52.1856836 21.0625959

Krajowa Izba Gospodarcza - Przemysł Spożywczy

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Wilanowska 97Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Spożywczy” powstała 5 kwietnia2003 roku w  Warszawie. Jej utworzenie zainspirowane zostałoprzez członków Polskiego Stowarzyszenia Napojowego, które od kilkulat zajmowało się problematyką dostosowania naszego praważywnościowego do regulacji prawnych obowiązujących w UniiEuropejskiej.Od 6 sierpnia 2013 r. Izba funkcjonuje pod nową nazwą: Krajowa IzbaPrzemysłu Spożywczego i Opakowań. Izba zrzesza firmy zajmujące sięprodukcją żywności i jej dystrybucją, a także firmy pracujące dlagospodarki żywnościowej, będąc tym samym organizacją wielobranżową.Opiniujemy projekty ustaw i aktów wykonawczych, obejmującychzarówno sferę produkcji jak i otoczenia gospodarki żywnościowej.Organizujemy dostęp do źródeł informacji naukowej, podatkowej,celnej, marketingowej, kredytowej i technicznej, służącprofesjonalnym doradztwem, szkoleniem, pomocą w dotarciu z towaramii usługami na rynki krajowe i zagraniczne.Inicjujemy kontakty firm członkowskich z inwestorami,producentami i handlowcami, zarówno w kraju jak i za granicąpoprzez sekcje branżowe powstające w ramach Izby. Promujemyprozdrowotny model żywienia i konsumpcji.Prowadzimy aktywne działania lobbingowe na rzecz właściwegomiejsca polskiego przemysłu spożywczego w ramach zjednoczonejEuropy.Dążymy do osiągnięcia międzynarodowej konkurencyjnościpolskiego przemysłu żywnościowego. Służy temu system informacjirynkowej, program szkoleń dla pracowników zakładów, wymianadoświadczeń pomiędzy członkami Izby.Izba pomaga w organizowaniu współpracy członków w zakresie pracnaukowo-badawczych, popularyzacji osiągnięć nauki i wspólnychprzedsięwzięć gospodarczych. W prowadzonej działalnościwspółpracujemy z ośrodkami akademickimi i instytutami naukowymi,będącymi naturalnym zapleczem eksperckim dla przemysłu.Aby służyć swoim członkom pomocą i wsparciem Krajowa IzbaGospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań utrzymuje stałykontakt z: Komisjami Parlamentarnymi, Głównym InspektoratemSanitarnym, Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Instytutem ZdrowiaPublicznego PZH, Instytutem Żywności i Żywienia, Stacjami SanitarnoEpidemiologicznymi, Ministerstwem Finansów, MinisterstwemŚrodowiska, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz szeregieminnych instytucji, których decyzje na co dzień dotyczą producentówi przedsiębiorców.Działając zgodnie z ustawą o izbach gospodarczych mamy gwarancjękonsultowania z nami wszystkich projektów ustaw i aktówwykonawczych istotnych dla przemysłu spożywczego.Categories: Bez kategorii Permalink