50.053152 21.6116733

Bank Spółdzielczy w Ropczycach_Ropczyce

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Rynek 13Polska

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

HistoriaBankuPoczątki spółdzielczej bankowości sięgają okresu zaboruaustriackiego, kiedy to w 1905 roku powstały Spółki Oszczędności iPożyczek w Brzezówce i w Brzezinach, które w okresie międzywojennymprzekształciły się w Kasy Stefczyka. W 1927 roku doszła nowozałożona Kasa Stefczyka w Witkowicach. Miasto Ropczyce miało KasęKomunalną a także prywatną kasę żydowską, z której praktyczniekorzystali zamożniejsi obywatele miasta. W Banku nie ma żadnychdokumentów świadczących o reaktywowaniu działalności którejkolwiekz wymienionych Kas Stefczyka. Znajduje się tylko księga pamiątkowa(kronika przez nikogo nie podpisana), z której wynika, że zostałazałożona na okoliczność jubileuszu 25-lecia powstania kasyzorganizowanej i zarejestrowanej w Sądzie Handlowym w Tarnowie 1maja 1905 roku.W księdze tej opisano uroczystość poświęcenia kamieniawęgielnego pod budowę budynku Kasy wBrzezówce. Po zakończeniu na naszymterenie działań wojennych, co nastąpiło w sierpniu 1944 roku,Ropczyce stały się siedzibą gminy w skład, której weszłynastępujące miejscowości: miasto Ropczyce, Chechły, Okonin, ŁączkiKucharskie, Niedźwiada, Broniszów, Gnojnica, Brzyzna, Witkowice iPietrzejowa. Był to teren bardzo ubogi, pozbawiony przemysłu irzemiosła. Z uwagi na okoliczność, że żadna z przedwojennych KasStelczyka, w Brzezówce, Witkowicach i Niedźwiadzie nie wznowiłaswej działalności, pod koniec 1948 roku władze gminne wysunęłypotrzebę zorganizowania kasy spółdzielczej.W wyniku poczynionych starań udało się pozyskać 34członków i 28.12.1948r. odbyło się Walne ZgromadzenieZałożycielskie, które powołało „Gminną Kasę Spółdzielczą zograniczoną odpowiedzialnością”. WZZ uchwaliło statut według wzorcaz 1946 r. opracowanego przez Związek Rewizyjny RP w Warszawie. Wskład Zarządu powołano Jana Beresia, Jakuba Stachnika iEdwarda Kałdana. W skład 10-osobowej Rady Nadzorczejwybrano: Michała Chłędowskiego naprzewodniczącego, Jana Czochrę na zastępcę, a naczłonków: M. Wójcika, F. Zacha, J. Jarosza, M. Pietryckiego, J.Rymuta, J. Jarząba, J. Woźnego i F. Kosydara. Udział członkowskiustalono na 500 zł, wpisowe na 100 zł. Statut i skład Zarząduzarejestrowano w Sądzie Okręgowym w Tarnowie w dniu25.02.1949r. Od chwilirejestracji Gminna Kasa Spółdzielcza z o.o. w Ropczycach uzyskujeosobowość prawną i datę tą uznaje się oficjalnie za początekdzisiejszego Banku Spółdzielczego w Ropczycach. Na marginesiewspomnieć należy, że w pewnym zakresie powstała po wojnie GminnaKasa jest spadkobierczynią chlubnych tradycji kas przedwojennychdziałających na naszym terenie. Tezę tą uzasadnia fakt, że warchiwum dzisiejszego Banku Spółdzielczego posiadamy deklaracjeczłonkowskie chociażby Kasy Stelczyka Spółdzielni z nieograniczonaodpowiedzialnością w Brzezówce, datowane zarówno na lata 30-teubiegłego wieku jak i lata po II wojnie światowej. Świadczy to otym, że udziałowcami i klientami powstałej po wojnie Gminnej KasySpółdzielczej w Ropczycach, byli również doświadczeni spółdzielcydziałający na naszym terenie w okresiemiędzywojennym.W marcu 1949r. Gminna Kasa Spółdzielcza wykupiła pierwsząkartę rejestracyjną w Urzędzie Rewizyjnym w Rzeszowie. Działalnośćswą rozpoczęła Kasa w prywatnym domu stanowiącym współwłasność M.Kozuba i S. Kusiaka. Było to jedno pomieszczenie w Rynku, doktórego wchodziło się bezpośrednio z ulicy, a więc nie spełniałowymogów zabezpieczenia mienia. Dlatego też w krótkim czasiewynajęto lokal u Pana Skałuby obecny Dom Kultury, gdzie częśćbudynku zajmowała już Poczta. Obie instytucje wymagałyzabezpieczenia. Uzupełniały, więc remontami wzajemnie rosnącepotrzeby w zakresie zabezpieczenia technicznego. Początkowo jedynympracownikiem Kasy był Pan Jan Bereś, który przez pierwsze 4miesiące pracował bez wynagrodzenia a funkcję kasjera pełnilirównież społecznie wybrani na skarbników członkowie Zarządu.Działalność Gminnej Kasy Spółdzielczej ograniczała się dopozyskiwania nowych członków i udzielania im pożyczekkrótkoterminowych ze zgromadzonych już środków własnychi udzielanego na te cele przez Bank Rolny kredytu.W 1949 roku udzielono 778 pożyczek na ogólną kwotę 12 448tys. zł. Kredytów udzielano na podstawie wniosków opiniowanychprzez Gminny Związek Samopomocy Chłopskiej i akceptowanych przezRadę Nadzorczą. Wnioski te były dodatkowo opiniowane z mocąostatecznej decyzji przez Gminny Komitet Kredytowy powołany przezPrezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ropczycach.Pomoc kredytowa była znikoma w stosunku do potrzeb (kredytykrótkoterminowe, oprocentowanie wynosiło 8%) a ponadto ograniczonawieloma warunkami. Pożyczki można było uzyskać do wysokości niewiększej niż 50 tys. zł.Z dniem 01.11.1949r. GKS przejęła działalność AgenturyPaństwowego Banku Rolnego byłej Komunalnej Kasy Oszczędności iKredytów. W wyniku tego przejęcia poszerzył się zakres pracy GKS orachunki bieżące niektórych jednostek społecznych i spółdzielczych,a także o działalność oszczędnościową.Walne Zgromadzenie odbyte 29 czerwca 1950 roku przyjęłonowy statut opracowany wg wzorca zamieszczonego w Dz. U.Rzeczpospolitej Polskiej z 23.12.1949r. Statut ten wprowadza zmianęnazwy na Gminna Kasa Spółdzielcza z odpowiedzialnościąudziałami. Doszło do zmian w określeniu realizacji celówzawartych w §4 statutu, wprowadzono nowe organy statutowe: WalneZgromadzenie, Zarząd i Komisję Rewizyjną (zlikwidowano RadęNadzorczą), wprowadzono społeczne organy kontroli kasy: GminneZebrania Członkowskie, Zarząd Oddziału Gminnego Związku SamopomocyChłopskiej. To samo Zgromadzenie zmieniło również skład Zarządu,wybierając Jana Beresia na przewodniczącego a J. Wejtową, J.Jarzęba i W. Ochaba - na członków.Do składu Komisji Rewizyjnej powołano Ryszarda Christoffa,Antoniego Kloca, Walentego Skibę, Józefa Woźnego i MichałaChłędowskiego. Podniesiono udziały do 1000 zł. Bezpośredni nadzórnad GKS przejął Bank Rolny – Odział Powiatowy w Dębicy. Założenia icele określone statutem były wzniosłe, ale ich realizacja zostałabardzo szybko uniemożliwiona decyzjami wycofania działalnościoszczędnościowej, ograniczeniami wielkości i terminowościzałatwiania wniosków kredytowych, kwartalnym limitowaniem znikomejpomocy kredytowej, przy czym obniżona do 5 % stopa procentowaspowodowała znaczne zwiększenie popytu na kredyty.Pomimo ograniczeń, GKS w latach 