52.068149 21.028019

Oœrodek Kultury w Piasecznie

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Bydgoska 1Piaseczno

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

O nasCentrum Kultury w Piasecznie jest jedną zwiększych gminnych instytucji kultury na Mazowszu. Podstawowymcelem jego działalności jest  tworzenie, upowszechnianie iochrona kultury oraz pozyskiwanie i przygotowanie społecznościpiaseczyńskiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Działalnośćkulturalna Centrum polega w szczególności na realizacji zadań wzakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, tworzeniawarunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego,rozpoznawania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowania wiedzą isztuką, gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie iudostępnianiu dóbr kultury, tworzeniu warunków dla rozwojufolkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.W strukturach Centrum Kultury działa:Muzeum Regionalne w PiasecznieDział edukacji kulturalnejDział programowania i organizacji imprezKluby Kultury działające na terenie gminyPrzystanek Kultura” – miejsce zajęć i warsztatówSwoje cele Centrum Kultury realizuje między innymipoprzez:Organizację spektakli i koncertów ( Wtorki Teatralne, BajkoweNiedziele, spotkania z muzyką dla najmłodszych: „PrzygodyWiolinki i Basika”, Niedziele z Jazzem, Wtorki Wydarzeń, premieryteatrów amatorskich, koncerty edukacyjne w wykonaniu artystówFilharmonii Narodowej, koncerty reggae, piosenki literackiej,rockowe, hip hop)Bajkowa Niedziela – Teatr „Wielkie Koło”Organizację  festiwali o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim imiędzynarodowym ( Piaseczyński Zlot Piosenki Różnej, FestiwalPiosenki Ekologicznej i Turystycznej, Piaseczyński PrzeglądMłodzieżowych Zespołów Muzycznych PePe, Festiwal Małych FormTeatralnych EFFKA, Festiwal Piosenki Angielskiej, KonkursRecytatorski  „Warszawska Syrenka”)Piaseczyński zlot Piosenki Różnej 2006 – jury wręcza nagrodylaureatomProwadzenie zajęć oświatowych ( wioska ginących zawodów wramach „Jarmarku Piaseczyńskiego”, warsztaty z okazji różnych świątokolicznościowych, związanych z tradycją zarówno Mazowsza jak ikraju)Park Miejski w Piasecznie - Jarmark Piaseczyński 2011Prowadzenie ognisk artystycznych ( muzyczne, plastyczne,teatralne) i edukacyjnych:Zajęcia muzyczne należą do najpopularniejszychform działalności Centrum Kultury – w 2011 roku brało w nich udziałokoło 900 osób. Uczestniczy uczęszczali na zajęcia emisji głosu,nauki gry na instrumentach klawiszowych, gitarze, perkusji,skrzypcach, trąbce oraz flecie poprzecznym, a także na zajęciagrupowe: w chórach i zespołach działających przy placówce. Tokzajęć dostosowany jest  do możliwości i zdolności ucznia.Repertuar  obejmuje różne gatunki muzyczne od klasyki domuzyki rozrywkowej. Uczestników zajęć muzycznych CK  możnapodziwiać kilka razy do roku podczas koncertów w sali DomuKultury.Zajęcia w „Przystanku Kultura” – Andrzej Dela i uczniowieZajęcia teatralne na które uczęszcza około 140osób rocznie, skierowane są do dzieci i młodzieży. Program zajęćobejmuje pracę nad dykcją, akcentem, precyzją i plastycznościąsłowa. Uczestnicy przygotowują przedstawienia dla różnych grupwiekowych, współtworzą spektakle , reprezentują Centrum Kultury nafestiwalach teatralnych, m.in. w Suwałkach, Sanoku, Warszawie.Zajęcia teatralne w „Przystanku Kultura” – Ewa Kłujszo z dziećmiOgnisko plastyczne (około 250 uczestników)obejmuje szeroką gamę zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych:Rysunek, malarstwo, techniki mieszane – dla maluchów /4 – 6 lat/. Zajęcia mają na celu pobudzenie ekspresji twórczeji usprawnienie manualne, niezbędne dla rozwoju dziecka. Dziecipoznają różne formy plastyczne: malarstwo, rysunek, praca wplastelinie, wycinanki.Rysunek, malarstwo, techniki mieszane – dla młodzieży idorosłych. Uczestnicy poznają sposoby tworzenia martwej natury,portretu, pejzażu, abstrakcji. Najważniejsze poruszane zagadnieniana zajęciach to: