. Kuba Szydlak Doda 32224 .01. 2013Mietek Narty Dzisiaj te 380 klasy: III gimnazjum oraz I i II liceum pojecha 322y na narty do Ziele 324ca. Pod opiek 261 pan Piotra Ko 322odziejczyka i pan Tomasza379o 322nierza. Towarzysz 261 im Justas, Nini oraz Shang z jego przyjaci 243 322k 261 Doda 32223 .01. 2013Mietek Wyjazd II SG Dzisiaj klasa II gimnazjum pojecha 322a do321omnicy na dwudniowy kulig pod dow 243dztwem pani Ewy Rychel.379yczymy im dobrej zabawy! Doda 32223 .01. 2013Mietek Kulig klas I-III Wczoraj, w Dzie 324 Dziadka, uczniowie klas I-III wyjechali na kulig do Dusznik Zdroju. Na miejscu czeka 322y dwie pary du 380ych sa 324 zaprz 281 380onych w konie. Do sa 324 by 322y przyczepione mniejsze sanki. Z rado 347ci 261 usadowili 347my si 281 na sankach. Sanie ruszy 322y z piskiem. Widzieli 347my oszronione pola i lasy, kt 243re wygl 261da 322y jakby by 322y z bajki. Po wielu zakr 281tach i kolizjach dojechali 347my do celu. Weso 322o piekli 347my kie 322baski i wspinali 347my si 281 na o 347nie 380one ska 322y. Mr 243z da 322 si 281 nam we znaki i musieli 347my wraca 263. To by 322o naprawd 281 fajne prze 380ycie, dla niekt 243rych po raz pierwszy! Chcieliby 347my to powt 243rzy 263! Doda 32223 .01. 2013Mietek Zebrania na p 243 322rocze Jutro o 17.00 rozpoczynaj 261 si 281 zebrania podsumowuj 261ce pierwsze p 243 322rocze. Zapraszamy. Doda 32221 .01. 2013Mietek Warsztaty plastyczne Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli dzisiaj w warsztatach plastycznych. Wykonywali prace na wz 243r tych, odnalezionych w jaskini w Lascaux. Po feriach efekt ich pracy b 281dzie mo 380na zobaczy 263 w szkole. Doda 32221 .01. 2013Mietek Dzie 324 Babci, Dzie 324 Dziadka 379yczymy wszystkim babciom i dziadkom du 380o zdrowia, szcz 281 347cia, rado 347ci, pomy 347lno 347ci, grzecznych wnuk 243w i wnuczek,380eby ko 347ci Wam nie skrzypia 322y, serca mocno bi 322y, a wnuki Was kocha 322y. Dzi 281kujemy za: wsparcie w trudnych chwilach, za mi 322o 347 263, za pyszne desery i wsp 243lne spacery, za smaczne obiady i za dobre rady.DZI 280KUJEMY ZA TO,379E JESTE 346CIE Z NAMI!!!!!!Kochaj 261ce wnuki ze Spo 322ecznej Doda 32221 .01. 2013Mietek Dzie 324 dawcy szpiku Od kilkunastu dni wiemy,380e w niedziel 281 20 stycznia od 10.00 do 16.00 b 281dzie mo 380na zarejestrowa 263 si 281 w bazie dawc 243w szpiku w czasie akcji w Laskach. Dzisiaj Zuzia Seweryn zorganizowa 322a zapisy w szkole, dla tych, kt 243rzy nie mog 261 podjecha 263 do Lasek. Zapisa 322o si 281 i odda 322o materia 322 genetyczny-wymaz 13 os 243b. Zach 281camy do wzi 281cia udzia 322u w tym dobrym przedsi 281wzi 281ciu. Doda 32218 .01. 2013Mietek UWAGA! Awaria dziennika internetowego Dziennik internetowy uleg 322 awarii z przyczyn niezale 380nych od nas- serwery zewn 281trzne. Przepraszamy rodzic 243w za utrudnienia z tym zwi 261zane. Doda 32216 .01. 2013administrator Tyle zebrali 347my Nasza ekipa, czyli Ma 322a Orkiestra ze Spo 322ecznej zebra 322a w niedziel 281 3025,88 z 322. Pi 281knie! Doda 32215 .01. 2013Mietek Gotowanie klasy II SG Gotowanie, kt 243re prowadz 261 pani Marzena wraz z pani 261 Basi 261, jest form 261 zaj 281 263 dla klasy II gimnazjum. Na pocz 261tku roku mieli 347my do wyboru albo gotowanie albo fotografi 281. Wi 281kszo 347 263 os 243b z mojej klasy wybra 322o pierwsz 261 opcj 281. Zaj 281cia odbywaj 261 si 281 co dwa tygodnie na przemian z fotografi 261. Uczymy si 281 tam jak przyrz 261dza 263 dane potrawy. Jak do tej pory robili 347my, m.in. spaghetti, zupy oraz danie obiadowe jakim by 322 kotlet schabowy wraz z ziemniakami i sur 243wk 261. My 347l 281,380e jest to ciekawa i przydatna forma zaj 281 263.Patryk Mos 243r Doda 32215 .01. 