1950-1953 zwiększa swądziałalność: w 1950r. przejęła administrowanie pożyczek udzielonychprzez Bank Rolny, w 1951 r. prowadziła także wymianę walutową, narówni z NBP, w 1951 r. przejęła obsługę finansową kontraktacji,czyli wypłatę zaliczek kontraktacyjnych oraz wypłatę za skup wramach jedności kasowej z GS.W 1953 r. poszerzono teren działania o gminę Borek Wielki(obecnie Ostrów) obsługiwaną dotychczas przez GKS Sędziszów.Działalność GKS była oceniana pozytywnie wyniki finansowe w każdymroku były dodatnie, wzrastały też ilości i wielkości udzielonychkredytów. W 1953 r. nadzór nad działalnością GKS przejął NarodowyBank Polski, co nie przyniosło zasadniczych zmian w działalnościGKS Ropczyce.W 1956r. Centrala NBP wydała wzorcowy statut, który GKS wRopczycach przyjęła i zatwierdziła na WZP 1 lipca 1956 roku. Statutten zmieniał organy Kasy, wprowadzając Walne Zgromadzenie jakonajwyższy organ oraz Radę Kasy, składającą się z 10 członków i 5zastępców – wybieranych na okres 3 lat z tym, że co roku ustępuje1/3 członków i zastępców (w 1 i 2 roku w drodze losowania, wnastępnym wg starszeństwa wyboru).Po raz pierwszy po dokonanej wymianie pieniędzy ustalonowpisowe w kwocie 5 zł, a udział 50 zł. z zastrzeżeniem, że ilośćudziałów uzależniona jest od dochodowości w ten sposób, że do 8tyś. dochodowości obowiązuje 1 udział , od 8 do 12 tys. zł. – 2udziały, powyżej 12 tys. zł. – 3 udziały. W 1956 roku nastąpiłyrównież zmiany organizacyjne administracji polegające narozdrobnieniu jednostek administracyjnych – gmin na kilkagromadzkich rad narodowych, utworzeniu w Ropczycach jednostkipowiatowej obejmującej dotychczasowe gminy: Sędziszów, BorekWielki, Iwierzyce i Wielopole. Gminna Kasa Spółdzielcza wRopczycach objęła swoim działaniem gromady: Chechły, ŁączkiKucharskie, Niedźwiada, Gnojnica, Witkowice, Lubzina, Borek Wielki,Ostrów, Ocieka, Kamionka i miasto Ropczyce. Utworzenie w Ropczycachsiedziby Powiatu spowodowało zwiększenie liczby jednostekadministracyjnych, dla obsługi, którychNBP  Oddział w Dębicy utworzyło stanowiskopełnomocnika NBP w Ropczycach. Stanowisko to ulokowano w lokaluGKS, który w tym okresie przeniesiono do budynku po byłejKomunalnej Kasie Oszczędności. GKS przejęła odpłatną obsługę kasowąpełnomocnika NBP, co znacznie obciążyło stanowisko kasjerapowodując kolejki i niezadowolenie rolników – członków GKS. Od tejpory na każdym WZP zgłaszano wnioski otwarcia punktu kasowego wRopczycach przy bazie magazynowej Gminnej Spółdzielni orazposzerzenie Punktu Kasowego w Ostrowie do 2 osób. Wnoszono równieżo powołanie w Ropczycach placówki pełnomocnika Banku Rolnego, gdyżkorzystanie z kredytów inwestycyjnych długoterminowych udzielanychprzez Bank Rolny w Dębicy było dla rolników bardzo uciążliwe biorącpod uwagę możliwości komunikacyjne w tym okresie. Zakresdziałalności kredytowej w latach 1956-1957 nie uległ zmianie.Wyniki finansowe GKS, dzięki przyjętej obsłudze NBP, były corazlepsze, bowiem gdy za 1954 rok wypracowano 17 448 zł zysku to za1956 rok zysk wynosił już 18 401 zł, za 1957 r. – 23 498 zł, a za1958r - 49 337 zł.Walne Zgromadzenie Przedstawicieli odbyte 8 czerwca 1958 rokuwprowadziło zmiany do statutu (zatwierdzonego na WZP 01.07.1956r.), polegające na