50.6680816 17.9261171

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W OPOLU

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Sempołowskiej 2Opole

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Cel studiówMediacje i negocjacje – wzięcie odpowiedzialności za swój konflikt,alternatywa wobec drogi sądowej. Rozwiązanie sporu na zasadziedobrowolności, akceptowalnego porozumienia bez wygranych iprzegranych stron. Instytucja powszechnie stosowana w Europie i naświecie.Program studiów zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłychnegocjatorów i mediatorów. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresupsychologii konfliktu, negocjacji, mediacji, prawa oraz praktykibiznesowej, dotyczące przekształcania sytuacji konfliktowych wkonstruktywne rozwiązania. Słuchacze zdobędą też niezbędną wiedzę ipraktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej,zachowań asertywnych, budowania pozytywnego wizerunku  ipodstaw retoryki.Zdobytą wiedzę i umiejętności słuchacze będą mogli wykorzystać wdziałalności biznesowej, zarządzaniu przedsiębiorstwem, w sądach,placówkach resocjalizacyjnych, edukacyjnych, działalnościspołecznej i  związkowej.Ramowy program studiów obejmuje następujące blokiprogramoweSemestr I (moduł I i II)Moduł I podstawowepodstawowe kompetencje psychologiczne negocjatora/mediatora,komunikacja interpersonalna  asertywnośćtrening umiejętności komunikacyjnychteoria konfliktu, mechanizmy powstawania, eskalacji irozwiązywania konfliktów, umiejętność analizy i diagnozy konfliktuperswazja, wywieranie wpływu na ludziteoria, strategie, taktyki i etapy negocjacji, pojęcianegocjacyjne (Batna,Watna)trening negocjacjiautoprezentacja, wizerunek negocjatora/mediatora, etyka wzawodzie mediatoraalternatywne metody rozwiązywania  sporów w Polsce,podstawy i specyfika mediacji, akty prawne, mediacja w Europie, naświecie, mediacja a proces sądowystandardy i zasady prowadzenia mediacji, etapy mediacji, kodeksetyczny mediatora, kompetencje mediatora Moduł IImediacje w sprawach nieletnich i rodzinnych, aspekty prawne,specyfika sporów rodzinnych, dziecko w mediacjimediacje w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynukaralnego, podstawy prawne, specyfikamediacje w sprawach cywilnych w sporach rodzinnych,uwarunkowania prawne, (spory majątkowe, skutki prawne rozwodu,separacji, alimenty, plan rodzicielski a ugoda mediacyjna)symulacje mediacji obejmują trening praktycznych umiejętnościuwzględniających: zasady prowadzenia wstępnego spotkania zestronami konfliktu, zawierania kontraktu mediacyjnego,komunikowania, dokonywania analizy i diagnozy konfliktu, wspieraniastron, sporządzania porozumienia końcowego oraz współpracy zewspółmediatorem lub innymi specjalistami    Semestr II (moduł III i IV)Moduł IIInowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem/organizacjąmetody zapobiegania i minimalizowania ryzyka wystąpieniakonfliktów w przedsiębiorstwiepodstawy  prawne funkcjonowania przedsiębiorstw iprzedsiębiorców w Polscepodstawy prawa gospodarczegospecyfika sporów gospodarczych między firmami/instytucjami,konflikt w relacjach długoterminowych, spory z kontrahentami, sporydotyczące płatności, renegocjowanie umów, arbitrażwindykacja długów i dochodzenie realizacji świadczeń. Sądowepostępowanie egzekucyjnespecyfika negocjacji handlowych, strategie i technikisprzedaży, relacje z partnerami biznesowymi, relacje z klientemmediacje cywilne – gospodarcze, specyfika, aspekty prawnespecyfika sporów pracowniczych, spory indywidualne i zbiorowe,uwarunkowania prawne postępowania mediacyjnego, rozstrzyganiesporów przed sądami pracy Moduł dyplomowy IVpraktyka mediacji w sądach powszechnych, oczekiwania sądu wobecmediatorówprawo w mediacjachpodstawy prawa cywilnego, prawa cywilnego procesowegokonstruowanie dokumentów mediacyjnychspecyfika negocjacji prawniczych, rola prawnika w mediacji,prawnicy jako pełnomocnicy stronemocje i stres w czasie negocjacji/mediacji – psychologiczneaspekty, techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami Adresaci studiów: absolwenci studiów wyższychosoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji wsądzieosoby zaangażowane w działalność związkowąpracownicy pomocy społecznejpracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówekresocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczychkuratorzy sądowiprawnicy (adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni)właściciele małych i średnich przedsiębiorstwpracownicy działów kadrpracownicy pionów windykacyjnych i prawnych wprzedsiębiorstwach i bankach Kadra naukowodydaktyczna: prof. dr hab. Robert Geislerdr Rafał Baranekdr Maria Huchrakdr Łukasz Zamojskimgr Arleta Suchorskamgr Hanna ZielińskaKadra wykładowców:Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy akademicy, praktykującyprawnicy, eksperci Opolskiej Izby Gospodarczej , trenerzy biznesu,komunikacji, negocjacji i autoprezentacji. Praktyczną wiedzę zzakresu mediacji przekażą profesjonalni mediatorzy, doradcy ds.rozwiązywania konfliktów, specjaliści posiadający certyfikatyuznawane w UE, sędziowie-eksperci mediacji, prokuratorzy.KwalifikacjeŚwiadectwo ukończenia studiów i rekomendacja Uczelni umożliwia wpisna listę mediatorów sądowych rekomendowanych przez Opolski OśrodekMediacji  i  daje kwalifikacje do prowadzenia mediacji  w sprawach  karnych, nieletnich, cywilnych,pracowniczych i gospodarczych (w zależności od wybranejspecjalizacji).Data rozpoczęcia zajęć:październik / luty w każdym roku akademickim.Czas trwania studiów:Studia realizowane są jako dwusemestralne, w ramach dwudniowychzjazdów. Forma zaliczenia i warunek otrzymania świadectwaukończenia studiów: praca dyplomowa / egzamin dyplomowy. Zajęciabędą realizowane w korzystnych dla studentach terminach. Istniejemożliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramachplatformy e-larningowych. OpłatyWpisowe: 400 złRata roczna: 1 raz 3.000 złRata semestralna: 2 razy po 1.600 złRata miesięczna: 9 razy po 380 zł  Wszystkim kandydatom na studia podyplomowe, którzy złożąkomplet dokumentów i w terminie do 16 czerwca 2014 r.wpłacą pierwszą ratę czesnego przysługujebonifikat w opłatach w łącznej wysokości 900 zł w tym400 zł na wpisowe i 500 zł na czesne. Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowePodstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenieodpisu  dyplomu ukończenia studiów wyższych (I-go lub II-gostopnia). Ponadto należy dołączyć:podanie o przyjęcie na studia podyplomowekwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomoweodpis dyplomu ukończenia studiów wyższychfotografie 3 sztukiksero dowodu osobistegoZapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decydujekolejność zgłoszeń.   Zgłoszenia Kandydatów przyjmujemyod poniedziałku do soboty w godz. 8.00-18.00Szkoła Wyższa im. Bogdana JańskiegoWydział Zamiejscowy w Opoluul. J. Hallera 6, 45-867 Opole(budynek: Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcącychim. K. Gzowskiego)tel. +48 774 414 100fax +48 774 414 100e-mail : dziekanat@opole.janski.edu.pl  Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnegow Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.Pobierz: