50.0377106 22.0055101

Certus Sp z o Spółka Komandytowa

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Rynek 17Rzeszów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Wydarzenia, w którychuczestniczyliśmy 21.10.2013 r., Rzeszów, Dabata Regionalna Nowa perspektywafinansowa 2014-202021 października 2013 roku odbyła się DebataRegionalna „Nowa perspektywa finansowa 2014-2020” poświęconatematyce ochrony środowiska, rozwoju regionalnego iprzedsiębiorczości.Debatę której pomysłodawcą był Pan Jacek Adamowicz, PrezesStowarzyszenia EkoPrzestrzeń – Ekologia Rozwój Przestrzeń,zorganizowano w Centrum Handlowym Millenium Hall.Spotkanie poprowadziła Pani Bernadetta Szczypta z Polskiego RadiaRzeszów.W debacie udział wzięli:Pan Zdzisław Pupa – Senator RP,Pan Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UrzęduMarszałkowskiego woj. Podkarpackiego,Pan Adam Hamryszczak – Zastępca Dyrektora Departamentu RozwojuRegionalnego Urzędu Marszałkowskiego woj. Podkarpackiego,Pan Jan Jodłowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Wodnej i OchronyŚrodowiska w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie,Pan Jaromir Rajzer – Prezes Zarządu Certus sp. z o. o.Pan Jacek Adamowicz - Prezes Stowarzyszenia EkoPrzestrzeń EkologiaRozwój Przestrzeń, były radny miasta Rzeszowa, Koordynatorprojektu Study tour - Partnerstwo dla rozwoju regionalnego.W gronie zaproszonych do debaty gości był Pan Jaromir Rajzer– Prezes Zarządu Biura Nieruchomości Certus jako jedynyprzedstawiciel przedsiębiorców i branży nieruchomości, któraniewątpliwe ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju i ekologii, w tymw szczególności rozwój budownictwa ekologicznego i zastosowanieodnawialnych źródeł energii.Debatę można było śledzić na bieżąco dzięki transmisji na żywo winterencie, a także aktywnie w niej uczestniczyć m.in. zadającpytania gościom za pośrednictwem czatu.02.10.2012 r., Warszawa 2 pażdziernika 2012 r. podczas spotkania w Warszawie, PrezesZarządu Certus Pan Jaromir Rajzer otrzymał wyróżnienie w ramachDepartamentu Gospodarki Nieruchomościami w MinisterstwieTransportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.Wyróżnienie przyznane zostało za najlepiej prowadzonepostępowania wyjaśniające w ramach KomisjiOdpowiedzialności Zawodowej.      17.11.2011 r., Rzeszów,Konferencja „Podkarpackie– Silna Marka. Potencjał, inwestycje i rozwój, a zawirowania weuropejskiej gospodarce” Konferencja „Podkarpackie – Silna Marka. Potencjał,inwestycje i rozwój, a zawirowania w europejskiejgospodarce” odbyła się 17 listopada w Hotelu Ambasador wRzeszowie.Konferencja miała na celu prezentację wiedzy, doświadczeń orazdyskusję na tematy ważne dla przedsiębiorczości w wymiarze lokalnymna tle ważnych wydarzeń ekonomicznych w skali makro.Podczas spotkania prelegenci będą starali się znaleźć odpowiedzi napytania:Czy systematycznie rozwijający się region w południowo-wschodniejPolsce stanie się dla nich ciekawą alternatywą?Czy województwo Podkarpackie wykorzysta swoje liczne atuty w takciekawym i jednocześnie trudnym momencie?Co może zaoferować przedsiębiorcom w trudniejszych czasach?Na jakich filarach i za co chce budować przyszłość?Dyskusja prowadzona była przez doświadczonych dziennikarzy TVN 24.Jednym z paneli dyskusyjnych był: „Domy dla Ludzi.Domy dla Biznesu czyli perspektywy rozwoju podkarpackiego rynkunieruchomości”, w którym lokalny rynek reprezentowany byłprzez Pana Jaromira Rajzera – Prezesa Zarządu Certus Sp. zo.o.Do dyskusji zaproszono również Małgorzatę Kosińską – Prezes PirelliPeKao Real Estate Sp. z o.o. Barbarę Kostryra - kierownik CentrumZarządzania PPNT oraz Artura Pietraszewskiego - 4Teams, PremediumMarketing Nieruchomości.W interesującej formie rozmawiano o bieżącej sytuacji rynkunieruchomości i jego perspektywach. Dla wymagającej publiczności,wśród