umieszczeniu Centrali Związków OszczędnościowoPożyczkowych w miejsce Centrali Naczelnej Rady Spółdzielczej .Ponadto na przewodniczącego Rady wybrano ks. dr JanaZwierza, który w dużym stopniu przyczynił się do wzrostuliczby członków oraz do upowszechniania oszczędzania wśródrolników. W tym okresie przywrócono bowiem Kasom Spółdzielczymmożliwość gromadzenia wkładów oszczędnościowych, z prawemwykorzystania zgromadzonych środków dla działalnościkredytowej.W 1961 roku Walne Zgromadzenie Przedstawicieli przyjęło nowystatut opracowany przez CZ SOP. Statut ten wprowadził zmianę wnazwie Spółdzielni na „Bank Spółdzielczy w Ropczycach”. Wysokośćwpisowego podniesiono do 20 zł., a udziału – do 200 zł. Skład Radyzwiększono do 15 członków i 3 zastępców – wybieranych na okres 2lat, skład osobowy w połowie nie uległ zmianie. Zatwierdzonorównież regulamin Rady i Komitetu Członkowskiego przy StałymPunkcie Kasowym Ostrów. Z roku na rok wzrastały wielkościudzielanych kredytów i wkłady oszczędnościowe, pozyskiwano nowychczłonków i nowych posiadaczy książeczek oszczędnościowych bardzoszybko wzrastały obroty kasowe. Z powodu dotkliwej ciasnotylokalowej, utrudniającej obsługę klientów BS, podjęto inicjatywęwybudowania wspólnie z Ropczycką Spółdzielnią Ogrodnicząodpowiedniego budynku bankowego, który pozwoliłby na otworzenie 2kas, poszerzenie sali operacyjnej, a także zorganizowanieniezbędnych warunków socjalnych dla powiększającej się grupypracowników. W działaniu tym czynny był samorząd, a szczególnie ks.dr J. Zwierz i kierownictwo BS. W budowie pomagali w czyniespołecznym pracownicy BS, rzemieślnicy, uczniowie szkół i inni.Podjęto też rozmowy z NBP o współuczestnictwie w tej budowie w celujej przyśpieszenia. NBP nie podjął tematu, a wystąpił oodsprzedanie rozpoczętej budowy dla zorganizowania w Ropczycachoddziału NBP. W wyniku dalszych ustaleń odstąpiono rozpoczętąinwestycję w całości dla potrzeb NBP, co przyśpieszyło uruchomienieOddziału NBP w Ropczycach, które nastąpiło 09.12.1963 roku.Równocześnie zostało zlikwidowane stanowisko pełnomocnika NBPprzy Banku Spółdzielczym.W tej sytuacji Bank Spółdzielczy zmniejszył zakres działalności, copoprawiło w pewnym stopniu warunki obsługi klientów, natomiastwyniki finansowe zmniejszyły się z 211 tys. zł. za rok 1963 dokwoty 104 tys. zł. za 1964 rok. W następnych latach BS otrzymywałycoraz większe możliwości udzielania kredytów oraz stosowania nowychform gromadzenia wkładów oszczędnościowych.Za środki uzyskane ze sprzedaży rozpoczętej inwestycji, a takżewypracowane w latach następnych zyski rozpoczęto drugą budowęzlokalizowaną na ropczyckim rynku.Okazało się jednak, że już w chwili oddania go do użytku/1973r./ nie posiadał potrzebnej przestrzeni i urządzeń niezbędnychdla działalności bankowej. Równocześnie wybudowano samodzielnybudynek dla filii w Ostrowie, co umożliwiło przekształcenie Filii wOddział BS.W latach 1964 – 1974 funkcję przewodniczącego Rady pełnił JanGrabowy, znany rzemieślnik (cechmistrz), który zasłużył się takpracą społeczną na rzecz Banku jak również działalnością jakosamorządowiec. Rok 1975 przyniósł kolejną zmianę administracjiterenowej polegająca na likwidacji powiatów. Na tereniezlikwidowanego Powiatu ropczyckiego