54.189777 16.175844

Witaszek Wroński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Adwokat, radca prawny

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Doroszewskiego Witolda 1Koszalin

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

WiedzaJaką odpowiedzialność finansową ponosi spółka remontowa?Przedsiębiorca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztukąbudowlaną oraz życzeniem klienta. Jeżeli nie wywiąże się z tego, tozamawiający może zażądać od niego odszkodowania lub wykonanianiezbędnych poprawek na swój koszt.Firmy działające w branży budowlanej, szczególnie te małe i średniezajmujące się remontami i wykańczaniem wnętrz, powinny pamiętać otym, że negocjując umowę z klientem, powinny zwrócić mu szczególnąuwagę na to, że cena i szybkość wykonania dzieła mają znaczeniedrugorzędne. Najważniejsza powinna być zawsze jakość wykonanychrobót. Niestety w praktyce często tak nie jest i dla zamawiającychnajistotniejsze znaczenie ma to, ile trzeba będzie zapłacić firmieza wykonane prace i w jakim terminie zostaną one zrealizowane. Takasytuacja jest niekorzystna nie tylko dla zamawiającego, którynaraża się na to, że zlecane przez niego roboty nie zostanąwykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Negatywne konsekwencje możeona przynieść również firmie, która zrealizowała remont czywykończyła wnętrze lokalu.Źródło: Rz.plNowy rozdział w sporach o 75 proc. PITSkarbówka nie będzie mogła wymierzać podatku od dochodów 
znieujawnionych źródeł 
za lata 1998–2006.Trybunał Konstytucyjny (wyrok z 18 lipca 2013 r., sygn. SK 18/09)podważył zgodność z konstytucją istotnej części przepisów ustawy oPIT oraz ordynacji podatkowej regulujących opodatkowanie dochodów ztzw. nieujawnionych źródeł przychodów. Sędziowie Trybunału niezakwestionowali samej instytucji wymierzania podatku od dochodu znieujawnionych źródeł (podkreślając, że ukrywanie zarobków przedskarbówką jest naganne i szkodliwe społecznie), ani też sankcyjnej75-proc. stawki PIT, wskazali jednak liczne wady przepisów. 
Choćnie ma jeszcze pisemnego uzasadnienia tego orzeczenia, już terazmożna uznać, że powinno rozpocząć zupełnie nowy rozdział 
wwieloletnich sporach 
z fiskusem.Od kilku lat podatnicy 
od razu stali na straconej pozycji,zwłaszcza wtedy, 
gdy poniesione przez nich wydatki, będąceprzyczyną wszczęcia kontroli podatkowej (skarbowej), byłyfinansowane z oszczędności gromadzonych przez długi czas. Organyskarbowe 
i większość sądów administracyjnych wymagały 
od nichbowiem, by dla uniknięcia wymiaru podatku od wydatkowanych kwotprzedstawiali wiarygodne dowody potwierdzające dokładną wysokośćosiągniętych uprzednio dochodów oraz fakt ich opodatkowania. Bezwzględu na to, 
ile lat upłynęło od tych zdarzeń.W efekcie podatnicy, którzy zgodnie z prawem pozbywali siędokumentów źródłowych po upływie terminu przedawnienia zobowiązańpodatkowych, nie mieli już jedynego skutecznego oręża w obronieprzed przypisaniem im 75-proc. PIT.W omawianym wyroku Trybunał Konstytucyjny 
aż z kilku przyczynstwierdził niedopuszczalność funkcjonowania w demokratycznympaństwie prawnym art. 20 ust. 3 ustawy o PIT w jego brzmieniuobowiązującym 
w latach 1998–2006. 
Ten niezwykle lakonicznyprzepis zapewniał mianowicie organom skarbowym nadmierną swobodę 
wokreślaniu ukrytego przed opodatkowaniem dochodu na podstawie tzw.zewnętrznych znamion zamożności podatnika. Czyli na podstawiewysokości ponoszonych wydatków i wartości gromadzonego mienia.Przepis ten utraci moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyrokuTrybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw. W efekcie organyskarbowe utracą możliwość wymierzania podatku 
od dochodów znieujawnionych źródeł według dotychczasowych zasad.Z kolei wydane na podstawie tego przepisu decyzje wymierzające75-proc. podatek za wspomniany okres (lata 1998–2006) utracą swojąpodstawę prawną, co powinno skutkować ich uchyleniem. 
W toczącychsię jeszcze postępowaniach omawiany wyrok Trybunału Konstytucyjnegopowinien zostać uwzględniony z urzędu przez organy i sądy. Wsprawach już zakończonych ostateczną decyzją podatnikom będzienatomiast przysługiwało prawo do wznowienia postępowaniapodatkowego. Stosowny wniosek trzeba będzie złożyć w terminiemiesiąca od publikacji orzeczenia w Dzienniku UstawŹródło: RzeczpospolitaKurs franka bez wpływu na wysokość podatkuOsoba sprzedająca mieszkanie może zmniejszyć przychód o wydatki najego zakup. Nie odliczy natomiast kosztów kredytu.Zwiększenie kosztów kredytu spowodowane wzrostem kursu waluty, wktórej był zaciągnięty nie wpływa na podatkowe rozliczenie. Tostanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego.Przypomnijmy, że osoba, która sprzedaje mieszkanie musi rozliczyćsię z fiskusem. Chyba że pozbywa się go po pięciu latach od zakupu(licząc od końca roku, w którym je nabyła). Jeśli do transakcjidojdzie wcześniej przychód trzeba wykazać w zeznaniu rocznym. Możnago obniżyć o koszty nabycia lokalu. To przede wszystkim cena podanaw akcie notarialnym.Czy można odliczyć też wydatki związane ze spłatą kredytuzaciągniętego na zakup mieszkania?O to zapytał mężczyzna, który wystąpił z wnioskiem o interpretacjęprzepisów. Kupił mieszkanie za 290 tys. zł, a sprzedał za 340 tys.zł. Jednak wskutek różnic kursowych kredyt kosztował go ponad 400tys. zł. Mężczyzna twierdzi, że nic nie zyskał na transakcji i niemusi płacić podatku.Fiskus miał jednak inne zdanie. Podkreślił, że kosztami uzyskaniaprzychodu ze sprzedaży mieszkania mogą być wyłącznie wydatki najego nabycie oraz nakłady, które zwiększyły jego wartość. Kredytnatomiast stanowił jedynie sposób pozyskania środków pieniężnychniezbędnych do kupienia lokalu. Wobec tego zmiana kursu frankaszwajcarskiego nie mogła mieć wpływu na wysokość uzyskanego zesprzedaży mieszkania przychodu.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił interpretację,NSA przyznał jednak rację fiskusowi. Stwierdził, że przyrozliczaniu sprzedaży nieruchomości nie można stosować ogólnychreguł zaliczania wydatków do kosztów. Ustawa o PIT zawiera bowiemodrębną regulację – art. 22 ust. 6c. Ten przepis powinien byćinterpretowany ściśle. Skoro mówi o kosztach nabycia nieruchomości,to nie można odliczyć kosztów spłaty kredytów zaciągniętych na jejsfinansowanie (sygn. II FSK 2860/11).Pamiętajmy, że na zasady rozliczenia z fiskusem ma wpływ to, kiedykupiliśmy nieruchomość. Jeśli w latach 2007 – 2008, musimy wyliczyćdochód ze sprzedaży i zapłacić od niego 19-proc. podatek (chyba żeprzysługuje nam tzw. ulga meldunkowa). Opodatkowany będzie takżedochód ze sprzedaży nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2009 r., ztym że daniny można uniknąć, przeznaczając pieniądze ze sprzedażyna cele mieszkaniowe. Inne zasady obowiązywały przy rozliczaniu sięze sprzedaży nieruchomości nabytych przed 2007 r.