52.410464 16.91869

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Niepodległości 18Poznań

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIAWielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego zostało utworzone napodstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IX/47/99 zdnia 29 marca 1999 r., w sprawie połączenia Wojewódzkich BiurPlanowania Przestrzennego w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznieoraz Wojewódzkiego Biura Urbanistyki i Architektury w Pile w jednąjednostkę budżetową pod nazwą Wielkopolskie Biuro PlanowaniaPrzestrzennego, zmienionej następnie Uchwałą Nr XXXIV/510/2001Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2001 r.Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego działa na podstawie:Statutu nadanego Uchwałą NrVII/73/07 przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 23kwietnia 2007r.,Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.),Ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm .),Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Siedziba Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniuznajduje się w Poznaniu przy Al. Niepodległości 18 , na II piętrzebudynku C. Sekretariat pok. 205.Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego kieruje:Dyrektor - mgr Marek Bryl, tel. 852-28-83, pok. 205,Zastępca Dyrektora - dr Grażyna Łyczkowska, tel. 852-28-83,pok. 205,Główna Księgowa - Bożena Bober, tel. 854-18-41, pok. 203.W Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniudziałają następujące komórki organizacyjne:Pracownia Planu Województwa - kierownik inż. StefanDutkowiak,tel. 854-12-83, pok. 211, Ten adres email jest ukrywany przedspamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyćPracownia Opracowań Specjalistycznych - kierownik mgrMałgorzata Czerniak,tel. 854-12-88, pok. 210, Ten adres email jest ukrywany przedspamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyćPracownia Informatyczno-Graficzna - mgr inż. MaciejKujawski,tel. 854-13-13, pok. 212, Ten adres email jest ukrywany przedspamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyćZespół Polityki Regionalnej - mgr inż. arch. MarekWidelski,tel. 655-83-75, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami,włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyćDział Finansowo-Księgowy - Bożena Bober,tel. 854-19-13, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami,włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyćDział Administracyjno-Programowy - mgr Barbara Pawlicka,tel. 852-19-60, pok. 202, Ten adres email jest ukrywany przedspamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyćSamodzielne stanowiska pracy- mgr inż. arch. Ewa Pietz, tel. 854-13-14, pok. 206, Ten adresemail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript wprzeglądarce, by go zobaczyć- mgr inż. arch. Jerzy Zalewski, tel. 854-16-04, pok.207, Ten adresemail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript wprzeglądarce, by go zobaczyć  PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIABiuro swym zakresem działania obejmuje obszar WojewództwaWielkopolskiego, na którym realizuje zadania z zakresu planowaniaprzestrzennego, ustawowo przypisane samorządowi województwa. Biuromoże wykonywać na rzecz innych podmiotów prace studialne, studiauwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,opracowania planistyczne, a także prowadzić konsultacje,poradnictwo oraz sporządzać opinie w zakresie zagadnień związanychz planowaniem przestrzennym. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu jestwojewódzką, samorządową jednostką organizacyjną. Biuro działa wformie jednostki budżetowej, finansowanej z działu 710 rozdz. 71003i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dlajednostek budżetowych. Nadzór nad działalnością Biura sprawujeZarząd Województwa Wielkopolskiego. Zarządzeniem Nr 2/2013 Dyrektora Wielkopolskiego Biura PlanowaniaPrzestrzennego w Poznaniu z dnia 2 stycznia 2013r. wprowadzonyzostał Kodeks EtykiPracowników Wielkopolskiego Biura PlanowaniaPrzestrzennego .Kodeks określa wartości istandardy zachowania pracowników biura związane z pełnieniem przeznich obowiązków służbowych.Jest zbiorem zasad opartych nafundamentalnych wartościach, których należy przestrzegać planującprzestrzeń, kształtując jakość i poziom życia społeczeństwaWielkopolski oraz programując rozwój regionu.