52.177376 22.066601

Zespół Oświatowy w Kotuniu

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Szkolna 2Kotuń

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

 WSPÓŁPRACA1. Zakres i formy współpracy z organami szkoły,szczególnie z RR oraz ogółem rodziców.W szkole efektywnie współpracują ze sobą następujące organy:Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i reprezentant uczniów SamorządUczniowski. Współpraca szczególnie widoczna jest przy tworzeniuProgramu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki, Planu PracySzkoły, w których uwzględniane są propozycje i postulaty rodziców iuczniów dotyczące kultywowania tradycji szkoły, organizowaniauroczystości szkolnych i środowiskowych oraz  wyjazdówkrajoznawczo edukacyjnych. Przedstawiciele Rady Rodziców zapraszanisą na Rady Pedagogiczne, ostatnio np. brali udział w dyskusjach natemat: nagradzania uczniów, zapewniania bezpieczeństwa w szkoleoraz zmian zapisów w statucie szkoły. Do tradycji szkoły należy jużwspólne organizowanie w szkole „Choinki”, „Dnia Dziecka” ,„Dniasportu szkolnego” oraz „Festynu Rodzinnego”. Wszystkie organyszkoły posiadają odpowiednie regulaminy zgodne ze StatutemSzkoły. 2. Współpraca ze środowiskiem i promocjaszkoły.Promowanie i współdziałanie ze środowiskiem szkoły odbywa siępoprzez organizowanie uroczystości patriotycznych na szczeblu gminy(Święto Niepodległości, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, KEN),uczestnictwo uczniów w zawodach sportowych, konkursach,organizacjach, akcjach na rzecz środowiska ( Sprzątanie świata)oraz festynach organizowanych przez Gminę Kotuń.Uczniowie biorą również udział w akcjach charytatywnych:„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Góra grosza”, zbierająsurowce wtórne. Szkoła współpracuje również z Proboszczem parafiiKotuń (inscenizacje koła teatralnego po mszy, jasełka itp), RadiemPodlasia, Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach,teatrami w Warszawie, Domem Pracy Twórczej „Reymontówka”, StrażąPożarną, szkołami gminy Kotuń oraz szkołamisiedleckimi.Uczniowie reprezentowali szkołę podczas następującychuroczystości:·    Występy taneczne dla delegacji gości zNiemiec,·    Udział w Wielkiej Orkiestrze ŚwiteczanejPomocy zorganizowanej przez gimnazjum,·    Przegląd Zespołów Tanecznych w BorkachWyrkach,·    Występy w szkole partnerskiej wKrzemieńcu na Ukrainie,·    Udział w I Międzynarodowym ForumIntegracji Międzypokoleniowej w Kotuniu,·    Udział w polsko- ukraińskich warsztatachplastycznych,·    Wyjazdach, wycieczkach organizowanych wramach współpracy międzynarodowej,·    Festynach rodzinnych organizowanych wKotuniu.Zdjęcia z tych uroczystości można  obejrzeć na internetowej stronie naszej szkoły (zakładka: Dawnawersja strony/Fotoalbum) oraz w kronice szkolnej.Szkoła pozyskuje środki finansowe z wynajmu sklepiku,wypożyczania pomieszczeń szkolnych (zjazdy AA, walne zebranieklientów BS itp.) oraz sprzedaży surowców wtórnych. Szkoławspółpracowała z BŻ, od którego otrzymywała artykuły spożywcze.Prowadzone były  także akcje Komputery za tonery ibaterie.Współpraca ze środowiskiem i promocja szkoły polega na:·   promocji placówki w środowisku lokalnym(gazetka szkolna ”Szkolne Echo”, własna strona internetowa,spotkania z rodzicami, współpraca z telewizją TV Powiat Siedlecki,współpraca z prasą lokalną „Tygodnik Siedlecki”, „ŻycieSiedleckie”),·    podejmowaniu inicjatyw na rzeczśrodowiska lokalnego (współorganizowanie „ festynu rodzinnego wKotuniu”, imprezy szkolne, wyjazdy i wycieczki, otoczenie szkoły,gazetki ścienne w klasach i na korytarzach, listy gratulacyjne ipodziękowania),·    współpracy z instytucjami i organizacjamidziałającymi w środowisku:- Gminną Biblioteką Publiczną w Kotuniu - konkursyczytelnicze,- klubem tenisa stołowego ,, Żak – Iskra Kotuń’’: wynajem salgimnastycznych, wspólna organizacja zawodów sportowych i treningówmłodzieży,- ,, Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów  wKotuniu’’- wspólna organizacja ,,I Forum WiejskiegoMiędzynarodowego Międzypokoleniowego’’,- ,, Kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wKotuniu ‘’ – wspólna organizacja akademii środowiskowych (ŚwiętoKonstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości, Rocznica akcji ,, Burza‘’ w Kotuniu,- OSP w Kotuniu – lekcje historii w muzeum pożarnictwa,wspólne organizowanie festynów (Dzień Dziecka, Dzień Sportu),- Domem Pracy Twórczej ,,Reymontówka – ogniska, festyny,lekcje języka angielskiego,- GOPS-em w Kotuniu, wyprawka szkolna, obiady bezpłatne,zapomogi,- Ośrodkiem Zdrowia w Kotuniu – fluoryzacja, prelekcje,przeglądy czystości, szczepienia,-  Posterunkiem Policji w Kotuniu – prelekcje, akcja,,Bezpieczna droga do szkoły, festynyszkolne.3. Współpraca ze szkołą w Krzemieńcu naUkrainie.W ramach Projektu Szkół Partnerskich kontynuujemy współpracęze szkołą w Krzemieńcu na Ukrainie. W realizacji projektukorzystamy głównie ze środków finansowych pozyskanych od„Wspólnoty Polskiej”. 