Źródło: Rp.plInterpretacje ZUS nie chronią przedsiębiorcówPodczas kontroli inspektor ZUS może łatwo podważyć wydaną wcześniejinterpretację przepisów i zażądać zapłaty składek nawet za pięć latwstecz.Przedsiębiorcy występujący do ZUS o interpretację przepisówubezpieczeniowych muszą bardzo uważać, o co i jak pytają. Zamiastwiążącej dla ZUS odpowiedzi, która ma chronić ich w czasiekontroli, mogą dostać taką, która wprowadzi ich w błąd. Po latachmoże się więc okazać, że pomimo interpretacji zapłacą skumulowaneskładki za kilka lat wstecz.Jeśli przedsiębiorca z nieświadomości lub niewiedzy popełni błąd wopisie stanu faktycznego, to może zostać w tym błędzie utwierdzonyprzez ZUS. Gdy przedsiębiorca we wniosku błędnie poda, żewynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy nie jest przychodem zestosunku pracy i od tego przychodu składki nie powinny byćopłacane. W odpowiedzi ZUS może potwierdzić, że skoro należność niejest przychodem ze stosunku pracy, to faktycznie składki się nienależą. Szkopuł w tym, że takie wynagrodzenie jest oskładkowanymprzychodem ze stosunku pracy.Taka interpretacja nie ochroni więc przedsiębiorcy w raziekontroli. Po prostu inspektor uzna, że błędnie opisał stanfaktyczny. Zakład powinien więc korygować przedsiębiorców, którzy zniewiedzy niewłaściwie opisali stan faktyczny we wniosku. Inaczejtakie interpretacje będą ich wprowadzały w błąd.Podobnie jest w wypadku przedsiębiorców prowadzących swojądziałalność w Polsce, którzy korzystają ze zwolnienia z obowiązkuzapłaty składek po zatrudnieniu na etacie u słowackiego pracodawcy.Ostatnio masowo występują oni do ZUS o potwierdzenie winterpretacji, że nie muszą płacić składek w Polsce (poza składkązdrowotną). ZUS za każdym razem utwierdza ich, że zgodnie zunijnymi przepisami o koordynacji świadczeń ubezpieczenie z tytułuetatu wyklucza obowiązek ubezpieczenia z tytułu działalnościgospodarczej.To, że ZUS wyda interpretację, iż przedsiębiorca jest zwolniony zzapłaty składek w Polsce, bo ma etat na Słowacji, nie gwarantuje mużadnego bezpieczeństwa. W ostatnich latach ZUS kwestionuje takiezagraniczne etaty i żąda dodatkowych dowodów, np. biletów naprzejazdy, potwierdzających, że faktycznie taka umowa jestwykonywana. Na szczęście udało się nam uzyskać ostatnio korzystnedla przedsiębiorców orzeczenie Sądu Najwyższego w takiej sprawie.W wyroku z 6 czerwca 2013 r. (sygn. II UK 333/12) SN wskazał, żetylko zagraniczny organ rentowy może kontrolować i kwestionowaćzawarte za granicą umowy. Nie wykluczone, że ZUS już zacząłwystępować do Słowacji o kontrolę takich etatów. Może się więcokazać, że pomimo korzystnych interpretacji już niedługoprzedsiębiorcy i tak będą musieli zapłacić skumulowane za kilka latskładki polskiemu ZUS.Gdy płatnik uzyskuje wyjaśnienie, że zakres pytania nie wchodzi wramy wydawanej interpretacji, kontroler ZUS analogicznie niepowinien mieć prawa do ustalania w tym obszarze, czy należyoskładkować wynagrodzenie z takiej umowy, czy też nie.W przeciwnym razie ZUS zawsze będzie o krok przed przedsiębiorcami,co stawia go w uprzywilejowanej sytuacji. Zdaniem ekspertów ZUSwykorzystuje to do poprawiania kondycji finansów publicznych, conie służy rozwijaniu przedsiębiorczości w Polsce.Źródło: Rz.plMniejsze firmy pod większą opiekąNowelizacja prawa zamówień publicznych 
ma zapewnić podwykonawcompełną 
i terminową wypłatę należności.Jej celem jest uregulowanie w sposób kompleksowy kwestiipodwykonawstwa w zamówieniach publicznych. Regulacje dotyczązagwarantowania podwykonawcom pełnej i terminowej zapłaty należnegoim wynagrodzenia oraz zapewnienia jakości w zamówieniachpublicznych poprzez wybór wykonawców mających odpowiedni potencjał,a także ograniczenia ryzyka sporów przy realizacji zadańpublicznych.Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim robót budowlanych. Zostałyprzygotowane po fali afer związanych z kłopotami z wypłatąwynagrodzeń dla podwykonawców pracujących przy budowie autostrad.Obowiązujące dziś przepisy dają możliwość wprowadzania do umów wsprawie zamówienia publicznego uregulowań dotyczącychpodwykonawstwa. Jednakże jest to obecnie tylko możliwość.Nowelizacja wprowadza tu bardziej rygorystyczne rozwiązania.Uchwalona ustawa wprowadza przede wszystkim mechanizmyograniczające ryzyko niewypłacenia przez wykonawcę należnegowynagrodzenia podwykonawcy zamówienia publicznego.Wskazuje, że na mocy przyjętych przepisów wykonawca staje siępodmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym względem zamawiającego zawypełnianie swych zobowiązań w stosunku do podwykonawców. Maobowiązek przedstawiania zamawiającemu umów o podwykonawstwozawieranych przy realizacji zamówień na roboty budowlane (chodzizarówno o roboty, jak i dostawy oraz usługi). Dotyczy to takżedalszych podwykonawców.Te formalności nie będą obowiązywały w wypadku podwykonawstwadostaw i usług o wartości mniejszej niż 0,5 proc. wartości umowy wsprawie zamówienia oraz tych, z których zwolnił wykonawcęzamawiający.Wspomniane wyjątki nie dotyczą jednak umów o wartości większej niż50 tys. zł.Źródło: Rz.plUsługa kolokacji nie zawsze musi podlegać VAT w PolsceRosnącą popularnością cieszą się usługi kolokacji, czyli lokowaniaserwerów firmy w specjalnych budynkach poza jej siedzibą. Czy tausługa świadczona dla podatnika z innego państwa UE jestopodatkowana polskim VAT?Organy podatkowe stoją na stanowisku, że jest to usługanierozerwalnie związana z nieruchomością, a w konsekwencjiopodatkowana polskim VAT. Powstaje pytanie, czy to właściwepodejście.Omawiana działalność polega na udostępnianiu przestrzeni w celuzainstalowania serwerów w tzw. szafach kolokacyjnych,zagwarantowaniu ich prawidłowego funkcjonowania poprzez zapewnienieciągłości dostaw energii, odpowiedniej wilgotności itp. Organypodatkowe i sądy uważają więc, że jest to usługa nierozerwalniepowiązana z wyspecjalizowanym budynkiem. Porównują ją do usługimagazynowania, której głównym celem jest przechowywanie izabezpieczenie towaru. W przypadku usługi magazynowania koniecznejest dysponowanie nieruchomością, stąd miejsce jej świadczeniaokreśla się jako miejsce położenia magazynu (art. 28e ustawy o VATt.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Analogicznieusługa kolokacji mogłaby być uznana za ściśle związaną znieruchomością, w której umieszczono należące do usługobiorcyserwery, i w efekcie podlegałaby opodatkowaniu polskim VAT.Warto jednak zwrócić uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z27 czerwca 2013 r. (sygn. C-155/12). Wynika z niego, że ustaleniemiejsca świadczenia kompleksowej usługi magazynowania wedługmiejsca położenia nieruchomości może nastąpić jedynie, gdyspełnione zostaną łącznie dwa warunki: magazynowanie jestświadczeniem głównym czynności jednolitej, a usługobiorca ma prawoużywania całości lub części wyraźnie określonej nieruchomości.Odnosząc to do usług kolokacji, wydaje się, że w zależności odpostanowień umowy możliwe byłoby przyjęcie, że miejscem ichświadczenia nie jest miejsce położenia nieruchomości, np. jeżelipolegają one nie tylko na przechowywaniu sprzętu, lecz takżeprzykładowo na zapewnieniu wsparcia informatycznego. W konsekwencjiusługa taka mogłaby nie być opodatkowana polskim VAT.Źródło: gazetaprawna.plZagranicznych dochodów już nie da się ukryć przed fiskusemUzyskiwane przez fiskusa informacje o zagranicznych dochodachpolskich rezydentów ograniczą uchylanie się od opodatkowania.Jest już opublikowana nowelizacja ordynacji podatkowej i ustawy okontroli skarbowej dotycząca wymiany informacji międzyadministracjami podatkowymi państw UE. Jak będzie ona przebiegała wpraktyce?Nowe przepisy wdrażają część uregulowań dyrektywy Rady 2011/16/UE z2011 r. Przewiduje ona mechanizm, dzięki któremu państwaczłonkowskie mogą gromadzić informacje o dochodach osiąganych naich terytorium przez nierezydentów, a następnie przekazywać jewładzom podatkowym państwa rezydencji takich podatników.Należy się spodziewać, że wymiana będzie sprawnie funkcjonowała. Docelów współpracy wszystkie państwa UE wyznaczają jednostkęadministracyjną, zwaną centralnym biurem łącznikowym. W Polscezadania te ma pełnić dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w ramachBiura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie. Wymiana informacjibędzie się odbywać głównie przy wykorzystaniu zabezpieczonej sieciinformatycznej (sieć CCN).Jakiego rodzaju informacje objęte są systemem wymiany?Dyrektywa przewiduje dwa mechanizmy, na które warto zwrócićszczególną uwagę: automatyczną oraz spontaniczną wymianęinformacji, obie obowiązkowe.Zgodnie z art. 8 dyrektywy właściwy organ każdego z państwczłonkowskich przekazuje w drodze automatycznej wymiany organowiinnego państwa informacje obejmujące okresy rozliczeniowe,począwszy od 1 stycznia 2014 r. Chodzi o dane podatników będącychrezydentami podatkowymi w tym drugim państwie, a dotycząceokreślonych kategorii dochodu i kapitału.W aktualnej wersji dyrektywy wymianą automatyczną objęte sąwyłącznie: dochody z zatrudnienia, wynagrodzenia dyrektorów,produkty