52.2072763 21.0177855

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Rejtana 15 lok. 28 Mokotów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

zych potencjalnych przyszłych współpracowników. Poszukujemy trenerów do innowacyjnego projektu unijnego! Poszukujemy trenerów do przeprowadzenia szkoleń z innowacyjnych narzędzi stworzonych na bazie programu Excel 2007 w związku z realizacją projektu unijnego iSWORD. Adresatami szkoleń są pracownicy administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego. Szkolenia mają na celu zapoznanie uczestników z narzędziami umożliwiającymi ilościową ocenę skutków prowadzonej polityki w czterech obszarach8211 inwestycji infrastrukturalnych, polityki emerytalnej, polityki ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą w ogłoszeniach, które dostępne są w załącznikach. *** Projekt Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych - iSWORD realizowany jest przez Instytut Badań Strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V8222Dobre Rządzenie 8221, Działanie 5.68222Projekty Innowacyjne 8221, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Zapraszamy do odwiedzenia strony . * Ogłoszenie * Ogłoszenie * Ogłoszenie * Ogłoszenie * Eko-innowacje szansą na niskoemisyjną modernizację Do światowej czołówki można dołączyć tylko stając z nią w szranki. Polska może dziś postawić na ekoinnowacje i dołączyć do rywalizacji o efektywne wykorzystanie zasobów. Może też obserwować niskoemisyjny wyścig z boku8211 ryzykuje jednak utkwienie w szarej końcówce peletonu gospodarczych średniaków i przegapienie momentu na skrócenie dystansu do globalnych liderów.- twierdzą autorzy najnowszej publikacji pt.Rola (eko)innowacji w niskoemisyjnej transformacji , która powstała w ramach projektu Niskoemisyjna Polska 2050. Autorzy publikacji przedstawiają też mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia rozwoju eko-innowacji w Polsce. Szanse widzą w m.in.: - nowych wymaganiach stawianych przez coraz bardziej doskonalone oraz coraz bardziej restrykcyjne prawo ochrony środowiska - nowej perspektywa finansowana UE 2014-2020 z naciskiem na innowacyjność, gospodarkę niskowęglową, zrównoważony rozwój - niskiej efektywności energetycznej i produktywności zasobów pozwalające na skokowe efekty wdrażania ekoinnowacji (np. konieczność zmiany modelu energetyki zdominacji wielkiej systemowej na rozproszoną) - dostrzeganie znaczącego potencjału na rozwój produktów i usług ekoinnowacyjnych wPolsce przez kapitał zagraniczny. Według autorów publikacji stojące dziś przed Polską wyzwanie niskoemisyjnej transformacji gospodarki wymaga długoterminowych zmian w sposobach krajowej produkcji i konsumpcji.Konieczne będzie wdrożenie na szeroką skalę nowych rozwiązań poprawiających efektywność wykorzystania energii oraz innych zasobów naturalnych i obniżających emisję gazów cieplarnianych. Nie muszą one polegać na wprowadzaniu do użytku nowych technologii. Na drodze ku spełnieniu celów redukcyjnych istotne będą również zmiany organizacyjne, odejście od nieefektywnych praktyk użytkowania dostępnych zasobów i przyjęcie nowych, pozwalających na ich pełniejsze wykorzystanie zkorzyścią dla producentów i konsumentów. Wraz zpostępowaniem zmian klimatycznych niezbędna okaże się również zdolność do zwiększenia odporności oraz adaptacji do nowych warunków przy możliwie niskich kosztach dostosowania.- piszą twórcy publikacji. W kolejnych rozdziałach publikacji opisane zostały możliwości rozwojowe stwarzane przez umiejętne wspieranie przez politykę publiczną niskoemisyjnych innowacji. Według autów mogą one istotnie obniżyć koszty odejścia od obecnego wysokoemisyjnego modelu wzrostu oraz odegrać rolę bodźca modernizacyjnego pozwalającego Polsce na uniknięcie stagnacji zagrażającej wszystkim państwom utrzymującym odtwórczy modelu rozwoju. Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z całym tekstem, który dostepny jest . Jaki miks energetyczny? 8222Rozmawiając o Miksie energetycznym trzeba pytać nie tylko o to co jest optymalne tu i teraz, ale o to co będzie w 2050 r. 82218211 mówił dr Maciej Bukowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych podczas sesjiMiks energii w Polsce na tle Europyw ramach IX Kongresu Nowego Przemysłu. Według prezesa IBS musimy dziś szukać odpowiedzi na pytania, co będzie się działo w czasie tych 20-30 lat na rynku technologii energetycznych czy na rynku paliwowym. 8222Obecnie coraz więcej importujemy węgla, powoduje to, że obniża nam się bezpieczeństwo energetyczne, rozumiane w tradycyjnym znaczeniu 82218211 podkreślał. Według niego mówiąc o miksie energetycznymi, mistyfikujemy obawy związane z pakietem klimatycznym UE.8222W USA wprowadzono regulacje, które w zasadzie mają za zadanie nie odpuścić do budowy nowych instalacji węglowych. Model ten realizują też na swój sposób np. Chiny czy Korea. 82218211 podkreślał prezes IBS. dr Maciej Bukowski podkreślał, że w Polsce nie doceniamy rozwoju technologii odnawialnych. 8222Na rynku technologii fotowoltaicznych ceny spadają dwukrotnie na dekadę. Wszystkie technologie związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) tanieją i w tym sensie należy do nich przyszłość. 82218211 tłumaczył. Uczestnicy sesjiMiks energii w Polsce na tle Europyrozmawiali również o tym że na kształtowanie się miksu energetycznego mają wpływ różne czynniki, tj. np. koszty wydobycia krajowego węgla brunatnego i kamiennego, ceny technologii OZE, ceny gazu, regulacje unijne oraz prawo krajowe. Według Janusza Steinhoffa, byłego wicepremiera i ministra gospodarki,w istotnej mierze na kształtowanie się mixu energetycznego będzie wpływał koszt pozyskiwania nośników energii. Według niego Polska może zmieniać promocje poszczególnych technologii w miksie, stoi jednak przed pytaniem,czy mając w nim tak duży procent węgla będziemy za kilkanaście lat w stanie produkować go tanio. Barier ochronnych przez importem węgla nie ma, więc rosną ilości węgla importowanego, który jest tańszy niż węgiel krajowy. Paweł Smoleń wiceprezes zarządu PGE ds. operacyjnych podkreślał, że w takim kraju jak Polska nie system energetyczny nie może funkcjonować wykorzystując OZE bez konwencjonalnych źródeł.8222Trzeba zainwestować w energetykę odnawialną, żeby obronić węgiel.82228211 mówił. SesjaMiks energii w Polsce na tle Europy , odbyła się 10 października 2012 r. w ramach IX Kongresu Nowego Przemysłu.Wzięli w niej udział Maciej Bukowski, prezes zarządu Instytutu Badań Strukturalnych, Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki, Paweł Smoleń wiceprezes zarządu PGE ds. operacyjnych, Mirosław Kowalik, dyrektor ds. sprzedaży Alstom Power w Polsce, Ziemowit Iwański, dyrektor wykonawczy GE Hitachi Nuclear Energy, Wiesław Różacki, prezes zarządu Rafako SA iMaciej Wiśniewski, prezes zarządu Domu Maklerskiego Consus SA. Konferencja w Senacie: Niskoemisyjna Polska 2050 - szanse i zagrożenia Czy Polskę stać na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych? Między innymi