17 grudnia 2009 r. została podpisania umowa owspółpracy partnerskiej szkół. Na uroczystości obecny był sekretarzGminy Kotuń, prezesowie „ Wspólnoty Polskiej”, nauczyciele,uczniowie, rodzice. Aktu podpisania dokonali: ze strony ukraińskiejpani dyrektor Olga Siczkowska, ze strony Stowarzyszenia „WspólnotaPolska” pan prezes Jacek Myszkowski,  ze strony polskiej pandyrektor Adam Jaworski.Podpisanie umowy poprzedziło sprawozdanie z dotychczasowejwspółpracy pomiędzy szkołami.W maju 2009 roku uczniowie SP w Kotuniu razem byli gośćmiSzkoły w Krzemieńcu. Polscy uczniowie wystąpili ze spektaklemteatralnym, uczniowie z Ukrainy zaprezentowali układy taneczne ichór szkolny. Odbyły się wspólne zajęcia sportowe, plastyczne,rekreacyjne. Było ognisko nad jeziorem, zwiedzanie Krzemieńca,spacer na górę Bony, zwiedzanie Muzeum Regionalnego, Muzeum J.Słowackiego, kościoła św. Stanisława. Odbyły się wycieczki doWiśniewa, Zbaraża, Lwowa.W lipcu 2009 zostały zorganizowane społecznie ze środkówfinansowych „Wspólnoty Polskiej” kolonie integracyjne dla uczniówpolskich i ukraińskich w Serpelicach nad Bugiem. Wójt Gminy Kotuńudostępnił nieodpłatnie dzieciom autokar szkolny, dzięki czemuzostały zorganizowane liczne wycieczki. Dzieci z Krzemieńca iKotunia zobaczyły: Janów Podlaski, Warszawę, Białowieżę, Grabarkę.W czasie pobytu wspólnie uczestniczyły w konkursach plastycznych,tanecznych, wycieczkach pieszych, korzystały z basenu i innychatrakcji.W czerwcu 2010 zorganizowaliśmy polsko- ukraiński wyjazddzieci na zieloną szkołę do Niechorza. Uczniowie zwiedzili Toruń,Malbork, Świnoujście. Zakwaterowani byliw hotelu z basenem, nad samym morzem. Uczestniczyli wlicznych wycieczkach, dyskotekach, konkursach.W listopadzie 2010 delegacja szkoły w Krzemieńcuuczestniczyła w obchodach 100 lecia szkolnictwa w Kotuniu. Dladelegacji ukraińskiej zorganizowane zostały wycieczki do Warszawy,po Gminie Kotuń, na basen do Mińska Mazowieckiego i do kina doSiedlec.W maju 2011 w ramach Programu szkół partnerskich 38 naszychuczniów i 3 nauczycieli było z wizytą w Krzemieńcu, gdzie obieszkoły zaprezentowały programy artystyczne, uczestniczyły wzajęciach plastycznych i sportowych, zwiedziły Krzemieniec, Zbaraż,Lwów.4. Współpraca ze szkołą w Botzow w GminieOberkramer w Niemczech.W roku szkolnym 2010/11 nawiązaliśmy współpracę ze szkołą wNiemczechw ramach projektu Gmin Partnerskich.Nauczyciele i uczniowie utrzymują stały kontakt korespondencyjny wjęzyku angielskim.W październiku 2012 roku w szkole zostało zorganizowane przywspółpracy z Gminą Kotuń I Międzynarodowe Forum IntegracjiMiędzypokoleniowej w czasie którego gościliśmy nauczycieli iuczniów ze szkoły w Bothow. Dla delegacji została zorganizowanawycieczka do Kazimierza Dolnego oraz spotkanie integracyjne.Wspólnie ze stroną niemiecką zostanie stworzona dwujęzycznastrona internetowao obu współpracującychgminach.  OFERTA DLA UCZNIÓWKoła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjneorganizowane w szkole, praca z uczniem zdolnym oraz mającymtrudności.Uczniowie mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań wramach kół i podczas zajęć pozalekcyjnych. W szkole działająkoła:- przedmiotowe,- zainteresowań,- koło dziennikarskie,- modelarskie,- informatyczne,- historyczne,- sportowe GUKLS,- misyjne,- koła języka angielskiego i niemieckiego,- chór..W ramach realizacji godzin z KN odbywa się co roku dodatkowoponad tysiąc godzin zajęć pozalekcyjnych. Prowadzone byłyzajęcia wyrównawcze z matematyki, polskiego i innychprzedmiotów.Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych, uroczystościszkolnych i środowiskowych, współpracuje ze szkołą naUkrainie i w Niemczech. Wszyscy uczniowie mają możliwościuczestniczenia w wycieczkach szkolnych (rocznie organizujesię około 50 wycieczek turystyczno-krajoznawczych), dyskotekach,wyjazdach na basen, lodowisko, do kina, teatru, muzeum. W ciąguostatnich pięciu lat trzykrotnie organizowane były w  majuzielone szkoły. Organizowano również wspólne wyjazdy uczniówukraińskich i polskich nad morze i do Serpelic nadBugiem. Praca z uczniem słabym.Wszyscy nauczyciele uczący dzieci z opiniami z PPPdostosowali zgodniez zaleceniami poradni wymagania ze swoich przedmiotów.Każdy wychowawca skompletował dokumentację dla swoichuczniów, przeprowadził indywidualne rozmowy z rodzicami orazprzedstawił propozycję pracy. Ponadto uczniowie klas I-IIIprzejawiający ogólne trudności w nauce korzystają z zajęćwyrównawczych, a uczniowie klas I-VI z pomocy koleżeńskiej oraz pomocywychowawców świetlicyw odrabianiu prac domowych.     Uczniowie przejawiający specyficznetrudności w nauce pisania i czytania uczestniczą w zajęciachdodatkowych w ramach projektu edukacyjnego, a uczniowie z wadamipostawy w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. Dla uczniów zproblemami emocjonalnymi, mającymi problemy z komunikacją zrówieśnikami zorganizowano zajęcia socjoterapeutyczne.W razie potrzeb szkoła obejmuje wczesnym wspomaganiem rozwojudzieci z orzeczeniami z PPP, organizuje nauczanie indywidualne,prowadzi badania przesiewowe w ramach „Programu profilaktyka wadwymowy- profilaktyka problemówszkolnych”.Praca z uczniem zdolnym i słabym.·    Praca z uczniem zdolnym:   - różnicowanie pracy na zajęciachlekcyjnych,   - indywidualne przygotowanie uczniów przeznauczycieli do konkursów, olimpiad, zawodów sportowych,   - udział w projektach szkolnych,   - praca w zespołach, w których uczniowieuzdolnieni pełnią rolę liderów,   - wcześniejsze podejmowanie nauki szkolnej,   - prowadzenie przez uczniów fragmentówlekcji,   - przygotowanie prezentacjimultimedialnyc.·    Inne formy pracy pozalekcyjnej:   - wycieczki,   - imprezy środowiskowe,   - uroczystości szkolne,·    współtworzenie przez uczniów zdolnychstrony internetowejplacówki.·    Praca z uczniem mającym trudności:   - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,   - zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,   - zajęcia rewalidacyjne,   - zajęcia socjoterapeutyczne,   - IPET-y w placówce ,   - PDW w szkole,   - dostosowanie wymagań edukacyjnych,   - porady, konsultacje uczniów znauczycielami. Kultywowanie tradycji szkołyW tworzeniu i podtrzymywaniu tradycji szkoły uczestniczy całaspołeczność szkolna.Wyraża się to w następujący sposób:·    uczeń ma obowiązek poznania historiiszkoły, postaci jej patrona,·    uczniowie mają obowiązek kultywowaćtradycje szkoły, symbole narodowe i szkolne, wzbogacaćceremoniał i uroczystościszkolne.·    Do tradycji i ceremoniału szkolnegonależą:   - rozpoczęcie roku szkolnego,   - DEN,   - dni Patrona Szkoły,   - ślubowanie klas I,   - ślubowanie przedszkolaka,   - Święto Niepodległości,   - święto Konstytucji 3 Maja,   - uroczyste pożegnania absolwentów uczniów klasVI,   - zakończenie rokuszkolnego.    Do obowiązków ucznia należy podkreślenieuroczystym strojem świąt państwowych i szkolnychzgodnie z zasadą osobistego przykładu obowiązek ten spoczywarównież na gronie pedagogicznym i personelu zaszczytnymprawem wzorowego ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowymszkolnym uczniowie klas I i VI w czasie uroczystościślubowania i pożegnania absolwentów składają ślubowanie na sztandarszkoły.Tradycjeświąteczne: jasełka i spotkania opłatkowe społecznościszkolnej.W szkole i przedszkolu prowadzona jest kronika, w którejodnotowuje się ważne wydarzenia. Szkoła posiada własnelogo.·    Organizowane były i są obchodyrocznicowe, m.in.:   - XX-lecie nadania szkole sztandaru (uroczystośćśrodowiskowa),   - stulecie istnienia szkoły w Kotuniu(uroczystośćśrodowiskowa).  DZIAŁANIA  IPROJEKTYPodejmowane działania na rzecz rozwoju szkoły(innowacje, realizacja projektów unijnych itp.).1. Współpraca ze szkołą w Krzemieńcu naUkrainie.W ramach Projektu Szkół Partnerskich kontynuujemy współpracęze szkołą w Krzemieńcu na Ukrainie. W realizacji projektukorzystamy głównie ze środków finansowych pozyskanych od„Wspólnoty Polskiej”. 17 grudnia 2009 r. została podpisania umowa owspółpracy partnerskiej szkół. Na uroczystości obecny był sekretarzGminy Kotuń, prezesowie „ Wspólnoty Polskiej”, nauczyciele,uczniowie, rodzice. Aktu podpisania dokonali: ze strony ukraińskiejpani dyrektor Olga Siczkowska, ze strony Stowarzyszenia „WspólnotaPolska” pan prezes Jacek Myszkowski,  ze strony polskiej pandyrektor Adam Jaworski.Podpisanie umowy poprzedziło sprawozdanie z dotychczasowejwspółpracy pomiędzy szkołami.W maju 2009 roku uczniowie SP w Kotuniu razem byli gośćmiSzkoły w Krzemieńcu. Polscy uczniowie wystąpili ze spektaklemteatralnym, uczniowie z Ukrainy zaprezentowali układy taneczne ichór szkolny. Odbyły się wspólne zajęcia sportowe, plastyczne,rekreacyjne. Było ognisko nad jeziorem, zwiedzanie Krzemieńca,spacer na górę Bony, zwiedzanie Muzeum Regionalnego, Muzeum J.Słowackiego, kościoła św. Stanisława. Odbyły się wycieczki doWiśniewa, Zbaraża, Lwowa.W lipcu 2009 zostały zorganizowane społecznie ze środkówfinansowych „Wspólnoty Polskiej” kolonie integracyjne dla uczniówpolskich i ukraińskich w Serpelicach nad Bugiem. Wójt Gminy Kotuńudostępnił nieodpłatnie dzieciom autokar szkolny, dzięki czemuzostały zorganizowane liczne wycieczki. Dzieci z Krzemieńca iKotunia zobaczyły: Janów Podlaski, Warszawę, Białowieżę, Grabarkę.W czasie pobytu wspólnie uczestniczyły w konkursach plastycznych,tanecznych, wycieczkach pieszych, korzystały z basenu i innychatrakcji.W czerwcu 2010 zorganizowaliśmy polsko- ukraiński wyjazddzieci na zieloną szkołę do Niechorza. Uczniowie zwiedzili Toruń,Malbork, Świnoujście. Zakwaterowani byliw hotelu z basenem, nad samym morzem. Uczestniczyli wlicznych wycieczkach, dyskotekach, konkursach.W listopadzie 2010 delegacja szkoły w Krzemieńcuuczestniczyła w obchodach 100 lecia szkolnictwa w Kotuniu. Dladelegacji ukraińskiej zorganizowane zostały wycieczki do Warszawy,po Gminie Kotuń, na basen do Mińska Mazowieckiego i do kina doSiedlec.W maju 2011 w ramach Programu szkół partnerskich 38 naszychuczniów i 3 nauczycieli było z wizytą w Krzemieńcu, gdzie obieszkoły zaprezentowały programy artystyczne, uczestniczyły wzajęciach plastycznych i sportowych, zwiedziły Krzemieniec, Zbaraż,Lwów.2. Współpraca ze szkołą w Botzow w Gminie Oberkramerw Niemczech.W roku szkolnym 2010/11 nawiązaliśmy współpracę ze szkołą wNiemczechw ramach projektu Gmin Partnerskich.Nauczyciele i uczniowie utrzymują stały kontakt korespondencyjny wjęzyku angielskim.W październiku 2012 roku w szkole zostało zorganizowane przywspółpracy z Gminą Kotuń I Międzynarodowe Forum IntegracjiMiędzypokoleniowej w czasie którego gościliśmy nauczycieli iuczniów ze szkoły w Bothow. Dla delegacji została zorganizowanawycieczka do Kazimierza Dolnego oraz spotkanie integracyjne.Wspólnie ze stroną niemiecką zostanie stworzona dwujęzycznastrona internetowao obu współpracującychgminach.3. Realizacja projektu unijnego „W Gminie KotuńNajważniejszy jest START”.Celem projektu było:Zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny (czyli dla klas I-III) oferty edukacyjnej zgodnie z jegoindywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi irozwojowymi.(720 godzin zajęć pozalekcyjnych)Zminimalizowanie trudności w uczeniu się.Doposażenie bazy szkół ( nasza szkoła otrzymała  pomocedydaktyczne za kwotę ok 7790 zł.4. Realizacja projektu unijnego „ Dziecięca AkademiaPrzyszłości  wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzezdodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołachpodstawowych”.W ramach projektu odbywają się  zajęcia pozalekcyjne zzakresu:·    ICT (technologie informacyjne ikomunikacyjne),·    matematyki,·    przyrody,·    języka angielskiego,·    wsparcia psychologiczno –pedagogicznegoZostały zorganizowane wycieczki:·    na lodowisko w Mińsku Mazowieckim·    do Warszawy do Muzeum Techniki iKulaHula.Zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy zakwotę 3 tysięcyzłotych.5. Projekt „RadosnaSzkoła”.W ramach projektu Radosna Szkoła wyposażono szkołę w sprzętsportowy i dydaktyczny dla najmłodszychuczniów.6. Budowa przedszkola.W roku 2009 oddano do użytku Publiczne Przedszkole w Kotuniu,które weszło w skład Zespołu Oświatowego w Kotuniu. BudowaPrzedszkola była współfinansowana ze środkówunijnych.7. Modernizacja kuchni szkolnej.Remont i wyposażenie kuchni szkolnej było finansowane ześrodków unijnych.8. Działalność opiekuńcza szkoły.W zakresie pomocy materialnej 44 uczniów korzysta zbezpłatnych obiadów z GOPS i 7 osobom przyznano bezpłatnedożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresiedożywiania”, 27 osobom przyznano stypendiasocjalne, 15 osobom przyznano zapomogicelowe na zakup podręczników, 19 uczniów z klasI-IV i 1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształceniaspecjalnego otrzymało wyprawkę szkolną w ramach rządowego programuwyrównywania szans edukacyjnych : „Wyprawka szkolna 2012 ”. Pedagog na bieżąco wspólpracuje z  GOPS  w Kotuniu,kuratorem sądowym i Policją. Pedagog szkolny w ramach zadańzleconych przez Urząd Gminy w Kotuniu przewodniczy GminnemuZespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przemocy w Rodzinie oraz bierzeudział w posiedzeniach grup roboczych w związku z wdrożeniemprocedury „Niebieska Karta”. Spotkania gruproboczych odbywają się również w czasiewakacji.