52.62442 18.53164

BIORO PROJEKTU „WYLĘGARNIA”

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Oczapowskiego 10Olsztyn

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

ProjektWylęgarnia| ProjektWylęgarniaUpowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiegoProjektWylęgarnia Tytuł operacji: Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy międzyprzedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresiewylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych Operacja współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Umowa Nr 00002-61720-OR1400001 10) Jednostka realizująca – Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie Cele projektu Zasadniczym celem projektu jest rozwój współpracy międzyprzedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego oraz międzytymi organizacjami. Cele szczegółowe obejmują: upowszechnianiei implementację wiedzy, w tym najnowszych osiągnięć naukowych z zakresuwylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych, wymianę informacjimiędzy środowiskiem naukowym i hodowcami producentami ryb, a takżeprzedstawicielami administracji państwowej nadzorującej sektor rybacki, podniesieniekwalifikacji zawodowych osób związanych z szeroko rozumianądziałalnością wylęgarniczo-podchowalniczą w sektorze rybackim. Realizacja projektu W ramach projektu „WYLĘGARNIA” przeprowadzonych zostanie 6 corocznychkonferencji (w latach 2010-2015), na których prezentowane będązagadnienia z zakresu wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych(produkcji materiału zarybieniowego obsadowego). Szczegółowyzakres merytoryczny kolejnych konferencji będzie ustalany w oparciu oaktualne, istotne dla branży rybackiej problemy, a także najnowszeosiągnięcia rozwiązania naukowe sprzyjające poprawie efektów pracwylęgarniczych i podchowowych w sektorze rybackim. Tematyka projektu „WYLĘGARNIA” obejmuje zagadnienia: innowacyjnych metod kontrolowanego rozradzania organizmów wodnych, nowatorskich biotechnik produkcji materiału zarybieniowego w systemach o różnym stopniu intensyfikacji, profilaktykii terapii chorób organizmów wodnych, ze szczególnym uwzględnieniemepizoocji występujących w intensywnych systemach hodowli, nowatorskich rozwiązań technicznych stosowanych w wylęgarnictwie i podchowie organizmów wodnych, regulacji weterynaryjnych i przepisów administracyjno-prawnych odnoszących się do obiektów wylęgarniczo-podchowalniczych, promowaniazasad dobrej praktyki rybackiej w pracach wylęgarniczo-podchowowych,tj. poprawy warunków i metod rozradzania, chowu, odławiania i transportuorganizmów wodnych w kontekście tzw. dobrostanu, efektywnościwsiedlania wprowadzania do wód otwartych materiału wyprodukowanego wsystemach o różnym stopniu intensyfikacji produkcji. Zaproszenibędą eksperci, którzy wygłoszą prelekcje dotyczące w w zagadnień.Dodatkowo, każda coroczna konferencja zwieńczona zostanie m.in.opracowaniem i wydaniem monografii zawierającej publikacje z zakresuprezentowanej problematyki wylęgarniczo-podchowalniczej.Projekt powstał dzięki: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10 ©