ubezpieczenia na życie nieobjęte unijnymi aktami prawnymidotyczącymi wymiany informacji, świadczenia emerytalne i rentowe,własność nieruchomości i dochody z tego tytułu. Natomiast docelowo(prawdopodobnie od 1 stycznia 2015 r.) wymiana ma objąć również:dywidendy, zyski kapitałowe i opłaty licencyjne, pozostałe dochodyz aktywów na rachunku finansowym, a ponadto kwoty, w odniesieniu doktórych instytucja finansowa jest stroną zobowiązania lubdłużnikiem, włącznie z płatnościami z tytułu amortyzacji zadłużeniaoraz sald na rachunkach.A na czym polega wymiana spontaniczna?Te kwestie reguluje art. 9 dyrektywy. W ramach wymianyspontanicznej informacje przekazywane są w określonych przypadkach.Po pierwsze, właściwy organ jednego państwa członkowskiegoprzekazuje informacje drugiemu państwu członkowskiemu, jeśli mapodstawy, aby przypuszczać, że może dojść do uszczupleń należnościpodatkowych w tym drugim państwie. Po drugie, osoba podlegającaobowiązkowi podatkowemu uzyskuje obniżkę lub zwolnienie z podatku wjednym państwie członkowskim, co byłoby podstawą do podwyższeniapodatku lub powstania obowiązku podatkowego w innym państwie. Potrzecie, kontakty gospodarcze między rezydentami z dwóch różnychpaństw są prowadzone w sposób, który może prowadzić do oszczędnościpodatkowych w którymkolwiek z tych państw lub w obydwu z nich. Poczwarte, właściwy organ państwa członkowskiego ma podstawy, abyprzypuszczać, że oszczędność podatkowa może wynikać z fikcyjnychtransferów zysków wewnątrz grupy przedsiębiorstw. I wreszcie popiąte, informacje przekazane przez jedno państwo mogą być istotnedla określenia obowiązku podatkowego w drugim państwieczłonkowskim. Wymiana spontaniczna dotyczy tych samych należnościpublicznoprawnych, co automatyczna.Choć państwa członkowskie mają obowiązek implementować mechanizmautomatycznej wymiany informacji ze skutkiem dopiero od 1 stycznia2015 r., to należy pamiętać, że objęty nią będzie już okresrozliczeniowy od 1 stycznia 2014 r. Polska, jak i większośćpozostałych członków Unii, jeszcze nie wdrożyła dyrektywy w tymzakresie. Spontaniczna wymiana informacji w większości państw, wtym w Polsce, już została implementowana (art. 305k ordynacjipodatkowej, t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). Przesłankiwymiany informacji sformułowane w dyrektywie mają charakter bardzoogólny. Prowadzi to do wniosku, że w praktyce wymiana może objąćszeroką gamę sytuacji.Przykładem może być wykorzystanie przez podatnikaniezadeklarowanego w Polsce dochodu – który powinien być tuopodatkowany – do nabycia nieruchomości położonej w innym państwieUE. Organ podatkowy tego państwa będzie automatycznie przekazywałpolskiemu organowi informacje np. o opłacaniu przez niego podatkuod nieruchomości. To z kolei może wywołać wszczęcie w Polscepostępowania podatkowego w sprawie ukrytego dochodu. Informacjebędą przekazywane w trybie wymiany automatycznej co najmniej raz wroku, w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia w państwieczłonkowskim roku podatkowego, w którym informacje stały siędostępne, a w trybie wymiany spontanicznej najszybciej jak tomożliwe i nie później niż w terminie jednego miesiąca od momentuuzyskania dostępu do tych informacji.Z przepisów dyrektywy wynika, że wymianą informacji mogą też byćobjęte dane z zakresu cen transferowych, jak choćby przypisaniezysku stałemu zakładowi za granicą oraz wycena podatkowa transferuzysków pomiędzy podmiotami powiązanymi, co może wywołać u polskiegorezydenta podatkowego postępowanie podatkowe w tym zakresie.Źródło: gazetaprawna.plWyłudzenia VAT: Ryzyko uwikłania w oszukańcze transakcje możnaograniczyćW ostatnim czasie skala wyłudzeń VAT wyraźnie rośnie. Niestetyrównież uczciwi podatnicy są wciągani w transakcje, które mają nacelu oszustwa. Konsekwencje tego mogą być poważne. Jakie działaniapodejmować, aby ich uniknąć?Najważniejsze obszary ryzyka to zakwestionowanie odliczenia VAT,zastosowanie 0-proc. stawki podatku przy wewnątrzwspólnotowejdostawie towarów, a od 1 października – również odpowiedzialnośćsolidarna nabywców wyrobów wrażliwych (niektóre wyroby stalowe,paliwo, złoto) za zobowiązania podatkowe sprzedawców.Ten ostatni przypadek ma charakter szczególny, gdyż solidarnaodpowiedzialność nie będzie stosowana w przypadkach określonych wustawie. Ze względu na wyłączenia (kwotowe – 50 tys. złmiesięcznie) oraz przedmiotowe (np. dla nabywców paliwa na stacjachbenzynowych), a także stosunkowo wąską grupę podmiotówgospodarczych objętych tą odpowiedzialnością, zakres jej stosowanianie będzie szeroki.Dużo trudniejsza jest kwestia ograniczenia ryzyka związanego zkwestionowaniem odliczenia VAT oraz stosowania 0 proc. stawki przyWDT. Podatnicy narażeni są niestety w dużej mierze na spory zorganami podatkowymi, które nieraz kreatywnie podchodzą doprzepisów prawa. Zgodnie ze wskazówkami Trybunału SprawiedliwościUE (które wiążą również organy państwa) kluczowe jest działanie wdobrej wierze. Jeśli podatnik nie wiedział, że kontrahentwykorzystuje transakcję do celów oszukańczych, i nie miał podstaw,żeby się tego domyślić, to nie należy wyciągać wobec niegonegatywnych konsekwencji.Aby jednak przedsiębiorca mógł się zasłonić działaniem w dobrejwierze, musi również w swojej działalności dochowywać należytejstaranności w celu uchronienia się przed wciągnięciem w transakcjemające na celu oszustwa podatkowe. Podatnicy powinni więc opracowaći wdrożyć procedury pozwalające na ograniczenie ryzyka. Stosowanietakich procedur powinno uchronić podatników przed negatywnymikonsekwencjami nawet wówczas, gdy kontrahent mimo wszystko okażesię oszustem podatkowym.Źródło: gazetaprawna.plWięcej firm skorzysta z podatkowych ułatwieńZwiększyły się limity dla przedsiębiorców, którzy chcą sięrozliczać ryczałtem 
i korzystać z niektórych preferencji.W przyszłym roku zryczałtowane opodatkowanie będą mogli wybrać ci,których przychody w 2013 r. nie przekroczyły 633 450 zł.Limit to 150 tys. euro przeliczone na złotówki według średniegokursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1października. Wyniósł on 4,2230 zł.Komu się opłaca ryczałtowe rozliczenie? Najbardziej tym, którzymają wysokie obroty i niewielkie koszty. Podatek płacimy bowiem odczystego przychodu, niepomniejszonego o żadne związane zprowadzeniem firmy wydatki. Jego stawka zależy od rodzajuwykonywanej działalności (wynosi odpowiednio 3, 5,5, 8,5, 17 i 20proc.).Ryczałt to także mniej formalnych obowiązków. Przedsiębiorcaprowadzi tylko ewidencję przychodów, wykaz środków trwałych orazwartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia orazkarty wynagrodzeń pracowników. Nie musi zatem zakładać podatkowejksięgi przychodów i rozchodów ani ksiąg rachunkowych. Nie wszyscyjednak mogą korzystać z tej formy opodatkowania. Wykluczone sąosoby wykonujące niektóre zawody bądź świadczące usługi wymienionew załączniku nr 2 do ustawy o ryczałcie, np. prawnicze alboksięgowe.Ryczałtowiec podatek płaci co miesiąc, a do 31 stycznia następnegoroku składa zeznanie na formularzu PIT-28. Niektórzy mogąodprowadzać podatek co kwartał. W przyszłym roku w ten sposób będąmogli się rozliczać ze skarbówką ci, których przychody w 2013 r.nie przekroczą 105 575 zł. O wyborze tej metody płaceniazryczałtowanego podatku trzeba zawiadomić urząd skarbowy do 20stycznia.Znane są też już limity dla tzw. małych podatników. W przyszłymbędą nimi przedsiębiorcy, których przychody (liczone razem z VAT)nie są w 2013 r. wyższe niż 5068 tys. zł.Mali podatnicy mogą się rozliczać z fiskusem co kwartał (zarówno wVAT, jak i podatku dochodowym). Wolno im też skorzystać zjednorazowej amortyzacji (nie dotyczy to jednak wszystkich środkówtrwałych, np. samochodów osobowych). W ten sposób do kosztówuzyskania przychodów można zaliczyć 50 tys. euro. W 2014 r. będzieto kwota 211 tys. zł.Limity dla małych podatników wylicza się na podstawie średniegokursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczypaździernika (w zaokrągleniu do 1 tys. zł).Pamiętajmy tylko, że w VAT inna kwota obowiązuje prowadzącegoprzedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszamiinwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobąświadczącą usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu). Jeston małym podatnikiem VAT, jeżeli kwota prowizji lub innych postaciwynagrodzenia w 2013 r. nie przekroczy 190 tys. zł.