52.8749903 18.6962916

Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Czerwca 2014Aleksandrów Kujawski

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19maja 2014 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych KomisjiWyborczych - pobierz tutaj - plik PDF.Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia05.05.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych -pobierz tutaj - plik PDF.OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 kwietnia2014 r. podające do wiadomości wyborców informacje o numerach igranicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisjiwyborczych, oraz lokalach obwodowych komisji wyborczychdostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dlaprzeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu25 maja 2014 r. pobierz tutaj - plik PDF.Informacja o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego. Wzałączeniu do dokumentu skany:Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23kwietnia 2014 r.Wykaz komitetów wyborczychWniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania zlokalem dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnychWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wwyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Skany załączników - plik PDF.Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje komitety wyborcze, żezgłoszenia kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych wwyborach do Parlamentu Europejskiego przyjmowane są wgodzinach pracy Urzędu w pok. Nr 106, I piętro w terminie do dnia02 maja 2014 r. (piątek)  do godz. 14.00.Wójt GminyAleksandrów Kujawski/-/ Andrzej OlszewskiPodział Gminy Aleksandrów Kujawski na obwody głosowania dokonanyuchwałą Nr XIX/183/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26listopada 2012 r. zobacz tutaj.Informacja Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wykazu miejscprzeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń urzędowych iplakatów wyborczych komitetów wyborczych w związku z zarządzonymiwyborami do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 roku.Plik załącznika zobacz tutaj.OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r.o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów doParlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibachokręgowych komisji wyborczych. Informacja o kalendarzu wyborczym.Plik załącznika zobacz tutaj.     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego weWłocławku z dnia 10 grudnia 2012 r. o wynikach wyborówuzupełniających do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski przeprowadzonychw dniu 9 grudnia 2012 r. treść obwieszczenia zobacz tutaj.     Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej wAleksandrowie Kujawskim z dnia 9 grudnia 2012 r. o obsadzeniumandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady GminyAleksandrów Kujawski bez głosowania w okręgu nr 10 - treśćobwieszczenia zobacz tutaj.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej wAleksandrowie Kujawskimz dnia 14 listopada 2012 r.Treśćobwieszczenia zobacz tutaj.Wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Nr 10Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim(pok. Nr 105, I piętro Urzędu Gminy) Dnia 02.11.2012 r. (piątek) - godz. 12.00 - 14.00Dnia 05-08.11.2012 r. (poniedziałek-czwartek) - godz.13.30 -15.30Dnia 09.11.2012 r.  (piątek) - godz. 15.30- 24.00 Pełnomocnik ds. wyborów/-/ Halina Rakusiewicz     Postanowienie Komisarza Wyborczego weWłocławku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie powołaniaGminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborówuzupełniających do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.  Treśćpostanowienia zobacz tutaj.     Obwieszczenie Wójta Gminy AleksandrówKujawski z dnia 15 października 2012 r. podające do publicznejwiadomości informacje w sprawie okręgu wyborczego, jego granic inumeru, liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym orazsiedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w związku z zarządzonymi nadzień 9 grudnia 2012 r. wyborami uzupełniającymi do Rady GminyAleksandrów Kujawski.  Treśćobwieszczenia zobacz tutaj.     W dniu 26 września 2012 r. WojewodaKujawsko-Pomorski w uzgodnieniu z Komisarzem Wyborczym we Włocławkupodpisał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborówuzupełniających do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w okręguwyborczym Nr 10. Zarządzenie określiło: termin głosowania na 9grudnia 2012 r. oraz kalendarz czynności wyborczych poprzedzającychakt głosowania.     Wszystkie akty prawne dostępne są nastronie internetowej http://pkw.gov.pl/, Wybrane informacjeudostępnione są również w części serwisu redagowanej przezDelegaturę - http://wloclawek.pkw.gov.pl/ - ina tej stroniie odpowiedni temat.  ObwieszczenieWojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2012 r. --->zobacz tutaj.  InformacjaKomisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 4 października 2012 r. wsprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniukomitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do RadyGminy Aleksandrów Kujawski zarządzonymi na dzień 9 grudnia 2012 r.---> zobacz tutaj.  InformacjaKomisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 4 października 2012 r. wsprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń na członkówGminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim wzwiązku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy AleksandrówKujawski zarządzonymi na dzień 9 grudnia 2012 r. ---> zobacztutaj.     Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamyprojekty uchwał Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie okręgówwyborczych i obwodów głosowania. Prosimy o zapoznanie się zwymienionymi dokumentami.     Wszelkie uwagi, pytania i wątpliwościprosimy zgłaszać do p. Haliny Rakusiewicz pod nrtel. 54 282 20 59 lub osobiście w godzinach funkcjonowania urzędu wterminie do 31 sierpnia 2012 r.   Projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania.   Projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORÓW DO SEJMURZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKUZarządzenieNr 77/2011 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych - abyzobaczyć kliknij tutaj.InformacjaNr 2/2011 z 12 wrześnai 2011 roku Wójta Gminy Aleksandrów Kujawskipodająca miejsce i dane kontaktowe w celu uzyskania informacjiprzez wyborców niepełnosprawnych o wyborach do Sejmu RP i do SenatuRP przewidzianych na 9 października 2011 aby zobaczyć kliknij tutaj.InformacjaWójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 1/2011 z 12 września 2011 rokuo prawach do uzyskania informacji przez wyborców niepełnosprawnychaby zobaczyć kliknij tutaj.PełnomocnicyKomitetów Wyborczych lub upoważnione przez nich osoby mogą zgłaszaćkandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach doSejmu i Senatu zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. wgodzinach pracy Urzędu Gminy (pok. nr1) w terminie do dnia 16września 2011 r - aby zobaczyć kliknij tutaj.ObwieszczenieWójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 września 2011 r. podającedo wiadomości wyborców informacje o numerach i granicach obwodówgłosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczychoraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dopotrzeb wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia wyborów doSejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RzeczypospolitejPolskiej w dniu 9 października 2011 r - aby zobaczyć kliknij tutaj.Kalendarzwyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do SenatuRzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r - abyzobaczyć kliknij tutaj.PostanowieniePrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. wsprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i doSenatu Rzeczypospolitej Polskiej - aby zobaczyć kliknij tutaj.