powstało 5 gmin: Ostrów,Wielopole, Iwierzyce, Ropczyce i Sędziszów oraz dwa miasta Ropczycei Sędziszów.Miasta te w następnych latach przekształcono w Miasto –Gminy. Zlikwidowano CZ SOP a nadzór nad Bankami Spółdzielczymiprzejął Bank Gospodarki Żywnościowej utworzony z dotychczasowegoBanku Rolnego oraz CZ SOP.W wyniku likwidacji powiatowej placówki Banku Rolnego zakresobsługi indywidualnego rolnictwa - kredyty inwestycyjne na budowę iremonty budynków mieszkalnych i produkcyjnycha także pośrednictwo w sprzedaży ziemi przejmowanej od niektórychrolników za emerytury przekazano Bankom Spółdzielczym. Stanowiskokierownika BS objęła dot. Pełnomocnik Banku Rolnego – PaniElżbieta Bizoń – dotychczasowy Kierownik p. Jan Bereś –Prezes Zarządu po długiej chorobie odszedł na emeryturę. Obsługęfinansową społeczeństwa podzielono pomiędzy: - NBP, któremuprzydzielono obsługę państwowych podmiotów gospodarczych - PKO,które przejęło obsługę ludności pracującej - BGŻ przejął obsługęsektora rolno – spożywczego - BS ludność rolniczą.Nadzwyczajne ZP zwołane 14 września 1975 roku określiło nowąrolę i zadania BS, podwyższyło jednostkę udziałową z 200 do 500 zł.Wzrosła ranga Banku, bowiem wszystkie kredyty dla rolnictwa (copostulowali członkowie od wielu lat) można było załatwić w jednymbanku.Od początku prowadzenia działalności oszczędnościowejprowadzono silną akcję promocyjnąw celu pozyskania środków dla działalności kredytowej, cospowodowało, że prawie każdy rolnik był posiadaczem książeczkioszczędnościowej. Bank Spółdzielczy był, więc kasą prawie dlakażdego gospodarstwa rolnego. Po przejęcia zadłużenia z tytułukredytów inwestycyjnych nadal stan zadłużenia społeczeństwa byłwyższy od kwoty zgromadzonych oszczędności. Z Banku Rolnegoprzejęto do administracji kredyty inwestycyjne. W latach 1975 do1985 udzielono 37 kredytów na budowę specjalistycznych budynkówprodukcyjnych, zakup wielu ciągników i maszyn rolniczych, budowęponad 280 budynków mieszkalnych i ponad 280 budynków inwentarsko -składowych dla małych i średnich gospodarstw.Od 1 kwietnia 1977 roku nałożono na Banki Spółdzielczenowe zadanie - ewidencję produkcji sprzedanej przez rolników narzecz uspołecznionych jednostek skupu dla potrzeb ustalenia wymiarurolniczej emerytury. Ewidencje prowadzono na ok. 5.300 kartachzapisując średnio 28 pozycji rocznie.W roku 1983 niespodziewanie wystąpiła strata bilansowa wkwocie 143 tys. zł. Zarząd i kierownictwo Banku miało niewielkiwpływ na wyniki finansowe, bowiem zarówno oprocentowanie lokat jakteż kredytów było ustalane przez Rząd. BGŻ jako jednostkanadzorująca zaproponowała obsługę kredytowo-finansową RejonowejSpółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskiej w Ropczycach. Efekt zprzyjętego zadania był natychmiastowy, bowiem zysk za rok 1984wyniósł już 1 959,9 tys. zł., a za rok następny 5 812 tys. zł. i zkażdym rokiem wzrastał . Okres od 1975 roku, czyli pod nadzoremBGŻ, który był mocno krytykowany przez same banki spółdzielczezaliczyć trzeba do okresu przyśpieszonego rozwoju tak bankówspółdzielczych jak też obsługiwanego społeczeństwa. Nie zaniedbanorównież samorządu, a wręcz położono nacisk na działalność społecznowychowawczą w środowisku zgodnie z zapisem § 4 pkt 