Źródło: RpPodatników czeka rewolucja w VAT od 2014 rokuOd 1 stycznia 2014 r. zmieni się wiele kluczowych zasad rozliczaniaVAT. Zmiany obejmą m.in. moment powstania obowiązku podatkowego.Zmieni się także definicja podstawy opodatkowania. Podatnicyzyskają również możliwość wystawiania faktur zbiorczych, któreobejmą transakcje z całego miesiąca kalendarzowego.Jedna z najważniejszych zmian, na jakie powinni przygotować siępodatnicy od 2014 r., dotyczy terminu powstania obowiązkupodatkowego, z czym wiąże się obowiązek wystawienia faktury.Obowiązek podatkowy nie będzie już uzależniony od daty wystawieniafaktury, a powstanie w momencie wydania towaru lub też wykonaniausługi.Obecnie obowiązująca zasada, że faktury wystawiamy w ciągu 7 dni oddokonania transakcji, przejdzie do lamusa. Będzie można wystawićfakturę zarówno przed transakcją, jak i po niej, ale już nie wciągu siedmiu dni od transakcji, lecz w ciągu 15 dni liczonych odkońca miesiąca, w którym miała miejsce transakcja.Zmienią się też szczególne zasady dotyczące momentu powstaniaobowiązku podatkowego w odniesieniu do różnego rodzaju usług. Np. wprzypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych fakturę trzebabędzie wystawić nie później niż 30. dnia od dnia ich wykonania.- Usługi transportowe będą rozliczane na zasadzie ogólnej wmomencie wykonania usługi. To z punktu widzenia firm transportowychbardzo duża zmiana, która oznacza przyspieszenie płatności VAT dourzędu skarbowego – mówi Przemysław Skorupa.Nie będzie za to specyficznych zasad rozliczania VAT w przypadkuudzielenia licencji, np. na oprogramowanie komputerowe.- Teraz ten obowiązek podatkowy był odroczony do momentu, w którymprzypadał termin płatności. Po zmianach trzeba będzie ten obowiązekpodatkowy rozliczyć zgodnie z datą wykonania usługi. W przypadkulicencji ten moment jest bardzo trudny do uchwycenia, bo trudnostwierdzić, kiedy licencja została wykonana.Zmieni się również definicja podstawy opodatkowania – w obecnieobowiązujących przepisach jest to obrót, po zmianach ma to byćwszystko, co stanowi zapłatę.- Zmiana dotycząca podstawy opodatkowania oznacza, że wszelkieinterpretacje podatkowe, które podatnicy uzyskali w oparciu odotychczasowe przepisy, stracą swoją moc ochronną. Przepisydotyczące podstawy opodatkowania są często przedmioteminterpretacji podatkowych, np. w przypadku akcji promocyjnych,rabatowych. Po zmianach każdy podatnik będzie musiał samodzielnieprzejrzeć te interpretacje podatkowe i zastanowić się, czy niewarto wystąpić o nowe, aby mieć spokój z transakcjami wprzyszłości.Zmiana zasad rozliczania obowiązku podatkowego dla wielu podatnikównie będzie korzystna finansowo. Chodzi przede wszystkich o podmiotydokonujące transakcji wewnątrzunijnych.- Od nowego roku, jeżeli podatnik będzie otrzymywał faktury z dużymopóźnieniem – dłuższym niż trzy miesiące od końca miesiąca, wktórym miała miejsce transakcja – będzie musiał skorygować sobiepodatek naliczony. Będzie to de facto powodowało obowiązek zapłatypodatku, który następnie po otrzymaniu faktury będzie możnaponownie odliczyć – wyjaśnia Przemysław Skorupa. – Czylitransakcja, która do tej pory była neutralna i podatnicy niemusieli wykładać VAT z własnej kieszeni, stanie się transakcjąopodatkowaną, jeżeli podatnik nie będzie panował nad przepływemfaktur. To może być dotkliwe dla wielu przedsiębiorców –podsumowuje.Od przyszłego roku podatnicy będą mieli prawo skorygowania podstawyopodatkowania, jeżeli nie będzie możliwie uzyskanie potwierdzeniaodbioru faktury korygującej od nabywcy. Będzie także istniałamożliwość wystawiania faktur zbiorczych, które obejmą transakcje zcałego miesiąca kalendarzowego. Ponadto zostanie zlikwidowanyobowiązek wystawiania faktur, dokumentujących sprzedaż usługzwolnionych z VAT – trzeba będzie je wystawiać tylko na żądanienabywcy.Źródło: Biznes.interia.plSpóźnione wyjaśnienia będę nieskutecznePo wydaniu interpretacji nie można uzupełnić pierwotnego wniosku.Dodatkowych informacji nie umieszcza się ani w wezwaniu dousunięcia naruszenia prawa, 
ani w pismach do sądu.Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa wsprawie dotyczącej interpretacji podatkowej. Uznał, że tozainteresowany uzyskaniem indywidualnej interpretacji podatkowejformułuje, uzasadnia i przedstawia wniosek o jej wydanie we własnymimieniu i na własną odpowiedzialność. Dlatego w ocenie NSA fiskusnie miał obowiązku kierować do spółki dodatkowych pytań (sygnaturaakt: II FSK 2619/11).We wniosku o interpretację firma wyjaśniła, że jest częściąmiędzynarodowej grupy. Funkcjonowanie w ramach grupy umożliwia jejkorzystanie z wiedzy i doświadczenia pracowników innych jednostek,m.in. wymianę pracowników. W związku z tym podatniczka zatrudniapracowników ze Szwecji. Są angażowani na umowę o pracę, a zadaniaświadczą na terytorium Polski.Z wniosku wynikało, że szwedzki system emerytalny jest rozszerzonyo składki na ubezpieczenie emerytalne ITP. Jest to ubezpieczeniespołeczne, obowiązkowe dla pracodawców szwedzkich, którzy zawarliumowę ze szwedzkimi związkami zawodowymi. Gdy pracownik świadczypracę na rzecz polskiej spółki, szwedzka firma zobowiązana jest doopłacania składek na dodatkowe ubezpieczenie społeczne. Polskafirma zapytała, czy wydatki związane z ITP mogą być zaliczone dokosztów uzyskania przychodów w myśl ustawy o CIT.Fiskus odpowiedział, że nie. Wojewódzki Sąd Administracyjny wWarszawie uchylił interpretację. W jego ocenie we wniosku skarżącejnie wskazano wyraźnie, że zapłacenie ubezpieczenia ITP warunkujezawarcie umów oddelegowania pracowników. Tymczasem takie właśniepytanie należało skierować do spółki, i dopiero po uzupełnieniuopisu stanu faktycznego o ten niezbędny element, udzielićodpowiedzi.Fiskus nie zgodził się z tym stanowiskiem i wygrał. NSA stwierdził,że wniosek o wydanie interpretacji nie zawierał sformułowania, żezapłacenie, czy też refinansowanie kosztów ITP stanowi niezbędnywarunek zawarcia umów o pracę. Skoro podatnik tego nie wskazał, tofiskus nie miał obowiązku się o to dopytywać.W ocenie sądu organ wydający interpretację ani kontrolujący ją sądadministracyjny nie są uprawnione do wymagania, aby wniosekprzedstawiał okoliczności stanu faktycznego, od których uzależnionemoże być dokonanie określonej oceny zastosowania podatkowego prawamaterialnego.Uzupełnianie stanu faktycznego już po wydaniu interpretacji niejest prawnie skuteczne. Zainteresowany może jednak ponowniewystąpić o wydanie interpretacji, zawierając we wniosku treści jegozdaniem potrzebne, które wcześniej zostały pominięte. Wyrok jestprawomocnyŹródło: RzWizyta fiskusa musi być poprzedzona zawiadomieniemPoinformowanie podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej wjego firmie musi przebiegać zgodnie z prawem. W przeciwnym razieorgany nie będą mogły wykorzystać zebranego materiału, aby obciążyćgo finansowoNiezależnie od tego, czy kontrola podatkowa będzie prowadzona uprzedsiębiorcy, czy też osoby nieprowadzącej działalnościgospodarczej, zasadniczo podjęcie jakichkolwiek działań powinno byćpoprzedzone doręczeniem zawiadomienia o zamiarze wszczęciakontroli. Jest to dokument, który powinien spełniać wymogi ściśleprzewidziane przez prawo i być doręczony w określonym czasie.Jednak może wystąpić również sytuacja, kiedy kontrola zostaniewszczęta bez uprzedniego doręczenia zawiadomieniaŹródło: RzLegalna ucieczka nad Zatokę PerskąZałożenie spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to dlamenedżerów nowy sposób na uniknięcie podatkuAtrakcyjność fiskalna tego kraju bierze się z tego, że nie istniejetam podatek od dochodów osobistych. Dlatego, podobnie, jak to byłomożliwe do końca 2012 r. na Cyprze, teraz legalną metodą naucieczkę od PIT jest objęcie stanowiska w zarządzie spółkizarejestrowanej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Takiezwolnienie gwarantuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowaniamiędzy Polską a ZEA, nawet jeśli owi menedżerowie na stałemieszkają w Polsce.Fiskus potwierdza legalność takich struktur. Świadczą o tyminterpretacje prawa podatkowego (np. IPPB2/415-1001/12-2/AS,IPTPB2/415