Świetlica jest czynna w godzinach 7.30 –15.45. Do świetlicy uczęszcza z roku na rok  corazwięcej dzieci. Obecnie uczęszcza regularnie 52 dzieci z klas 0 –VI. Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniomopieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Szczególną opiekąszkoła stara się otoczyć uczniów najmłodszych – zorganizowano dlanich w świetlicy kącik zabaw.Opieką wychowawczą objęci byli uczniowie, którzy: czekali nalekcje, nie uczęszczali na lekcje religii, czekali na autobus lubrodziców, mieli wolną godzinę lekcyjną.W świetlicy mieści się stołówka szkolna, która wydajeobiady dla 285 uczniów, w tym 150 uczniów zeSP w Kotuniu, 50 PG w Kotuniu oraz 85 dla dzieci ze szkół w Cisiu,Broszkowie i Koszewnicy w formie cateringu, 39 dla dzieci zPrzedszkola.W ramach pracy świetlicy odbywają się między innymi: zajęciaplastyczno-techniczne, zajęcia sportowe, zajęcia z wykorzystaniemśrodków audiowizualnych: oglądanie bajeki programów dla dzieci, organizuje się spotkania zpolicjantem z wydziału ruchu drogowego, apele z cyklu „Bezpiecznadroga do szkoły”, „Bezpieczne poruszanie się po drodze” orazzajęcia praktyczne: naukę przechodzenia po pasach kl.0 i przezprzejazd kolejowy kl. IV-VI.Organizuje się teatrzyki, koncerty, wyjazdy do kina, zapraszakino objazdowe, cyrk itp.W świetlicy prowadzi się zajęcia indywidualne z uczniamimającymi problemy w nauce, pomoc w odrabianiu pracy domowej uczniomkl. I – VI.Świetlica współpracuje z Samorządem Szkolnym, PublicznymGimnazjum, środowiskiem lokalnym oraz Policją, Gminnym OśrodkiemPomocy Społecznej w Kotuniu, Radą Rodziców. W ramach współpracy zRadą Rodziców pozyskaliśmy w formie darowizny 2 kuchenki do KącikaZabawy, dwa stoły do piłkarzyków.Świetlica prowadzi działalność charytatywną. Z pieniędzypozyskanych od sponsorów przygotowuje paczki świąteczne dla uczniówz rodzin w trudnej sytuacji materialnej oraz dla wszystkich uczniówkorzystających zobiadów.9. Działania wychowawcze i profilaktyczne wszkole.W szkole wdrażane są i ewaluowane: Program Wychowawczy iProgram Profilaktyki, opracowano Szkolny System DziałańInterwencyjnych, Regulamin Szkoły oraz wszystkie wymaganeregulaminy. Co roku opracowuje się Plan Pracy Szkoły, który zawieraharmonogram wszystkich uroczystości, konkursów, wycieczek, zebrań zrodzicami itd.W szkole działa Zespół Wychowawczy oraz zespoły do współpracyze szkołami partnerskimi w Krzemieńcu i Bothow.Nauczyciele analizują podejmowane działania wychowawczemające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwychzachowań, oceniają ich skuteczność oraz modyfikują w razie potrzeb,uwzględniając inicjatywy uczniów.Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, w szkole zostałyopracowane metody zapewniania uczniom bezpieczeństwa, prowadzone sądziałania prewencyjne: stałe dyżury i monitoring.W szkole panuje dobra atmosfera oraz dobra współpraca wzespole pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.Uczniowie znają obowiązujące w szkole normy: zasadyzachowania, prawa i obowiązki.Pedagog szkolny jest zatrudniony w Szkole Podstawowej wKotuniu w wymiarze10 godz. tygodniowo tj. 1/2 etatu oraz w PublicznymPrzedszkolu w Kotuniu w wymiarze4 godz. tygodniowo. Obecnie w Dzienniku Pedagoga Szkolnegojest zarejestrowanych 46 uczniów SP w Kotuniu .Wśród w/w znajdujesię  29 uczniów z opiniami z PPPP w Stoku Lackim, oraz 3 osobyz orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uczniowiekorzystający z pomocy psychologa , dzieci z rodzin ubogich ,wielodzietnych , niewydolnych wychowawczo , jak również uczniowiesprawiający trudności wychowawcze oraz z problemami wnauce.W szkole jest wdrażany rządowy program „Bezpieczna iprzyjazna szkoła”.W ramach realizacji tego priorytetu szczególny nacisk kładziesię na:- bezpieczeństwo uczniów,- zapobieganie agresji i przemocy w szkole,- przeciwdziałanie zjawisku wagarów,- realizacja obowiązkuszkolnego.W szkole systematycznie przeprowadzane są apele nt.:„Bezpieczeństwo ruchu drogowego” oraz wypadki na drodze –porozmawiajmy”, apel dotyczący bezpiecznego korzystania zinternetu, apel „Bezpieczne wakacje”.Policjanci z wydziału ruchu drogowego przeprowadzająpraktyczne zajęcia dla uczniów i pogadanki dla rodziców nt.