3 statutu „BankSpółdzielczy prowadzi działalność społeczno wychowawczą dla stałegopodnoszenia kulturalnego poziomu życia i świadomości społecznejswych członków oraz dla dobra Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.Zapis ten realizowano poprzez dofinansowywanie kursów gotowania,pieczenia i innych organizowanych w wioskach oraz współpracę zmłodzieżą szkolną poprzez Szkolne Kasy Oszczędności. Od roku 1988zaczęła wzrastać inflacja i trudności gospodarcze w kraju.Ministerstwo Finansów nałożyło na Banki zadanie ściągnięcia z rynkupieniędzy. W tym celu wprowadzono bardzo wysokie oprocentowanielokat (jednorocznych 44 %, dwuletnich - 55 %, 3 - letnich 66%).Działalność kredytową ograniczono - w I kwartale wypłaty kredytówna budownictwo mieszkaniowe zupełnie wstrzymano. Wytyczne dotyczącelimitów wypłat i dopłat Banki otrzymały dopiero w czerwcu. Zaleconozwrócenie baczniejszej uwagi na celowość wykorzystania udzielanychkredytów i udział środków własnych. Inflacja spowodowała, że mimowysokiego oprocentowania i trudności przy udzielaniu kredytów kwotawypłat za rok 1988 była znacznie wyższa jak wypłaty za rokpoprzedni. Najprostszym miernikiem ukazującym działanie inflacjijest wynik finansowy, który za rok 1988 wypracowano w kwocie 8,1mln zł., a za rok 1989 2,3 mld. zł., za rok 1990 1,66 mldzł.Rok następny – 1990 był rokiem przełomowym. System nakazowy ilimitowany uległ likwidacji. Pogwałcono istniejące zasady oniezmienności stopy procentowej tak w stosunku do umów kredytowychjak też oszczędnościowych. Od 1 stycznia 1990 roku w stosunku docałego zadłużenia kredytowego wprowadzono zmienną stopę procentowąz oprocentowaniem 39 % w stosunku miesięcznym, co dało 468 % wstosunku rocznym. Oprocentowanie to zmniejszano z każdym miesiącem,ale mimo wszystko było zaskakująco wysokie w stosunku dooprocentowania w latach poprzednich nieprzekraczającego 6 % wstosunku rocznym.Zlikwidowano monopol Gminnej Spółdzielni w zakresie skupużywca i innych produktów rolnych a także rozprowadzania środków doprodukcji rolnej (nawozów, pasz itd.). W wyniku powyższego GSwycofał się z korzystania z obsługi finansowej wykonywanej przezBank. Bankowi nie pozostało, więc nic innego jak zlikwidowaniepunktów kasowych oraz przekształcenie Oddziału BS w Ostrowie wPunkt Kasowy, w którym realizowano obsługę oszczędnościową ikredytową w mniejszych kwotach. Już w miesiącu czerwcu ks. dr J.Zwierz na posiedzeniu Rady sygnalizuje pogarszającą się sytuacjęekonomiczną kredytowanej Rejonowej Spółdzielni OgrodniczoPszczelarskiej. Zgodnie z zarządzeniem NBP wprowadzono prowizję odwpłat i wypłat w oddziale NBP w Ropczycach, co obciążyło nasz Bankkosztami za 2 tygodnie miesiąca stycznia w kwocie 18 mln. zł.(dotychczas usługi te wykonywano na rzecz Banków Spółdzielczych bezopłat). Zmusiło to Banki Spółdzielcze do korzystania z obsługikasowej w BGŻ, który prowizję ustalił minimalnie. Dla zmniejszeniakosztów w tym zakresie zwiększono też pogotowie kasowe a ponadtoskoncentrowano się na maksymalnym ściąganiu gotówki poprzez:przyjmowanie wszelkich wpłat za konkurencyjną, niższą jak pozostałebanki prowizję, wydłużono godziny pracy kasy do godz. 17 00 orazprzejęto do obsługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej iMieszkaniowej w Ropczycach, które wykazywało wysokie obrotygotówkowe.Od tego roku Rada Nadzorcza BS uchwalała oprocentowanie takkredytów jak też oszczędności kierując się oprocentowaniem kredyturefinansowego, oprocentowaniem w bankach konkurencyjnych orazwłasnymi możliwościami pozwalającymi na wypracowanie zysku. Wewłasnym zakresie Zarząd BS ustalał również taryfę prowizji i opłatdo wysokości ograniczonej zarządzeniem Prezesa NBP. Do kompetencjibanku pozostawiono również system kapitalizowania odsetek.Zarządzeniem nr 3/90 Prezes NBP wprowadził też rezerwy obowiązkowetzn. konieczność odprowadzenia na rachunek nieoprocentowany NBPkwoty odpowiadającej 15% zgromadzonych środków ludności. Jest to dochwili obecnej ukryty podatek, który znacznie podrażaoprocentowanie kredytów. Ustawą z 20 stycznia 1990 rokuzlikwidowano wszystkie związki spółdzielcze. BGŻ zaprzestał, więcwykonywania funkcji związku spółdzielczego pozbawiając BS wszelkiejpomocy prawnej i organizacyjnej. Na podstawie odrębnej umowy BGŻprzyjął jednak funkcję centrali finansowej, co zabezpieczyłomożliwość dalszego działania. Zgodnie z tą ustawą wszystkiespółdzielnie musiały przeprowadzić wybory do wszystkich organówstatutowych. Kategoryczne rezygnacje z kandydowania do Rady złożyliwówczas dotychczasowy przewodniczący Rady mgr inż. Ludwik Marzec/były Naczelnik Powiatu/, ks. dr Jan Zwierz oraz mgr Marek Bujakbyły Starosta Powiatu ropczycko – sędziszowskiego.Wybrano, więc nową 17 osobową Radę w składzie: Halina Cwanek– przewodniczącą, Stefana Ziobro – zastępcę, Janinę Nędza -sekretarz oraz M. Betlej, Wł. Bereś, W. Ciskał, W. Cieślik, J.Darłak, J. Ferfecki, J. Kusiak, B. Muszyńska, F. Nędza, J.Szczepanek, Z. Wójcik, A. Zymróz, B. Lew i M. Lik na członków. Nowowybrana Rada wybrała Zarząd w składzie: Elżbieta Bizoń - Prezes,Marię Kozak i Jerzego Zięba na członków. Lata następne dla BankuSpółdzielczego są bardzo trudne gdyż Narodowy Bank Polski kolejnymiustawami wprowadza normy ostrożnościowe wymagane w UniiEuropejskiej. Normy te to: - wskaźnik koncentracji kredytówuzależniający wysokość kredytu dla kredytobiorcy od funduszywłasnych - współczynnik wypłacalności wyliczany przez podzieleniefunduszy własnych przez aktywa ważone wagami ryzyka określonymiprzez NBP - współczynnik płynności. Wszystkie te normy wymuszały nabankach podwyższenie kapitałów, co było możliwe w zasadzie tylko zzysków, bowiem zdewaluowanie się udziałów członkowskich a takżepozbawienie członków jakichkolwiek korzyści z członkostwa niesprzyjało ani pozyskiwaniu nowych członków ani podwyższaniujednostki udziałowej. Zyski wypracowane po roku 1990 były korzystnei odpisy na fundusze mogłyby zabezpieczyć skutki inflacji iodbudowę kapitału, jednak w roku 1992 zasady opodatkowaniazmieniono w taki sposób, że podatek dochodowy wynosił 80%wypracowanego zysku. W roku 1993 wprowadzono obowiązek tworzeniarezerw na kredyty w sytuacji nieregularnej, a więc niespłacane wterminie przez okres 3 m-cy, co znów obniżyło zysk. Następnymzawirowaniem w działalności BS była ustawa z 24.06.1994 r. orestrukturyzacji BGŻ i BS, która oprócz zalet ma też wady niepozostające bez wpływu na działalność Banków Spółdzielczych. Otóżzakazuje ona