której było wielu przedstawicieli uczelni, firm i samorządówszczególnie interesujące były porównania ogólnopolskiego punktuwidzenia w zderzeniu ze spojrzeniem lokalnych specjalistów.Omówiono jakie rozwiązania będą miały szczególne zastosowanie wczasach kryzysu, czy recepta na sukces może być jednakowa w Polscei na Podkarpaciu.17.11.2011 r., Jarosław, Konferencja „Działalność zawodowai uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce”. W Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznejw Jarosławiu odbyła się konferencja „Działalność zawodowa iuwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce”, zorganizowanaprzez Studenckie Koło Naukowe PWSTE „Focus” we współpracy zInstytutem Ekonomii i Zarządzania.W konferencji udział wzięli pośrednicy, zarządcy, rzeczoznawcymajątkowi, prawnicy, notariusze, ekonomiści, a także reprezentancinajwiększych podkarpackich firm i organizacji z branży rynkunieruchomości oraz przedstawiciele administracji państwowej isamorządowej, pracownicy wyższych uczelni i studenci.Pierwszy panel obejmował zagadnienia związane z zawodami rynkunieruchomości. W drugiej części, którą swoimi wystąpieniamiotworzyli członkowie Podkarpackiego Stowarzyszenia Pośredników iDoradców Rynku Nieruchomości poruszono praktyczne aspekty zawodówrynku nieruchomości.Trzeci panel dotyczył zagadnień z zakresu rynku nieruchomości iuwarunkowań jego rozwoju. Zainaugurowany zostałwystąpieniem Pana Jaromira Rajzera, Prezesa Certus Sp. z o.o.,Członka KOZ przy Ministrze Infrastruktury, reprezentującego równieżPodkarpackie Stowarzyszenie Pośredników i Doradców RynkuNieruchomości. Pan Jaromir Rajzer szeroko omówił możliwościi problemy podkarpackiego rynku nieruchomości przedstawiającm.in. prezentację „Perspektywy i ograniczenia podkarpackiegorynku nieruchomości”. Kolejnym ekspertem trzeciego panelubyła Pani Teresa Krzemińska z Głównego Urzędu Statystycznego wRzeszowie, która przestawiła „Rynek nieruchomości Podkarpacia, natle innych województw”.Konferencja umożliwiła wymianę poglądów i doświadczeń pomiędzyśrodowiskiem naukowym, praktykami rynku nieruchomości orazstudentami.05.09.2011 r., WarszawaW dniu 05.09.2011 Pan JaromirRajzer otrzymał z rąk Ministra Infrastruktury medal Za zasługi dlabudownictwa.       06.04.2011 r., Rzeszów, II Podkarpackie ForumNieruchomościW dniu 06.04.2011 w sali audytoryjnej UrzęduMarszałkowskiego w Rzeszowie odbyło się II Podkarpackie ForumNieruchomości. To już druga edycja Konferencji poświęconawielu zagadnieniom związanym z rynkiem nieruchomości, podczasktórej zaprezentowane zostały również kompleksowe badania lokalnegorynku nieruchomości przeprowadzone przez Instytut GospodarkiWyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowiewspólnie z Certus Nieruchomości Sp. z o.o. w Rzeszowie oraz przywspółpracy z: MWM Architekci Sp. z o.o., Rajzer Consulting,Kancelarią Prawną Zuzmak i Partnerzy Sp. p. i Kancelarią PrawnąKamiński & Kamiński.Konferencję uroczyście otworzył Mirosław Karapyta MarszałekWojewództwa Podkarpackiego.Forum zostało podzielone na trzy panele dyskusyjne, w którychudział wzięli wybitni specjaliści i eksperci.. Panele obejmowałyzagadnienia związane z rozwojem rynku mieszkaniowego oraz szerokorozumianego rynku nieruchomości komercyjnych, omówiony zostałrównież proces inwestycyjny oraz wpływ przepisów prawnych ipodatkowych na rozwój lokalnego rynku nieruchomości i kształtowanieprzestrzeni publicznej.W II Podkarpackim Forum Nieruchomości udział wzięli przedstawicielerządu, urzędu miasta, województwa oraz posłowie m.in.: PiotrStyczeń, Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Infrastruktury, posełZbigniew Rynasiewicz, Przewodniczący Sejmowej KomisjiInfrastruktury, dr Bogdan Ulijasz, Sekretarz Marszałka WojewództwaPodkarpackiego, Roman Holzer, Wiceprezydent Miasta Rzeszowa.Nad