51.985594 21.492729

Stowarzyszenie Rozwoju Augustówki i Okolic Stowarzyszenie, integracja

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Os. Zamkowe 15Augustówka

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

SPIS TREŚCI:1. WSTĘP2. Zasoby miejscowości2.1. Położenie geograficzne, komunikacyjne2.2. Środowisko przyrodnicze2.2.1. Wody2.2.2. Świat roślinny i zwierzęcy2.2.3. Surowce mineralne2.3. Środowisko kulturowe, zabytki2.4. Dziedzictwo historyczne2.5. Gospodarka, rolnictwo2.5.1. Bezrobocie2.5.2. Rolnictwo2.5.3. Przedsiębiorstwa2.6. Infrastruktura techniczna2.6.1. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę2.6.2. Kanalizacja i gospodarka ściekowa2.6.3. Gospodarka odpadami stałymi2.6.4. Zaopatrzenie w gaz sieciowy2.6.5. Energetyka2.6.6. Telefonizacja i dostępność Internetu2.6.7. Drogownictwo i komunikacja2.7. Infrastruktura społeczna2.7.1. Oświata i wychowanie2.7.2. Kultura, sport, organizacje pozarządowe2.7.3. Ochrona zdrowia2.8. Ludność1. WSTĘPAugustówka jest położona w północno - wschodniej części GminyOsieck, w powiecie otwockim i województwie mazowieckim.Powierzchnia ewidencyjna miejscowości wynosi 504,7088 ha, w tymgrunty osób fizycznych stanowią 92,62 % (tj. 467,4392 ha).Struktura użytkowania gruntów jest następująca: użytki rolne to386,5130 ha, (to 76,58%), w tym: grunty orne, to 279,9730 ha (72%)użytki zielone - 83,5859 ha (tj. 4,58 %). Lasy stanowią 15,93%(80,3846 ha) z czego większość bo 77,2988 ha stanowią własność osóbfizycznych. Pozostałe 2,0148 ha to grunty leśne będące w zasobieANR SP, gminy. Użytki rolne stanowiące 76,58 % ogólnejpowierzchni, to w większości grunty Klasy IV - 248,1422 ha, tj.64,20% klasa V - to 65,3507 ha, czyli 16,91 % i grunty klasyVI - 27,0149 (6,99%) oraz klasa III jedynie 18,6311ha, tj. 4,82%.Grunty leśne zadrzewione i zakrzewione zajmują 80,3846 ha costanowi 15,93 % a grunty zabudowane i zurbanizowane zajmująpowierzchnię 35,7100 ha, co stanowi zaledwie 7,08 % ogólnejpowierzchni, grunty pod wodami zajmują 1,2500ha i nieużytki 0,8512ha. Augustówkę zamieszkuje obecnie 910 osób (stan na 31.03.2010 r).Liczba ludności stopniowo wzrasta a miejscowość stopniowo nabieracharakteru osiedla podmiejskiego.2. ZASOBY MIEJSCOWOŚCI2.1. Położenie geograficzne,komunikacyjneAugustówka jest dużą miejscowością położoną wpółnocno-wschodniej części Gminy Osieck, w bezpośrednim sąsiedztwielinii kolejowej Warszawa - Lublin. Pozostaje w zasięguoddziaływania aglomeracji stołecznej (dogodne warunki dojazdu dopracy i nauki). Od południa i wschodu Augustówka graniczy z GminąPilawa, a od północy z Gminą Kołbiel. Mniej dogodne od kolejowegopołączenia drogowe z miejscowością tworzą: droga powiatowa Jaźwiny- Augustówka, droga gminna Augustówka - Kąty oraz Augustówka -Osieck (o nawierzchni gruntowej).2.2. Środowisko przyrodniczeTeren Augustówki jest położony na Wysoczyźnie Garwolińskiej.Cechą charakterystyczną krajobrazu jest dominacja terenów płaskich,z lekkim nachyleniem w kierunku zachodnim oraz obecność w podłożugrubej warstwy glin zwałowych moreny dennej (polodowcowych).Dominują tereny użytkowane rolniczo (grunty orne i użytki zielone).W północno-zachodniej części miejscowości, na terenach podmokłych izabagnionych powstał kompleks leśny, złożony z rozdrobnionychdziałek leśnych pozostających własnością osób fizycznych.Miejscowość od zachodu sąsiaduje (graniczy) z rozległym kompleksemleśnym, pozostającym w zarządzie Lasów Państwowych. W/o kompleksleśny, tj. zarówno Lasy Państwowe na gruntach należących domiejscowości Osieck, jak również prywatne działki leśne wpółnocno-zachodniej części obszaru Augustówki znajdują siębezpośrednio w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego,natomiast Augustówka, ul. Leśna, Augustówka - Ocznia i Augustówka -Okęcie są objęte granicami otuliny MPK. Mazowiecki ParkKrajobrazowy im. Czesława Łaszka (MPK) powstał w 1986 r. dlazachowania istniejących kompleksów leśnych jako