2013Mietek Br 261zowa Szko 322a 2013 Nasze liceum otrzyma 322o 10 stycznia tytu 322Br 261zowa Szko 322a 2013w XV Og 243lnopolskim Rankingu Szk 243 322 Ponadgimnazjalnych. Brawo. Doda 32214 .01. 2013Mietek WO 346P 20 uczni 243w (wolontariuszy i pomocnik 243w) pod opiek 261 doros 322ych kwestowa 322o wczoraj na rzecz Wielkiej Orkiestry346wi 261tecznej Pomocy. Niebawem napiszemy, ile uda 322o si 281 zebra 263. Doda 32214 .01. 2013Mietek Bal karnawa 322owy Teatr Rapsodia, dzia 322aj 261cy przy naszej szkole pod kierunkiem Ewy Kornaszewskiej, zaprasza wszystkich, chc 261cych dobrze si 281 pobawi 263, na bal karnawa 322owy. Ju 380 w najbli 380sz 261 sobot 281 12 stycznia, pocz 261tek o 19.30. Szczeg 243 322y u p. Ewy. Doda 32208 .01. 2013Mietek Zbieramy nakr 281tki Akcja trwa i si 281 rozwija. Kolejne du 380e pud 322o zanie 347li 347my w 322a 347nie do ratusza. By 322o ich tym razem 11 kilogram 243w. Czy kto 347 wie, ile ju 380 w sumie zebrali 347my? Dzi 281kujemy. Oczywi 347cie prosimy o jeszcze. Doda 32207 .01. 2013Mietek Moda na kino Klasy gimnazjalne zorganizowa 322y (Maciek i Jagoda) wsp 243lne wyj 347cie do kina naHobbitapod opiek 261 mamy Kacpra Jakubowskiego i w ten spos 243b stworzy 322y mod 281 na wyj 347cia na warto 347ciowe filmy. Dzisiaj po po 322udniu klasa V wybiera si 281 naStra 380nik 243w marze 324 . Doda 32207 .01. 2013Mietek Fina 322 konkursuMam talent Fina 322 konkursu8222Mam talent 8221 odb 281dzie si 281 14 stycznia, w poniedzia 322ek. Pocz 261tek8211 godzina 14. 00 w szkolnej kawiarence. Przypominamy,380e do fina 322u przeszli: Hania, Natalia, Malina, Nicoll, Hubert, Miko 322ajz Natali 261, Stasiem i Kacprem. Kto chce mo 380e te 380 wyst 261pi 263 poza konkursem. Doda 32207 .01. 2013Mietek Nasi uczniowie w k 322odzkim Orszaku Trzech Kr 243li Uczniowie naszej szko 322y w niedziel 281, w Uroczysto 347 263 Objawienia Pa 324skiego, 6.01.2013 wzi 281li udzia 322 w K 322odzkim Orszaku Trzech Kr 243li. Logzej szko 322y znalaz 322o si 281 na koronach, kt 243re by 322y rozdawane wraz ze347piewniczkami tego dnia. Paulina346liwka upiek 322a z tej okazji przepyszne szczodraki. Doda 32206 .01. 2013Mietek Orszak Trzech Kr 243li w K 322odzku. Zaproszenie 6 stycznia (niedziela) 2013 roku odb 281dzie si 281 w K 322odzku ORSZAK TRZECH KR 211LIKol 281dy8211 lepiej347piewa 263 ni 380 s 322ucha 263, lepiej razem ni 380 samemu 8221 - to has 322o najbli 380szego Orszaku.8222Zale 380y nam, by ka 380dy kto przyjdzie na Orszak, sta 322 si 281 jego aktywnym uczestnikiem, a nie biernym widzem8211 dlatego przygotowujemy kilkadziesi 261t tysi 281cy papierowych, kolorowych koron oraz347piewnik 243w z tekstami najbardziej znanych polskich kol 281d. 8221 - m 243wi Maciej Marchewicz z Fundacji Orszak Trzech Kr 243li.Powr 243 263my do wsp 243lnego347piewania kol 281d, spotkajmy si 281 razem na Orszaku Trzech Kr 243li 6 stycznia 2013 roku. Zapraszamy do aktywnego udzia 322u dzieci, m 322odzie 380 oraz ca 322e rodziny. Wyr 243 380niamy nast 281puj 261ce rodzaje aktywno 347ci:Dzieci z klas szko 322y podstawowej przebieraj 261 si 281 w stroje pastuszk 243w oraz anio 322k 243w (ka 380de przebrane dziecko zostanie nagrodzone s 322odkim upominkiem, oraz imiennym dyplomem, kt 243ry zostanie dostarczony do szk 243 322) Dzieci mog 261 tak 380e przebra 263 si 281 w stroje rycerzy (ch 322opcy) oraz dw 243rki (dziewczyny) i do 322 