49.8819942 20.0730733

EUROFIN - Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. - Siedziba

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Parkowa 1Dobczyce

  • tel: 122711213|667900300|667900100
  • fax: 122711213
  • eurofin.pl

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Studium wykonalności jest dokumentem niezbędnym w procesieaplikowania o fundusze Unii Europejskiej. Profesjonalnieprzygotowane studium stanowi w dużej mierze o sukcesie projektu naetapie oceny konkursowej.Studium wykonalności jest opracowaniem sporządzanym na etapieprojektowaniu przedsięwzięć. Podstawowym celem studium wykonalnościjest zbadanie nie tylko finansowej opłacalności przedsięwzięcia alejego szeroko pojętej ekonomiczności.Studium wykonalności jest zazwyczaj rozbudowaną analizą,uwzględniającą każdy aspekt opisywanej inwestycji. Duże znaczeniema analiza strategiczna wraz z uzasadnieniem konieczności wykonaniainwestycji, jak również plan techniczny i organizacyjny, którypowinien dokładnie opisywać sposób przeprowadzanie inwestycji orazpóźniejsze funkcjonowanie przedsięwzięcia. Studium wykonalnościwymaga niezwykle dokładnego potraktowania zagadnień finansowych.Szczegółowe prognozy wraz z analizą wskaźnikową, wielowariantowość,kwantyfikowanie korzyści niepieniężnych, analiza wrażliwości iwiele innych elementów pozwalają na wnikliwą i wszechstronną ocenęprzez ekspertów kwalifikujących projekty.Analiza ekonomiczno-finansowa jest trzonem opracowań ekonomicznychtakich jak studium wykonalności. Analiza finansowa stanowiąca częśćstudium wykonalności zawiera:szczegółowy opis wszystkich założeń uwzględnionych w projekcjiekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia inwestycyjnego,opis najważniejszych wyników i wskaźników finansowych wraz zich interpretacją,część tabelaryczną zawierającą liczne analizy i projekcjeekonomiczno-finansowe.Prognozy finansowe będące istotną częścią studium wykonalnościzgodne są ze światowymi standardami (m.in. z metodologią UNIDO)obejmują:przepływy finansowe (cash flow),zdyskontowane przepływy finansowe (discounted cash flow),rachunek wyników (profit and loss account),bilans (balance-sheet),zbiorcze zestawienie kosztów i przychodów,obsługę zadłużenia,rozbudowaną statyczną analizę wrażliwości,dynamiczną analizę wrażliwości z wyznaczeniem wartościoczekiwanej wewnętrznej stopy zwrotu i wartości bieżącej netto,analizę wskaźnikową obejmującą wskaźniki płynności,rentowności, sprawności działania, zadłużenia i inne wymagane przezstandardy światowe (np. ARR, IRR, NPV, EIRR, ENPV, NPVR, dynamicznyokres zwrotu wyznaczone na podstawie zdyskontowanych przepływów),analizę wartości dodanej.