-657/12-2/TS).Pewna niedogodność może wystąpić, gdy takie osoby zarabiają także wPolsce. Wtedy ów polski dochód, niezależnie od wysokości, możepodlegać stawce PIT 32 proc. – tak wynika z tzw. metody zaliczeniaz progresją. Do ustalenia właściwej stawki polskiego podatku należybowiem uwzględnić sumę wszystkich dochodów danego podatnika,niezależnie od miejsca ich uzyskania. 
 – Ale korzyści zzastosowania schematu z wykorzystaniem spółki w Emiratach mogą byćduże, zwłaszcza gdy odpowiednio zaplanuje się strukturę dochodów iwłaściwie sformułuje odpowiednie kontrakty – zapewnia ŁukaszSzczygielski, menedżer w firmie doradczej TPA Horwath. Dodaje, żeod dłuższego czasu obserwuje wzmożone zainteresowanie klientówoptymalizacją podatkową z wykorzystaniem takich schematów.Inwestycja w Emiratach może zastąpić schematy optymalizacji z CypruZ doświadczeń polskich firm, które już rozpoczęły działalność w ZEA(choć nie z przyczyn podatkowych), wynika, że założenie tam spółkijest dość łatwe.– Administracja działa nie najgorzej, proces inwestycyjny jestprzejrzysty, a o korupcji nie ma mowy – ocenia Stanisław Waśko,wiceprezes krakowskiej firmy Can-Pack, która produkuje w ZEAopakowania metalowe.Pewną przeszkodą może być wymóg co najmniej połowy udziałówmiejscowego rezydenta w zakładanej spółce.– W praktyce dość łatwo go znaleźć – mówi Marcin Buszewski z firmyMDD, producenta mebli biurowych, obecnej w Dubaju. Trzeba jednakponosić wysokie koszty wynajmu nieruchomości. Cena za wynajęciemieszkania w Dubaju czy Abu Zabi to równowartość co najmniej 
8tys. zł miesięcznie. – Jest sporo firm , które wynajmują nie tylebiura, ile biurka za niższe ceny i w ten sposób firmie trudnozarzucić, że jej nie ma w ZEA – informuje Marcin Buszewski.Wykorzystywanie struktur podatkowych może się wiązać zkoniecznością podróży do Emiratów (np. na posiedzenia zarządów). Tojednak też jest łatwe, zwłaszcza że już w lutym linie lotniczeEmirates Airlines uruchamiają bezpośrednie połączenie z Dubaju doWarszawy. Ambasada RP w Abu Zabi przestrzega jednak, że – podobniejak do innych krajów arabskich – nie są tam wpuszczane osoby, któremają w paszporcie ślad pobytu w Izraelu.Źródło: RzOdliczenie od auta na wynajemNie trzeba stosować limitów 
w rozliczaniu VAT, jeśli leasingowanysamochód został wynajęty innemu podmiotowi.Przedsiębiorca korzystający z auta osobowego na podstawie umowyleasingu operacyjnego może odliczyć 60 proc. VAT z płaconych rat,ale nie więcej niż 6 tys. zł. Z interpretacji Izby Skarbowej wŁodzi wynika jednak, że można uniknąć tych ograniczeń.Wystarczy samochód wynająć na przynajmniej pół roku. Tak zrobiłafirma, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację. Podpisała umowęleasingu samochodu osobowego, a następnie wynajęła go na siedemmiesięcy. Fiskus zgodził się, że w takiej sytuacji przysługuje jejpełne odliczenie VAT z opłaty wstępnej i rat leasingowych.numer interpretacji: IPTPP4/443 -330/13-4/MKŹródło: RzJak zlikwidować firmę, żeby nie płacić VAT od remanentuZbycie lub wniesienie aportem całego przedsiębiorstwa spowoduje, żenie będzie towarów do wykazania w spisie i ustalenia podstawyopodatkowania.Podatnicy podatku od towarów i usług obowiązani są sporządzić tzw.spis z natury (zwany również remanentem likwidacyjnym VAT) iopodatkować VAT towary wykazane 
w tym spisie, w przypadkach 
i wzakresie określonym w art. 14 ustawy o VAT. Koszt takiego podatkuto często znaczna kwota. Warto zatem zastanowić się nad sposobamina uniknięcie obowiązku zapłaty VAT od remanentu likwidacyjnego.Będzie to możliwe, jeśli podatnik doprowadzi do sytuacji, w którejspisem z natury nie są objęte żadne towary, 
a więc spis ten mawartość zerową.Żródło: Rzeczpospolita]Można odliczać VAT od paliwa do pick-upówWłaściciele pick-upów mogą odliczać VAT zawarty w cenie paliwa –potwierdził wiceminister finansów Jacek Kapica w odpowiedzi nainterpelację. Jednocześnie poinformował, że przeprowadzone kontrolewykazały brak zapłaty należnej akcyzy przez dilerów pick-upów.Kapica wyjaśnił, że pick-upy są inaczej traktowane dla celówpodatku akcyzowego, a inaczej dla podatku od towarów i usług. Zreguły ich właściciele mogą odliczać VAT zawarty w cenie paliwa,tak jak właściciele samochodów ciężarowych, jeżeli tylkowykorzystują je w działalności opodatkowanej VAT, czyli głównie wdziałalności gospodarczej.Nie oznacza to natomiast – wyjaśnił wiceminister – że pojazdy te sąsamochodami ciężarowymi w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.Poinformował, że nawet jeżeli pick-up ma homologację na samochódciężarowy, nie świadczy to jeszcze o tym, że nie jest objętypodatkiem akcyzowym. „Także wpis +samochód ciężarowy+ w dowodzierejestracyjnym lub innym dokumencie (np. ze stacji diagnostycznej)nie rozstrzyga o opodatkowaniu danego pojazdu akcyzą” – dodał.Kapica wyjaśnił, że o tym, czy od auta musi być zapłacona akcyza,decyduje wyłącznie definicja samochodów osobowych zawarta w ustawieo podatku akcyzowym oraz tzw. nomenklatura scalona, do której taustawa się odnosi.Akcyzę muszą płacić m.in. dilerzy samochodów osobowych i dlatego –jak poinformował Kapica – organy podatkowe kontrolowały w ostatnichlatach w tym zakresie m.in. dilerów takich marek, jak Mitsubishi iNissan.Wiceminister poinformował, że przeprowadzone kontrole podatkowewykazały, iż akcyzy nie zapłaciły m.in.: przedsiębiorstwo Inter-CarS.C. z siedzibą w Toruniu, spółka Nissan Sales Central EksternEurope Kereskedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag spółka z o.o.oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie oraz spółka MMC Car Poland.Z reguły chodziło o brak akcyzy w latach 2007 – 2009, bo ten okresbył głównie kontrolowany.O problem z opodatkowaniem pick-upów spytał poseł Maciej Wydrzyński(RP).Źródło: www.prawo.rp.pl]Prezydent podpisał ustawę o polsko-amerykańskiej umowie podatkowejPrezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacjipolsko-amerykańskiej konwencji ws. unikania podwójnegoopodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania wzakresie podatków od dochodu – poinformowała we wtorek KancelariaPrezydenta.Zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezydenta konwencję podpisano w13 lutego 2013 r. w Warszawie. Jest ona oparta na aktualnej wersjiModelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku izastąpi obowiązującą dotychczas umowę z 1974 roku.„Konwencja pozwoli zapobiegać szkodliwemu zjawiskumiędzynarodowego, podwójnego opodatkowania, w tym wypadku wdwustronnych stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a USA. Będzieona mieć zastosowanie do osób fizycznych i osób prawnych mającychmiejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, w USA lub w obupaństwach” – wyjaśniono w komunikacie.Dodano, że na wniosek strony amerykańskiej wprowadzono do Konwencjiprzepis, który zastrzega prawo każdego z państw do opodatkowania,zgodnie z prawodawstwem krajowym, obywatela lub osoby prawnejmającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na jego terytorium.„Przepis ten przyznaje każdemu z państw prawo do opodatkowaniadochodów byłych obywateli lub osób długo zamieszkujących dany kraj– w odniesieniu do dochodów uzyskanych w tym państwie, również wokresie 10 lat po zmianie miejsca zamieszkania lub utracieobywatelstwa” – wyjaśniono.Konwencja określa, jakie podmioty, w jakim zakresie i na jakichzasadach będą opodatkowane w jednym lub w drugim państwie. Umowareguluje kwestie opodatkowania m.in. dochodów z odsetek, należnościlicencyjnych, zysków ze sprzedaży majątku, dywidend, emerytur,alimentów, czy rent.W miejsce dotychczasowego zwolnienia z podatku za uzyskane odsetki,wprowadzona zostaje stawka podatkowa 5 proc. Taka sama stawkabędzie dotyczyć dochodu z należności licencyjnych (poprzednio byłoto 10 proc.).Zgodnie z informacją z Kancelarii Prezydenta wynagrodzeniapracowników najemnych mających miejsce zamieszkania w jednympaństwie a zatrudnionych w drugim, mogą być w nim opodatkowane,jeśli pobyt w tym państwie trwa dłużej niż 183 dni w każdym 12miesięcznym okresie w danym roku podatkowym.Osobno uregulowano opodatkowanie wynagrodzeń dyrektorów, artystów isportowców. Wskazano, że emerytury, ubezpieczenia społeczne, rentykapitałowe, alimenty i świadczenia na rzecz dzieci, będą – zpewnymi wyjątkami – opodatkowane w państwie rezydencji danej osoby.Emerytury i renty pochodzące z państwowego systemu zabezpieczeńspołecznych podlegać będą opodatkowaniu jedynie w państwie, wktórym są wypłacane. Konwencja ustala tez zasady opodatkowaniaświadczeń innych niż wynagrodzenie za pracę, a otrzymywanych przezstudentów, uczniów i praktykantów.Zgodnie z konwencją do obliczenia podatku od np. wynagrodzeń będziestosowana metoda tzw. wyłączenia z progresją. Oznacza ona, żedochód osiągnięty za granicą jest zwolniony z podatku w krajurezydencji podatkowej, natomiast jest brany pod uwagę przyobliczaniu stawki podatkowej, wedle której podatnik będziezobowiązany rozliczyć podatek od dochodów uzyskanych w krajurezydencji podatkowej.Dla dochodów od dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zyskówmajątkowych i innych dochodów – Polska będzie stosowała metodęzaliczenia proporcjonalnego. Polega ona na tym, iż podatekzapłacony od dochodu osiągniętego za granicą jest zaliczany napoczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonegood całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródełzagranicznych pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika.Konwencja przewiduje pełną klauzulę wymiany informacji dotyczącychopodatkowania między Polską a USA. Według Kancelarii Prezydentawejście w życie nowej umowy nie pociągnie za sobą skutkówbudżetowych. „Rozszerzenie zaś klauzuli wymiany informacjipodatkowej stanowi ważne narzędzie dla organów podatkowych douzyskiwania informacji niezbędnych dla prawidłowego określaniapodstawy opodatkowania” – zaznaczono.Źródło: www.prawo.rp.pl]Rząd za objęciem spółek komandytowych podatkiem CITSpółki komandytowe i komandytowo-akcyjne będą musiały płacićpodatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – przewiduje przyjęty wewtorek przez rząd projekt nowelizacji ustaw o CIT i PIT.Jak poinformowało we wtorek w komunikacie Centrum InformacyjneRządu zmiany ograniczono do spółek komandytowo-akcyjnych i spółekkomandytowych. Pierwotny projekt przygotowany przez resort finansówprzewidywał znacznie szerszy zakres zmianObecnie dochody takich spółek (nieposiadających osobowości prawnej)nie podlegają opodatkowaniu na poziomie spółki. Opodatkowany jestjedynie dochód wspólników takich spółek. Zmiana w systemieopodatkowania oznacza, że spółki te będą podobnie jak to ma miejscew innych krajach płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.Służby prasowe rządu wyjaśniły, że konsekwencją nadania spółkomkomandytowo-akcyjnym podmiotowości w zakresie CIT jest wprowadzeniedwóch poziomów opodatkowania dochodu wypracowanego przez nie,podobnie jak ma to miejsce w przypadku pozostałych spółekpodatników podatku CIT, czyli spółki z ograniczonąodpowiedzialnością i spółki akcyjnej.Projekt zakłada, że wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej(akcjonariusz i komplementariusz) będą opodatkowani od faktycznieuzyskanego przez nich dochodu z uczestnictwa w zysku spółki. Wprzypadku wypłaty zysku na rzecz komplementariusza będzie on miałprawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłat z zysku kwotypodatku zapłaconego przez SKA od własnych dochodów w części, wjakiej zapłacony przez SKA podatek ekonomicznie obniżał wypłaconymu zysk spółki.„Oznacza to, że żaden z nich nie będzie opodatkowany +na bieżąco+ ztytułu prowadzonej przez SKA działalności gospodarczej” –zaznaczono w komunikacie.CIR poinformowało, że nowe przepisy przewidują także przyznaniepodmiotowości prawno-podatkowej spółce komandytowej, co oznacza, żesytuacja jej wspólników zostanie zrównana z sytuacją wspólnikówSKA. „Opodatkowanie komandytariusza będzie tożsame zakcjonariuszem, a komplementariusza będzie podlegać regułomdotyczącym komplementariuszy w SKA. Takie rozwiązania wpłyną nawiększą spójność systemu podatkowego i będą realizacją zasadyrówności wobec prawa podmiotów znajdujących się w porównywalnejsytuacji” – zaznaczono w komunikacie.Według CIR wprowadzone przepisy mają zapewnić większąsprawiedliwość podatkową w prowadzeniu działalności gospodarczejoraz uszczelnić system podatkowy. „Uszczelnienie przepisów w tejsferze spowoduje większe wpływy z CIT od tej grupy podatników,która unikała opodatkowania wykorzystując schematy optymalizacyjne”– napisano.Zaznaczono, że zmiany w projekcie wpisują się też „w działaniamające na celu eliminowanie najbardziej rażących przejawów tzw.agresywnej optymalizacji podatkowej prowadzonej z wykorzystaniemschematów międzynarodowych”. (PAP)Budowa farmy wiatrowej możliwa bez miejscowego planuzagospodarowania przestrzennegoZdaniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejbrak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jestprzeszkodą w budowie farmy wiatrowej i można ją wówczas zrealizowaćna podstawie decyzji o warunkach zabudowy.Taką interpretację podał cytowany przez „Rzeczpospolitą” JanuszŻbik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej. Jego zdaniem farmę wiatrową można zbudowaćnawet mimo braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,gdyż nie jest ona inwestycją celu publicznego, a na terenachnieobjętych MPZP projekt farmy wiatrowej można zrealizować napodstawie decyzji o warunkach zabudowy.Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niewprowadzają obowiązku zgodności decyzji o warunkach zabudowy zzapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego gminy. (…) Ponadto w studium gminy nie możnawykluczyć możliwości lokalizowania elektrowni wiatrowych napodstawie decyzji o warunkach zabudowy, nawet jeśli inwestycjaplanowana jest w miejscu znajdującym się poza obszarem, w studiumwskazanym – „Rzeczpospolita” cytuje Janusza Żbika.Podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej informuje ponado, że w przypadku gdy farmawiatrowa ma być realizowana na postawie MPZP, niezbędne jestuwzględnienie zapisów o niej w studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego danej gminy. Przedstawiciel resortuinfrastruktury powołuje się przy tym na art. 10 ust. 2a ustawy oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym zawarto wymógwskazania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego gminy obszarów, na których przewidywane jestrozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnychźródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.- Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że w przypadku gdy radagminy nie wyznaczy w studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy obszarów, na którychdopuszcza się lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię zodnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, nie mamożliwości przeznaczenia w planie miejscowym terenów pod ww. cel.Powyższe wynika z faktu, iż plan miejscowy nie może naruszaćustaleń studium – „RZ” cytuje Janusza Żbika.