261czy 263 do Orszaku konkretnego kr 243la rycerzy i dw 243rki zg 322aszamy na maila klodzko@orszak.org opr 243cz tego zapraszamy do udzia 322u w dw 243ch konkursach: Najciekawsze Przebranie Orszakowe Rodziny (informacja na stronie Orszaku K 322odzkiego) oraz S 261siedzkie Kol 281dowanie.Orszak rozpocznie si 281 o godz. 12.00 na placu przy ko 347ciele Podwy 380szenia Krzy 380a346w. w K 322odzku, a zako 324czy przy szopce ko 322o ratusza, gdzie kr 243lowie z 322o 380 261 dary346wi 281tej Rodzinie i oddadz 261 pok 322on Jezusowi. Orszak podzielony jest na orszaki ze wzgl 281du na przynale 380no 347 263 do okre 347lonej parafii. I tak:Na czele Parafii Podwy 380szenia Krzy 380a346wi 281tego w K 322odzku sta 322 b 281dzie Kr 243l Europejski, Parafi 281 Wniebowzi 281cia Naj 347wi 281tszej Maryi Panny w K 322odzku (o. jezuici) poprowadzi Kr 243l Azjatycki, a Parafia Matki Bo 380ej R 243 380a 324cowej w K 322odzku (oo. franciszkanie) zostanie poddana pod panowanie Kr 243la Afryka 324skiego.Zach 281cam wszystkich uczni 243w, rodzic 243w i nauczycieli do wzi 281cia udzia 322u w Orszaku.Wi 281cej informacji: - mo 380liwo 347 263347ci 261gni 281cia347piewniczkahttps:play.google.com store apps details?id=pl.mobilinktech.orszak3kroli feature=search_resultAgnieszka Makarewicz Doda 32202 .01. 2013Mietek 379yczenia347wi 261teczne i noworoczne Pi 281knego, rodzinnego prze 380ycia346wi 261t Bo 380ego Narodzenia, samych wspania 322ych dni w Nowym Roku380ycz 261 Dyrekcja i pracownicy Zespo 322u Szk 243 322 Spo 322ecznych. Doda 32224 .12. 2012Mietek Finalistki Do etapu diecezjalnego XXIII Og 243lnpolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej zakwalifikowa 322y si 281 : 1. Zuzanna Seweryn2.Paulina Schaefer Brawo. Doda 32220 .12. 2012Mietek Projekt Comenius Chcia 322abym napisa 263 o wyje 378dzie do Misilmeri i Palermo w ramach projektu Comenius. Na pocz 261tku przyjechali 347my do Wroc 322awia, sk 261d o 7:15 wylecieli 347my do Monachium. Po p 243 322torej godziny dolecieli 347my, ok. 6 godzin sp 281dzili 347my robi 261c zakupy. P 243 378niej przylecieli 347my do Palermo. Pojechali 347my do hotelu, w kt 243rym mieli zatrzyma 263 si 281 nauczyciele, a gdzie czekali na nas uczniowie. Rodziny nas wzi 281 322y do dom 243w i jak si 281 rozgo 347cili 347my, poszli 347my na pizz 281, sk 261d wr 243cili 347my o 23 i poszli 347my spa 263. Drugiego dnia, rano poszli 347my do jednego z czterech budynk 243w szko 322y La Guastella, gdzie nauczyciele i uczniowie bardzo uroczy 347cie nas powitali przedstawieniem. Stamt 261d pojechali 347my do drugiego budynku i zjedli 347my tam tradycyjny lunch, ta 324czyli 347my i grali 347my w bingo. D 322ugim spacerem wr 243cili 347my do dom 243w, po drodze zatrzymuj 261c si 281 na lody. Trzeciego dnia z samego rana, autobusem pojechali 347my do Caltagirone. Zwiedzali 347my tam wiele szopek i wchodzili 347my po bardzo wysokich schodach. Kiedy sko 324czyli 347my pojechali 347my do ko 347cio 322a, w kt 243rym dawali 347my nasze tradycyjne s 322odycze. O 20 przyjechali 347my do Misilmeri i poszli 347my na zakupy. Czwartego dnia zwiedzali 347my Palermo. Zamek, ko 347ci 243 322 i muzeum. Obiad zjedli 347my w Mondello, restauracji, w kt 243rej podali nam owoce morza, spaghetti i risotto. Do autobusu przeszli 347my si 281 brzegiem morza. Rant 281pnego dnia poszli 347my do szko 322y, sk 261d poszli 347my do ruin zamku Emir. Zobaczyli 347my du 380o stoisk ze historycznymi produktami. Wr 243cili 347my do szko 322y, gdzie s 322uchali 347my d 322ugiej