kształcenie wyczucia plastycznego, zasady rysunkui malarstwa  sztalugowego, dostosowanie wielkości rysunku dorozmiarów papieru, przejście na duży format, zainteresowaniepostacią ludzką.Twórcze zajęcia plastyczno- techniczne – dla dzieci i młodzieżyw wieku 6 – 14 lat. W programie m.in.: nauka posługiwania sięposzczególnymi technikami plastycznymi (malarstwo, grafika,rysunek), twórcze eksperymenty, utrwalenie i rozwój nabytych jużumiejętności oraz wiedzy z zakresu teorii sztuki.Zajęcia plastyczne w „Przystanku Kultura” – Agnieszka Jaworska zdziećmiDziecięcy zespół wokalny „Domisolki” – celem tychzajęć jest kształcenie i rozwijanie techniki wokalnej dzieci.Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach rytmicznych, oddechowych,pracują nad dykcją i emisją głosuDoMiSolki na Pikniku Rodzinnym 2011Koła zainteresowań: szachowe, komputerowe,pracownia modelarska.Wspieranie i promocję twórczości, edukacji i oświatykulturalnej oraz działań i inicjatyw kulturalnych (plenerymalarskie, Jarmark Piaseczyński, Kiermasz Wielkanocny, LetniaKapeliada, Piaseczyńska Wiosna Muzyczna, współpraca  z lokalnym stowarzyszeniem młodych ludzi „Piaseczyńską GrupąObywatelską” – projekt 3Maj, Fundacjami, Warsztatami TerapiiZajęciowej, Placówkami Oświatowymi, „Otwarte Forum Wiedzy”,„Spotkania z pieśnią”, Uniwersytet Trzeciego Wieku)Park Miejski w Piasecznie – Jarmark Piaseczyński 2011Upowszechnianie sztuki filmowej i teatralnej (PiaseczyńskieTeatralia Sobótkowe, Piaseczyńskie Kino Plenerowe)Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe 2012 – Teatr „Fuzja”Organizację imprez rozrywkowych, rekreacyjnych ( PiknikRodzinny, występy kabaretów, Akcja „Rynek godz. 15.00 „)Park Miejski w Piasecznie – Piknik Rodzinny 2011rOrganizację  warsztatów dziecięco-młodzieżowych (akcjalato i zima w mieście, warsztaty w muzeum, warsztaty w KlubachKultury)Wspieranie i inicjowanie kontaktów mających na celu wymianędoświadczeń między twórcami z Polski i innych krajów (koncertygwiazd zagranicznych, wymiana z gminami partnerskimi )Wspieranie i rozwój małych lokalnych społeczności, zwłaszczawiejskich poprzez ich uczestnictwo w zajęciach kulturalnychorganizowanych w ramach Klubów Kultury. Na terenie gminy Piasecznodziała dziewięć Klubów Kultury oraz świetlice miejskie. Stałe formypracy w świetlicach wiejskich to m.in.:zajęcia sportowe: tenis stołowy, gry zespołowe, etc., gryświetlicowe, stolikowezajęcia plastyczne, przygotowanie gazetek,zajęcia teatralne (m. in. Teatrzyk Dziecięcy w Chojnowie)Klub Seniora (Zespoły wokalne Kół Gospodyń Wiejskich).korzystanie z internetuOchronę dziedzictwa narodowego:Działalność Muzeum Regionalnego Muzeum Regionalne wPiasecznie mimo skromnych warunków lokalowych działa bardzoprężnie i z roku na rok coraz więcej osób korzysta z jegousług. Główną działalnością muzeum jest prezentacja zbiorówstałych, a także inwentaryzowanie i katalogowanie zbiorówmuzealnych. W muzeum organizowane są także lekcje muzealne,prelekcje, warsztaty dla dzieci, a także Jarmarki i KiermaszeWielkanocne oraz konkursy dla dzieci. Odbywają się takżewystawy czasowe zarówno polskich jak i światowej sławyartystów (m.in. Picasso, Matisse, Miro, Wyczółkowski). Odsierpnia 2011 roku muzeum będzie odpowiedzialne równieżza przygotowywanie uroczystości patriotycznych dla mieszkańcówgminy. opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej oraz organizacja Świątpaństwowych  i rocznic, w ramach współpracy z organizacjamispołecznymi i kombatanckimi działających na terenie gminy.Muzeum Regionalne – Plac Piłsudskiego 10W Centrum Kultury regularnie odbywają sięspotkania organizacji i stowarzyszeń działających na tereniepowiatu piaseczyńskiego. Wśród nich znajdują się:Związek Żołnierzy Narodowych Sił ZbrojnychZwiązek Żołnierzy Armii KrajowejZwiązek Kombatantów RPiBWPZwiązek SybirakówZwiązek Inwalidów WojennychZwiązek Emerytów, Rencistów i InwalidówZwiązek NiewidomychTowarzystwo Przyjaciół PiasecznaPlac Piłsudskiego 2011 – Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3Maja