prowadzenie działalności poza terenem działania BS, coprzy braku odpowiednich kapitałów zmusiło nasz Bank do straceniakilku dobrych klientów, z dużymi obrotami. Podatek dochodowy za rok1995 umorzono w 100% pod warunkiem, że 75% nadwyżki zostanieprzekazane na fundusz zasobowy. Podatek za rok następny umorzono napodobnych zasadach, ale w 80%. Ta decyzja Rządu pomogła w pewnymstopniu w odbudowie kapitału do wysokości 811 tys.zł. PLN / 8,11mld starych zł./na 31.XII.1997r.W tej wysokości kapitał wg Prawa bankowego uchwalonego w 1997roku pozwalał już na udzielanie kredytów do kwoty 200 tys zł., cosatysfakcjonowało już 90% podmiotów gospodarczych korzystających zkredytu w naszym BS. Kolejny problem kapitałowy pojawił się jednakw miesiącu wrześniu roku 1998, kiedy Komisja Nadzoru Bankowegouchwaliła wymaganą kwotę kapitału założycielskiego dla tworzącychsię BS do wysokości 300 tys. EUR /tj. ok. 12 mld starych złotych/dla otrzymujących licencję do 31.XII.1998 r. oraz 1 mln. EUR dlatworzących się po tej dacie. Mimo wielu interpretacjiwyjaśniających, że uchwała ta nie dotyczy Banków Spółdzielczychistniejących NBP zobowiązał BS do uzyskania kapitału netto wwysokości 300 tys. EUR pod groźbą wycofania licencji. W wytycznychzawierających powyższe zobowiązania wskazano sposób zdobyciakapitału – łączenie się kilku banków w celu zgromadzenia wymaganegokapitału. Mimo, że procesy łączeń w Polsce stały się nagminne BankiSpółdzielcze naszego Regionu nie podjęły tego tematu z entuzjazmem,gdyż ich długoletnie tradycje spółdzielcze straciłyby swojeznaczenie. Rada naszego Banku nie zaakceptowała propozycjiRzeszowskiego Banku Regionalnego S.A. dotyczącej połączeniaczterech Banków w Powiecie w Bank Powiatowy w którym Bankiemwiodącym byłby BS Sędziszów. Podjęto, więc działania w celupozyskania kapitału dla spełnienia wymogu NBP. Przy znacznej pomocysamorządów Miasta i Gminy Ropczyce oraz Gminy Ostrów udało sięzebrać deklaracje podwyższenia funduszu udziałowego o kwotę ok. 300tys. zł. Deklaracje te pozwoliły na przesunięcie terminu dojścia dowymaganego kapitału do 30 września 1999r. Pomimo opisanych wyżejproblemów i trudności wyniki BS Ropczyce w następnych latach byłydobre - w pełni zabezpieczające odbudowę kapitału o wartośćutraconą w wyniku inflacji, co pozwoliło na koniec 2007r. dojść dowymaganego poziomu funduszy własnych w wysokości 1 mln EUR.Z dniem 31 grudnia 2005r. Pani Elżbieta Bizoń długoletniPrezes Banku Spółdzielczego w Ropczycach odeszła na zasłużonąemeryturę. Natomiast na stanowisko Prezesa Zarządu Rada NadzorczaBanku Spółdzielczego w Ropczycach powołała Pana TomaszaKasprzyckiego.Na przestrzeni ostatnich lat pomimo dużej konkurencji narynku usług finansowych udaje się utrzymać przyzwoitą dynamikęwzrostową podstawowych wskaźników banku.Dobre wyniki finansowe za ostatnie lata skłoniły ZarządBanku do podjęcia decyzji o rozwoju sieci placówek BankuSpółdzielczego. Otwarcie Punktu Obsługi Klienta w galerii„WIST” (2008r.), oraz wybudowanie nowej filii w Pustkowie Osiedlu(2009r.) umożliwiło stworzenie nowych perspektyw dladalszego rozwoju banku a w szczególności rozszerzyło możliwościdystrybucji produktów bankowych na nowych obszarachniezabezpieczonych dotąd w usługibankowe.