53.586604 15.309894

Polityka prywatności!!!

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Rynek 1Dobra

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

KTO JEST OBJĘTY SYSTEMEM GOSPODAROWANIAODPADAMI?Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęci sąwyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych. Właścicielenieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpadykomunalne (np. przedsiębiorstwa, sklepy, instytucje, punktygastronomiczne i usługowe), zobowiązani są w dalszym ciągu doindywidualnego podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych,gdyż nie są objęci nowym systemem gospodarowania.ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMIKOMUNALNYMIZasady odpłatności za gospodarowanie odpadamikomunalnymi.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczynliczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość orazodpowiedniej stawki opłaty.Ustalone zostały dwie stawki opłaty tj.:- stawka podstawowa – w przypadku braku gromadzenia ioddawania odpadów selektywnie zebranych, w wysokości 17,70 zł zaosobę na miesiąc.- stawka obniżona – w przypadku gromadzenia i oddawaniaodpadów selektywnie zebranych, w wysokości 11,80 zł za osobę namiesiąc.Zadeklarowaną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi Właściciel nieruchomości uiszczać należy raz wmiesiącu, bez wezwania, do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego,w którym będą odbierane odpady w punkcie kasowym w AdministracjiMienia Komunalnego w Dobrej, przy ul. Traugutta 2 lub przelewem narachunek bankowy Gminy Dobra: Bank Spółdzielczy w Goleniowieo/Chociwel, nr rach. 57 9375 1041 5502 4471 2000 0020, podając wtytule: „Opłata za gospodarowanie odpadami”.Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymistanowią dochód gminy, z którego to pokryte zostaną kosztyfunkcjonowania całego systemu tj:- koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwianiaodpadów komunalnych- koszt tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbieraniaodpadów komunalnych- koszt obsługi administracyjnej systemu.KTO OD DNIA 1 LIPCA 2013 R. BĘDZIE ODBIERAŁODPADY?W dniu 11 czerwca 2013 r. Gmina Dobra podpisała umowę zZakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrej(Przedsiębiorcą), który wygrał przetarg nieograniczony na odbiórodpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na którychzamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Dobra.Zgodnie z umową, ZGK Sp. z o.o. w Dobrej, zobligowany jest dowyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wodpowiednie kontenery oraz jego prowadzenie w dni robocze odponiedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00 oraz w sobotęw godzinach od 10:00 do 12:00. Przewiduje sięmożliwość weryfikacji godzin funkcjonowania w zależności od poryroku oraz potrzeb mieszkańców. Przedsiębiorca musi takżenieodpłatnie zaopatrywać właścicieli nieruchomości w worki 120 dm3zfolii PEHD, do zbierania odpadów zbieranych selektywnie.Przedsiębiorca umieści na swój koszt na wszystkich pojemnikach iworkach do odpadów komunalnych w widocznym miejscu napisy (np.naklejki):- pojemniki na odpady selektywnie zbierane – napisem„SELEKTYWNE”,- pojemniki na odpady zmieszane – napisem„ZMIESZANE”,- pojemniki na odpady biodegradowalne – napisem„BIODEGRADOWALNE”,Ponadto Przedsiębiorca powinien byćprzygotowany do zaopatrywania właścicieli nieruchomości wpojemniki na odpady (na podstawie umowy właściciela nieruchomości zwykonawcą, bez ponoszenia kosztów przez Gminę).Przedsiębiorca musi odebrać z terenu nieruchomościzamieszkałej, odpady komunalne w każdej ilości!Kontakt:Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.ul. Wojska Polskiego 2372-210 Dobratel. 091 39 14 615,Fax 091 39 16 111email: zgk@dobragmina.plCO TO JEST GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓWKOMUNALNYCH I GDZIE SIĘ ZNAJDUJE?GPSZOK - Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki OpadówKomunalnych.Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych(GPSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy naszej gminy mogą zostawićwytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpadykomunalne.GPSZOK mieści się przy ul. Traugutta 2 w Dobrej. GPSZOKczynny jest w środy od 15:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od10:00 do 13:00.