52.23788 21.09139

Prime-Progress Archiwizacja dokumentów, firma archiwizacyjna

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Białowieska 14/18Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

 Naszym celem jest ograniczenie przez Państwa kosztówzwiązanych z przechowywaniem dokumentów, usprawnieniefunkcjonowania archiwum, wygospodarowanie jak najwięcej miejsca nanowe dokumenty i ograniczenie do minimum czasu ichposzukiwania.W ramach oferty mamy Państwu do zaproponowanianastępujący zakres usług archiwizacyjnych odnośnie kategorii A orazkategorii B:systematyzację akt według komórekorganizacyjnych,klasyfikację w układzie rzeczowym ichronologicznym,formowanie jednostekarchiwalnych,przepięcie segregatorów w klipsyarchiwizacyjne,kwalifikację dokumentów do odpowiednich kategoriiarchiwalnych,opracowanie środków ewidencyjnych w formiezarówno papierowej jak i elektronicznych rejestrów, bazdanych oraz spisów zdawczo-odbiorczych,opisanie oraz oznaczenie poszczególnych jednostekarchiwalnych (segregatorów, teczek) etykietami termotransferowymiz unikalnymi sygnaturami,zapakowanie dokumentacji w pudła archiwizacyjne ioznaczenie ich estetyczną etykietą z informacjami dotyczącymizawartości pudła,wydzielenie i zewidencjonowanie dokumentacjiprzeterminowanej, kwalifikującej się dozniszczenia,oznaczenie pomieszczeń archiwalnych orazstworzenie topografii dokumentów (dokładny opis w spisie miejscaprzechowywania dokumentów uwzględniający, pomieszczenie, numerregału i półki),uprzątnięcie pomieszczeńarchiwum,transport i fizyczne zniszczenie wybrakowanychdokumentów w profesjonalnych maszynach niszczących zobowiązującą normą DIN 32 757 w 3-4 klasietajności,po zniszczeniu dokumentów wystawiany jestcertyfikat potwierdzającyich zniszczenie,doradztwo w zakresie organizacji i funkcjonowaniaarchiwum, a także zasad postępowania z dokumentami jużzarchiwizowanymi jak i nowowytwarzanymi,wprowadzanie danych do komputera(akta osobowe, wnioski i inne dane na życzenieKlienta),inne czynności niezbędne dla właściwegofunkcjonowania archiwum. Cały proces archiwizacji dokumentów jest dostosowany do ogólnieprzyjętych wymogów archiwizacyjnych i jest zgodny z przepisamii wymogami prawnymi.Przed przystąpieniem do prac następujeoszacowanie ilości dokumentów, ich stanu i Państwapotrzeb.(Archiwizacja jest dla Państwawygody. Nie dla przepisówprawnych)Wycena usługi następuje po uwzględnieniu w/wczynności.Zobacz -> dlaczego właśniePRIME-PROGRESS