na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy wtorkowej konferencjiCzy niskoemisyjna gospodarka jest szansą na innowacyjny rozwój Polski w perspektywie 2050 roku? . Punktem wyjścia senackiej dyskusji, w której wzięli udział naukowcy, ekolodzy i politycy, były analizy ekonomiczne i scenariusze rozwoju polskiej gospodarki przygotowane przez Instytut na rzecz Ekorozwoju i Instytut Badań Strukturalnych. Badania mają być jednym z elementów końcowego raportuMapa Drogowa 2050: Niskoemisyjna Polska 2050 , który określi sposoby modernizacji Polski, tak by do 2050 r. osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 80 proc. Prezentując projektNiskoemisyjna gospodarka 2050 , prezes Instytutu Badań Strukturalnych, dr Maciej Bukowski, podkreślił, że wokół tego tematu narosło w Polsce wiele mitów. Według niego jest to spowodowane brakiem rzetelnej wiedzy i analiz.Przełamanie tej bariery było jednym z celów, jakie przyświecały naszemu projektowi- wyjaśnił. W swoim wystąpieniu prezes IBS przekonywał, że od decyzji, które podejmiemy teraz, zależy to, czy Polska utrzyma tempo, w jakim dogania czołowe gospodarki świata. Ostrzegł jednak, że grozi nampułapka średniego dochodu , w którą po okresie dynamicznego wzrostu wpadły takie kraje, jak Hiszpania, Portugalia i Grecja. Robimy za mało, żeby tego uniknąć. Za dużo mówimy o kosztach reform, a za mało o korzyściach, jakie możemy z nich odnieść. I niskoemisyjna polityka klimatyczna nie jest tu wyjątkiem. Naszym projektem chcemy się zastanowić, w jaki sposób to zmienić, jak wzbogacić debatę publiczną poprzez udostępnienie naszych analiz. Mamy nadzieję, że to pomoże administracji i politykom- zaznaczył. Większość uczestników konferencji była zgodna, że zmiany klimatu i konieczność jego ochrony oraz kurczące się zasoby paliw kopalnych stają się coraz silniejszymi wyznacznikami kierunków rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Wtorkowa konferencja jest elementem szerszej debaty publicznej na temat modernizacji Polski opartej na innowacyjności gospodarki, pełniejszym wykorzystaniu zasobów pracy, jasnych i stabilnych regulacjach prawnych, przy zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych. MplMOD - symulacje makroekonomiczne dla województwa małopolskiego Nowa aplikacja Instytut Badań Strukturalnych - MplMOD jest programem komputerowym umożliwiającym przeprowadzanie symulacji makroekonomicznych dla gospodarki województwa Małopolskiego w horyzoncie roku 2020. Aplikacja łączy w sobie jądro, jakim jest nowoczesny strukturalny, dynamiczny, stochastycznymodel równowagi ogólnej (klasy DSGE, z ang. Dynamic Stochastic General Equilibrium), moduł symulacyjny oparty o tzw. filtr Kalmana służący do obliczania wpływu interwencji publicznych oraz przyjazny interfejs użytkownika umożliwiający wprowadzanie danych, tworzenie wykresów oraz eksportowanie wyników do arkusza kalkulacyjnego. Model wykorzystany w aplikacji jest modelem makroekonomicznym dużej skali, odzwierciedlający wiele aspektów rzeczywistej gospodarki m. in: wielosektorowość oraz wielopoziomowe powiązania pomiędzy sektorami, sektor publiczny wraz z bogatą strukturą podatkową oraz podziałem na jednostki samorządu terytorialnego, niedoskonały rynek pracy, rynek kapitałowy, rynek międzynarodowy. Taka struktura modelu umożliwia wiarygodne modelowanie szeregu interwencji publicznych: wydatków unijnych w podziale na 12 kategorii ekonomicznych oraz 3 źródła finansowania8211 UE, współfinansowanie krajowe i regionalne, zmiany w polityce fiskalnej oraz czynników egzogenicznych: zmian technologicznych, zmian popytu zewnętrznego i wewnętrznego, zmian na rynku pracy. Zapraszamy do zapoznania się z Innowacyjność8211 nowa podstawa polskiej konkurencyjności Obecny model wzrostu Polski wyczerpie się w perspektywie 2020 lub 2025 roku, ahamowanie wcale nie musi być łagodne. Sposobem na uniknięcie stagnacji jest przestawienie się na konkurowanie innowacyjnością. Tego rodzaju zmiana nie zachodzi od razu, więc jeśli chcemy zdążyć z nią na czas to musimy zacząć działać już teraz.8211 twierdzą autorzy najnowszego raportu Instytut Badań Strukturalnych pt.8222Drzemiący tygrys, spętany orzeł - dylematy polskiej debaty o polityce innowacyjne 8221. Wpublikacji eksperci IBSanalizują toczącą się w Polsce debatę publiczną dotyczącą innowacji zeszczególnym uwzględnieniem ekoinnowacji skupiając się na trzech głównych sposobach argumentacji 8211 modelach innowacyjności - jakie się w niej pojawiają.Na koniec wskazują swojerekomendacje dotyczące realizacji tej polityki publicznej. Uwzględniając szanse i zagrożenia płynące z różnych scenariuszy sprostania wyzwaniom stojącym obecnie przed Polską eksperci IBS przedstawiają dziesięć kamieni milowych dla polskiej inno-transformacji: 1.Wyznaczyć mocny ośrodek w strukturach kancelariipremiera8211 mający za zadanie konsekwentnieforsowaćpakietproinnowacyjnychreformorazzapewnićichadekwatne finansowanie. 2.Aktywniej wspierać sektor prywatny. 3.W ciągu dekady dokończyć reformy wymuszające efektywne funkcjonowanie sektora naukiwPolsce. 4.Nie bać się wydawać więcej na innowacje ze środków publicznych. 5.Wprowadzić atrakcyjne ulgi podatkowe na innowacje. 6.Traktować unijne środki jako dodatek do krajowej polityki rozwoju, anie jej fundament. 7.Uczyć się na błędach i nie bać się ryzyka. 8.Dbaćowszystkieetapyprocesuinnowacyjnegoadekwatniedonichmodelującudzielane wsparcie publiczne8211 skuteczny system wspierania innowacyjności bierze pod uwagę pełną złożoność całego procesu kreatywnego. 9.Nie zapominać o innych reformach strukturalnych,przede wszystkim o poprawie otoczenia regulacyjnego i instytucjonalnego przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej Polaków oraz systemowych reformach podnoszących jakość edukacji w tym zwłaszcza edukacji wyższej. 10.Patrzeć na ekoinnowacje jako na jeden z elementów polityki innowacyjnej, ale nie jej oś centralną. Pełna informacja znajduje się Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Inno-transformacja8211 szansą dla Polski Obecny model wzrostu Polski się wyczerpuje. Nową przewaga konkurencyjną Polski może być innowacyjność uważają uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Instytut Badań Strukturalnychpt.8222(Eko)innowacje8211 mit czy fundament polskiej polityki prorozwojowej 8221. W wystąpieniu otwierającym dr Maciej Bukowski, prezes Instytut Badań Strukturalnych przedstawił efekty prac ekspertów instytutu - 10 rekomendacji8211 kamieni milowych dla krajowej polityki innowacyjnej. Zdaniem Macieja Bukowskiego polska inno-transformacja wymaga m.in.większych wydatków na innowacje, wsparcie sektora prywatnego, silnego wsparcia decydentów, zakończenia reformy sektora nauki, wprowadzeniaulg podatkowych na innowacje. 8222Tam, gdzie wydatki publiczne na innowacje są wysokie8211 wzrastają też wydatki prywatne. One się nawzajem się przyciągają 82218211 tłumaczył Aleksander Szpor, ekspert Instytut prezentując wyniki prac zespołu. 