52.1417035 21.070009

HIPOTERAPIA Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Hipoterapia

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

NIP 951 11Grabów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

A ktualności O Fundacji M isja i cele H istoria W
ładze S tatut T erapeuci N asze konie R aport roczny D
ziałalność
H ipoterapia T erapia SI P sychoterapia W arsztaty P
raktyki zawodowe S potkania integracyjne W spomóż nas 1%
podatku W sparcie finansowe W olontariat Z aopiekuj się... P
ublikacje
D VD K siążki A rtykuly P rzegląd Hipoterapeutyczny
G aleria M alowanki F otografie L inki K
ontakt
1% podatku
Olbrzymią pomocą dla nas są osoby, które 1% swojego podatku
przekazują na naszą Fundację. Dzięki uzyskanej w 2012 r. kwocie
38 258,84 zł mogliśmy dofinansować naszym podopiecznym 1.093
zajęć hipoterapii (po 35 zł do każdego zajęcia).

COPYRIGHT: Fundacja HIPOTERAPIA