52.2271662 21.0230568

Fundacja Centrum Prawa Gospodarczego

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Wallenroda Konrada 1Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Jako źródła prawa gospodarczego obowiązującego w Polscemożna podać następujące akty i normy prawne:1) Prawo Unii Europejskiej2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U.Nr 16, poz. 93). Ustawa ta reguluje podstawowe zagadnieniadotyczące uczestników obrotu gospodarczego oraz definiuje czynnościpodejmowane przez te podmioty w obrocie.ustawa z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037). Kodeks reguluje zasady tworzenia,organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału iprzekształcania spółek handlowych.3) ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – prawo działalnościgospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178). Przepisy zawarte w tejustawie regulują zasady podejmowania i wykonywania działalnościgospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej orazspecyfikują zadania organów administracji rządowej i organówjednostek samorządu terytorialnego w zakresie działalnościgospodarczej.4) ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209) oraz ustawa zdnia 20 sierpnia 1997 r.5) ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu „Monitora Sądowegoi Gospodarczego” (Dz. U. z 1996 r., Nr 6, poz.42). Na mocy tejustawy utworzony został ogólnopolski dziennik urzędowy,przeznaczony do publikacji danych o przedsiębiorcach wymaganychprzepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przepisamiinnych ustaw, w szczególności kodeksem spółek handlowych, stanowiątrzon polskiego prawa handlowego.Dodatkowe informacje o zasadach tworzenia, działania ilikwidacji poszczególnych typów osób prawnych będącychprzedsiębiorcami można znaleźć w następujących ustawach:- z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 981),- z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacjiprzedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561),- z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z1991 r., Nr 46, poz. 203),- z dnia 16 września 1982 r. – prawo spółdzielcze (tekst jednolity:Dz. U. z 1995 r., Nr 54, poz. 288),- z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnychi ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202),- z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (tekstjednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448),- z dnia 29 sierpnia 1997 r. – prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665),- z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniufunduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934),- z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankachhipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940).Poza tym ważne znaczeniemają:- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – prawo o publicznym obrociepapierami wartościowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 49,poz. 447),- prawo wekslowe – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz. U. Nr 37,poz. 282),- prawo czekowe – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz. U. Nr 37,poz. 283),- ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity:Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300),- ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwejkonkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211),- ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji ikonsumentów (Dz. U. Nr 122 poz. 1319).