Konferencją patronat honorowy objęli: Minister Infrastruktury,Minister Sprawiedliwości, Przewodniczący Komisji Infrastrukturyoraz Prezydent Miasta Rzeszowa, Marszałek Województwa, WojewodaPodkarpacki, Starosta Rzeszowski.Organizatorzy: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, CertusNieruchomości, Kancelaria Prawna Zuzmak&Partnerzy, MWMArchitekci, Kancelaria Prawna Kamiński&Kamiński, RajzerConsulting.Partner medialny: VIP Biznes & Styl, Gazeta Wyborcza, PolskieRadio Rzeszów, TVP3 Oddział Rzeszów, Nowiny, nowiny24.pl.01.10.2010 r., Łańcut, Konferencja Możliwości i barieryrozwoju rynku nieruchomości w PolsceW ramach szkolenia zorganizowanego przezPodkarpackie Stowarzyszenie Pośredników i Doradców RynkuNieruchomości, które odbyło się 01.10.2010 r. w Zajeździe „Dymarka”w miejscowości Dąbrówki odbył się panel dyskusyjny o przewodnimtemacie „Możliwości i bariery rozwoju rynku nieruchomości wPolsce”.Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni przedstawicielewładz rządowych i lokalnych oraz eksperci i znawcy rynkunieruchomości:Zbigniew Rynasiewicz - Poseł na Sejm, Przewodniczący KomisjiInfrastrukturyAndrzej Dec - Radny Miasta Rzeszowa, były Przewodniczący RM ,kandydat na Prezydenta RzeszowaZbigniew Kubiński - Prezydent Federacji Polskie Porozumienie RynkuNieruchomości, Prezydent PTEiDRNWitold Czapla - Wiceprzewodniczący Komisji OdpowiedzialnościZawodowej przy Ministerstwie InfrastrukturyAdam Polanowski - Prorektor Wyższej Szkoły GospodarowaniaNieruchomościJacek Walczyński - Dyrektor Regionalny ds. sprzedaży Bank PKO BPS.A.Moderator dyskusji:Konferencję rozpoczęła prezentacja Pana Jaromira Rajzera -Prezesa Biura Nieruchomości Certus dotycząca najważniejszychdanych, charakteryzujących stan rynku nieruchomości w Polsce. Wtrakcie dyskusji poruszono wiele aktualnych problemów nurtującychśrodowisko zawodowe. Bardzo ważnym elementem była dyskusjana temat konieczności obrony licencji zawodowej dla pośredników wobrocie nieruchomościami. Eksperci stanowczo wypowiedzieli zautrzymaniem licencji jako elementu zapewnienia bezpieczeństwaobrotu nieruchomościami. Omówiono również prawne i praktycznebariery dla rozwoju rynku nieruchomości. Ponadto przedstawionowpływ instrumentów finansowych i sektora bankowego na sytuacjęsektora nieruchomości i budownictwa. Wiele czasu poświęconoproblemowi właściwego kształtowania przestrzeni publicznej inieustannym zmianom ustawy o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym.Uwieńczeniem spotkania było wręczenie na ręce Pana Posła ZbigniewaRynasiewicza listy postulatów, pod którymi podpisali się obecniprzedstawiciele kilku organizacji zawodowych.20.01.2010 r., Rzeszów, I Podkarpackie ForumNieruchomości20 stycznia w rzeszowskim Ratuszu odbyło się I Podkarpackie ForumNieruchomości. Konferencję uroczyście otworzył Wice-PrezydentMiasta Rzeszowa Marek Ustrobiński oraz Rektor WSIiZ prof. TadeuszPomianek. Organizatorami konferencji byli: Instytut Gospodarki Wyższej SzkołyInformatyki i Zarządzania w Rzeszowie, MWM Architekci,Certus Nieruchomości, Rajzer Consulting, MWMArchitekci, Kancelaria Radców Prawnych M. Taradajko-Zuzmak i A.Zuzmak, Doradztwo Prawno-Inwestycyjne Janusz Buda.Głównymi tematami I Podkarpackiego Forum Nieruchomości były:nasze miasto, nasze mieszkania - trendy, potrzeby i możliwości narzeszowskim rynku mieszkaniowymnajbliższe inwestycje oraz przyszłość rynku nieruchomościkomercyjnych w Rzeszowiebiznes nieruchomościowy czyli jak projektować, promować, finansowaćaby rozwijać branżę.Każdą wyżej wymienioną część konferencji rozpoczynała prezentacjawyników badań rzeszowskiego rynku nieruchomości przeprowadzonychprzez Instytut Gospodarki WSIiZ oraz sześć firm zajmujących siędoradztwem nieruchomości. Celem badań było zdobycie kompleksowychinformacji o rynku nieruchomości w Rzeszowie, a