serenady o m 281 380czy 378nie, kt 243ry jako pierwszy stworzy 322 organizacj 281 przeciw mafii. Po wyst 281pie, wszyscy za 347piewali 347my nasze tradycyjne kol 281dy. Wieczorem wszyscy poszli 347my na pizza night. Ostatniego dnia dyrektorka bardzo uroczy 347cie nas po 380egna 322a i dostali 347my certyfikaty uczestnictwa. Po jakim 347 czasie wyszli 347my i zobaczyli 347my wyst 281p mar 380oretek. Kiedy sko 324czy 322y osobi 347cie po 380egnali 347my si 281 z Hiszpanami, kt 243rzy ju 380 tego dnia wyje 380d 380ali. P 243 378niej du 380o sobie po 380artowali 347my i razem si 281 bawili 347my. Poszli 347my na zakupy i wr 243cili 347my do dom 243w gdzie bardzo mi 322o sp 281dzili 347my nasz 261 ostatni 261 noc. Z samego rana zjedli 347my347niadanie, dopakowali 347my si 281 i pojechali 347my do Palermo, sk 261d mieli 347my pojecha 263 na lotnisko. Bardzo trudno by 322o si 281 nam po 380egna 263, ale niestety musieli 347my ju 380 jecha 263. Samolot przylecia 322 z kr 243tkim op 243 378nieniem. Do Monachium dolecieli 347my 2 godziny p 243 378niej i po jakim 347 czasie przylecieli 347my do Wroc 322awia. Ten projekt by 322 dla mnie wielkim i wspania 322ym prze 380yciem i mam nadziej 281,380e jeszcze kiedy 347 b 281d 281 mog 322a wzi 261 263 udzia 322 w czym 347 podobnym. Maja Zilbert, Klasa VI Doda 32219 .12. 2012Mietek Fina 322 dyktanda W czwartek, 20 grudnia, na 1 i 3 lekcji fina 322em zako 324czymy tegoroczne dyktando szkolne. Do udzia 322u w nim zakwalifikowali si 281: Pascal Blacheta z klasy II, Martyna Ryszka, Bartek P 281dlowski i Zuzia Karkowska z klasy III, Magda Chojnacka i Martyna Fia 322kowska z klasy IV, Lila Bednarska, Paulinka Ko 322odziejczyk i Julia W 281grzyn z klasy V oraz Paulina346liwka, Madzia Metych, Kamila379o 322nierz i Kasia Schulz z klasy VI.Z gimnazjum zakwalifikowali si 281: Kasia Wo 322oszczuk, Kasia Kuczaj, Natalia Wolska i Ola Dziurkowska z klasy I, Micha 322 Gancarczyk, Aldona Makowska i Patryk Mos 243r z klasy II oraz Nadia Stankiewicz, Janek Sapieha, Ola Ko 322odziejczyk, Jacek Kornaszewski i Tomek Gracz z klasy III. Liceali 347ci w finale dyktanda to: Olga Nowak, Alex Waszczuk Tomek Ryczek z klasy I oraz Marcin Sieradzki, Jakub Cudak, Gosia Sobczak, Ada Serweci 324ska i Tomek Beck. W czwartek trzymamy kciuki. Doda 32218 .12. 2012Mietek Ola w finale wojew 243dzkim Ola Heluszka z klasy III gimnazjum zakwalifikowa 322a si 281 do etapu fina 322owego konkursu zDolny346l 261zak Gimnazjalista - blok przyrodniczy. Gratulacje! Doda 32217 .12. 2012Mietek Wigilia szkolna - sprawy organizacyjne Wigilia szkolna zaplanowana na 21 grudnia (pi 261tek) wymaga dobrej organizacji, dlatego prosimy o zako 324czenie do 14 grudnia zapis 243w oraz wp 322at, uiszczanych u wychowawc 243w. Przypominamy,380e koszt tego szkolnego,347wi 261tecznego spotkania wMetroto 26 z 322otych od osoby. Doda 32212 .12. 2012Mietek Pozdrowienia z Sycylii Uczestnicy projektuDifferences are richness , pracuj 261cy razem ze swoimi partnerami z W 322och, Hiszpanii i Turcji serdecznie pozdrawiaj 261 Czytelniczki i Czytelnik 243w naszej strony. Doda 32211 .12. 2012Mietek Pr 243ba gimnazjalist 243w Uczniowie klasy III zaczynaj 261 jutro kolejn 261 pr 243b 281 egzaminu gimnazjalnego. Wed 322ug ustalonej kolejno 347ci, przez trzy dni, rozwi 261 380 261 zadania z cz 281 347ci humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z j 281zyka angielskiego. Trzymamy kciuki. Doda 32211 .12. 