51.1005267 17.0207037

Angelus Silesius House

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Stysia Wincentego 2Wrocław

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

W 2004 roku nasz kraj stał się członkiem Unii Europejskiej. Oznaczato dla nas między innymi możliwości poszukiwania pracy wewszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Od kiedyprzestały obowiązywać okresy przejściowe możemy poszukiwać pracy wdowolnie wybranym kraju należącym do Europejskiego ObszaruGospodarczego, czyli we wszystkich krajach Unii Europejskiej, aletakże w Norwegii i w Islandii. Legalną pracę możemy także podjąć wnie będącej członkiem Unii Europejskiej ani członkiem EuropejskiegoObszaru Gospodarczego Szwajcarii. Ofert pracy za granicą możemyszukać samodzielnie, ale możemy skorzystać także z usługświadczonych przez agencje zajmujące się zatrudnieniem. Samodzielneszukanie pracy może nam zająć dużo więcej czasu niż szukanie pracyza pośrednictwem agencji. Decydując się na samodzielne szukaniepracy za granicą warto zapoznać się z obowiązującym w danym krajuprawem pracy. Osoby poszukujące pracy za granicą, które nie znająbiegle obcego języka raczej nie powinny poszukiwać tej pracysamodzielnie. Nie znając języka łatwo mogą one stać się ofiarąoszustów. Szukając pracy za pośrednictwem agencji możemy skorzystaćz agencji prowadzącej działalność na terenie Polski. Jest to bardzodobre rozwiązanie dla osób, które wyjeżdżają do pracy po razpierwszy oraz dla osób, które nie lubią podejmować ryzyka.czytaj dalejWśród dokumentów aplikacyjnych kluczowym dokumentem jest CV.Napisanie CV przez osobę z dużym doświadczeniem w pracy zawodowejnie jest trudne. Znacznie gorzej jest napisać CV osobom, któredopiero wchodzą na rynek pracy. Każde CV zawiera elementy, którychnie możemy pominąć. Jednym z takich elementów są informacjedotyczące oczywiście danych osobowych i wykształcenia. Te dwaobowiązkowe elementy CV nie będą stanowiły problemu w napisaniunawet dla osób, które poszukują swojej pierwszej pracy. Znaczniegorzej będzie wyglądała sprawa doświadczenia. Z tym jednak takżemożna sobie poradzić. Podstawową zasadą, której powinno siębezwzględnie przestrzegać to zasada, że w CV piszemy tylko prawdę.Nie ma sensu zamieszczanie w CV nieprawdziwych informacji na tematposiadanych przez nas umiejętności. Takie nieprawdziwe informacjezazwyczaj wychodzą na jaw w chwili, kiedy zostaniemy zaproszeni narozmowę kwalifikacyjną. Lepiej więc nie piszmy, że znamy językangielski na poziomie zaawansowanym w sytuacji, kiedy naszaznajomość angielskiego ogranicza się jedynie do posługiwania siękilkoma podstawowymi zwrotami. Warto jednak zamieścić w CVinformacje na temat swojego udziału w jakiejś lokalnej inicjatywieczy wolontariacie. Warto w CV podkreślić także swoje zalety, atutyi umiejętności tak, aby wyróżnić się spośród rzeszy innychkandydatów.czytaj dalejDefinicja pracy sezonowej nie jest ujęta w kodeksie pracy. Przyjęłosię jednak uważać za definicję pracy sezonowej definicję, któramówi, że praca sezonowa to praca, której wykonywanie związane jestz porą roku. Najczęściej praca sezonowa jest pracą, którawykonywana jest w sektorze budowlanym oraz w sektorze rolniczym.Jednak możliwości znalezienia pracy sezonowej są o wiele szersze.Pracę sezonową możemy znaleźć między innymi w gastronomii, w branżyhotelarskiej i gastronomicznej lub w przemyśle przetwórczym. Pracąsezonową może być także praca wykonywana w charakterze au pair.Jeżeli chodzi o rolnictwo to najwięcej ofert pracy dotyczy pracprzy zbiorze owoców i warzyw. Z kolei branża hotelowa igastronomiczna oferuje bardzo często pracę sezonową w charakterzerecepcjonistki/recepcjonisty, kelnerki/kelnera czy w charakterzepokojówki. Do prac sezonowych bardzo chętnie wyjeżdżamy do krajówEuropy Zachodniej. W krajach Europy Zachodniej najwięcej ofertpracy sezonowej czeka w rolnictwie. Jest to najczęściej praca przyzbiorze owoców. Jednym z krajów, do którego najchętniej wyjeżdżamydo pracy sezonowej w rolnictwie jest Hiszpania. Praca ta poleganajczęściej na zbieraniu truskawek. Równie chętnie Polacywyjeżdżają do