50.0262974 18.7073867

Urząd Gminy Suszec

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Os. Złotej Jesieni 13Suszec

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

  Suszec - gmina dobrychrozwiązań   Charakterystyka gminy Suszec Gmina Suszec składa się z 6 sołectw:Suszec, Kobielice, Kryry, Mizerów,Radostowicei Rudziczka.  Powierzchnia gminy: 75 km2Liczba mieszkańców: 11 235 (stan na30.XI.2009r.)Stopa bezrobocia: 4 % (stanna pażdziernik 2009) Gmina Suszec leży w powiecie pszczyńskim pomiędzy Pszczyną aŻorami, około 40 km na południe od Katowic, blisko trasyKatowice-Wisła.  Dogodna lokalizacja komunikacyjna oraz warunkigeograficzno-przyrodnicze (bliskość ośrodków miejskich, ale równieżbliskość terenów leśnych i akwenów wodnych, spokojna okolica)sprawiają, że na terenie gminy dynamicznie rozwija się budownictwomieszkaniowe. W obowiązujących miejscowych planachzagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec znaczna ilość terenówprzeznaczona jest pod budownictwo jednorodzinne i pod terenyinwestycyjne (usługowa i działalnośćprodukcyjną)  zwłaszcza wzdłuż drogi Pszczyna - ŻoryDW - 935 i wzdłuż drogi DW 933 w Mizerowie.  Centrum Suszca z lotu ptaka, na pierwszymplanie kościół parafii p.w. św. Stanisława, neogotycki z II połowyXIX w. Suszec jest gminą górniczo-rolniczą. Największym zakładempracy w gminie jest kopalnia węgla kamiennego Krupiński. Dobrzerozwinięta jest produkcja rolnicza oraz przetwórstwo warzywne.Ogółem na terenie gminy zarejestrowanych jest okło 520podmiotów gospodarczych.Choć przemysł wydobywczy nadal skupia największączęść zatrudnionych, podejmowane są starania mające ułatwić rozwójnowopowstałym oraz już istniejącym przedsiębiorstwom. Suszec jestgminą otwartą na wszelkie inicjatywy w dziedzinie gospodarki,inwestorzy mogą liczyć na dużą przychylność władz gminy, orazszybką obsługę administracyjną. Nazwa Suszec pojawia się w wykazie polskich nazwmiejscowości tylko jeden raz. Pochodzi od słowa ,,suchy, gdyżokoło 300 lat temu okoliczne tereny były bagnami i mokradłami, atylko wieś Suszec była nadającym się miejscem do życia i pracyludzi. Data powstania Suszca nie jest znana. Pierwsza wiadomość oistnieniu tej wsi pochodzi z 1326 roku.Herbem Suszca od co najmniej końca XVIII w. jestrozłożyste drzewo. Od 1994 r. jest to również herb całejgminy. Inwestycje w gminie Nakłady na inwestycje znacznie powyżej średniejkrajowej, (corocznie na inwestycje gmina Suszec przeznacza znacznączęść budżetu), aktywność miejscowych władz oraz samych mieszkańcówsprawiają, że Suszec na stale zagościł w gronie najlepszychpolskich samorządów. W corocznym rankingu „Złota Setka Samorządów”prowadzonym przez Rzeczpospolitą i Centrum Badań Regionalnych gminaSuszec znajduje się nieprzerwanie od czterechlat.  Od początku lat dziewięćdziesiątych jednym z najważniejszychkierunków inwestycji gminnych jest infrastruktura edukacyjna isportowa. W Kryrach i Kobielicach zostały wybudowane nowe, okazałeszkoły (budynek szkolny w Kryrach, w którym mieści się obecnieZespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Publiczne uzyskał tytuł„Budowa roku1994”), w pozostałych sołectwach istniejące budynki szkolne zostałyrozbudowane i wyremontowane. W 2005 roku zakończyła sięrozbudowa oraz termomodernizacja kompleksu szkolnego wRadostowicach – na dofinansowanie tej inwestycji gminie udało siępozyskać dotację z funduszy Unii Europejskiej w ramachZintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W 2009roku rozpoczęto modernizacje budynku szkoły w Rudziczce orazremizo-świetlicy w Mizerowie. Rozpoczęły się również prace związanez budową boiska wraz z zapleczem w Suszcu.   