2012Mietek WyjazdComenius Pi 281cioro uczni 243w, czyli Paulina346liwka, Maja Zilbert, Madzia Metych, Michasia Karkowska i Karol Szydlak oraz Iwona Lemiesz, Piotr Sikora i Mietek Kowalcze rozpoczynaj 261 dzisiaj wizyt 281 na Sycylii w ramach mi 281dzynarodowego projektuComenius . Doda 32209 .12. 2012Mietek Zawody Miko 322ajkowe w K 322odzku W zawodach p 322ywackich w K 322odzku 1 miejsce na 50 m stylem dowolnym zaj 281 322a Martyna Fia 322kowska, 3 na dystansie 25 m stylem dowolnym by 322 Pascal Blacheta. Gratulujemy. Doda 32207 .12. 2012Mietek Trzecie miejsce Wiktora W noworudzkich zawodach p 322ywackich z okazji347wi 281tego Miko 322aja trzecie miejsce na dystansie 25 m zaj 261 322 Wiktor Frej z klasy V. Brawo Doda 32207 .12. 2012Mietek Warsztaty matematyczne Dnia 30 listopada po pierwszej lekcji 30 uczni 243w z gimnazjum pod czujnym okiem pani Ewy i pani Agnieszkiwyjecha 322o na warsztaty matematyczne do Boles 322awowa. Jak zawsze zajmowali 347my si 281 matematyk 261 w nieco inny spos 243b ni 380 w szkole, mianowicie rozwi 261zywali 347my322amig 322 243wki i zagadki, kt 243re nie mia 322y bezpo 347rednio za du 380o wsp 243lnego z matematyk 261 szkoln 261. Zadania by 322y bardziej na logiczne my 347lenie. Podczas warsztat 243w towarzyszy 322a nam m 322odsza c 243rka pani Agnieszki8211 Maja. Jak to zwykle bywa na warsztatach, nie zabrak 322o gier i zabaw integracyjnych typu ziemniak, z kt 243rego wiele os 243b wysz 322o obola 322ych. Sk 322adali 347my te 380 orgiami. Powstawa 322y nawet nowe przypadkowo z 322o 380one bry 322y.Rozegrali 347my wiele emocjonuj 261cych partii szachowych, zjedli 347my du 380o s 322odyczy i siedzieli 347my do p 243 378na. Dziewczyny z II gimnazjum przygotowa 322y wr 243 380by na wieczorek andrzejkowy, a babcia Tomka Le 347niowskiego upiek 322a dla nas ciasto. Warsztaty uwa 380amy za udane. Ola i Nadia z III Gim Doda 32204 .12. 2012Mietek Olimpiada 29 listopada odby 322 si 281 w naszej szkole pierwszy etap XXIII Olimpiady Teologii Katolickiej. Olimpiad 281 napisa 322o 6 os 243b z liceum. Maksymalnie mo 380na by 322o zdoby 263 70 punkt 243w.Paulina Scheafer 55 punkt 243w Zuzanna Seweryn 49,5 Jakub Cudak 45,5 Patrycja Kokoci 324ska 43Dagna Tomaszewska 34 Anna Gracz 26Wszystkim gratulujemy!!! Paulina Scheafer przechodzi do etapu diecezjalnego. Doda 32230 .11. 2012Mietek Warsztaty matematyczne Trzydziestu uczni 243w gimnazjum wyje 380d 380a pod opiek 261 p. Ewy Rychel i p. Agnieszki Ryszki na warsztaty matematyczne do Boles 322awowa. B 281d 261 w ci 261gu dw 243ch dni zg 322 281bia 263 tajniki kr 243lowej nauk Doda 32229 .11. 2012Mietek Kawiarenka artystyczna We wtorek 27 listopada w postaci kawiarenki artystycznej gimnazjum i liceum obchodzi 322y andrzejki. By 322y one nietypowe, poniewa 380 zazwyczaj mieli 347my dyskotek 281, w kt 243rej swoj 261 drog 261 ma 322o os 243b bra 322o udzia 322. W czasie andrzejek na sali gimnastycznej prezentowali si 281 p. Arek Korolik z synem, a Przemek Gmerek gra 322 na basie, Agata Rychli 324ska347piewa 322a, Dominika Banaszak zaprezentowa 322a w 322asnor 281cznie robion 261 bi 380uteri 281, a Karolina379bik i Ola Figiel przedstawi 322y prezentacj 281 o modnych ciuchach na zim 281 2012 2013. W sali obok, klasa II liceum przygotowa 322a andrzejkowe wr 243 380by - lanie wosku, losowanie imienia przysz 322ego m 281 380a przysz 322ej380ony, poch 243d but 243w itp. Ka 380dy m 243g 322 znale 378 263 co 347 interesuj 261cego dla siebie, a wszyscy g 322odni mieli mo 380liwo 347 263 kupi 263 pyszne ciasta, herbat 281 i kaw 281. Taki spos 243b sp 281dzania andrzejek jest347wietn 261 alternatyw 261 dla szkolnych imprez. Dominika379o 322nierz Julia Cudak Doda 32228 .11. 