istotnego elementustruktury przyrodniczej i budowy biologicznej oraz zachowanianajcenniejszych przyrodniczo zbiorowisk roślinnych, siedlisk iostoi zwierząt, form geomorfologicznych, walorów kulturowych ikrajobrazowych. Na terenach objętych MPK obszary leśne, rolne inieruchomości pozostawia się w gospodarczym użytkowaniu podszczególnymi rygorami opisanymi szczegółowo w obowiązującym od maja2004 r .Planie ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Jakorealizację głównego celu ochrony Parku, zachowano dotychczasowyzasięg terenów leśnych, ustalono zakaz przeznaczenia gruntówleśnych na cele nieleśne i wprowadzania nowej zabudowy z wyjątkiemniektórych wskazanych terenów.Obszar chronionego krajobrazuObszary te służą ochronie kompleksów rolno-leśnych,zapewniają zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych iturystyczno-wypoczynkowych terenu. Na podstawie rozporządzeniaWojewody Mazowieckiego utworzony został Nadwiślański ObszarChronionego Krajobrazu obejmujący cały obszar gminy (Rozporządzenienr 68 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2005). W wwrozporządzeniu ustanowione też zostały nakazy, zakazy iograniczenia obowiązujące na terenie OCK.Użytki ekologiczneUżytki ekologiczne są formą ochrony przyrody chroniącąpozostałości ekosystemów, mających szczególne znaczenie dlazachowania unikatowych typów środowisk. Na gruntach LasówPaństwowych wydzielone zostały projektowane użytki ekologiczne opowierzchni całkowitej około 40 ha. Są to śródleśne torfowiska opowierzchni 0,3 - 4,0 ha, w tym większość (70 %) do 1 ha -łącznie 39 użytków.2.2.1. WodyTeren gminy Osieck położony jest w dorzeczu Wisły, którapłynie w odległości 5 - 10 km od zachodniej granicy gminy. Siećhydrograficzna jest bardzo uboga, brak jest rzek, jezior i stawów.Na terenie Augustówki również brak jest otwartych zbiorników wódpowierzchniowych. Do cieków podstawowych został zaliczony KanałAntoninek - sztuczny przekop odprowadzający wody zebrane z terenówrolnych miejscowości przez sieć drenażową oraz rowy melioracyjne.Na terenie gminy nie ma punktów obserwacyjnych wódpowierzchniowych: posterunków wodowskazowych i punktówpomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości. Na terenie gminy brakjest ujęć wód powierzchniowych. Na terenie gminy Osieck użytkowepoziomy wód podziemnych występują w utworach czwartorzędowych itrzeciorzędowych. W utworach czwartorzędowych wody występują wobrębie dwóch struktur hydrogeologicznych, różniących się genezą,rozprzestrzenieniem i odpornością na zanieczyszczenia z powierzchniterenu: obszar doliny Wisły (zachodnia część gminy) Główny poziomwodonośny występuje w piaskach średnioziarnistych idrobnoziarnistych pochodzenia rzecznego i rzeczno-lodowcowego, omiąższości 20 - 30 m. Pozbawiony jest izolacji od powierzchniterenu, co stwarza wysoki stopień zagrożenia dla tych wód. Swobodnezwierciadło wód podziemnych występuje na głębokości 0,.5 do 2,0 m ipodlega okresowym wahaniom zależnym od pory roku i warunkówmeteorologicznych (ilości opadów). Jest to obszar o wysokiejodnawialności zasobów wód. Wydajności eksploatacyjne ujęć mogądochodzić do 120 m3/h. obszar wysoczyzny (centralna i wschodniaczęść gminy), Wody podziemne występują na głębokości 15 - 30 m, wwarstwie między-glinowych piasków o różnych granulacjach,przeważnie pochodzenia wodno-lodowcowego, o miąższości 5 - 15 m.Warstwy te izolowane są od antropogenicznych wpływów z powierzchniterenu pakietem glin zwałowych o miąższości powyżej 15 m. W strefiekrawędziowej doliny Wisły izolacja ta może być mniejsza. Na tereniegminy i w jej pobliżu brak jest punktów monitoringu wód podziemnychpoziomu czwartorzędowego. Jakość wód podziemnych czwartorzędowegopoziomu wodonośnego na terenie gminy Osieck jest średnia i do piciawymaga prostego uzdatniania, ze względu na podwyższone wartościżelaza i manganu. Wody podziemne w utworach trzeciorzędowych GminaOsieck i tereny okoliczne położone są