„Bezpieczna droga do szkoły” i nauka jazdy skuterem z użyciemsymulatora.Frekwencja uczniów jest systematycznie monitorowana ianalizowana.Analizowane są zapisy w zeszytach uwag dotyczące zachowańnegatywnych uczniów oraz podejmowane są środki zaradcze w postacirozmów wychowawczych i pracy indywidualnej z uczniami sprawiającymiproblemy wychowawcze.Szkoła współpracuje z instytucjami wspomagającymi w procesiewychowania:  Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogicznąw Stoku Lackim, Kuratorem Sądu Rodzinnego dla gminy Kotuń, GminnymOśrodkiem Pomocy Społecznej w Kotuniu , Gminną KomisjąRozwiązywania Problemów Alkoholowych /pozyskiwanie środkówfinansowych na profilaktykę/, Policją , Biblioteką Publiczną wKotuniu, ŚwietlicąSocjoterapii.    W ramach działań profilaktycznych iwychowawczych pedagog przeprowadza pogadanki dla uczniów SzkołyPodstawowej w Kotuniu nt.: „Jak radzić sobie ze stresemegzaminacyjnym?”, „Rekrutacja do gimnazjum” dla uczniów klasVI-tych, Jakie zagrożenia czyhają na nastolatka?”. Młodzież z klasV i VI uczestniczy w spektaklu profilaktycznym „Retrospekcja”dotyczącym zjawiska dopalaczy i narkotyków.        Pedagog wykonuje następujące gazetkitematyczne: „Bezpieczna droga do szkoły”, „ Bezpieczeństwo zabawzimowych”, „Bezpieczny internet- stop cyberprzemocy”, „Stopprzemocy”, „Jak pomóc dziecku wejść w dorosłość?”.Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej wdziałalności wychowawczej i profilaktycznej szczególną uwagę zwracasię na wdrożenie reformy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniówzgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach z PPPPoraz zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów.Odbyły się posiedzenia zespołów ds. pomocypsychologiczno-pedagogicznej, wychowawcy i nauczyciele przedmiotówopracowali i wdrożyli „Zindywidualizowane wymagania edukacyjne” dlauczniów posiadających opinie z PPPP oraz Indywidualne ProgramyEdukacyjno-Terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebiekształcenia specjalnego, czterech uczniów uczestniczy w zajęciachrewalidacyjnych.Szkoła współpracuje z instytucjami wspomagającymi placówkę wprocesie wychowania:  Powiatową PoradniąPsychologiczno–Pedagogiczną w Stoku Lackim, Kuratorem SąduRodzinnego dla gminy Kotuń, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznejw Kotuniu,  Gminną Komisją Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych /pozyskiwanie środków finansowych na profilaktykę/,Policją.Stała współpraca z wychowawcami Świetlicy Socjoterapii iŚwietlicy Wiejskiej oraz z pracownikami Biblioteki pozwalamonitorować zachowania uczniów po zakończeniu zajęćszkolnych.10. Uczniowie brali dział w akcjach iprojektach:- współpracowaliśmy z Wolontariatem studenckim grupy„Projektor”. W ramach  projektu odbyło się wiele zajęć zuczniami klas I-VI. Wszyscy uczniowie uczestniczyli w trwającym od4 do 6 maja 2011 projekcie „Wielokulturowa KrainaNaukowa”, w warsztatach „60 minut dookoła świata”, „PoleKlanowe”, Z wizytą u Einsteina i Darwina”, „Kraina zabawy iprzyjemności”,- wszystkie klasy brały udział w trzech sesjachprojektu edukacyjnego GWO „Lepsza szkoła”,- kontynuowaliśmy współpracę z organizacją Global Volunteersw ramach której odbyły się również dodatkowe zajęcia zangielskiego,- uczniowie współpracowali ze Związkiem Światowego ZwiązkuŻołnierzy Armii Krajowej, Muzem Pożarnictwa w Kotuniu,- uczniowie brali udział w zbiórkach żywności organizowanychprzez Banki Żywności, dzięki czemu szkoła otrzymywała z bankuprodukty żywnościowe. Akcji „Podziel się Posiłkiem, podzielsię zakupami!”oraz „Świąteczna Zbiórka Żywności – Kup coś nie dlasiebie”,- Świetlica brała udział w ogólnopolskiej akcji -,,Szklanka Mleka”- wszystkie dzieci z naszejszkoły codziennie otrzymywały kartonik bezpłatnego mleka,- przeprowadzana była akcja „Góragrosza”,- kontynuowana była zbiórka zużytych baterii i rozpoczętazbiórka zużytych telefonów komórkowych,- w szkole wdrażano program „Bezpieczna