8222Udział państwa we wspieraniu innowacyjności jest kluczowy i powinien wzrosnąć. Ponieważ kluczowym problemem tego typu inwestycji jest ryzyko i sektor państwowy powinien pomóc to ryzyko zaabsorbować 82218211 wyjaśniał dr Maciej Bukowski. Wątek ryzyka i udziału państwa we wsparciu innowacji był kontynuowany w dyskusji w panelu8222Czy innowacje są priorytetem rozwoju polskiej gospodarki? 8221 prowadzonym przez dr Tomasza Perkowskiego, wiceprezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Według Jerzego Majchrzaka, dyrektoradyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w ministerstwie gospodarki, Polska nie będzie krajem innowacyjnym, jeśli przedsiębiorcy nie uznają, że te innowacje są im potrzebne. Według niego państwo powinno wspierać tylko tych przedsiębiorców, którzy sami zapłacą.8222Do każdej wydanej złotówki, my możemy dołożyć publiczne pieniądze. 82218211 mówił Jerzy Majchrzak.Dr Jakub Wojnarowski z PKPP Lewiatan uważa, że postawa przedsiębiorców i finansowanie nie są największym problemem. Według niego jest nim brak przyjaznych instytucji publicznych i jakość edukacji. Julian Zawistowski, wiceprezes Instytut Badań Strukturalnych zauważył, że obecnie pod szyldem innowacji, kryją się różne przedsięwzięcia, które najczęściej związane są np. z zakupem nowej maszyny. Według niego problem polega m.in. na tym, że nie potrafimy wygenerować ciekawych, innowacyjnych projektówi to właśnie widać na przykładzie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych.8222Należy wydawać więcej ale też lepiej i mądrzej 82218211 mówił Julian Zawistowski. Według niego słabe strony obecnego systemu to niska skłonność administracji do akceptowania ryzyka, niskie wydatki na B+R, brak solidnego finansowania krajowego. Anna Brussa, dyrektor z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tłumaczyła, żewparcie powinno być sprofilowane, nie takie samo dla wszystkich przedsiębiorców.Według niej przy udzielaniu wsparcia powinno brać się też pod uwagę nie tylko sam projekt, ale ocenę przedsiębiorstwa. Według Mateusza Gaczyńskiego, dyrektora Departamentu Strategii w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego powinien być rozwijany inny system wsparcia niż jest obecnie8211 np. w postaci pożyczek i poręczeń.8222System zachęt jest dużo bardziej skuteczny, bo uczy innowacyjności. Proste dotacje to są po prostu proste publiczne pieniądze nie zawierające w sobie elementu ryzyka, które właśnie można przeznaczyć na zakup nowej betoniarki 82218211 mówił. Dyrektor Gaczyński poinformował również, że resort nauki pracuje nad tym, aby przedsiębiorcy mogli przeznaczać 1 proc. podatku dochodowego od osób prawnych na współpracę z sektorem B+R. Według niego taka możliwość mogłaby zacząć funkcjonować od 2014 r. Polska należy do najmniej innowacyjnych państw UE, a nasz potencjał w poszczególnych obszarach nie jest zrównoważony.Znajdujemy się m.in. na ostatnim miejscu w UE-27 w rankingu Eco-Innovation Scoreboard 2011. Problemem są m.in. słaba współpraca nauki i biznesu oraz przedkładanie odtwórczych rozwiązań nad innowacje. *** KonferencjaInstytutu Badań Strukturalnych pt.8222(Eko)innowacje8211 mit czy fundament polskiej polityki prorozwojowej 8221 odbyła się 18 września 2012 w Warszawie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele administracji publicznej, ekonomiści, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. Konferencję swoim patronatem objęła prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz Ministerstwo Gospodarki. Konferencja została zorganizowana w ramach Projektu (Eko)innowacje szansą dla Polski, finansowanego z grantu otrzymanego z Fundacji im. Stefana Batorego. Zapraszamy do zapoznania się z materiałmi konferencyjnymi: *** W ramach projektu w Instytucie Badań Strukturalnych powstały m.in. trzy publikacje. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. - Drzemiący tygrys, spętany orzeł. Dylematy polskiej debaty o polityce innowacyjne - Potencjałi bariery polskiej innowacyjności - Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju i możliwości wsparcia Niskoemisyjna gospodarka - wysoki standard życia Rozwój Polski i wzrost zamożności Polaków oznacza równocześnie wzrost konsumpcji energii i emisyjności naszej gospodarki, a co za tym idzie również kosztów polityki zdrowotnej. Niskoemisyjna transformacja nie tylko jednak nie stoi w sprzeczności ze wzrostem gospodarczym, ale może ten rozwój dodatkowo napędzać - wynika z drugiej publikacji przygotowanej w ramach projektu8222Niskoemisyjna Polska 2050 8221 pt.8222Między Północą a Południem8211 pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 2050 8221. W publikacji autorzy zaczynają od pokazania scenariusza odniesienia. Scenariusz ten zakłada pozostanie przy starym, wysokoemisyjnym modelu w energetyce i innych sektorach polskiej gospodarki. Pozwala na pełniejszą ocenę całości kosztów i korzyści różnych wariantów polityki klimatycznej, a więc określenie zalet i wad jej obecnego kształtu w porównaniu do scenariuszy alternatywnych8211 w tym pogłębienia i zaprzestania wysiłków redukcyjnych przez Europę i Polskę. Publikacja ta pokazuje konsekwencji pozostania Polski do roku 2050 na ugruntowanej dziś trajektorii rozwoju. W szczególności zaprezentowane w niej zostały spodziewane efekty utrzymania w kolejnych 40 latach obecnego kształtu polityki energetyczno-klimatycznej. Jednocześnie rozważane są trzy alternatywne ścieżki rozwoju Polski różniące się między sobą skalą i kierunkiem reform instytucjonalnych i Strukturalnych (nowy renesans, niedokończone reformy, utracona szansa), lecz pozostających w ramach dotychczasowego wysokoemisyjnego paradygmatu produkcji energii8211 a więc dalsze uzależnienie od8222czarnych 8221 (choć dużo efektywniejszych niż dotychczas) technologii węglowych, brak przełomu w produktywnym wykorzystywaniu energii oraz innych zasobów, a także utrzymanie dotychczasowych wzorców zachowań konsumentów i producentów. Zdaniem autorów publikacji przyszły rozwój Polski zależy od tego, czy unikniemy zagrożenia osłabienia dynamiki wzrostu i wpadnięcia w relatywną stagnację właściwą wielu krajom o średnim poziomie dochodu. Dlatego w publikacji pojawiają się trzy alternatywne scenariusze instytucjonalne różniących się dynamiką i skutecznością modernizacji kraju. Zawarte w publikacji projekcje wzrostu gospodarczego, zmian strukturalnych polskiej gospodarki, popytu na energię oraz emisji gazów cieplarnianych w scenariuszach business-as-usual pozwalają przybliżyć skalę wyzwań8211 ale też szans8211 związanych z szeroko pojętą modernizacją w tym z niskoemisyjną transformacją. Niskoemisyjna transformacja gospodarki będzie procesem trwającym dekady, ale trzeba ją zacząć już dzisiaj, aby była skuteczna. Udane przeprowadzenie zmian wymaga całościowego spojrzenia na dotychczasowe trendy oraz perspektywy rozwojowe Polski8211 po to, aby zrozumieć stojące przed nami wyzwania, opcje działań oraz ich korzyści i koszty.- twierdzą autorzy publikacji. Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z całym tekstem, który dostepny jest . Zapraszamy też do zapoznania się z plikami exel prezentującymi poszczególne scenariusze * Scenariusz BAU wersja * Scenariusz BAU wersja * Scenariusz BAU wersja *** Niskoemisyjna Polska 2050 Od dzisiejszych decyzji zależy, czy w przyszłości będziemy gospodarczym tygrysem czy maruderem w pędzącym świecie. Podejmowanie ich bez solidnych i dogłębnych analiz ekonomicznych może zepchnąć Polskę za 30-40 lat na peryferia krajów rozwiniętych. Przygotowania analiz i różnych scenariuszy rozwoju naszego kraju podjęły się w ramach projekt Niskoemisyjna Polska 2050 dwa niezależne instytuty: Instytut Badań Strukturalnych i Instytut na rzecz Ekorozwoju. Pomysł Projektu Inspiracją dla projektu Niskoemisyjna Polska 2050 był fakt, że większość krajów europejskich posiada dokumenty, które wyznaczają ich kierunki rozwoju do roku 2050, tzw. MapyDrogowe2050. W dokumentach tych prezentowane są pogłębione analizy ekonomiczne, do których mogą sięgać politycy w czasie podejmowania ważnych decyzji politycznych. W Polsce do tej pory taki dokument nie powstał. Instytut Badań Strukturalnych i Instytut na rzecz Ekorozwoju przy współpracy i finasowaniu Europejskiej Fundacji Klimatycznej podjęły się przygotowania Polskiej Mapy Drogowej 2050. Punktem wyjścia do przygotowania analiz stał się cel redukcji emisji gazów cieplarniach o 80 proc. do roku 2050. Idea projektu Główną ideą projektu jest rzetelne przedstawienie kosztów i korzyści prowadzenia w Polsce polityki klimatycznej. Pokazanie sposobów modernizacji Polski, tak aby do roku 2050 osiągnąć cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 80 proc. określonych wPlanie działań na rzecz przejścia do konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej w 2050 roku . Istotną kwestią jest też przesunięcie punktu ciężkości w debacie publicznej i agendzie polityki państwa w stronę myślenia w kategoriach modernizacji opartej o innowacyjność, efektywność i przyjazność środowisku naturalnemu. W ramach projektu zostaną przedstawione argumenty przemawiające za wbudowaniem polityki klimatycznej w szerszą agendę modernizacyjną polskiej gospodarki. Model ekonometryczny8222Niskoemisyjna Polska2050 8221 W ramach projektu, w oparciu o specjalnie stworzony dla tego projektu model ekonometryczny, powstaną różne scenariusze modernizacyjne naszej gospodarki. Przygotowane zostaną scenariusze dla sektora energetycznego, transportowego, budowlanego, przemysłu i dla innych gałęzi (zarządzanie odpadami, rolnictwo, leśnictwo). Przygotowana zostanie również ocena technologicznego potencjału redukcji emisji do roku 2050. Eksperci pracujący przy projekcie przeprowadzą również analizę efektywności kosztowej i potencjału redukcyjnego poszczególnych technologii na poziomie mikroekonomicznym. Efektem projektu będą również alternatywne scenariusze redukcji emisji do roku 2050, oraz ich symulacje. Forum Ekspertów Projekt wspierany jest przez tzw. Forum Ekspertów. Do udziału w nim, jako społeczni doradcy, zaproszeni zostali przedstawiciele różnych dziedzin - administracji publicznej, nauki i edukacji, przemysłu i biznesu oraz sektora pozarządowego i mediów. Celem stworzenia Forum jest rozpoczęcie debatę nad tym, co realizacja niskoemisyjnej polityki oznacza dla polskiej gospodarki. Do tej pory odbyły się: 8226 Inauguracja Forum Ekspertów (konferencji 4 czerwca 2012). 8226 2 spotkania tematyczne poświęcone ograniczeniu emisji CO2 w transporcie i rolnictwie. Policy Papers i Raport końcowy Niskoemisyjna Polska2050 Wyniki przeprowadzanych prac będą opisane w kolejnych policy papers i podsumowane w raporcie końcowym. Raport będzie miał charakter naukowy, daleki od jakiejkolwiek ideologii. Oparty będzie na wiarygodnych danych i będzie bazować na dowodach wynikających z wyliczeń ekonometrycznych. W raporcie zostaną przedstawione trzy scenariusze polskiej mapy drogowej dojścia do gospodarki niskoemisyjnej. Dla każdego z nich przygotowana zostanie analiza zysków i strat. W tej chwili dostępne są już dwie publikacje:8222Polska 20508211 na węglowych rozstajach 8221 i8222Między Północą a Południem8211 pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 2050 8221. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną projektu . Pracodawcy stali się powściągliwi Z cyklicznego raportu Pracuj.pl8222Rynek Pracy Specjalistów 8221, który został przygotowany we współpracy z Instytutem Badań Strukturalnych wynika, że na rynku pracy zaczynamy mieć do czynienia ze stagnacją. Co prawda, analizując dane miesiąc do miesiąca, spadek liczby ofert pracy nie jest duży, ale analiza kwartalna pokazuje, że pracodawcy mniej chętnie niż w I kwartale szukali nowych pracowników. Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 12,4%, czyli była nieco niższa niż w maju 12,6%. Pogorszenie sytuacji na rynku pracy widać jednak wyraźnie, kiedy analizuje się wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), które jako pracujących uwzględnia też osoby zatrudnione w szarej strefie. Zgodnie z BAEL, bezrobocie w Polsce w I kwartale* sięgało 10,5 proc. (10 proc. w I kw. 2011 roku i 9,7 proc. w IV kw. 2011 roku). Zapraszamy do zapoznania się z raportemRynek pracy specjalistów . Pełen raport znajdą Państwo Czy polska energetyka musi być jądrowa? Pytanie o energię jądrową w Polsce jest tak naprawdę pytaniem o to dokąd zmierza polska gospodarka i jaką będziemy mieć politykę klimatyczną mówił dr Maciej Bukowski, prezes Instytut Badań Strukturalnych w czasie debaty zorganizowanej przez ministerstwo gospodarki. W czasie debatyOptymalny mix energetyczny dla Polski: czy potrzebna jest w nim energetyka jądrowa?jej uczestnicy zastanawiali się m.in. czy odnawialne źródła energii mają dominować w przyszłej polskiej strukturze źródeł energii i czy są w stanie zastąpić elektrownię jądrową. Maciej Bukowski podkreślał, że wokół energii atomowej pojawia się wiele mitów, tymczasem jest to energia bezpieczna, tania i przyjazna środowisku.8222Z drugiej strony jest najbardziej narażona na ryzyko polityczne i regulacyjne, co oznacza, że szanse na to, żeby zaistniała i utrzymała się na rynku są mniejsze niż przy innych technologiach. 82218211 tłumaczył prezes Instytut Badań Strukturalnych. 8222Cel zmniejszenia emisji jest dużo ważniejszy niż walka z budową elektrowni jądrowej w Polsce. Tymczasem my ciągle na politykę klimatyczną patrzymy jak na ciężar. 82218211 podkreślał dr Maciej Bukowski. Według niego, jeśli chcemy w określonym czasie poradzić sobie z kwestiami klimatycznymi energia atomowa jest dobrym rozwiązaniem. Prezes Instytut Badań Strukturalnych uważa jednak, że w długiej perspektywie, czyli po roku 2030, energetyka jądrowa przegra z odnawialnym źródłami energii.8222OZE mają ogromny potencjał rozwoju. Zaangażowanie w prace nad znalezieniem metody magazynowania energii z odnawialnych źródełdużych firm międzynarodowych doprowadzi prawdopodobnie do tego, że ze względu również na kontrowersje społeczne, energetyka jądrowa ustąpi miejsca odnawialnej 82218211 tłumaczył dr Maciej Bukowski. Z kolei prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju dr Andrzej Kassenberg w czasie debaty również wielokrotnie tłumaczył, że najważniejsze jest odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim miejscu chcemy aby znalazła się polska gospodarka za 20-30 lat. Wiele krajów, zastanawiać się nad swoim systemem energetycznym stawia na innowacyjność. Podobnie, według niego powinna postąpićPolska, jeśli chcemy, aby była konkurencyjnym i innowacyjnym krajem w perspektywie następnych pokoleń.8222Konieczność zainwestowania bardzo dużych środków w polski system energetyczny daje możliwość zasadniczej jego zmiany, zbudowania nowej filozofii energetyki. 82218211 mówił. DebataOptymalny mix energetyczny dla Polski: czy potrzebna jest w nim energetyka jądrowa?odbyła się4 lipca 2012 w ministerstwie gospodarki. Jej założeniem była wymiana poglądów nt. energetyki jądrowej ekspertów reprezentujących różne stanowiska. Moderował ją były minister środowiska oraz wieloletni wykładowca Politechniki Warszawskiej8211 prof. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski. W dyskusji Wzięli również udział m.in. prof. Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Mirosław Duda z Agencji Rynku Energii, Maciej Muskat z Greenpeace, Dariusz Szewdz Zielonych 2004. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - Zapytanie ofertowe nr 1 2012 MORFA Wybór dostawcy zestawów komputerowych, w związku z realizacją projektuOpracowanie pakietu Morfa - innowacyjnego środowiska obliczeniowego , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4Wsparcieprojektów celowych, osi priorytetowej 1 Badania i rozwój. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę cenową nr 1 złożoną przez Wykonawcę: Intelligent Technologies S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa z ceną oferty 28 016,00 zł netto (34 459,68 zł brutto). Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - Zapytanie ofertowe nr 2 2012 MORFA Wybór dostawcy licencji Visual Studio 2010 Professional z dwuletnią Subskrypcją MSDN, w związku z realizacją projektuOpracowanie pakietu Morfa - innowacyjnego środowiska obliczeniowego , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4Wsparcieprojektów celowych, osi priorytetowej 1 Badania i rozwój. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę cenową nr 1 złożoną przez Wykonawcę: Computer Plus Kraków S.A. Ul. Krowoderskich Zuchów 14 31-272 Kraków z ceną oferty 32 880,00 zł netto (40 442,40 zł brutto). 50 proc. z aukcji emisjami CO2 na stymulowanie innowacyjności Powinniśmy wywierać presję na ministra finansów, żeby 50 proc. z dochodów z aukcji emisjami CO2 przeznaczyć na wspieranie efektywności energetycznej8211 powiedział dr Maciej Bukowski, Prezes Instytut Badań Strukturalnych w czasie panelu CO2na aukcjach i ceny uprawnień. Czy ziści się czarny scenariusz? . W czasie panelu eksperci starali się m.in. odpowiedzieć na pytanie, czy Europejski System Handlu Emisjami(ETS) spełnia swoja rolę.Według Prezesa Macieja Bukowskiego jeśli, chcemy, żeby ten system, tak jak miał w założeniu Komisji Europejskiej, wspierał nowe technologie, to polski rząd powinien część środków z handlu emisjami przeznaczyć na stymulowanie innowacyjności. 8222Tymczasem usta Ministra Rostowskiego milczą. Ministerstwo Finansów powinno przygotować analizę, w której pokaże, jakie ma plany i swoje wyliczenia 82218211 tłumaczył dr Maciej Bukowski. Według Krzysztofa Bolesty, doradcy Ministra Środowiska, system ETS daje duże możliwości zarobku dla polskich firm. Zadeklarował też, że Ministerstwo Środowiska zrobi wszystko w tym kierunku, żeby polski przemysł zarobił na handlu emisjami Co2. Odnosząc się do weta polskiego rządu na unijne propozycje wyższych celów redukcji CO2 dr Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju uważa, że Polska powinna szukać możliwości skorzystania na polityce klimatycznej UE.8222Powinniśmy merytorycznie być przygotowani do rozmów z unią. Jeśli zgłaszamy weto, powinny za nim iść kolejne, merytoryczne propozycje. Powinniśmy być partnerem w tej rozmowie 82218211 mówiłAndrzej Kassenberg. Prezes Maciej Bukowski zaznaczył, że Polska powinna mieć aktywny model uprawiania polityki i nawet jeśli zgłasza weto powinna wychodzić ze swoimi propozycjami. 8222Inaczej to jest stawianie Polski w roli dziwnego słabeusza, którego wszyscy na zewnątrz chcą pobić. A my przecież nie mamy się czego bać. Więcej wiary w polską gospodarkę. 82218211 podsumował dr Maciej Bukowski. *** Panel CO2na aukcjach i ceny uprawnień. Czy ziści się czarny scenariusz?odbył się 19 czerwca i był częścią debaty8222CO28211 stracimy czy zarobimy 8221 organizowanej przez dziennik Rzeczpospolita. Zapytanie ofertowe - MORFA - dostawca licencji W związku z realizacją projektu8222Opracowanie pakietu Morfa - innowacyjnego środowiska obliczeniowego 8221 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4Wsparcieprojektów celowych, osi priorytetowej 1 Badania i rozwój, Realizator Projektu poszukuje dostawcy licencji Visual Studio 2010 Professional z dwuletnią Subskrypcją MSDN. Zapytanie ofertowe znajduje się w Zapytanie ofertowe - MORFA - dostawca zestawów komputerowych W związku z realizacją projektu8222Opracowanie pakietu Morfa - innowacyjnego środowiska obliczeniowego 8221 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4Wsparcieprojektów celowych, osi priorytetowej 1 Badania i rozwój, Realizator Projektu poszukuje dostawcy zestawów komputerowych. Zapytanie ofertowe znajduje się w Myślenie o ograniczaniu emisji CO2 w perspektywie roku 2050 potrzebne jak czyste powietrze Unia Europejska w swoim myśleniu o polityce klimatycznej nie zatrzymuje sie na roku 2020. Rozumiem obawy polskiego rządu, ale uważam, że w Polsce myślenieo ograniczeniu emisji w perspektywie 2050 potrzebne jest, jak czyste powietrze8211 mówił dr Maciej Bukowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych w czasie konferencji8222Impas czy nowe otwarcie? Przyszłości polityki klimatycznej UE 8221. Według prezesa IBS ważne jest, żebyśmy w Polsce określili teraz w jaki sposób chcemy odchodzić od gospodarki węglowej.8222Istotne jest, żebyśmy określili drogę, która będzie korzystna ekonomicznie, korzystna zdrowotnie, dzięki której zyska nasza innowacyjność, nie będzie ona gwałtowna, ale pozwoli nam nie patrzeć tylko na koszty i określi sposób dojścia do celu 82218211 tłumaczył dr Maciej Bukowski. Dlatego, według prezesa IBS, w Polsce potrzebny jest dokument, który na kształt unijnej roadmapy, będzie polską droga dojścia do niskoemisyjnej gospodarki.8222Wspólnie z Instytutem na rzecz Ekorozwoju i Europejską Fundacja Klimatyczną podjęliśmy wyzwanie i przygotowujemy pozarządową, obiektywną mapę drogową gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Chcemy, żeby nasz raport pokazał za i przeciw ograniczenia emisji CO2, bo nie ma w tym przypadku łatwych wyborów. Mam nadzieję, że pomoże to w polskiej dyskusji na ten temat, bo w tej chwili, każdy interesariusz próbuje przeciągnąć rację na swoją stronę, a po środku tych wpływów znajduje się rząd, dla którego podejmowanie decyzji, w takiej sytuacji, jest na pewno bardzo trudne. 