52.2166562 20.8828496

Związek Importerów i Dystrybutorów

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Połczyńska 116Piszewo

  • tel: 48226662246
  • fax: 48226662247
  • zipsee.pl

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego - ZIPSEE jest branżową organizacja pracodawców o
charakterze non-profit, zrzeszającą czternaście największych firm z
branży RTV i IT działających w Polsce, obejmujących zarówno
producentów, importerów jak i dystrybutorów sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Do naszych członków należą: AB S.A. ABC Data S.A.
Canon Polska Sp. z o.o. DIGIB Sp. z o.o. JVC Polska Sp. z o.o. LG
Electronics Polska Sp. z o.o. Manta Multimedia S.A. Nokia Poland
Sp. z o.o. Panasonic Marketing Europe Oddział w Polsce Sp. z o.o.
Philips Polska Sp. z o.o. Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
Sharp Electronics (EUROPE) GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Sony
Europe Limited Oddział w Polsce Sp. z o.o. Tech Data Polska Sp. z
o.o. Toshiba Europe Oddział w Polsce Związek powstał w dniu 16
grudnia 2005 roku. Głównym celem założycieli było powołanie do
życia organizacji branżowej, która będzie dbała o szeroko rozumiane
interesy firm - członków ZIPSEE, które stanowią istotną część
branży RTV i IT inwestującej w Polsce. Jesteśmy, w odróżnieniu od
większości organizacji zrzeszających przedsiębiorców, Związkiem
wyspecjalizowanym w ściśle określonej problematyce, która
każdorazowo jest określana przez naszych Członków i odzwierciedla
główne problemy, z którymi Państwo musza się mierzyć w codziennej
działalności. W swojej bieżącej działalności zajmujemy się
wskazanymi przez Państwa zagadnieniami, jednocześnie zwracając
uwagę na wszelkie inicjatywy legislacyjne, które mogą mieć
bezpośredni lub pośredni wpływ na Państwa działalność. W ramach
ZIPSEE działają cztery Komitety zadaniowe tworzone zgodnie z
zapotrzebowaniem naszych Członków, które zajmują się wydzielonymi
sferami zainteresowania i działania członków Związku i całej
branży: Komitet ds. środowiskowych, zajmujący się problematyką
związaną z obowiązkami firm z zakresu gospodarowania odpadami, w
szczególności wynikającymi z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym oraz Ustawy o bateriach i akumulatorach, polityka
państwa w zakresie kwestii środowiskowych ze szczególnym
uwzględnieniem prawa zamówień publicznych, promowaniem
proekologicznych i ekoinnowacyjnych rozwiązań w biznesie, Komitet
ds. Praw Autorskich, którego zadania związane są z czynnym udziałem
w pracach na rozwiązaniami prawnymi w zakresie Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz wszelkimi innymi kwestiami
związanymi z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących aktów
prawnych, jak również bieżące zaangażowanie w działania w
przedmiotowym zakresie, mogące mieć wpływ na działalność biznesową
branży, Komitet ds. Ceł na Kamery i Aparaty Cyfrowe, którego
głównym zadaniem jest praca nad kształtowaniem korzystnych dla
branży rozwiązań w polskiej jaki i europejskiej polityce celnej.
Komitet ds. ElektroEko, którego zadania wynikają z zaangażowania
ZIPSEE w funkcjonowanie Organizacji Odzysku ElektroEko S.A. oraz
bieżącym monitoringiem rynku pod tym kątem. Ponadto ZIPSEE czynnie
uczestniczy w pracach nad wdrażaniem w Polsce naziemnej telewizji
cyfrowej, implementacją do polskiego prawa zasad Eco-design
określonych przez Komisję Europejską, przewodniczy Grupie Roboczej
w Ministerstwie Gospodarki do spraw opracowania kryteriów Zielonych
Przetargów dla urządzeń elektronicznych oraz bierze udział w
pracach nad rekomendacjami z zakresu zrównoważonej konsumpcji. Do
najważniejszych celów statutowych ZIPSEE należy: Reprezentowanie
interesów producentów i importerów sprzętu RTV i IT wobec wszelkich
organów państwa, administracji publicznej i samorządów
terytorialnych oraz wszelkich innych podmiotów, Koordynacja, w
obszarach technicznych, uczestnictwa polskich producentów RTV i IT
w międzynarodowych i krajowych organach normalizacyjnych,
certyfikacyjnych, etc., Gromadzenie danych i statystyk w celu
informowania członków ZIPSEE o sytuacji przemysłu RTV i IT w Polsce
i za granicą, Utrzymywanie kontaktów z kręgami opiniotwórczymi,
konsumentami, przedstawicielami pracowników, środowiskami
naukowymi, organizacjami gospodarczymi, organizacjami społecznymi
oraz mediami, związanych z realizacją celów ZIPSEE, Działalność w
zakresie ochrony środowiska, polegająca przede wszystkim na
propagowaniu idei zrównoważonego rozwoju, pomocy swoim członkom w
wypełnianiu ciążących na nich obowiązków w zakresie ochrony
środowiska oraz na podejmowaniu różnorodnych działań, zmierzających
do podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa. ZIPSEE jest
30 % akcjonariuszem ElektroEko S.A. - Organizacji Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego - największej organizacji odzysku w
kraju. W ciągu pięciu lat działalności ZIPSEE m.in.: Stało się
aktywnym i skutecznym rzecznikiem branży RTV i IT, Czynnie
uczestniczyło w pracach legislacyjnych nad ustawą o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o bateriach i
akumulatorach, dbając o uwzględnienie w projekcie postulatów branży
RTV i IT, Czynnie uczestniczy w pracach dotyczących polskiego
systemu opłat z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, Czynnie
uczestniczy w pracach nad wdrożeniem w Polsce systemu nadawania
naziemnej telewizji cyfrowej, Przewodniczy Grupie Roboczej w
Ministerstwie Gospodarki do spraw opracowania środowiskowych
kryteriów Zielonych Przetargów, Monitoruje plany legislacyjne
polskiego rządu i parlamentu z zakresu zainteresowania firm z
branży RTV i IT, Monitoruje działania polskiego rządu jak i Komisji
Europejskiej w zakresie regulacji dotyczących WEEE, RoHS, REACH
oraz polityki konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem zasad
ekoprojektowania oraz polityki celnej UE, Organizuje cykliczne
szkolenia dla firm z branży RTV i IT, Inicjuje branżowe dyskusje na
temat najważniejszych problemów firm RTV i IT,