53.484101 21.36351

Prezentacje

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Stycznia 1312Rozogi

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

W szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych Gminy Rozogi odwrześnia 2009 r. realizowany jest projekt: Wyrównywanieszans edukacyjnych to lepszy start w dorosłość wramach PO KL Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji wregionach działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych izapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych wsystemie oświaty poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szansedukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji orazzmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych.Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrowach,Szkoły Podstawowej w Klonie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II wRozogach i Zespołu Szkół w Rozogach, położonych daleko od centrówżycia kulturalnego, gospodarczego i politycznego kraju. Zasadniczymproblemem szkół uczestniczących w projekcie są niezadawalającewyniki egzaminów zewnętrznych. Zorganizowanie dodatkowych zajęćpozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe oraz opiekipsychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej pozwoli nazmniejszenie dysproporcji w stosunku do środowisk z większymimożliwościami dostępu do edukacji i dóbr kultury. Realizacjaprojektu przyczyni się ogólnego rozwoju uczniów, przygotuje doaktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i regionalnejoraz pozwoli na odniesienie sukcesu życiowego.Cele szczegółowe projektu:-wspomaganie harmonijnego i prawidłowego rozwoju uczniów,-zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych,-wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiająceuzyskiwanie wyższych wyników na egzaminach,-poprawa dostępności pomocypsychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej uczniów,-profilaktyka przed zagrożeniami patologiami społecznymi,-wspieranie uczniów z trudnościami w nauce poprzez terapiępsychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dzieci zagrożonychwypadnięciem z systemu oświaty,-budzenie i rozwijanie świadomości oraz ekspresji kulturalnej,-rozwijanie umiejętności prawidłowego gospodarowania czasem wolnym.Cele projektu są zgodne z celem nr 4 Programu Operacyjnego KapitałLudzki, Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapiekształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usługedukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarkiopartej na wiedzy, a także wpisują się w Priorytet IX na 2009 r.województwa warmińsko-mazurskiego poprzez organizację zajęćpozalekcyjnych w zakresie kompetencji kluczowych oraz opiekipsychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Projekt nawiązujerównież do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Woj.Warm.–Maz. poprzez realizację jednego z celów operacyjnych –Różnorodna i dostępna edukacja.Tematyka projektu jest również zgodna z Planem Rozwoju Gminy Rozogii jej celem operacyjnym Podniesienie poziomu i poprawa warunkównauczania w szkołach publicznych gminy oraz celu szczegółowego w/wdokumentu pod nazwą Aktywizacja społeczeństwa do podejmowaniadziałań w zakresie odnowy wsi i ochrony dziedzictwa kulturowegogminy oraz w sektorze życia społeczno – gospodarczego.Beneficjentami Ostatecznymi projektu będą uczniowie w wieku od 6-18lat uczęszczający do szkół podstawowych i szkól ponadgimnazjalnychz Gminy Rozogi (SP Rozogi, SP Dąbrowy, SP Klon, Zespół Szkół wRozogach), w liczbie 290, co stanowi 48% wszystkich uczniów wwwszkół, którzy:-zgłaszają chęć poszerzenia swojej wiedzy i rozwijaniazdolności,-zagrożeni są przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty,-zagrożeni są patologią społeczną,-wymagają pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz logopedycznej.Działaniami rekrutacyjnymi objęci zostaną wszyscy uczniowie.Przy rekrutowaniu uczniów będą brane pod uwagę kryteria:-trudności w nauce,-zagrożenie patologią społeczną,-niedostosowanie społeczne,-wady wymowy,-sytuacja rodzinna,-zdolności i zainteresowania uczniów.Rekrutacja zostanie przeprowadzona we wrześniu 2009 r., zgodnie zogólną dostępnością i zasadą równych szans, przez koordynatorówprojektu, a także psychologa, pedagoga i logopedę. Na podstawieankiet, testów, rozmów ze specjalistami zostanie określony poziommotywacji do uczestnictwa w projekcie. Rekrutacja wyłoni 28 grup16-osobowych na zajęcia edukacyjne oraz 8 grup 40-osobowych nawyjazdy edukacyjne. Przewiduje się wielokrotne uczestnictwo BO wproponowanych zajęciach.