82218211 mówił prezes Maciej Bukowski. Według prezesa IBS najłatwiej jest rządowi w takiej sytuacji przyjąć pozycje wyczekiwania. Według niego póki co boimy się jeszcze dyskusji na temat przejścia go gospodarki niskowęglowej, astanowisko polskiego rządu w stosunku do europejskiej polityki klimatycznej należy rozumieć, jako granie na czas.8222Polski rząd przyjął pozycję oczekiwania, przyglądania się. Ma to pewną racjonalność. Unika sie w ten sposób ryzyka subsydiowania gałęzie przemysłu, które, jak w Hiszpanii czy w Niemczech, mogą upaść. 82218211 tłumaczył dr Maciej Bukowski. Według niego stoimy jednak przed wyborem, czy Polska ma być zawsze biorcą technologii i korzystać z nich, gdy są już rozwinięte i tanie, czy zdecydujemy się ponosić ryzyko, subsydiować pewne gałęzie na etapie rozwoju, ale potem mieć przynajmniej jedno globalnego zwycięzcę. Pod koniec swojej wypowiedzi, prezes IBS podkreślił, że warto równocześnie myśleć o przyszłości, bo w Polsce w sprawach klimatycznych potrzeba jasnych sygnałów i konsekwencji w działaniu. 8222Nie oznacza to jednak,że mają być to gwałtowne działania, nastawione na tu i teraz. Raczej powinniśmy podejmować takie kroki, które z roku na rok będą przynosić poprawę, po to, żebyśmy w 2050 znaleźli się się w zupełnie innej Polsce. W określeniu tych kroków powinna pomóc przygotowywana polska roadmapa 82218211 zakończył dr Maciej Bukowski. *** Konferencja 8222Impas czy nowe otwarcie? Przyszłości polityki klimatycznej UE 8221 zorganizowana przez demosEUROPA i Krajowa Szkołę Administracji Publicznej odbyła się 23 kwietnia 2012 r. w Warszawie. Kurs bez kompasu, czyli gdzie się podziała polska innowacyjność Opublikowany i dyskutowany niedawno raport8222Kurs na innowacje 8221 jest niewątpliwie ważnym głosem akademików od lat zajmujących się problematyką planowania rozwoju, interwencji publicznej i wydatkowania funduszy UE. Podnoszone przez autorów problemy są istotne, jednak naszym zdaniem w raporcie zabrakło kilku ważnych zagadnień, co przekłada się na przedstawione w nim wnioski i rekomendacje. Pierwszy problem zaczyna się już od tytułu raportu.8222Kurs na innowacje 8221, sugeruje, że traktuje on o polityce wsparcia innowacyjności, a tym czasem skupia się na polityce rozwojowej Polski w jej części (a w zasadzie w jej całości) finansowanej ze środków UE. Zrozumiałe jest, że aby wpłynąć na rzeczywistość należy formułować tezy odważne. Jednak tezy8222Kursu na innowacje 8221 mogą być ryzykowne, szczególnie gdy nie towarzyszą im precyzyjne rekomendacje. Główne tezy raportu sprowadzają się do tego, że absorpcyjny paradygmat wydatkowania środków UE spowodował ich nieefektywność, w tym to, że miały one oddziaływanie niemal wyłącznie popytowe. Jest to stwierdzenie bardzo mocne, z którym można jednak polemizować. Dalej autorzy dowodzą, że w dzisiejszym świecie najważniejsze jest budowanie konkurencyjności poprzez innowacyjność gospodarki i że na tym powinniśmy obecnie koncentrować naszą politykę publiczną, a także środki z kolejnej perspektywy finansowej. I w tej części z pewnością mają rację. Niestety jednak rekomendacje, które idą za tą tezą pozostają na bardzo wysokim poziomie ogólności. Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że oddziaływanie europejskiej polityki spójności ogranicza się przede wszystkim do kanału popytowego, oznaczającego8222pompowanie 8221 pieniędzy w gospodarkę, któremu nie towarzyszą efekty podażowe, polegające na zwiększeniu wydajności i sprawności jej funkcjonowania. ... Zapraszamy do zapoznania się z naszym głosem w dyskusji na temat polskiej innowacyjności. Cały tekst Juliana Zawistowskiego, wiceprezesa IBS i Andrzeja Regulskiego, dyrektora Programu Ewaluacji Polityk Publicznych IBS dostępny jest (na portalu.natemat.pl). Jakie będzie Mazowsze 2020? Mazowsze 2020 - system wsparcia zarządzania zmianami gospodarczymi - to projekt, którego celem jest dostarczenie narzędzi umożliwiających prowadzenie bardziej efektywnej polityki regionalnej, przede wszystkim w obszarze rynku pracy oraz edukacji. Zadaniem projektu jest również wsparcie regionalnej polityki społeczno - gospodarczej oraz prac przy aktualizacji strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu . Znajdą tam Państwo dwa raporty - Mazowsze w makroperspektywie oraz Kapitał Ludzki na Mazowszu. Zachęcamy również do zapoznania sie z monitoringami rynku pracy województwa - z listopada 2011 i lutego 2012. *** Projekt pt. Mazowsze 2020 - system wsparcia zarządzania zmianami gospodarczymi realizowany jest przez Instytut Badań Strukturalnych od czerwca 2011 r. na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dobre regulacje w opraciu o dowody - projekt iSWORD Poprawa jakości stanowionego prawa i budowa narzędzi wspierających podejmowanie przez urzędników decyzji w opraciu o dowody - takie cele realizuje projekt iSWORD. W jego ramach powstaje zestaw pięciu nowczesnych narzędzi, które pozwolą uprawiać polityki publiczne w oparciu o dowody. Najnowsze wersje narzędzi dostępne są . Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Narzędzia, które tworzą eksperci Instytut Badań Strukturalnych, koncentrują się w czterech obszarach polityk publicznych: - inwestycje infrastrukturalne8211 narzędzie iSWORD Infrastruktura - polityka ochrony zdrowia8211 narzędzie iSWORD Zdrowie - polityka emerytalna8211 narzędzie iSWORD Emerytury - ochrona środowiska naturalnego8211 narzędzia: iSWORD Środowisko, iSWORD Bioróżnorodność. Użytkownikami narzędzi będą przede wszystkim pracownicy administracji publicznej: centralnej i samorządowej. Są one też skierowane do środowiska naukowego, ekspertów oraz wszystkich, którzy interesują się problematyką ilościowej oceny skutków projektów i inwestycji. Narzędzia te umożliwiają ilościową analizę kosztów i korzyści planowanych inwestycji oraz proponowanych zmian w prawie.Oparte są o dane mikro- i makro-ekonomiczne. Mają one charakter aplikacji MS Excel z zestawem makr oraz z wbudowanymi bazami danych. Dzięki temu uzyskane wyniki są łatwo dostępne do dalszej analizy. Do każdego z narzędzi dostępny jest podręcznik użytkownika, który zawiera zestaw wskazówek i wyjaśnień, które pomogą skutecznie skorzystać z narzędzia. Narzędzia, podręczniki, przykłady zastosowań oraz case study dostępne są na portalu internetowym projektu - .isword.pl. *** Projekt Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych - iSWORD realizowany jest przez Instytut Badań Strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V8222Dobre Rządzenie 8221, Działanie 5.68222Projekty Innowacyjne 8221, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Podniesienie wieku emerytalnego to szansa na wzrost zamożności Polaków Jeśli chcemy, aby Polska nadal się rozwijała a społeczeństwo bogaciło,musimy postawić na odważne reformy, a jedną z nich jest właśnie podniesienie wieku emerytalnego8211 tłumaczył Piotr Lewandowski, główny ekonomista Instytut Badań Strukturalnych w czasie debaty8222Zmiany w emeryturach - potrzeba kompleksowych zmianzorganizowanej przez BCC i Fundację FOR. Według głównego ekonomisty IBS zmiany są konieczne w związku ze starzeniem się społeczeństwa polskiego. - Obecnie jesteśmy jednym z młodszych społeczeństw w Europie, połowa Polaków ma ok. 35 lat,ale jużw 2035 r. będzie miała ok. 50 lat. Z danych przedstawionych przez Piotra Lewandowskiego wynika, żew latach 2010-2025 w Polsce na rynku pracy będzie o ok. miliona osób mniej.