2012Mietek Andrzejki klas I-III Dzisiaj odby 322y si 281 coroczne zabawy andrzejkowe dla uczni 243w klas I-III. Bawili 347my sie w kawiarniCynamonowa . Dziewczyny z klasy II gimnazjum przygotowa 322y dla nas wr 243 380by, np. przek 322uwanie serca z imonami, ustawianie but 243w od347ciany do drzwi, wr 243 380enie z liter imienia. Opr 243cz wr 243 380b ta 324czyli 347my,347piewali 347my i347wietnie sie bawili 347my. Wiele os 243b wr 243ci 322o te 380 z tatua 380em na twarzy. Chcemy tam zrobi 263 bal karnawa 322owy. Joachim Bijak, klasa III Doda 32227 .11. 2012Mietek Konkurs na logo w projekcie Comenius Uczniowie klas IV-VI, w ramach pracy w projekcie Comenius, wymy 347lali i wykonywali logzego przedsi 281wzi 281cia, kt 243re nosi tytu 322Differences are richness . Jury uzna 322o za najlepsz 261 prac 281 logo Marcela Sypera z klasy V, kolejne miejsca zaj 281 322y Lila Bednarska z klasy V i Kamila Metych z klasy IV. Gratulujemy! Doda 32226 .11. 2012Mietek Kawiarenka artystyczna Ju 380 jutro, we wtorek 27 listopada, od 17.00 zapraszamy serdecznie na kawiarenk 281 artystyczn 261.Swoje talenty zaprezentuj 261 1. Pan Arek i Maciek Korolik z Przemkiem Gmerkiem 2. Kuba Kmiecik 3. Agata Rychli 324ska 4. Dominika Banaszak 5. Dziewczyny z I SLO - moda zimowa 6. Klasa 2 SLO - wr 243 380by andrzejkowe Doda 32226 .11. 2012Mietek Dyktando szkolne Jutro na drugiej lekcji wszyscy napiszemy dyktando szkolne. W tym roku, inaczej ni 380 w latach poprzednich, fina 322 dla najlepszych zaplanowali 347my ju 380 na przysz 322y tydzie 324. Powodzenia. Doda 32226 .11. 2012Mietek Mam talent W pierwszej cz 281 347ci organizowanego przez klas 281 III konkursuMam talentwystarowali: Julka z 2 klasy -347piewanie piosenki, Daniel z 1 klasy - gra na keybordzie, Natalka z 1 klasy, Kacper z 2 klasy, Miko 322aj z4 klasy, Sta 347 z 1 klasy - przedstawienie o Czechu, Lechu i Rusie, Hubert z 4 klasy - gra na keybordzie, Malina, Hania , Natalka z 3 klasy - wszystkie taniec. Mieli 347my te 380 go 347cia Nikol 281 z SP 3. Jurorami byli: p. Sonia, p. Marta i p. Kasia, a tak 380e Julia, Jasiek i Kacper. Przysz 322o sporo publiczno 347ci z r 243 380nych klas. Osoby , kt 243re przesz 322y do 2 etapu to: Hubert, Malina, grupa teatralna, Natalia, Hania i Nikola ze szko 322y nr 3. Publiczno 347 263 wybra 322a Natali 281 do przej 347cia drugiej edycji. Gratulujemy. Doda 32226 .11. 2012Mietek Adwentowy Dzie 324 Skupienia Przed nami czas adwentu. Czas oczekiwania na szczeg 243lne do 347wiadczenie spotkania z Chrystusem w Rado 347ci Narodzenia Pa 324skiego. Aby dobrze prze 380y 263 ten wa 380ny okres roku liturgicznego pragniemy zaprosi 263 m 322odzie 380 naszej diecezji na Dzie 324 Skupienia w murach klasztoru Mniszek Klarysek w K 322odzku. Odb 281dzie si 281 on w dniach 8 - 9 grudnia br. (rozpocz 281cie w sobot 281 o godz. 10.00, zako 324czenie w niedziel 281 o godz. 16.00).Gwarantujemy wy 380ywienie i zakwaterowanie. Prosimy, aby przywie 378 263 ze sob 261 Pismo346wi 281te, r 243 380aniec, przybory do pisania i347piw 243r. Koszt 35 z 322.Zwracamy si 281 z uprzejm 261 pro 347b 261 do Duszpasterzy M 322odzie 380y i Katechet 243w o zg 322aszanie ch 281tnych os 243b do 5 grudnia (nr telefonu 8320864 lub email rekolekcje_adwentowe@wp.pl).Z wyrazami szacunku i dzi 281kuj 261c za wsp 243 322prac 281 ks. Dominik WargackiDiecezjalny Duszpasterz M 322odzie 380y Doda 32225 .11. 