54.2237691 19.3575774

Biuro w Elblągu

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Wodna 1Przezmark

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Władysław Mańkut - ur. w 1947 roku w Siebieczowie.Ukończył studia na kierunku Ekonomiki i OrganizacjiPrzedsiębiorstw na Wydziale Rolniczym AkademiiRolniczo - Technicznej (obecnie Uniwersytet Warmińsko - Mazurski) wOlsztynie (1972). A także studia podyplomowena kierunku humanistycznym na Uniwersytecie Gdańskim (1989)oraz  w  zakresie prawa bankowego i  bankowościna Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w  Toruniu (1993).Pracował w Związku Młodzieży Wiejskiej jako WiceprzewodniczącyZarządu Wojewódzkiego (1973-1975).Był Naczelnikiem Miasta i Gminy Pieniężno (1975-1977). W latach 1977-1990 pracował na wielu kierowniczych stanowiskach wstrukturach władz byłego województwa elbląskiego, a w latach 1990 -2000 na stanowisku dyrektora Oddziału Banku Rozwoju RolnictwaRolbank S.A. i Banku Zachodniego S.A. w Elblągu. Organizator i pierwszy dyrektor polskiej placówki bankowej wKaliningradzie.Członek Rady Nadzorczej Hurtowego Rynku Rolnego Giełda ElbląskaS.A. (1995-1998).Od 2001 r. pracował na stanowisku Dyrektora Regionu Północ wprzedsiębiorstwie Elektrim - Megadex S.A. w Elblągu,a od czerwca 2004 r. - manager ds. rozwoju biznesu w firmie SNC -Lavalin Megadex. Od roku 2006 był dyrektoremds. rozwoju biznesu w ABB Zamech Gazpetro.Jako Wojewoda Elbląski w latach 1996-1997 kierował przygotowaniemopracowania Programu restrukturyzacji województw Polski północnejw aspekcie walki z bezrobociem.Członek - założyciel Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, anastępnie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pierwszy PrzewodniczącyRady Wojewódzkiej SdRP w Elblągu oraz Wiceprzewodniczący RadyWojewódzkiej SLD w Województwie Warmińsko-Mazurskim.W 1998 został wybrany na Radnego Sejmiku WojewództwaWarmińsko-Mazurskiego, pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmikuoraz Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju (1998-2001), gdziejednocześnie kierował pracami zespołu redakcyjnego StrategiiRozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego.W latach 1998-2001 członek rady społecznej przy WojewódzkimSzpitalu Zespolonym w Elblągu. Członek Stowarzyszenia PomocyDzieciom oraz Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Bokserskiego.Inicjator powołania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu,od 1998 do 2007 roku przewodniczący konwentu tej uczelni. PrezesElbląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w latach1999-2008, Prezes Elbląskiej Fundacji Akademickiej (od 2001 r.).Członek Lions Club Elbląg od 1993 roku.Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem KawalerskimOrderu Odrodzenia Polski.W latach 2001-2005 był Senatorem RP V kadencji. Funkcję tą pełniłspołecznie. Uczestniczył w pracach komisji Spraw Zagranicznych orazGospodarki i Finansów Publicznych. Członek (Wiceprzewodniczący)Parlamentarnego Zespołudo spraw Restrukturyzacji Energetyki oraz Senackiego ZespołuStrażaków.W wyborach uzupełniających w dniu 28 stycznia 2007 ponownie uzyskałmandat Senatora RP. Przewodniczył Senackiemu ZespołowiWykorzystania Środków Unijnych oraz zasiadał w ParlamentarnymZespole ds. Energetykii Komisjach: Gospodarki Narodowej oraz Spraw Zagranicznych.W roku 2007 został wybrany Przewodniczącym Warmińsko-MazurskiejRady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którą to funkcjęsprawuje do dnia dzisiejszego.W roku 2009 kandydował do Parlamentu Europejskiego z ramieniaSojuszu Lewicy Demokratycznej.W roku 2010 został wybrany na radnego Sejmiku WojewództwaWarmińsko-Mazurskiego, osiągając trzeci,co do wielkości wynik w okręgu wyborczym. Pełni funkcjęPrzewodniczącego Klubu Radnych SLD oraz Przewodniczącego KomisjiMniejszości Narodowych i Etnicznych. Jest członkiem stałej KomisjiRządowej ds. Mniejszości Narodowychi Etnicznych oraz rady społecznej przy Wojewódzkim SzpitaluZespolonym w Elblagu.Inicjuje i bierze udział w najważniejszych przedsięwzięciachkrajowych i regionalnych. Jego wiedza i umiejętnościsą szczególnie przydatne w czasach, kiedy niezbędne jestprzyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju, a współpracagospodarcza z Rosją winna nabrać nowych impulsów - co jestszczególnie ważne dla regionu Warmii i Mazur z racji położeniageograficznego.