w granicach głównegozbiornika wód podziemnych w utworach trzeciorzędowych GZWPSubniecka Warszawska (GZWP 215) Wody podziemne w utworachtrzeciorzędowych, tworzą mioceński i oligoceński poziom wodonośny.. Poziom mioceński nie jest ujmowany dla celów pitnych, ze względuna niekorzystne parametry fizykochemiczne wody, związane z formacjąburowęglową (piaski pylaste i mułki z domieszką węglabrunatnego).2.2.2. Świat roślinny i zwierzęcySzata roślinnaDominującym typem siedliskowym lasu na obszarze Gminy Osieck- w tym i Augustówki (drzewostany 40 - 50 letnie) są siedliskaborowe, które w zależności od warunków wodnych przyjmują postaćsuchych borów, borów świeżych i wilgotnych lub borów bagiennych. Wczęści wschodniej gminy, na tarasie Wisły dominują bory sosnowe. Wzbiorowiskach borowych głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosnapospolita, z domieszką brzozy i dębu. Wśród gatunków roślin (36gatunków objętych ochroną), występują m.in. widłaki, wawrzynek,lilia złotogłów, rosiczki i wawrzynek wilcze łyko. W lasach liczniereprezentowana jest fauna m. in. łosie, dziki, jelenie, samy, lisy,zające, kuny, myszy, norniki.Świat zwierzęcyW lasach występują gatunki zwierząt charakterystyczne dlatypowych zespołów leśnych, zbiorowisk wodnych i przywodnych orazgatunki charakterystyczne dla gospodarstw rolnych. Najbardziejinteresujące gatunki fauny występują w lasach Mazowieckiego ParkuKrajobrazowego - są to m.in. łosie, jelenie, dziki, borsuki, samy,lisy, zające, kuny, myszy, norniki. Na pozostałym obszarze spotykasię także wiele gatunków ptaków (w tym chronionych): kuropatwa,kaczki, czapla siwa, myszołów, jastrząb, sowy, dudek, zimorodek,bocian biały, bażanty, żuraw, dzięcioły itd.2.2.3. Surowce mineralneNa terenie Augustówki nie stwierdzono żadnychudokumentowanych złóż surowców mineralnych.2.3. Środowisko kulturowe, zabytkiW zabudowie Augustówki dominują budynki wzniesione wostatnich 20 latach XX wieku oraz realizowane nowe inwestycjemieszkaniowe. Czynnikiem rozwoju miejscowości jest dogodnepołączenie komunikacyjne kolejowe, ułatwiające dojazd do pracy wmiastach aglomeracji warszawskiej. Intensywna zabudowa i rozbudowaw ostatnich latach spowodowały, że w miejscowości brak jestjakichkolwiek obiektów o charakterze zabytkowym.2.4. Dziedzictwo historyczneWieś Augustówka powstała w 1833 roku, przy obecnej ulicyLeśnej, gdyż tam były najlepsze gleby, a ludność utrzymywała się zrolnictwa. Kolejne zabudowania drewniane były sytuowane przydrogach powstałych prostopadle do linii kolejowej Otwock - Pilawa,gdzie tory kolejowe były położone już w 1877 roku. Od 1958 rokumiejscowość znacznie się rozrasta dzięki wybudowaniu przystankukolejowego. W okolicy obecnej ulicy Wrzosowej była smolarnia, gdzieWytapiano smołę z drewna. Powstało też tu kilka domów. Przy ulicyKolejowej stał wiatrak służący do mielenia zboża. W 1958 roku natym miejscu wybudowano Szkołę Podstawową, czteroklasową o dwóchsalach lekcyjnych. Pierwszą kierowniczką szkoły była Pani AnielaNowicka. W roku 1967 funkcje tą przejęła Pani Aniceta Syga. Wlatach 60-tych XX wieku z inicjatywy P. Anieli Nowickiej powstałzespół ludowy, który występował nie tylko dla mieszkańców wsi igminy ale również powiatu. Artystów słuchała cala Polska w audycjiradiowej Wieś śpiewa i tańczy.2.5. Gospodarka, rolnictwo2.5.1. BezrobocieBezrobocie w Gminie Osieck i w powiecie otwockim kształtowałosię na następujących poziomach - stan na 28 lutego 2010 r.:- liczba osób bezrobotnych w Gminie Osieck: 124, w tym 34kobiety,- liczba osób bezrobotnych w powiecie otwockim: 3876, w tymkobiet 1728,- stopa bezrobocia w powiecie otwockim: 9,3 %,- liczba ofert pracy w lutym 2010 r będących w dyspozycjiPowiatowego Urzędu Pracy w Otwocku wyniosła 221.Informacje statystyczne nie są sporządzane dla poszczególnychmiejscowości - najniższym poziomem szczegółowości danych jestgmina.2.5.2. RolnictwoW miejscowości Augustówka podobnie jak w całej gminieprzeważają