przede wszystkim ojego aktualnym stanie i perspektywach rozwoju.Pierwszą kwestią, której poświęcone było Forum był Rzeszów na tleinnych miast, ceny, potrzeby i możliwości oraz kierunki rozwoju zperspektywy potrzeb mieszkańców.Preferencje, najnowsze trendy, zmiany na rynku mieszkaniowymprzedstawili wybitni eksperci: Dr Maciej Piotrowski –Dyr. Instytutu Gospodarki WSIiZ JaromirRajzer – Prezes Certus Nieruchomości Sp. z o.o. -moderator Monika Tyszka – DepartamentGospodarki Nieruchomościami, MinisterstwoInfrastruktury Mikołaj Martynuska – DirectorResidential, CB Richard Ellis Sylwester Bogacki– Prezes WIKANA S.A. Ryszard Czapla – PrezesArcheton Sp. z o.o.Najbliższe inwestycje w Rzeszowie i okolicach zostałyzaprezentowane przez Marka Ustrobińskiego – Wice-Prezydenta MiastaRzeszowa, podczas kolejnego panelu dyskusyjnego. Odpowiedzi napytania takie jak rynek nieruchomości komercyjnych, czego oczekująprzedsiębiorcy, dlaczego warto inwestować w Rzeszowie przedstawilispecjaliści: Dr Tomasz Soliński – Instytut GospodarkiWSIiZ Maciej Łobos – Wiceprezes MWMArchitekci Marek Ustrobiński – Wice-PrezydentMiasta Rzeszowa Yann Geun – Członek ZarząduMayland Real Estate Sp. z o.o. RadosławKarczewski – Dyrektor Delta Project PL Sp. zo.o. Andrzej Selwet – Acquisition Manager –Inter IKEA Centre Group.W ostatniej części poruszono sprawę projektowania, promocji orazfinansowania branży nieruchomości. Trudności i zagrożenia wprocesie inwestycyjnym, alternatywne źródła finansowania inwestycjiw nieruchomościach, znaczenie marketingu, zwłaszcza w dobie kryzysuomówili następujący eksperci: Dr Maciej Piotrowski –Dyr. Instytutu Gospodarki WSIiZ MarcinSmoczewski – Prezes MWM Architekci prof. dr hab.Andrzej Szromik – Dyr. Katedry Handlu i Instytucji RynkowychUniwersytetu Ekonomicznego dr inż. arch. MarekKamiński – Archipraxis Kraków Andrzej Skotnicki– Dyr. Wydziału Architektury Urzędu MiastaRzeszowa Arkadiusz Zuzmak – radca prawny,właściciel kancelarii prawnej.Forum zakończyła burzliwa dyskusja podczas której wszyscyuczestnicy mogli wymienić się swoimi opiniami i spostrzeżeniami naporuszone na konferencji tematy.Miłym akcentem na zakończenie spotkania była uroczysta kolacja izwiedzanie rzeszowskiej trasy podziemnej.Honorowy Patronat: Ministerstwo Infrastruktury oraz PrezydentMiasta Rzeszowa.Patronat medialny: VIP Biznes & Styl, TVP 3 Oddział Rzeszów,Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Rzeszów.Nasze wypowiedzi w mediachBezpieczene kupowanie nieruchomości z rachunkiem powierniczym,VIP Biznes&Stylwrzesień-pażdziernik 2013                Rzeszów pnie się w góręMagazyn Nowiny25-27.10.2013                        ◊ ◊ ◊  Tereny na sprzedażNowiny13.03.2013 Ceny mieszkań ostro w dółNowiny04.03.2013    ◊ ◊ ◊  Własne cztery kąty z dofinansowaniemVIP Biznes&Stylstyczeń-luty 2013  Nowe mieszkania ze wsparciem państwaStrefa Magazyn Biznesustyczeń 2013  ◊ ◊ ◊  Ziemia zawsze w cenieStrefa Magazyn Biznesuwrzeseiń 2012 Czy warto inwestować w podkarpacie nieruchomościStrefa Magazyn Biznesuczerwiec 2012  ◊ ◊ ◊  Szybciej zaczniesz budowęNowiny21.02.2013 Galerie walcząMagazyn Nowiny08-10.02.2013     ◊ ◊ ◊   Rynek oszalał. Ceny działek rolnych gonią budowlaneNowiny 14.06.2012 Na nowe mieszkania trzeba czekaćNowiny27.10.2011      ◊ ◊ ◊   Około 4,5 tys. zł za metr kwadratowyNowiny25.10.2011 Lokum dla studentaNowiny12.10.2011   ◊ ◊ ◊   Rzeszów pod znakiem centrów handlowychVIP Biznes&Stylwrzesień-październik 2011 Na wakacjach umów kupna-sprzedaży jest mniejNowiny 09.08.2011     ◊ ◊ ◊   Rachunki za prąd i czynszNowiny 25.07.2011 Student wynajmuje mieszkanieNowiny20.07.2011   ◊ ◊ ◊   Rzeszów miastem centrów handlowychVIP Biznes&Stylmaj-czerwiec 2011 Nieruchomości nadal dobrą inwestycjąVIP Biznes&Styllistopad-grudzień 2010  ◊ ◊ ◊   Dom albo mieszkanie na przedmieściachTrendystyczeń 2010