- Podniesienie wieku emerytalnego jest w stanie ustabilizować liczbę pracujących na poziomie ok. 16 mln lub nawet podnieść w dalszej perspektywie i zapobiec dalszemu spadkowi zatrudnienia8211 tłumaczył główny ekonomista IBS. Według analiz IBS obecnie aktywność zawodowa kobiet zajmuje już i tak mniej niż 50 proc. Jeśli kobiety nadal będą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, za 10-15 lat będą poświęcać na pracę jedynie 40 proc. swojego życia8211 podkreślał Piotr Lewandowski z Instytutu Badań Strukturalnych. Zdaniem głównego ekonomisty IBS, nie powinno być dobrowolności w decydowaniu o wieku przechodzenia na emeryturę. Według niego, większość ludzi odchodziłaby na emerytury wcześniej. Wielka Brytania wprowadziła możliwość pobierania częściowego świadczenia przed osiągnięciem wieku emerytalnego i pokazało to, że ludzie wolą wcześniejsze, nawet mniejsze, ale za to pewne świadczenia, niż przyszłe, większe, ale niepewne, tłumaczył ekonomista IBS. - Za dobrowolność zapłacimy wszyscy, bo spowoduje to konieczność większych dopłaty do minimalnych świadczeń, które będą musiały być finansowane z naszych podatków.8211 podsumował Piotr Lewandowski. Według Piotra Lewandowskiego, głównego ekonomisty IBS wydłużanie wieku, jest jedną z ważniejszych zmian, której nie powinniśmy się bać, bo zdecyduje ona o ścieżce rozwoju Polski. Jeśli nic się nie zmieni wpadniemy w tzw. pułapkę średniego dochodu. - Jesteśmy zadowoleni bo teraz rozwijamy się, ale za chwilę osiągniemy poziom taki jak kiedyś Portugalia, Hiszpania czy Grecja.8211 wyjaśniał główny ekonomista IBS. DebataZmian w emeryturach - potrzeba kompleksowych zmianobywła się 7 marca 2012 r. w Business Centre Club. Wzieli w niej udział: Piotr Lewandowski, główny ekonomista Instytutu Badań Strukturalnych, prezes BCC Marek Goliszewski dr Wojciech Nagel, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych, zastępca przewodniczącego RN ZUS Zbigniew Januszek, wicedyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w MPiPS dr Wiktor Wojciechowski, ekspert FOR, główny ekonomista Invest Banku prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC. Prezentacja Piotra Lewandowskiego, głównego ekonomisty IBS dostępna jest Bez wsparcia dla innowacji Polska przestanie doganiać kraje Zachodu Jeśli polskie przedsiębiorstwa nie będą w stanie przestawić się na tworzenie własnych, nowatorskich rozwiązań napędzających ich rozwój, a wsparcie publiczne dla innowacji pozostanie na niskim poziomie, Polska przestanie doganiać kraje najlepiej rozwinięte, a zamożność Polaków ustabilizuje się na poziomie 50-70 proc. ich amerykańskich czy północnoeuropejskich odpowiedników8211 wynika z raportu Potencjałi bariery polskiej innowacyjności, przygotowanego przez ekspertów Instytut Badań Strukturalnych. Eksperci Instytutu zidentyfikowali kluczowe działania, które pozwolą obudzić potencjał polskiej innowacyjności. Niezbędne są mocne impulsy proinnowacyjne ze strony państwa8211 zarówno w obszarze instytucjonalnym, jak i finansowym. Impuls instytucjonalny8211 zadania dla polityki publicznej: 8226 Postawienie innowacji w centrum agendy polityki publicznej. Zbudowanie silnego, krajowego potencjału innowacyjnego jest warunkiem sine qua non uniknięcia pułapki średniego dochodu, która zagrozi Polsce już za 10-15 lat. Konieczne jest jednoznacznie proinnowacyjne podejście państwa, widoczne zarówno w warstwie werbalnej w dokumentach strategicznych i języku polityki, jak i w rzeczywistych i konsekwentnych działaniach reformatorskich. 8226 Kontynuowanie reform. Podjęte w ostatnich latach działania przybliżają Polskę do zachodnich standardów instytucjonalnych. Reformy nauki, szkolnictwa wyższego, ale też nowe podejście do polityki regionalnej czy zamówień publicznych sprzyjają szybszemu przekształcaniu polskiego systemu tworzenia innowacji. Jednocześnie jednak brakuje krytycznej refleksji nad praktyką działania programów publicznych stworzonych w tym obszarze w ostatnich latach. Zdolność do wyciągania wniosków z przeszłości i uczenia się na błędach jest kluczowa dla sukcesu agendy reformatorskiej. 8226 Konkurencyjny system kreacji wiedzy. Dbanie o równość szans instytucji badawczych oraz potencjalnych innowatorów ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia i utrzymania dynamiki polskiej innowacyjności. Krótkowzrocznym wyborem byłaby budowa potencjału innowacyjnego Polski wyłącznie wokół tradycyjnych aktorów (tzw. insiderów) bez otwarcia na nowe instytucje (pozasystemowych innowatorów instytucjonalnych). Konkurencyjny i otwarty system wsparcia wytworzy w polskiej nauce i sektorze B+R pozytywne sprzężenie zwrotne podnosząc efektywność całego NSI. Impuls finansowy: 8226 Wydawać więcej. Wydatki publiczne na badania i rozwój w Polsce nadal pozostają poniżej poziomu, który stworzyłby masę krytyczną dla szybkiego wzrostu inwestycji prywatnych. Ich systematyczny, coroczny i przewidywalny wzrost w najbliższych 10-15 latach, co najmniej do poziomu 1 proc. PKB, będzie kluczowym sygnałem dla polskich i zagranicznych podmiotów, naukowców, doktorantów i studentów, że w Polsce warto rozwijać i inwestować w innowacyjne rozwiązania, a kariera badawcza jest dobrym wyborem na życie. 8226 Wydawać mądrzej. Nadzwyczaj istotne jest stałe monitorowanie działań proinnowacyjnych oraz wykorzystanie wniosków z ewaluacji istniejących polityk, aby na bieżąco udoskonalać wadliwe procedury. 