gleby typu bielicowego i psudobielicowego oraz glebybrunatne, które wykształciły się na podłożu utworów glacjalnychRówniny Garwolińskiej. Rolnictwo w miejscowości charakteryzuje siędość dobrymi warunkami przyrodniczo- glebowymi, chociaż postępującarecesja produkcji rolniczej oraz nasilanie się niekorzystnychzjawisk w rolnictwie i jego otoczeniu (brak opłacalności produkcjizwierzęcej) powodują zanikanie tej gałęzi produkcji. Rozdrobnieniegospodarstw rolnych to kolejny czynnik świadczący o coraz mniejszejroli rolnictwa w naszej gminie jako głównym źródle utrzymaniamiejscowego społeczeństwa. Augustówkę charakteryzuje niski wskaźnikilustrujący wielkość gospodarstwa rolnego ­średnio jegopowierzchnia wynosi 2,5 ha. (w gminie 5,0 ha )., Występuje jedyniesektor indywidualny w ilości 387 gospodarstw rolnych stanowiącychogólną powierzchnię 811,3624 ha. (w gminie 879 gospodarstw ołącznej powierzchni 4.378,94 ha). W Augustówce istnieją dość dobrewarunki do przekształcania niektórych gospodarstw rolniczychzajmujących się produkcją żywności na produkcję ekologiczną. Wgospodarstwie ekologicznym powinna być zachowana równowagaprodukcji roślinnej i zwierzęcej tak, aby osiągnąć równowagępaszowo - nawozową. Dopuszczalne do stosowania nawozy to kompost,obornik, gnojówka, mielone skały i nawozy zielone. Gospodarstwaekologiczne zakłada się na terenach wolnych od wpływówantropopresji.Podstawowe dane na temat rolnictwa w miejscowości Osieckprzedstawiono w poniższych tabelach:Tabela Nr 1.Klasy/powierzchnia gruntów ornych miejscowościAugustówkaIII             IV              IVa            IVb           V             VI              VIz18,63311    248,1422     197,3959     17,9136      65,3507     27,0149      4,42Źródło: Dane Urzędu GminyTabela Nr 2.Klasy/powierzchnia użytków zielonychIII                         IV                         V                           VI0,6940                  51,5888                23,3544                4,9787Źródło: Dane Urzędu GminyTabela Nr 3.Powierzchnie zajmowane przez gospodarstwa rolne w Augustówcez podziałem na wielkość gospodarstwkategoria A     kategoriaB        kategoria C        kategoria D        kategoria E(1-2 ha)         (2,01-5,00 ha)   (2,01-5,00 ha)     (7,01-10,00ha)    (10,01-15,00 ha)liczba/ha        liczba/ha           liczba/ha            liczba/ha            liczba/ha91/101,08        54/178,27        11/60,20             6/60,24            1/13,08Źródło: Dane Urzędu GminyAugustówka coraz bardziej przekształca się w osiedle typupodmiejskiego, stąd funkcja rolnictwa w naturalny sposób będziecoraz mniej istotna.2.5.3. PrzedsiębiorstwaNa terenie miejscowości Augustówka prowadzona jestdziałalność gospodarcza przez następujące podmioty zarejestrowane wrejestrze działalności gospodarczej:1. Zakład -Remontowo- Budowlany2. Usługi Remontowo- Budowlane - 4 firmy3. Wykonywanie pokryć dachowych - 3 firmy4. Usługi Tartaczno- Stolarskie5. AUTO-GAZ6. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych - 4firmy7. Ośrodek Szkolenia Kierowców8. Handel i naprawa komputerów9. Krawiectwo Lekkie10. Sklep Spożywczo- Przemysłowy - 2 firmy11. Usługi Stolarskie i wyrób lasek12. Naprawa i Konserwacja Maszyn Rolniczych i Leśnych13. Instalatorstwo Elektryczne14. Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dlabudownictwa15. Usługi transportowe16. Przedsiębiorstwo- Handlowo- Usługowe ELTOM2.6. Infrastruktura techniczna2.6.1. Wodociągi i zaopatrzenie wwodęNa terenie Augustówki funkcjonuje wodociąg z ujęcia wody wOsiecku. Ujęcie wody składa się z dwóch studni głębinowych któredostarcza wodę do stacji uzdatniania wody i następnie do sieciwodociągowej. Teren ujęcia zlokalizowany we wschodniej częściOsiecka jest ogrodzony, posiada wyznaczoną strefę ochronybezpośredniej, która wprowadzona jest do planu zagospodarowaniaprzestrzennego. Po uzdatnieniu woda rozprowadzana jest sieciąwodociągową poprzez przepompownię usytuowaną w