2012administrator Zaproszenie z W 322och Dear Friends, Weinvite you to our school in Misilmeri, from 10 th to 16 th of December to take part in the Comenius Project8220 Differences are Richness 8221, with the three European Schools from Poland, Spain and Turkey. You will taste our typical food and sweets you 8216ll visit our most important places and monuments in Misilmeri, Palermo and Sicily. There will be dance, music, folk songs and lot of fun!!!!!! We 8217 ll friendly welcome to our little town and our houses too. We hope to see you soon there. LoveStudents from scuola media C. Guastella Doda 32222 .11. 2012Mietek Paczka dla polskiego KOMBATANTA na Kresach Zapraszamy do og 243lnopolskiej akcji347wi 261tecznej. Przygotowujemy dla polskich kombatant 243w paczki347wi 261teczne. Paczki trafi 261 do Polak 243w w trudnej sytuacji finansowej na Bia 322orusi, Litwie i Ukrainie.Potrzebne s 261: - Kawa mielona lub ekspresowa - Herbata - Kakao - Olej - Makaron - Cukier - Owoce w puszce - Ciastka - Czekolada - Wszelkie inne trwa 322e produkty spo 380ywcze - KARTKA346WI 260TECZNA Z379YCZENIAMIProdukty oraz ewentualne datki zbieramy do 13 grudnia 2012 r. w kl. II liceum. Doda 32221 .11. 2012Mietek Mam talent 23 listopada, w pi 261tek, od 13. 30 trzeciale organizuj 261 pierwsz 261 edycj 281 konkursu szkolnegoMam talent . Do udzia 322u zg 322osi 322o si 281 20 os 243b. Zapraszamy do wsp 243lnej zabawy. Doda 32221 .11. 2012Mietek GRATULACJE Do etapu powiatowego konkursu Zdolny346l 261zak Gimnazjalista z j 281zyka angielskiego awansowali: Kinga Kowalska z klasy III gimnazjum i Patryk Wo 347 z klasy II gimnazjum. Doda 32220 .11. 2012Mietek Projekt klasy IV i V Uczniowie klasy IV i V rozpocz 281li prac 281 nad projektemZwoje czasu . Jego dodatkowym efektem, opr 243cz, naturalnie, nauczenia si 281 chronologii i wsp 243lnej pracy b 281d 261 zabrane do domu, na koniec klasy sz 243stej, pi 281knie w 322asnor 281cznie wype 322nione ta 347my chronologiczne. Doda 32216 .11. 2012Mietek Kolejne kilogramy Znowu uda 322o nam si 281 wsp 243lnie zebra 263 ca 322e pud 322o nakr 281tek. Tym razem zanie 347li 347my do ratusza 10,5 kilograma. Prosimy o jeszcze. Doda 32216 .11. 2012Mietek Zebrania rodzic 243w We wtorek 20 listopada od 17.00 zapraszamy na obowi 261zkowe zebrania rodzic 243w podsumowuj 261ce pierwszy kwarta 322 roku szkolnego. Doda 32215 .11. 2012Mietek Raport z wizytacji Zako 324czy 322a si 281 ewaluacja Spo 322ecznej Szko 322y Podstawowej i Spo 322ecznego Gimnazjum prowadzona przez Dolno 347l 261skie Kuratorium O 347wiaty. Otrzymali 347my Raporty z Ewaluacji Problemowej. Niebawem b 281d 261 dost 281pne na stronie internetowej. Badaniu podlega 322y dwa obszary pracy szk 243 322 :Procesy 8226 Szko 322a ma koncepcj 281 pracy8226 Oferta edukacyjna umo 380liwia realizacj 281 podstawy programowej8226 Procesy edukacyjne maja charakter zorganizowany8226 Procesy edukacyjne s 261 efektem wsp 243 322dzia 322ania nauczycieli8226 Kszta 322tuje si 281 postawy uczni 243w8226 Prowadzone s 261 dzia 322ania s 322u 380 261ce wyr 243wnywaniu szans edukacyjnych 346rodowisko8226 Wykorzystywane s 261 zasoby347rodowiska na rzecz wzajemnego rozwoju8226 Wykorzystywane s 261 informacje o losach absolwent 243w8226 Promowana jest warto 347 263 edukacji8226 Rodzice s 261 partnerami szko 322yWszystkie badane kryteria wymienione wy 380ej spe 322niamy na poziom B w obu szko 322ach. Szko 322a mo 380e je spe 322nia 263 na pi 281ciu poziomach od E do A. Poziom B oznacza wysoki stopie 324 wype 322niania wymagania przez szko 322 281. Cieszymy si 281 bardzo i dzi 281kujemy Rodzicom, Uczniom i Partnerom Szko 322y za udzia 322 w badaniu. Iwona Lemiesz Doda 32215 .11. 