8226 Wydawać ambitniej. Należy przeciwdziałać zachowawczej postawie instytucji odpowiedzialnych za udzielanie wsparcia publicznego dla innowacji, procedur konkursowych i praktyce oceniania, w wyniku których wsparcieomija rzeczywiście nowatorskie przedsięwzięcia trafiając raczej do projektów bezpiecznych składanych przez silne rynkowo podmioty. *** Chcesz dowiedzieć się więcej - cały raport Potencjał i bariery polskiej innowacyjności dostępny jest Ekoinnowacje to nie ekstrawagancja ekologów czy urzędników Polska należy do najmniej ekoinnowacyjnych krajów w Europie. Tymczasem poprawiają one efektywność wykorzystania zasobów naturalnych w gospodarce, w tym m.in. redukują koszty oraz zmniejszają uzależnienie od dostaw surowców. Ograniczają negatywne oddziaływanie gospodarki m.in. na nasze zdrowie. Wzrost polskich ekoinnowacji będzie zależny w dużej mierze od interwencji państwa8211 napisali w raporcie Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju i możliwości wsparcia8211 eksperci Instytut Badań Strukturalnych. Diagnoza dla Polski Polska znajduje się na ostatnim miejscuwśród krajów UE-27 w rankingu Eco- Innovation Scoreborad, opublikowanym w 2011 r. przez Eco-Innovation Observatory, czołową inicjatywę europejską w tym zakresie. Z przygotowanego przez ekspertów IBS raportu wynika, że źródeł takiego stanu rzeczy należy szukać w ogólnej słabości Polski w obszarze innowacyjności. Niskie nakłady publiczne i prywatne na zielone B+R wynikają z niskiego poziomu wydatków na ogół działalność badawczo8211 rozwojowej.Znaczenie ma również zachowawcze podejście polskich przedsiębiorców do wdrażania nowatorskich rozwiązań. Zdaniem autorów publikacji poważnym ograniczeniem jest również niewiedza przedsiębiorców. Pomimo ogólnego wzrostu świadomości ekologicznej oraz zrozumienia potencjału redukcji kosztów związanego z wprowadzaniem rozwiązań przyjaznych środowisku, przedsiębiorcy mają problem z identyfikacją możliwości i korzyści wprowadzania ekoinnowacji w przypadku swoich firm. Dochodzi do tego niska świadomość prawna (wynikająca z niedoinformowania i zbyt słabej kontroli), niedoszacowanie swojego wpływu na środowisko oraz niechęć do korzystania z usług doradczych w tym obszarze. Kontekst europejski W grudniu 2011 roku Komisja Europejska zaprezentowała Plan działań w zakresie ekoinnowacji (Eco-Innovation Action Plan), który przewiduje wzmocnienie bodźców i przezwyciężenie barier dla wdrażania nowatorskich rozwiązań przyjaznych dla środowiska w UE. Jednym z kluczowych elementów Eco-AP jest wprowadzenie nowych, bardziej rygorystycznych przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz norm i docelowych parametrów dla towarów, procesów i usług zmniejszających ich wpływ na środowisko. Dla polskich firm, jednostek badawczych i administracji oznacza to konieczność żmudnego dostosowywania się do nowych regulacji. Opracowaniei wdrożenie krajowego Eco-AP może nie tylko obniżyć koszty w tym zakresie, ale też stworzyć bodziec dla rozwoju branży polskich technologii środowiskowych oraz poprawić efektywność gospodarowania i innowacyjność polskiej gospodarki. *** Cały raport Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju i możliwości wsparcia dostępny jest Wysoki wiek emerytalny = więcej miejsc pracy W krajach w których jest najwyższy wiek emerytalny jest też najwyższe zatrudnienie8211 tłumaczył dr Maciej Bukowski, prezes Instytut Badań Strukturalnych podczas dyskusji panelowej pod nazwą8222Dlaczego trzeba podnosić wiek emerytalny 8221 zorganizowanej wspólnie przez SGH i Towarzystwo Ekonomistów Polskich 20 lutego w Warszawie. Według analiz przedstawionych przez prezesa IBS w Polsce największa część życia polskich kobiet przypada na emeryturę, a nie na czas aktywności zawodowej, zupełnie inaczej niż w innych krajach. Przekłada się to m.in. na niskie emerytury kobiet8211 przekonywał dr Maciej Bukowski - Im więcej pracujemy tym wyższe będziemy mieć emerytury. Odpowiadając na zarzut, że podniesienie wieku emerytalnego zabierze pracę młodym ludziom dr M. Bukowski tłumaczył, że nie ma specyficznego problemu bezrobocia ludzi młodych, tak samo jak nie ma problemu bezrobocia ludzi starych.8211 Ludzie o takich samych deficytach znajdą się w każdej grupie wiekowej i niezależnie od płci. Nie można tak szeroko adresować programów aktywizacji na rynku pracy. Według prezesa IBS ważne jest, żeby przestać myśleć o reformowaniu Polski w kategoriach strat, a zobaczyć zyski, które przyniesie np. podniesienie wieku emerytalnego. Według niego wielomiliardowe kwoty, które pojawią się w budżecie dzięki podniesieniu wieku będzie można wydać na realizowanie wielu naszych narodowych ambicji. - Pieniądze zaoszczędzone w budżecie na wydłużeniu wieku emerytalnego powinno się przeznaczyć na cele modernizacyjne. Gdyby propozycje rządowe weszły w życie już w 2020 roku udałoby nam się zaoszczędzić 1 procent PKB, a więc 16 miliardów złotych rocznie. Odpowiada to kosztom budowy 500 kilometrów autostrad rocznie.8211 przekonywał dr M. Bukowski. Brak reform, w tym pozostawanie przy obecnym systemie spowoduje natomiast, że Polska wpadnie w tzw. pułapkę średniego dochodu. - Polska zbliża się od dołu do strefy marazmu. Jesteśmy zadowoleni bo teraz rozwijamy się, ale za chwilę osiągniemy poziom taki jak kiedyś Portugalia, Hiszpania czy Grecja. A tam czyhają na nas te same niebezpieczeństwa, które dopadły te kraje8211 wyjaśniał prezes IBS. Panel dyskusyjny8222Dlaczego trzeba podnosić wiek emerytalny 8221 zorganizowało 20 lutego Towarzystwo Ekonomistów Polskich i Szkoła Główna Handlowa. Zapraszamy do zapoznania się z cała prezentacją dr Macieja Bukowskiego, która znajduje się Wielomiliardowe kwoty8211 korzyści z podniesienia wieku emerytalnego Najwyższy czas zacząć myśleć o reformowaniu kraju nie w kategoriach kosztów a korzyści. Zyski z podwyższenia i zrównania wieku emerytalnego odczujemy wszyscy. Dla całego społeczeństwa będą one w pełni porównywalne z tymi, jakie przynoszą obecnie Polsce wszystkie fundusze UE8211 wyliczyli Kamil Wierus i Maciej Bukowski - eksperci Instytutu Badań Strukturalnych Dyskusja nad podwyższeniem i zrównaniem wieku emerytalnego nie schodzi z pierwszych stron gazet i ust polityków. W większości są to głosy krytyczne. Być może dlatego pytanie, które stale zadają dziennikarze -8222Jak przekonywać do podniesienia wieku emerytalnego 8221- pozostaje w przestrzeni publicznej, ale odpowiedzi nie wychodzą poza powtarzane od dawna prawdy. O tym, że przedłużenie obecności na rynku pracy opłaci się finansowo kobietom i mężczyznom powiedziano już wiele. Z wielokrotnie publikowanych wyliczeń Instytutu Badań Strukturalnych, wiemy m.in., że bez podniesienia wieku emerytalnego obecna 50-latka może liczyć na 1350 zł emerytury. Jej emerytura będzie o ok. 15 proc. wyższa, jeśli tak jak proponuje rząd, przepracuje o 2 lata i 3 miesiące więcej. Gdyby tempo zmian wieku emerytalnego było dwukrotnie szybsze, jej emerytura wzrosłaby aż o 80 procent. Dlatego8211 wbrew wielu publicystom, opozycji i związkom zawodowym - warto by zmiany były szybsze i głębsze niż proponuje to rząd, a nie wolniejsze i płytsze. Zyski ze zrównania i wydłużenia wieku emerytalnego, to jednak nie tylko poprawa naszej sytuacji osobistej, po przejściu na emeryturę. Duże korzyści możemy odnieść z tej zmiany jako społeczeństwo. Według przygotowanych przez Instytut Badań Strukturalnych wyliczeń wydłużenie wieku emerytalnego, oznacza zwiększenie zatrudnienia o ok. 340 tys. osób w 2020 r., o prawie 650 tys. w 2030 r. i o 800 tys. w 2040 r. Dodatkowo zmieni się udział kobiet w tym przyroście - od 36 proc. za 10 lat, do 64 proc. w 2040 r. Większa liczba pracujących przełoży się na znacznie wyższy PKB8211podniesienie wieku emerytalnego wg propozycji rządowej podniosłoby nasz produkt dodatkowo o ok. 1,7 proc. do roku 2020, o ok. 3,4 proc. do roku 2030 i o ok. 6 proc. do roku 2040. Gdyby zmiany były szybsze także i ich efekt pojawiłby się szybciej i był większy. Co to w praktyce oznacza dla na