50.866344 15.679566

Patron Zarządzanie Nieruchomościami Bożena Romanowska

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Wojcieszyce

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Reprezentowanie i wykonywanie decyzji Wspólnoty wzakresie zwykłego zarządu,Prowadzenie i aktualizacja spisu lokaliwłaścicieli i najemców wchodzących w składnieruchomości,Pomoc w pozyskiwaniu środków nasfinansowanie remontów,Prowadzenie książki obiektu budowlanego orazbieżącej dokumentacji technicznejnieruchomości,Kontrola realizacji umów zapewniających dlanieruchomości dostawę mediów tj. c.o., wody, prądu, gazu orazwywozu nieczystości stałych,Kontrola stanu technicznego budynku, sprawowanienadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację i bieżącenaprawy,Zapewnienie porządku i czystości w budynku oraz wobrębie posesji,Zlecanie i nadzór nad wykonywaniemobligatoryjnych przeglądów okresowych,Organizowanie zebrań WspólnotyMieszkaniowej,Prowadzenie uproszczonejksięgowości,Warunki współpracy ustalamy zawszeindywidualnie.Sporządzanie protokołu przejęcia nieruchomości ijej dokumentacji eksploatacyjnej, księgowej itechnicznej.Prowadzenie wykazu lokali, właścicieli iweryfikowanie stanu prawnego nieruchomości.Prowadzenie książki obiektu budowlanego orazdokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przezprzepisy prawa budowlanego.Zlecanie przeprowadzania za pośrednictwemwyspecjalizowanych jednostek kontroli technicznej, okresowychprzeglądów zgodnie z wymogami prawabudowlanego.Utrzymanie w należytym porządku i czystościpomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytkuwłaścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przednieruchomością, poprzez zawarcie stosownych umów w tym zakresie inadzór nad ich realizacją.Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostawyenergii elektrycznej, gazu, wody, c.o., odprowadzenia ścieków iwywozu śmieci, poprzez nadzór nad realizacją zawartych w tymzakresie umów.Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej usługkominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeńtechnicznych nieruchomości wspólnej poprzez przygotowaniestosownych umów.Wykonanie bieżącej konserwacji i napraw orazusuwanie awarii nieruchomości wspólnej, poprzez nadzór nadrealizacją zawartych w tym zakresie umów.Współdziałanie z Zarządem Wspólnoty w celuubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych żywiołóworaz od odpowiedzialności cywilnej poprzez wyłonienienajkorzystniejszej oferty i przygotowanie stosownejumowy.Terminowe opłacanie podatków i innych opłatpublicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej chyba,że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnychlokali.Proponowanie i przygotowanie w porozumieniu zeWspólnotą Mieszkaniową planów remontów koniecznych do wykonania wnieruchomości wspólnej.Przygotowanie w porozumieniu z Zarządem Wspólnotyprocedury wyłaniania firm świadczących usługi remontowe,negocjowanie cen i warunków umowy oraz nadzór merytoryczny iformalno-prawny nad wykonaniem prac.Prowadzenie poprzez rachunek bankowy Wspólnotyksięgowości uproszczonej zgodnie z przepisami i odpowiednią uchwałąWspólnoty Mieszkaniowej.Dostarczanie właścicielom lokali informacji oopłatach.Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,rozliczanie właścicieliz wnoszonych zaliczek na pokrycie kosztówzarządzania nieruchomością wspólną, funduszu remontowego orazinnych należnych opłat do 30 marca rokunastępnego.Lokowanie wolnych środków z funduszu remontowegow bezpieczne instrumenty finansowe (obligacje Skarbu Państwa,lokaty).Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrańWspólnoty Mieszkaniowej, w tym przygotowywanie projektówuchwał.Przygotowywanie projektu planu gospodarczego narok następny, w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowegoWspólnoty.Prowadzenie korespondencji z członkami WspólnotyMieszkaniowej.Przygotowanie dokumentów umożliwiających sądowąwindykację należności właścicieli lokali, pośredniczenie w sprawachdotyczących Wspólnoty przed sądami.Reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawachdotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej wobec organów administracjirządowej.Sporządzanie sprawozdań GUS i do UrzęduSkarbowego.Wykonywanie uchwałWspólnoty.Informowanie właścicieli lokali o wszystkichważnych sprawach dotyczących Wspólnoty.