2012Mietek Projekt Tydzie 324 Polski Od dzisiaj rozpoczynamy prac 281 przy projekcie Tydzie 324 Polski. W tym roku pod has 322emTydzie 324 z polsk 261 gazet 261 . Efekty b 281dzie mo 380na obejrze 263 w czasie spotka 324 we wtorek 20 listopada. Doda 32214 .11. 2012Mietek Pr 243bny sprawdzian, egzaminy gimnazjalne, matury Od jutra rozpoczynamy pierwsz 261 w tym roku szkolnym sesj 281 pr 243bnych egzamin 243w pisemnych. Za sz 243stali, trzeci 261 gimnazjum i III LO mocno trzymamy kciuki. Doda 32212 .11. 2012Mietek II K 322odzkie346piewanie Od kilku dni uczniowie naszej szko 322y263wicz 261 z p. Asi 261347piewanie (i wyja 347nianie s 322 243w) piosenek zwi 261zanych z odzyskaniem przez Polsk 281 niepodleg 322o 347ci. Jutro, we wtorek, 13 listopada w kaplicy Matki Bo 380ej Cz 281stochowskiej przy parafii Podwy 380szenia Krzy 380a346wi 281tego w K 322odzku od 15.30 b 281dzie mo 380na za 347piewa 263 wsp 243lnie z innymi te wa 380ne piosenki. Ka 380dy, kto przyjdzie specjalny, okoliczno 347ciowy346piewnik dostanie za darmo i na w 322asno 347 263. Zapraszamy serdecznie. Doda 32212 .11. 2012Mietek Spotkanie z policjantami W hali8222Nysy 8221 przy ulicy Wandy klasy I-VI mia 322y spotkanie z policjantami z Wroc 322awia. Uczyli 347my si 281 jak zachowywa 263 si 281 bezpiecznie na ulicy, jak wed 322ug nowych zasad zdaje si 281 egzamin na kart 281 rowerow 261. By 322y te 380 konkursy, w kt 243rych nic si 281 nie wygrywa 322o. Niekt 243rych uczestnik 243w to bulwersowa 322o i oburza 322o. Dla mnie i wi 281kszo 347ci dzieci by 322o nudno, co wida 263 by 322o po ich minach. Kuba Szydlak, klasa IV Doda 32209 .11. 2012Mietek Spotkanie z pani 261 doktor W dniu 7.11.2012 roku w naszej klasie (czyli w klasie czwartej) by 322a lekarz, Pani EWA. Opowiada 322a nam o zdrowym od 380ywianiu si 281. S 322uchali 347my Pani, kt 243ra m 243wi 322a, co trzeba robi 263,380eby by 263 zdrowym. Pani powiedzia 322a,380e warto czyta 263 sk 322ad produkt 243w, kt 243re kupujemy, a p 243 378niej zjadamy. Nie wiadomo, jakiechemikalia, t 322uszcze i cuda na kiju codziennie jemy. Potrzebny jest nam na pewno sport,380eby nie mie 263 r 243 380nych chor 243b. Niekt 243rym lekcja si 281 podoba 322a, dla niekt 243rych by 322a nudna. Dla mnie i pewnie dla wi 281kszo 347ci os 243b lekcja o zdrowym od 380ywianiu si 281 z Pani 261 Ew 261 by 322a ciekawa. Kuba Szydlak, klasa IV Doda 32208 .11. 2012Mietek Gratulacje dla naszych zdolnych Dolno 347l 261zak 243w Do etapu powiatowego konkursu matematycznego Zdolny346l 261zak Gimnazjalista awansowa 322y dwie uczennice z naszej szko 322y : Julia Cudak z klasy II SG i Ola Heluszka z klasy III SG. Do etapu powiatowego konkursu przyrodniczego przeszli: Julia Cudak i Tomasz Le 347niowski z klasy II SG oraz Ola Ko 322odziejczyk i Ola Heluszka z klasy III SG.Z ca 322ego powiatu do tego etapu konkursu wybrano oko 322o 30 uczni 243w. Szczeg 243lne gratulacje nale 380 261 si 281 drugoklasistom, kt 243rzy pomimo tego,380e nie przerobili jeszcze nawet po 322owy materia 322u gimnazjalnego dotarli do kolejnego etapu konkurs 243w.379yczymy dalszych sukces 243w. Doda 32205 .11. 2012Mietek Zako 324czenie wizytacji Dzisiaj zako 324czy 322a si 281 w naszej szkole wizytacja. Dzi 281kujemy wszystkim, kt 243rzy wzi 281li w niej udzia 322, np. poprzez wype 322nianie ankiet. Raport b 281dzie dost 281pny za tydzie 324. Doda 32231 .10. 2012Mietek Otrz 281siny w opisie pierwszali Relacja pierwsza