Źródło: gramwzielone.pl]Prawo restrukturyzacyjne – konsultacje projektu założeńUstawa wprowadzi cztery instytucje restrukturyzacji. Będą to:postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu, przyspieszonepostępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowaniesanacyjne. Uwagi do projektu założeń projektu ustawy – Praworestrukturyzacyjne można zgłaszać do 28 sierpnia 2013r.Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, projekt zostałopracowany na podstawie rekomendacji z grudnia 2012 r.przedstawionych przez Zespół Ministra Sprawiedliwości ds. zmianustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Projekt przewiduje głębokąreformę obecnych regulacji, która zostanie wprowadzona przezprzyjęcie zupełnie nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne orazszeroką nowelizację Prawa upadłościowego i naprawczego oraz kilkuinnych ustaw.Główne cele regulacji to m.in.: zapewnienie przedsiębiorcom i ichkontrahentom skutecznych instrumentów do restrukturyzacji –stworzenie możliwości nowego startu przedsiębiorcom, których fiaskoprzedsięwzięcia gospodarczego wynika z niekorzystnej zmianywarunków ekonomicznych zapewnienie instytucjonalnej autonomiipostępowań restrukturyzacyjnych w oderwaniu od stygmatyzującychpostępowań upadłościowych wprowadzenie zasady subsydiarnościpostępowania upadłościowego maksymalizacja szybkości iefektywności restrukturyzacji i upadłości, odformalizowaniepostępowań i szersze wykorzystanie w nich nowoczesnych narzędziteleinformatycznych ułatwienie i rozszerzenie dostępu do proceduryupadłości konsumenckiej zwiększenie odpowiedzialnościnierzetelnych dłużników i upadłych.Ustawa wprowadzi cztery, zupełnie nowe instytucje restrukturyzacji,oparte częściowo na sprawdzonych praktykach międzynarodowych. Będąto: postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu, przyspieszonepostępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowaniesanacyjne.Postępowanie będzie zinformatyzowane. Powstanie Centralny RejestrUpadłości, który usprawni komunikację między uczestnikami i sądem.Centralny Rejestr Upadłości powiela sprawdzone praktyki wydziałuupadłościowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, który własnymistaraniami wprowadził internetową platformę komunikacji sąduupadłościowego z uczestnikami postępowania. Na stronie będąpublikowane istotne dla uczestników postępowania postanowienia iobwieszczenia związane z postępowaniami upadłościowymi. Możnabędzie łatwo uzyskać informację na temat zbywanych składników masy.Przez Internet będzie można dowiedzieć się nie tylko o staniesprawy, ale docelowo też przesyłać elektroniczne wnioski tak dosądu jak i syndyka.Projekt i informacje dotyczące zgłaszania uwag znajdują się podadresem: http://konsultacje.gov.pl/node/3204.Źródło: www.ms.gov.pl.]Zmiany w kodeksie pracy czekają na publikację2 sierpnia 2013 r. Prezydent podpisał ustawę wydłużającą do rokuokres rozliczeniowy czasu pracy i pozwalającą na zastosowanieruchomego czasu pracy.Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkachzawodowych Sejm uchwalił ostatecznie na 45. posiedzeniu.Po jej wejściu w życie możliwe będzie wydłużenie okresurozliczeniowego czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy w każdymsystemie czasu pracy.Pracownik będzie miał prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę,jeżeli np. w danym miesiącu nie miałby prawa do wynagrodzenia zewzględu na rozkład czasu przyjęty w okresie rozliczeniowym. Kopiadokumentu o stosowaniu zasady wydłużonego okresu rozliczeniowegobędzie musiała trafić do okręgowego inspektora pracy.Ustawa przewiduje możliwość wprowadzenia przerywanego czasu pracynie tylko na podstawie układu zbiorowego pracy (jak to jestobecnie), ale również dzięki porozumieniu ze związkami zawodowymilub przedstawicielami pracowników.Po zmianach rozkład czasu pracy będzie mógł przewidywać różnegodziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkłademsą dla pracowników dniami pracy, z zachowaniem przepisówdotyczących wymiaru czasu pracy, odpoczynku dobowego itygodniowego. W rozkładzie tym będzie ponadto mógł się znaleźćokreślony przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinierozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dlapracownika dniem pracy.Pracodawca nie będzie musiał sporządzać rozkładu czasu pracy,jeżeli na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego ruchomy czaspracy albo ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy.Nowelizacja wprowadza przepis stanowiący, że nie stanowi pracy wgodzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy,udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celuzałatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy niemoże naruszać prawa pracownika do odpoczynku.Regulacje pozwalające na szerszy zakres swobody w zakresieorganizacji czasu pracy czekają na publikację.Źródło: Aktualności LexPolonica]Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że podatnik ma prawo odwołaćsię od postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu nadwyżki VAT,które zostało wydane w czasie kontroli podatkowejPewnej firmie w grudniu 2012 roku urząd skarbowy przedłużył terminzwrotu nadwyżki VAT za październik. Fiskus wydłużył termin zwrotudo końca postępowania kontrolnego w przedsiębiorstwie. Spóładostała odpis postanowienia z pouczeniem, że nie podlega onozaskarżeniu. Właścicielka firmy nie chciała się z tym zgodzić iwezwała urząd do usunięcia naruszenia prawa, jednak ten nie widziałżadnej swojej winy w związku z czym sprawa trafia do sądu.Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę uznając, żepostanowienie nie podlega kontroli sądu, dlatego że nie kończycałego postępowania. Zdaniem WSA żadne przepisy nie uprawniałypodatnika do wzniesienia zażalenia na rozstrzygnięcie wydane wtrakcie kontroli podatkowej, albo postępowania podatkowego.Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację firmie, któranie chciała zgodzić się z tym, że dopiero po zakończeniu czynnościsprawdzających, kontroli albo postępowania podatkowego urząd możestwierdzić, czy zwrot jest zasadny. NSA uznał, że podatnik ma prawozaskarżyć rozstrzygnięcie urzędu skarbowego i jego postanowieniejest prawomocne.źródło: Rzeczpospolita www.prawo.rp.pl]Poświadczanie dokumentów przez adwokatów i radców prawnychAdwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi i rzecznicy patentowisami mogą uwierzytelniać kopie dokumentów przedstawianych przez ichklientów w prowadzonych przez nich sprawach cywilnych,administracyjnych i podatkowych. Zawarte w odpisie dokumentupoświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawiema charakter dokumentu urzędowego. Takie ułatwienia wprowadzauchwalona z inicjatywy Senatu ustawa o zmianie ustaw w zakresiedokumentów, która weszła w życie 1 stycznia 2010 roku.Nie ma wątpliwości, że przedstawienie oryginału dokumentu w sądzieczy w urzędzie, gdzie jedna sprawa zwykle pączkuje w kilka, bywautrudnione. Z kolei poświadczenie notarialne wymaga wydatku. Do tejpory adwokaci mogli i radcowie prawni mogli uwierzytelniać tylkokopie własnego pełnomocnictwa do prowadzenia danej sprawy (któregoudzielił im klient), a innych dokumentów, np. faktur, jedynie wtzw. postępowaniu nakazowym. W praktyce sądowej te ograniczenianieco łagodzono, ale wciąż wielu sędziów chce mieć oryginał albonotarialną pieczęć, a inne dokumenty traktuje tak, jakby ich niebyło.Założenia projektu ustawy o nowej adwokaturzeZ początkiem 2010 roku Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowałosamorządom adwokacki i radcowski projekt ustawy o nowejadwokaturze. Zasadniczym celem projektu jest zreformowanieadwokatury poprzez połączenie dotychczas dwóch samodzielnychzawodów prawniczych. Jego założeniem jest dostosowanie zawodów dozmian, które dokonały się w ostatnim ćwierćwieczu w międzynarodowymi europejskim systemie społeczno-politycznym. Zachodzi koniecznośćjednolitej reprezentacji polskiego środowiska prawniczego z uwagina coraz częstsze rozstrzyganie o prawach i wolnościach człowieka iobywatela na poziomie europejskim i