szkoła”, któregocelem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, zapobieganie agresjii przemocy oraz kontrola realizacji obowiązku szkolnego. Pedagogprzeprowadził apele nt. Bezpieczne ferie, Bezpieczeństwo ruchudrogowego, Bezpieczne wakacje, Bądź zawszebezpieczny,- całaszkoła uczestniczyła w akcji „Bądź bezpieczny na drodze”zorganizowanej przy współpracy z Radą Rodziców, Urzędem Gminy iKomendą Policji z okazji DniaDziecka,-uczniowie uczestniczyli w pokazach ratownictwa drogowego iudzielania pierwszej pomocy,- w ramach WDN nauczyciele wychowawcy otrzymali scenariuszezajęć „Bezpieczne wakacje”,- uczniowie oddziału przedszkolnego realizowali program„10 spotkań zmuzyką”. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW1. Osiągnięcia i sukcesy uczniów w różnychdziedzinach.Uczniowie brali udział i odnosili sukcesy  wmiędzyszkolnych i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych orazzawodach sportowych. Wzięli udział w konkursach  takich jakkonkurs „Kangur 2009, 2010, 2011, 2012”,  konkursy szkolnejęzyka angielskiego FOX,  Konkursy Recytatorskie  im.Kornela Makuszyńskiego,  Ogólnopolskie Turnieje RuchuDrogowego,  konkurs matematyczny „Kangurek”. Uczniowie klas VI-tych  zakwalifikowali się trzykrotnie do etapu powiatowegoOgólnopolskiego Turnieju wiedzy o ruchu drogowym.Wszystkie klasy brały udział w trzech sesjach projektuedukacyjnego  „Lepsza szkoła”.Uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki sportowe. Brali udziałw zawodach sportowych, m.in. turniejach piłki nożnej „Sokolik 2009,2010, 2011, 2012 ”Parafiadzie 2011, 2012”, Międzynarodowychzawodach lekkoatletycznych, zawodach tenisastołowego.W roku kalendarzowym 2012 w szkole zrealizowano projektunijny „W gminie Kotuń najważniejszy jest start”.W ramach projektu uczniowie uczęszczali na zajęcia dla dzieciuzdolnionych matematycznie i językowo.W ramach projektu „W gminie Kotuń najważniejszy jest start”odbyły się następujące zajęcia:- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu orazzagrożonych dysleksją, 6 grup – 180h,- zajęcia socjo-terapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci zzaburzeniami komunikacji, 2 grupy – 60h,- zajęcia z gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej, 6 grup-180h,- zajęcia z języka angielskiego dla uczniów zdolnych, 5 grup– 150h,  -zajęcia z matematyki dla uczniów zdolnych, 5 grup –150h.W sumie odbyło się 720h zajęć, w których wzięli udział prawiewszyscy uczniowie klas I-III.Celem projektu było zapewnienie każdemu dzieckurealizującemu I etap edukacyjny, czyli dla klas I-III ofertyedukacyjnej zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami imożliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi oraz zminimalizowanietrudności w uczeniu się.Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców wykazały:- 100% rodziców jest zadowolonych z uczestnictwa dziecka wzajęciach,- 90% bardzo dobrze ocenia jakość przeprowadzonych zajęć, 10%- dobrze,- 99% zauważyło poprawę w wynikach nauczania w związku zuczestnictwem dziecka wprojekcie.2. Analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów i wynikównauczania i wykorzystanie wyników analizy do dalszejpracy.Doskonalenie procesu analizy wyników sprawdzianówprzeprowadzanych w szkole i opracowanie sposobu wdrażaniapłynących z nich wniosków odbywa się przy zaangażowaniu wszystkichnauczycieli placówki.W szkole opracowano system przeprowadzaniasprawdzianów i wytyczne do analiz wyników tychże sprawdzianów,pisanych przez uczniów klas pierwszych, trzecich iszóstych.Sprawdziany diagnozujące poziom osiągnięć uczniowiepiszą:·    w klasie I (wydawniczy - maj),·    w klasie III (wydawniczy z Operonem –kwiecień),·    w klasie VI (próbny wewnątrzszkolny –październik/listopad),·    w klasie VI (próbny wydawniczy z Operonem- marzec),·    w klasie VI (właściwy -kwiecień).Po każdym sprawdzianie gromadzona jestdokumentacja:·    arkusz sprawdzianu,·    kartoteka testu,·    klucz odpowiedzi, schemat punktowaniazadań otwartych,·    lista uczniów zgodna z kodami,·    analiza i interpretacja wynikówsprawdzianu.Analiza i interpretacja wyników sprawdzianuwłaściwego zawiera:·     plan testu danestatystyczne dla testów sprawdzanych w szkole,·    dane z OKE W-WA dla właściwegosprawdzianu szóstoklasisty,·    analizę ilościową wyników testu napodstawie miar tendencji centralnej i miar rozrzutu,·    analizę wyników uczniów na podstawieskali