Zespół Szkolno-Przedszkolny i GimnazjumPubliczne w Kryrach W 2002 roku została oddana się jedna znajwiększych inwestycji w ostatnich latach -nowoczesna,wielofunkcyjna hala sportowa w Suszcu (budowa hali połączona była zrozbudową oraz termomodernizacją budynku szkolnego w Suszcu), częśćśrodków na budowę hali sportowej gmina pozyskała z Urzędu KulturyFizycznej i Sportu. W 2005 roku została zakończona budowazewnętrznej infrastruktury sportowej - boisk sportowych wokółhali. Powstało min. boisko do piłki nożnej, boisko dokoszykówki i wielofunkcyjne boisko mogące spełniać również funkcjekortu tenisowego, a także boisko do siatkówkiplażowej.  Hala sportowa w Suszcu  Od 1998 roku systematycznie rozbudowywana jest również siećkanalizacji sanitarnej na terenie Gminy. Dotychczas skanalizowanoznaczną część sołectw Suszec i Rudziczka oraz część sołectwaKobielice. Trwają roboty budowlane związane z budowąkanalizacji przy ul. Spacerowej , Malinowej w Kobielicach iRadostowicach. Termin zakończenia prac: 30.09.2010r.  Systematycznie modernizowana jest również sieć drogowa naterenie Gminy. W bieżącym roku przebudowany zostanie odcinek ul.Krzywej w Kobielicach, odcinek ul. Granicznej w Radostowicach orazodcinek ul. Borki w Mizerowie. Rozpoczęła się budowa parkingu przyul. Łoskutowa i ul. Nierad w Kryrach. Sukcesywnie przy naocznymudziale Gminy Suszec budowane są chodniki przy drogach powiatowych.Zarząd Dróg Wojewódzkich kończy projekt na przebudowę ul.Pszczyńskiej  na całym odcinku w granicach Gminy Suszec wraz zbudową chodników.  Turystyka i rekreacja w GminieSuszec Teren gminy otaczają praktycznie ze wszystkichstron lasy – pozostałości tzw. Puszczy Pszczyńskiej –zabezpieczające gminę przed zanieczyszczeniami z pobliskichaglomeracji miejskich. Część lasów na terenie Suszca i Rudziczkinależy do parku (oraz otuliny parku) krajobrazowego „CysterskieKompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Ponadto w północnej częścigminy znajduje się rezerwat przyrody „Babczyna dolina”. Wartozaznaczyć, że na terenie gminy występuje ok. 120 gatunków roślinumieszczonych w „czerwonej księdze” gatunków rzadkich i ginących wPolsce.  Kapliczka Maryjkaw lesie wSuszcu Odwiedzający gminę Suszec turyści mają dodyspozycji szeroką bazę wypoczynkowo-rekreacyjną. W południowejczęści Suszca istnieje atrakcyjny ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowyo nazwie Gwaruś z akwenem wodnym, gdzie w okresie letnim możnauprawiać sporty wodne, wędkarstwo jak również korzystać z zapleczasportowego. Malownicze położenie ośrodka stwarza doskonałe miejscewypoczynku.  Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy Gwaruś w Suszcu Nad ośrodek „Gwaruś” można dojechać oznakowaną ścieżkąrowerową (od strony gminy Pawłowice poprzez Mizerów i Kryry, orazod strony gminy Orzesze poprzez Suszec). Na trasie wędrówki wartozobaczyć min. XIX-wieczne kościoły w Suszcu i Kryrach orazzabudowania byłych majątków książęcych w Suszcu, Kryrach iMizerowie - na uwagę zasługuje zwłaszcza oficyna dworska wMizerowie (obiekt z początku XIX wieku,odrestaurowany).Miłośnicy aktywnych form spędzania wolnego czasu mogątakże korzystać z wielofunkcyjnej nowoczesnej hali sportowej. Halaprzeznaczona jest do rozgrywania gier sportowych o randze krajoweji międzynarodowej w ośmiu dyscyplinach (piłka ręczna i siatkowa,koszykówka, tenis ziemny i stołowy, gimnastyka artystyczna,akrobatyka, sporty walki), wyposażona jest w ponad 300 miejscsiedzących. Hala posiada także centrum odnowy biologicznej, wpostaci sauny, siłowni, oraz pomieszczenia masażu (więcej nastronie www.hala-suszec.pl).Wnętrze hali sportowej wSuszcu W północnej części Suszca, na tzw. Podlesiuznajduje się unikatowa prywatna Kolekcja Zbiorów Etnograficznych(narzędzi rolniczych i przedmiotów codziennego użytku wsiśląskiej), którą prowadzi rodzina Szenderów. Zbiory liczą okołotysiąca eksponatów (więcej na stronie www.muzeum.szendera.pl). Kolekcja Zbiorów Etnograficznychrodziny Szendera w Suszcu Wszystko to sprawia, że Suszec to doskonałemiejsce dla turystyki pieszej i rowerowej oraz innych formaktywnego spędzania wolnego czasu.