międzynarodowym.Zakres projektowanej ustawy.Uznano, że w projekcie omawianej ustawy znajdzie się preambuła, wktórej będzie umieszczone: „zawód adwokata jest wolnym zawodemzaufania publicznego, rolą adwokatury jest zapewnienie: pomocyprawnej niezależnej, rzetelnej i opartej na najwyższych standardachzawodowych. Dostęp do niezależnej pomocy prawnej stanowi jeden zwarunków urzeczywistnienia zasad demokratycznego państwa prawnego,a także skutecznej ochrony praw i wolności obywatelskich wRzeczypospolitej Polskiej, pieczę nad uczciwymi zasadami, jakościąoraz dostępnością pomocy prawnej świadczonej przez adwokatówsprawują organy niezależnego samorządu zawodowego w interesiepublicznym i dla jego ochrony adwokatura nawiązuje do bogatejtradycji oraz podstawowych zasad i wartości europejskiej palestry,wyrażonych w aktach i dokumentach międzynarodowych organizacjisamorządów prawniczych.Nabycie spadku przed notariuszemOd 1 marca 2009 r. przed notariuszem można dokonać poświadczaniadziedziczenia. Do tej pory stwierdzenie nabycia spadku można byłoprzeprowadzić jedynie przed sądem. Dzięki zmianie notariusz możesporządzić „akt potwierdzenia dziedziczenia” – który będzierównoznaczny z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.Notariusz może także otworzyć i ogłosić testament z takimi samymiskutkami jak ma to miejsce w sądzie. Chcąc skorzystać znotarialnego poświadczenia dziedziczenia, zainteresowany musidokonać mniej więcej tych samych czynności jak do tej pory przed a)posiadać akt zgonu spadkodawcyb) przekazać notariuszowi posiadany testament (jeśli byłsporządzony)c) przedstawić akta stanu cywilnego spadkobierców ustawodawcówd) zawiadomić spadkobierców ustawowych i testamentowych o wizycie unotariuszaPowyższa zmiana wprowadza wiele korzyści dla spadkobierców, którzydzięki niej z pewnością zaoszczędzą na czasie.Odliczanie VAT od samochodów osobowych oraz paliwaJak wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wsprawie Magoora (C-414/07) oraz wyroku Wojewódzkiego SąduAdministracyjnego w Krakowie (sygn. akt SA/Kr 147/09) podatnikowiprzysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od nabycia samochoduosobowego oraz używanego do niego paliwa bez ograniczeń. Zestanowiskiem takim nie zgadza się Minister Finansów twierdząc, iżprawo to przysługuje ale na zasadach obowiązujących przed 1 maja2004 r. Oznacza to prawo do odliczeń tylko w przypadku tzw.samochodów z kratką oraz używanego do niego paliwa. Wydane zostałypierwsze interpretacje Izb Skarbowych, w których prezentowany jestwłaśnie taki pogląd. Nie można się jednak z nimi zgodzić i należypoprzeć stanowisko wyrażone w wyroku Wojewódzkiego SąduAdministracyjnego w Krakowie (sygn. akt SA/Kr 147/09). Otóż polskiustawodawca naruszył tzw. klauzulę stałości zawartą w VI i 112Dyrektywie i w konsekwencji od 1 maja 2004r. polskich podatnikównie obowiązuje żadne ograniczenie w zakresie odliczania podatku VATod samochodów osobowych oraz używanego do nich paliwa.ProkuraProkura wywodzi się z prawa niemieckiego. Jest pełnomocnictwemszczególnego rodzaju o z góry określonym zakresie. Jest instytucjądostępną dla wszystkich przedsiębiorców prowadzącychprzedsiębiorstwo, a zatem dla osób fizycznych, prawnych orazjednostek niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznajezdolność prawną, a które prowadzą we własnym imieniu działalnośćgospodarczą lub zawodową. Istotnym wymogiem jest wpisprzedsiębiorcy do rejestru. Aktualnie prowadzone są dwa rejestryprzedsiębiorców: EDG dla osób fizycznych, KRS dla pozostałychprzedsiębiorców. Przedsiębiorcy mogą ją ustanawiać tylko w zakresieczynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa i nie możnajej ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Jest toupoważnienie do dokonywania czynności zarówno sądowych jak ipozasądowych. Udzielenie prokury może odbyć się tylko na piśmie podrygorem nieważności i podobnie jak jej wygaśnięcie powinno byćzgłoszone do rejestru przedsiębiorców. Prokurentem może zostaćtylko osoba fizyczna, co wiąże się ze szczególnym stosunkiemzaufania między mocodawcą a prokurentem. Jedyny dopuszczalnywyjątek to sytuacja, gdy prokury udziela się osobie prawnej,zarządzającej funduszem.Nie może udzielić prokury spółka cywilna, spółka w organizacji,gdyż nie podlega ona rejestracji. To samo dotyczy również sytuacji,gdy przedsiębiorca jest w likwidacji, ogłoszono jego upadłość lubgdy dokonano jego przekształcenia.Zadatek a zaliczkaPowszechnie błędnie utożsamia zadatek z zaliczką. W znaczeniuprawnym istnieje natomiast istotna różnica pomiędzy tymi dwomapojęciami. Dlatego w zawieranych umowach, należy bardzo precyzyjnieokreślić czy stronom chodzi o zadatek czy o zaliczkę.Różnica pojawia się w przypadku niewykonania umowy przez jedną zestron. W przypadku, gdy w umowie określono, że wpłacany jestzadatek to strona, która go otrzymała może w przypadku odstąpieniaod umowy dany zadatek zatrzymać dla siebie, natomiast jeżeli samazapłaciła może żądać zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odzadatku.W razie prawidłowego wykonania umowy, zadatek ulega zaliczeniu napoczet świadczenia tej strony, która go wpłaciła, a gdy jest toniemożliwe zadatek zwraca się.Natomiast w sytuacji rozwiązania umowy zadatek powinien zostaćzwrócony, a obowiązek zapłaty kwoty dwukrotnie wyższej nie należysię. Taki sam stan sprawy występuje wtedy gdy niewykonanie umowynastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosiodpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obiestrony.Inną funkcję pełni zaliczka, do której nie stosuje się zasadobowiązujących przy zadatku. Zaliczka nie jest unormowana wprost wprzepisach kodeksu cywilnego, jak to jest w przypadku zadatku.Dlatego też, jeżeli umowa nie zostanie wykonana przez jedną zestron, druga strona która dała zaliczkę nie będzie miała uprawnieńdo domagania się zapłaty w podwójnej wysokości. Najłatwiej możnaokreślić różnicę pomiędzy zadatkiem a zaliczką w następującysposób: Zaliczka jest to kwota wpłacona na poczet przyszłychświadczeń i nie stanowi zabezpieczenia umowy jak zadatek, a jestjedynie częścią ceny.Czas pracy: zmiana formularzaDotychczasowy formularz zaświadczenia o czasie pracy kierowcówzostał zastąpiony rozszerzonym wzorem. Nowy dokument będziestosowany m.in. gdy kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim,urlopie wypoczynkowym, miał czas wolny od pracy lub odpoczywał albowykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu lub pozostawał wgotowości. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. ozmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o czasie pracykierowców oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U Nr 168 poz.1005), która weszła w życie 31 sierpnia 2011r.Skarb Państwa wesprze nowe inwestycjePrzedsiębiorcy mogą się ubiegać o pomoc Ministra Skarbu Państwa.Wsparcie, niebędące pomocą publiczną, będzie udzielane w formiepożyczki lub objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitalezakładowym albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego poprzezpodwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lubakcji. Tryb, warunki i formy udzielania pomocy regulujerozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2011 r. wsprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną (Dz. U. Nr 174 poz1040). Akt wszedł w życie 27 sierpnia 2011 r. Zgodnie z przepisamipomoc będzie udzielana m.in. na finansowanie inwestycji, ichrealizacja musi jednak przynosić odpowiednie korzyści takie jakutworzenie nowego przedsiębiorstwa, rozbudowa istniejącegoprzedsiębiorstwa, zasadnicza zmiana technologii produkcji czyzasadnicza zmiana sposobu świadczenia usług w przedsiębiorstwie lubróżnicowanie asortymentu produkcji lub usług. Wsparcie będzieudzielone również w celu ochrony podstawowych interesówbezpieczeństwa RP.Beneficjentem pomocy może zostać zarówno przedsiębiorca publicznyjak i prywatny, bez względu na kryterium ich w