miejscowościGrabianka do odbiorców indywidualnych w Augustówce. Długośćrozdzielczej sieci wodociągowej w gminie wynosi 57,8 km. WAugustówce przyłączone do wodociągu są 203 gospodarstwa, czylistopień zwodociągowania jest wysoki i wynosi około 95%.2.6.2. Kanalizacja i gospodarka ściekowaW przeciwieństwie do dobrze funkcjonującego systemu dostawywody dla ludności, system zbiorczego odprowadzania i oczyszczaniaścieków na terenie miejscowości Augustówka jeszcze nie istnieje.Oczyszczalnię ścieków posiada Szkoła Podstawowa, ale jest to obiekto małej wydajności, typowa biologiczna oczyszczalnia przyobiektowa.Pozostałe ścieki sanitarne na terenie Augustówki gromadzone są windywidualnych zbiornikach bezodpływowych i wywożone do okolicznychoczyszczalni w Otwocku, Pilawie i Garwolinie. W roku 2009rozpoczęła się budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalniścieków w m. Osieck, do której po zrealizowaniu II etapu budowysieci kanalizacji sanitarnej zostanie również włączona miejscowośćAugustówka.2.6.3. Gospodarka odpadami stałymiNa terenie Osiecka prowadzona jest segregacja odpadówkomunalnych od marca 2008 r. Nie funkcjonuje natomiast w pełnisystem gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów. Brakuje teżzorganizowanego wysypiska odpadów. Odpady komunalne z kontenerów,pojemników i worków poszczególnych gospodarstw domowych wywożone sąna wysypisko położone poza gminą przez Firmy wywozowe:1. Zakład Usług komunalnych Błysk w Otwocku2. REMONDIS w Otwocku3. EKOLIDER w Garwolinie.2.6.4. Zaopatrzenie w gaz sieciowyOsieck zaopatrywany jest w gaz ziemny wysokometanowy GZ50 zsieci krajowej z gazociągu wysokiego ciśnienia Osieck - SobienieJeziory - Wilga będącego odgałęzieniem od magistrali gazowej Puławy- Warszawa. W roku 2006 została wybudowana magistrala siecigazowej, stacja redukcyjno-­pomiarowa i pierwsze przyłącza. Procesgazyfikacji prowadzi firma CARBON. Warunki gazyfikacji przewodowejsą dobre. Zaprojektowanie sieci gazowej średniego cisnienia dlamiejscowości Augustówka (na trasie Osieck - Rudnik (Górki) -Grabianka ­Jaźwiny - Augustówka) jest planowane na 2011 rok. Terminrealizacji inwestycji (zadanie własne spółki dystrybucyjnejCARBON) zostanie określone po uzgodnieniu dokumentacjiprojektowej sieci gazowej i zapewnieniu prze Spółkę źródełfinansowania (kredytowanie inwestycji). Obecnie w większościmieszkańcy zaopatrują się w gaz w okolicznych punktach napełnianiabutli gazowych, jednakże coraz powszechniej wykorzystują gaz doogrzewania pomieszczeń.2.6.5. EnergetykaZaopatrzenie w energię elektryczną mieszkańców warunkujeistniejący system elektroenergetyczny oraz istniejące stacje trafo.Budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznych średniego i niskiegonapięcia jest prowadzona w uzgodnieniu i na warunkach właściwegoZakładu Energetycznego. Na terenie miejscowości Augustówka energiaelektryczna dostarczana jest przez Zakład Energetyczny WarszawaTeren, Rejon Energetyczny Garwolin. W Augustówce jest obecnie 5stacji trafo zlokalizowanych przy ulicach: Kolejowej (3 obiekty),Leśnej i Okęciu. Nowa stacja trafo jest niezbędna dla zasilenianowych odbiorców w powstającej zabudowie miedzy ul. Kolejową aGocławską.2.6.6. Telefonizacja i dostępność InternetuDo 1998 roku na terenie Gminy działała jedynie przestarzałacentrala analogowa o pojemności 50 numerów i nieliczne telefony woparciu o stare, napowietrzne linie drutowe. W 1998 roku dokonanopierwszej istotnej inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną.Uruchomiono nowa centralę cyfrową na łączach światłowodowych. Wmiejscowości Osieck została wówczas wybudowana kablowa siećabonencka. Dostęp do Internetu znacznie zwiększył się wraz z budową4 nowych szaf dostępowych na łączach światłowodowych. Mieszkańcywszystkich miejscowości mają możliwość uzyskania szerokopasmowegodostępu do Internetu, Augustówki także. Na terenie miejscowościusługi telekomunikacyjne dostarczane są przez