pracy przy zbiorze winogron we Francji. Mniejsząpopularnością cieszy się praca sezonowa w Szwecji.czytaj dalejKodeks pracy gwarantuje nam przerwę w jej wykonywaniu. Przerwa wwykonywaniu pracy to po prostu urlop. Każdy pracownik zgodnie zzapisami zawartymi w kodeksie pracy ma prawo do 4 dni urlopu, któryjest udzielany na żądanie pracownika w dowolnie przez niegowybranym dniu roku. Urlop na żądanie nie jest urlopem, którywliczany jest do przysługującego każdemu pracownikowi urlopuwypoczynkowego. O udzielenie urlopu na żądanie każdy pracownik maprawo poprosić pracodawcę nawet w tym samym dniu, w którym zamierzaten urlop rozpocząć. Pracodawca musi udzielić pracownikowi tegourlopu pod warunkiem jednak, że wcześniej pracodawca zatwierdziłdzień, w którym rozpoczniemy urlop wypoczynkowy. Do prawa do urlopuna żądanie mają zarówno pracownicy, którym przysługuje urlopwypoczynkowy w wymiarze 20 dni kalendarzowych, jak również i cipracownicy, którzy nabyli prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego.Prawo do urlopu na żądanie, podobnie zresztą, jak i do urlopuwypoczynkowego mają jedynie te osoby, które są zatrudnione na umowęo pracę. Urlop na żądanie i urlop wypoczynkowy nie przysługują więcosobom, które zostały zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lubna podstawie umowy zlecenia. W odróżnieniu od urlopu wypoczynkowegourlop na żądanie nie jest urlopem, który można wykorzystać w rokunastępnym.czytaj dalejObecnie rynek pracy nie obfituje w nowe miejsca pracy. Dlatego teżtrzeba wiedzieć jak szukać pracy aby ją znaleźć. W przeciwnym raziebardzo długo możemy pozostawać bezrobotni. Najwięcej osób szukapracy przeglądając ogłoszenia, które zamieszczane są w prasie.Takie rozwiązanie zajmuje jednak sporo czasu. Aby bowiem trafić naogłoszenie, które może być dla nas odpowiednie musimy przebrnąćprzez całkiem dużo ogłoszeń, które skierowane są do osób z zupełnieinnymi kwalifikacjami. Sposobem dużo bardziej ekonomicznym jestkorzystanie z serwisów internetowych, na których zamieszczane sąogłoszenia o pracy. Takie serwisy zawsze umożliwiają nam określeniekryteriów wyszukiwania ogłoszeń. Dzięki temu nie tracimy czasu naprzeglądanie ogłoszeń, które nie są dla nas. Możemy na przykładprzeglądać ogłoszenia skierowane do określonej grupy zawodowej lubteż te, które pochodzą z jednego miasta. Możemy także połączyćrazem oba kryteria co wydaje się być rozwiązaniem najbardziejkorzystnym. Sposobem szukania pracy jest także osobiste odwiedzaniepotencjalnych pracodawców z CV i listem motywacyjnym w ręku. Trzebajednak uzbroić się w cierpliwość – nie zawsze bowiem uda nam się zdokumentami dotrzeć od razu do osób, które odpowiedzialne są zazatrudnianie nowych pracowników. Ta metoda jest nieodpowiednia dlaosób nieśmiałych.czytaj dalejJednym z etapów rekrutacji, w którym nie biorą jednak udziałuwszyscy kandydaci na dano stanowisko jest rozmowa kwalifikacyjna.Zapraszani są na nią tylko ci, których CV spodobało sięnajbardziej. Rozmowa kwalifikacyjna jest świetną okazją doosobistego zaprezentowania swojej osoby pracodawcy. Podczas niejpadają różnorodne pytania, które pozwalają potencjalnemu pracodawcypogłębić wiedzę, której dostarczyło nasze CV. Większość pytań,które padają na takiej rozmowie dotyczy oczywiście naszychkwalifikacji, zainteresowań i tego, dlaczego to właśnie mypowinniśmy zostać zatrudnieni. Są jednak również tacy pracodawcy,którzy w zadawaniu pytań na rozmowie kwalifikacyjnej idą o wieledalej. Pytają na przykład o nasz stan cywilny. W przypadku kobietbardzo często pada pytanie dotyczące posiadania dzieci oraz planówzajścia w ciążę. Trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że zadawanietego rodzaju pytań jest zabronione. Jeżeli na rozmowiekwalifikacyjnej ktoś zada nam takie właśnie pytania powinniśmygrzecznie powiedzieć, że nie mają one związku z naszymikwalifikacjami i w związku z tym nie będziemy na nie odpowiadać.Podobnie rzecz ma się w przypadku pytań dotyczących naszegowyznania czy orientacji seksualnej. Warto zaznaczyć, że pytania zgrupy zakazanych zadają najczęściej mali przedsiębiorcy.czytaj dalej