staninowej,·    badanie zgodności między ocenianiemwewnętrznym i zewnętrznym,·   analizę jakościową wyników testu na podstawiewskaźników łatwości, ukazującą stopień opanowania konkretnychczynności w zakresie pięciu badanych umiejętności,·    analizę osiągnięć uczniów poszczególnychklas w odniesieniu do wyników uczniów w kraju w pięciu obszarachstandardów,·    porównanie osiągnięć szkoły do osiągnięćgminy, powiatu siedleckiego, województwa mazowieckiego, kraju iewentualnie: szkół w gminie Kotuń, miasta Siedlce, powiatuwarszawskiego,·    analizę porównawczą osiągnięć uczniów „nawejściu” i „na wyjściu” etapu edukacyjnego: pierwszego - porównaniewyników sprawdzianów w klasach I i III,·    drugiego - porównanie wynikówsprawdzianów w klasach III i VI,·    analizę rozwoju umiejętnościpolonistycznych i matematycznych w klasie szóstej na podstawie dwóch sprawdzianów próbnych i właściwego·    porównanie wyników klas w poszczególnychstandardach z wynikami miejscowości,·    różnej liczbie mieszkańców oraz zwynikami szkół publicznych i niepublicznych.Dokumentuje się dane zbiorcze, celem monitorowaniatendencji rozwojowej szkoły:·    zestawienie wyników klas i szkoły w skalistaninowej z lat 2002 – 2012 i następnych,·    plany testów z lat 2002 – 2012 inastępnych, które zawierają przyporządkowanie treści sprawdzianutreściom podstawy programowej oraz różnice punktowe wynikówklas·    i wyników krajowych,·    zestawienia osiągnięć według standardów zpodziałem na płeć,·    analizę osiągnięć naszej szkoły wodniesieniu do wyników szkół w kraju na podstawie wynikustandardowego,·    analizę osiągnięć naszych uczniów wodniesieniu do wyników uczniów w kraju na podstawie wynikustandardoweg analiza osiągnięć w poszczególnych obszarachstandardów na podstawie wyniku standardowego.System wypracowywania i wdrażania wypracowanych napodstawie analiz wniosków przy zaangażowaniu wszystkich nauczycieliplacówki. Każdy nauczyciel wdrażaprzedstawione na RPwnioski.Sposóbinformowania uczniów i rodziców o osiągnięciach egzaminacyjnychuczniów.1 Informacja dla ucznia:- wychowawca przedstawia uczniowi wynik opatrzonykomentarzem,- komentarz wychowawcy zawiera informację czy wynik jestsukcesem, porażką, niepowodzeniem osiągnięciem na miarę możliwościucznia wskazuje obszary, które uczeń zaniedbał w swoim rozwoju iukierunkowuje jego rozwój na przyszłość,- informacja pomaga uczniowi odnieść swój wynik do wynikówcałej populacji,- nauczyciele przedmiotów interpretują uczniom poziomosiągnięć w zakresie treści programowych, którychnauczają.2 Informacja dla rodzica:- wychowawca przedstawia rodzicowi wynik dziecka opatrzonykomentarzem oraz na spotkaniach z rodzicami przedstawia poziomosiągnięć klasy na tle innych populacji,- dyrektor na zebraniu ogólnym przedstawia mocne stronykształcenia szkoły(dotyczy sprawdzianów właściwych) oraz obszary, wktórych rodzice mogą wspomóc rozwójdzieci.   DOSKONALENIE NAUCZYCIELIDoskonalenie  nauczycieli oraz sposóbwykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności do podnoszeniajakości pracy i rozwoju placówki.Szkoła posiada 5 letni Program Doskonalenia Nauczycielidostosowany do potrzeb placówki. Dodatkowo w szkole tworzy się Plandoskonalenia nauczycieli na dany rok szkolny.    Co roku zgodnie z priorytetami MENprzeprowadza się minimum dwie szkoleniowe rady pedagogiczne,korzystając z usług ODN. Ponadto organizuje się krótkie szkolenianauczycieli w ramach WDN. Zapoznaje się nauczycieli na bieżąco zprawem oświatowym, polityką państwa, priorytetami KuratoriumMazowieckiego. Nauczyciele mają również możliwość wymianydoświadczeń w ramach pracy zespołów przedmiotowych i ZespołuWychowawczego.    W szkole organizuje się np. radyszkoleniowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w celu ułatwienia iukierunkowania ich pracy z uczniami posiadającymi opinie z PPP imającymi trudności w nauce („ Diagnozowanie i korygowaniezaburzonych zachowań uczniów, wychowanków”, „Metoda wyobraźni iintegracji sensorycznej w rozwijaniu zdolności do uczenia się”,„Metoda Dennisona”, „Dostosowanie wymagań edukacyjnych”,„Dostosowanie wymagań czyli jak czytać zapisy w opiniach iorzeczeniach”).Została przeprowadzona również szkoleniowa rada pedagogiczna,dotycząca wyboru, modyfikowania i dopuszczania programównauczania.Nauczyciele doskonalą się według zatwierdzonego planudoskonalenia zawodowego zgodnego z potrzebamiplacówki.