TelekomunikacjePolska S.A. Ponadto swobodnie można korzystać z sieci telefoniikomórkowej ERA i ORANGE.2.6.7. Drogownictwo i komunikacjaTabela Nr 4.Wykaz dróg gminnychNr drogi      Określeniedziałki270503W    dr. wojewódzka nr 805 (Osieck) - dr.powiatowa nr 1314 W (Augustówka)270516W    dr. gminna nr 270501W - Augustówka - dr.gminna nr 270503W270517W    Augustówka dz. 13 (dr. gminna nr 27050W- Augustówka - Zabieżki)270501W    Augustówka dz. 146/1 (Kąty - gr.gminyKołbiel - dr. Powiatowa nr 1314W - Augustówka)270506W    Augustówka dz. 366, 386 (dr. gminna nr270501W - Augustówka - dr. gminna nr 270503W)270503W    Augustówka dz. 791 (dr. Wojewódzkanr 805 Osieck - dr. Powiatowa nr 1314W Augustówka)270564W    Augustówka, dz. 33 (do wsi Kąty) 270565WAugustówka, dz. 12270566W    Augustówka, dz. 147/1,147/2 (od drogigminnej nr 270501W - do działki nr 365-PKP)270567W    Augustówka, dz. 384270568W    Augustówka, dz. 409270569W    Augustówka, dz. 410270570W    Augustówka, dz. 518270571W    Augustówka, dz. 519270572W    Augustówka, dz. 545270573W    Augustówka, dz. 581/1270574W    Augustówka, dz. 632270575W    Augustówka, dz. 683/1270576W    Augustówka, dz. 683/2270577W    Augustówka, dz. 713/5270578W    Augustówka, dz. 715/6270579W    Augustówka, dz. 722/2/5270580W    Augustówka, dz. 781270581W    Augustówka, dz. 7922705782     Augustówka, dz. 793 (do wsiJaźwiny)Istotne znaczenie zarówno w ruchu towarowym jak i osobowym mazelektryfikowana linia kolejowa Lublin -Pilawa-Warszawa. Istniejącasieć komunikacyjna pozwala na właściwą obsługę mieszkańców gminy wzakresie komunikacji. Układ komunikacyjny sprzyja rozwojowiosadnictwa, któremu zawsze towarzyszyły najintensywniejsze procesyurbanizacyjne. W ramach prowadzonych obecnie prac projektowych dot.Modernizacji linii kolejowej Warszawa - Lublin, w tym przedewszystkim budowy drugiego toru pomiedzy Otwockiem i Pilawą -została przez Samorząd Gminy Osieck zgłoszona potrzebawyodrębnienia drogi publicznej(a zarazem serwisowej) w granicachgruntów PKP, na odcinku Augustówka ­Zabieżki.2.7. Infrastruktura społeczna2.7.1. Oświata i wychowanieUtworzona w 1958 roku dwuoddziałowa szkoła od 1970 roku stajesię szkołą podstawową ośmioklasowa, a z uwagi na jej zły stantechniczny w 1998 roku rozpoczyna się budowa nowego obiektu szkoły,którego otwarcie nastąpiło w 2005 roku. W chwili obecnej w SzkolePodstawowej uczy się 68 uczniów - w 6 oddziałach, a w oddzialeprzedszkolnym przy Szkole Podstawowej jest dziewięcioro dzieci - 1oddział. W Niepublicznym przedszkolu utworzonym w 2008 roku jest 1oddział i dzieci ok. 12-15 (przeciętnie w ostatnich latach).Tabela Nr 5Wykaz uczniów na przestrzeni ostatnich lat (SzkołaPodstawowa)2004/2005      2005/2006      2006/2007      2007/2008      2008/2009     2009/201094                87                  88                  88                 87                72Źródło. Opracowanie własne.Jak wynika z powyższej tabelki liczba uczniów z każdym rokiemnieznacznie, ale jednak maleje. Jest to spowodowane wejściem w wiekszkolny roczników z niżu demograficznego. Po roku 2012 tendencjapowyższa ulegnie zahamowaniu a nawet odwróceniu - tak wynika zdanych demograficznych o urodzeniach dzieci.Zajęcia świetlicoweOd 2005 roku prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci imłodzieży przy wykorzystaniu środków z różnych programów, np. ześrodków przeznaczonych na profilaktykę, programu wyrównywanie szansedukacyjnych. Są to zajęcia sportowe, taneczne, korekcyjne, napływalni, reedukacyjne, wyrównawcze, logopedyczne i plastyczne. Wokresie ferii organizowane są ponadto wycieczki, w ostatnim roku naMazury konkursy np. konkurs plastyczny pod hasłem Aktywnywypoczynek. Uczniowie bardzo chętnie biorą w nich udział.2.7.2. Kultura, sport, organizacjepozarządoweDziałalność kulturalnaInstytucją kulturalną w Augustówce jest filia GminnejBiblioteki Publicznej, która działa od roku 1949.Tabela Nr 6Czytelnictwo na terenie AugustówkiCzytelnictwo w poszczególnych latach (czytelników /księgozbiór):Gminna Biblioteka Publiczna filia w Augustówce:2005               2006                   2007                  2008                2009128/3303         144/3446           152/3514           152/3698          143/3860Biblioteka w Szkole Podstawowej w Augustówce:2005                2006                2007                 2008                  2009123/3870          120/3987          117/4075          113/4164           111/4146Źródło: Opracowanie własne W 2006 r w ramach realizacji projektu Internetowe CentraInformacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych ipedagogicznych współfinansowanego ze środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego biblioteka szkolna otrzymała 4 komputery iurządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner).W 2008 rokugmina przystąpiła do Programu Integracji Społecznej realizowanego wramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.Środki tewykorzystywane są na:- prowadzenie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży - sąto zajęcia sportowe i związane z rozwojem kultury poprzez naukę gryna instrumentach muzycznych, śpiew i taniec, prowadzenie zajęćplastycznych, kółka teatralnego,- organizacja spotkań rodzinnych poprzez gry, zabawy ikonkursy, a także rodzinne zabawy sportowo-rekreacyjne, występyzespołów muzycznych i ogniska.Zadania te są realizowane przez Szkołę Podstawową im.Powstańców Styczniowych w Osiecku i Stowarzyszenie AkademiaŁucznica. W Augustówce zajęcia z różnych form edukacji kulturalneji artystycznej odbywają się w gmachu Szkoły Podstawowej.Sport i rekreacjaNa terenie Osiecka nie prowadzą działalności kluby sportowe.Podejmowane próby stworzenia młodzieżowych drużyn piłkarskich nieprzynoszą rezultatu, działania te mają ciągle zbyt małą siłęprzebicia i nie są finalizowane. Problemem jest pobudzenie doaktywności młodzieży licealnej i studenckiej. Działalność sportowarozwijana jest na bazie Gimnazjum, gdzie powołano Uczniowski KlubSportowy. W Augustówce jest ogólnodostępne boisko piłkarskie przySzkole Podstawowej.Działające organizacje pozarządoweW 2009 roku powstało Stowarzyszenie Rozwoju Augustówki iOkolic zrzeszające 19 osób. Celem stowarzyszenie jest prowadzeniedziałalności kulturalnej, edukacyjnej zwłaszcza w zakresiewzmacniania więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną,pielęgnowaniu jej tradycji, pielęgnowaniu polskości,upowszechnianiu i rozwijaniu kultury regionalna, ochrona i promocjazdrowia i kultury fizycznej, upowszechnianiu sportu i turystykioraz profilaktyka patologii społecznych. Ponadto stowarzyszeniebędzie wspomagać wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci imłodzieży, rozwój gospodarczy, rozwój wspólnot i społecznościlokalnych, wyrównywanie poziomu życia w stosunku do społecznościmiejskiej. Stowarzyszenie podejmie działania na rzecz integracjieuropejskiej oraz popularyzacji wiedzy z dziedziny technologiiinformatycznych wśród społeczeństwa.2.7.3. Ochrona zdrowiaW Augustówce nie funkcjonują placówki opieki zdrowotnej.Mieszkańcy korzystają z:- Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PrzychodniaRodzinna w Osiecku. Świadczy pomoc w zakresie: pomocyinternistycznej i pediatrii. Zapewnia w zupełności podstawową pomocmedyczną. Obejmuje swą opieką 3300 osób. Wyposażony jest w drobnysprzęt medyczny, taki jak: gluconet, aparat AMBU, aparat EKG,otoskop. Laser, inhalator i lampa solux. Niepubliczny ZOZ dysponujekaretką pogotowia, dzięki czemu są w pełni wykonywane wizyty izabiegi domowe u pacjentów.- Zaopatrzenie w lekarstwa dokonywane jest przez prywatnąaptekę znajdującą się także w Osiecku.- Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Osieckudziała od 1 czerwca 2001 roku. Jest wyposażony w sprzęt spełniającywymagane standardy. Czynny codziennie, swą opieką otacza ogółem3500 osób, w tym mieszkańców Osiecka 900.2.8. LudnośćGminę zamieszkuje (stan na 31.03.20l0) 3530 osób, a w samejAugustówce 910 osób. Liczba mieszkańców zarówno w gminie, jak i wmiejscowości gminnej sukcesywnie wzrasta, głównie ze względu namigracje ludności spoza terenu gminy i rozwój budownictwamieszkaniowego.Tabela Nr 7Zmiany demograficzne w latach 2006-2010:Lata        Liczba ludności wGminie           Liczba ludności w m.Augustówka2006                 3473                                              8852007                 3499                                              8722008                 3530                                              8762009                 3520                                              9092010                 3526                                              910Źródło: opracowanie własneJak wynika z powyższej tabelki liczba ludności zarówno wgminie jak i miejscowości Augustówka na przestrzeni ostatnich latwzrasta. Jest to spowodowane nie tylko urodzeniami lecz rozwojembudownictwa mieszkaniowego na terenie i w związku z tym i migracjąludności.Główne źródła utrzymania ludnościWedług danych ze spisu ludności z 2002 roku ponad połowa(65,6 %) ogółu mieszkańców gminy posiada własne źródłautrzymania. Najwięcej osób osiąga dochody z pracy najemnej28,4 %, z pracy na własny rachunek żyje 10,1 % ogółumieszkańców z czego 8,1 % to osoby utrzymujące się zgospodarstwa rolnego. Z emerytur i rent utrzymuje się 27% ogółumieszkańców gminy. Według mieszkańców, główne źródła utrzymania sąnastępujące:- praca w przedsiębiorstwach prywatnych,- własna działalność gospodarcza,- rolnictwo,- świadczenia emerytalno- rentowe.Dane statystyczne dot. aktywności zawodowej i źródełutrzymania ludności nie są opracowane oddzielnie dla poszczególnychmiejscowości.Źródło:Obszerne fragmenty Planu Odnowy MiejscowościAugustówka na lata 2010-2020 opracowanego w kwietniu 2010 przezzespół w składzie:- Janina Łączyńska,- Halina Grzegrzółka,- Teresa Szostak.Wstęp do Planu Odnowy Miejscowości Augustówka na lata2010-2020:W efekcie wzrastającej aktywności społecznej mieszkańcówAugustówki oraz wobec możliwości wsparcia rozwoju miejscowości zfunduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu RozwojuObszarów Wiejskich (działanie Odnowa i rozwój wsi) ­zostałopracowany niniejszy Plan Odnowy Miejscowości Augustówka na lata2010-2020. Celem planu jest analiza zasobów, walorów i szansrozwojowych miejscowości oraz uszczegółowienia i hierarchizacjiposzczególnych programów, projektów i działań w okresienajbliższych l0 lat. W trakcie opracowania planu odbyło sięzebranie mieszkańców. W przygotowaniu planu aktywnie uczestniczyliprzedstawiciele samorządu wiejskiego, dyrekcja i nauczycielemiejscowej Szkoły Podstawowej oraz zarząd nowo powstałegoStowarzyszenia Rozwoju Augustówki i Okolic. Plan OdnowyMiejscowości Augustówka jest dokumentem przygotowanym zgodnie zwymogami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako załącznik downiosku o dotacje w ramach Działania: Odnowa i rozwój wsi (Oś.LEADER). Plan jest zgodny z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Osieckna lata 2008-2015 przyjętym przez Radę Gminy Uchwałą Nr XV /90/08 zdnia 24 czerwca 2008 roku. Realizacja powyższego działania ma nacelu:1. Podniesienie standardu życia i pracy na wsi.2. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.3. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych.4. Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowaniedziedzictwa kulturowego.W ramach działania wspierane będą projekty, obejmujące(1):1. Przebudowę, remont lub wyposażenie obiektów pełniącychfunkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne isportowe.2. Kształtowania obszaru przestrzeni publicznej.3. Budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej zrozwojem funkcji, sportowych lub społeczno-kulturalnych.(1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, lipiec 2007, str.290-291.Dostosowanie i publikacja: Tomasz W.