52.254625 20.998886

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Bonifraterska 17Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) zostało utworzone na mocy . Działalność Centrum Unijnych Projektów Transportowych jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach pomocy technicznej . Misja CUPT kompleksowo wspiera beneficjentów w procesie przygotowania inwestycji i ich realizacji. Cel Celem Centrum Unijnych Projektów Transportowych jest racjonalne i efektywne wykorzystanie do 2015 roku wszystkich środków Unii Europejskiej przeznaczonych na dofinansowanie projektów transportowych. Zadania CUPT jest wdrażanie programów i projektów rozwoju infrastruktury transportowej, w szczególności programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 ndash2013, a także opracowywanie i inicjowanie rozwiązań organizacyjnych i systemowych wspierających ich realizację. Zadania Centrum zostały szczegółowo określone w , w do Porozumienia , woraz . Na jego mocy Centrum pełni funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w systemie wykorzystania funduszy unijnych wProgramie OperacyjnymbdquoInfrastruktura i Środowisko rdquo . Jest odpowiedzialna za realizację projektów transportowych, dla następujących priorytetów: VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T VII. Transport przyjazny środowisku VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe W ramach priorytetów transportowych CUPT odpowiada za wykorzystanie do 2015 roku na realizację projektów kwoty ponad 27 mld euro. Fundusze przeznaczone będą m.in. na sfinansowanie budowy nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych, modernizację wybranych odcinków linii kolejowych, rozbudowę 8 portów lotniczych oraz na infrastrukturę w transporcie morskim i rzecznym. Większość z planowanych projektów ma podstawowe znaczenie dla przygotowań Polski do Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. CUPT odpowiada za realizację następujących rodzajów przedsięwzięć: W działalności CUPT jako instytucji wdrażającej projekty transportowe POIiŚ można wyróżnić trzy kierunki: monitorowanie i wspieranie Beneficjentów w procesie przygotowania do realizacji projektów kluczowych znajdujących się na liście indykatywnej indywidualnych projektów kluczowych, kończące się złożeniem przez Beneficjentów do CUPT wniosków o dofinansowanie ze środków UE alokacja na projekty kluczowe ma wynieść ok. 90% środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów transportowych w ramach POIiŚ ocena wniosków o dofinansowanie projektów kluczowych oraz nabór i ocena wniosków o dofinansowanie w drodze organizowanych przez CUPT konkursów proces kończy się podpisaniem umów o dofinansowanie projektów spełniających ustalone przez Komitet Monitorujący kryteria monitorowanie i rozliczanie, zgodnie z umowami o dofinansowanie, realizacji projektów polegające na weryfikacji wniosków o płatność, przeprowadzaniu kontroli ex-ante dokumentacji przetargowej, kontroli ex-post zamówień publicznych, kontroli realizacji projektu na miejscu itp. CUPT a beneficjenci Beneficjentów i Centrum Unijnych Projektów Transportowych łączy wspólny cel: jest nim pełne wykorzystanie unijnych środków na realizację projektów. Sukces osiągnąć można tylko w wyniku rzetelnego i opartego na współpracy procesu przygotowania inwestycji i ich realizacji. Dlatego CUPT dążyć będzie do udzielania wsparcia Beneficjentom na każdym etapie prac, służyć doradztwem, pomocą w szkoleniach, współpracować w regionie - w miejscu realizacji inwestycji. Pracownicy Centrum analizują zagrożenia i potencjalne bariery, które mogą utrudnić realizację przedsięwzięć, eliminując je na możliwie wczesnym etapie. Dobra współpraca z Beneficjentem pozwoli na bieżące usuwanie przeszkód oraz szybkie reagowanie na ewentualne zagrożenia. Centrum Unijnych Projektów Transportowych kompleksowo wspomaga Beneficjentandash od momentu podpisania tzw. pre-umów (w przypadku projektów kluczowych) dotyczących wsparcia przygotowania projektów, poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy o dofinansowanie i całkowite rozliczenie projektu. Jednocześnie Centrum Unijnych Projektów Transportowych ma zapewnić, by w procesie realizacji projektu zostały spełnione wszystkie wymogi unijne i krajowe. Bieżący monitoring jest więc uzupełniony dokładnym rozliczeniem poszczególnych etapów inwestycji, regularną sprawozdawczością i kontrolami okresowymi realizacji projektu. Zasady działania CUPT są zgodne z prawem Unii Europejskiej, prawem polskim, z zasadami określonymi w Programie OperacyjnymbdquoInfrastruktura i Środowisko rdquo oraz z polityką transportową Ministra Infrastruktury. Traktując Beneficjentów jak równorzędnych partnerów w procesie realizacji podjętych przez Polskę zobowiązań wobec Unii Europejskiej CUPT jest instytucją przyjazną, kompetentną i jednocześnie wymagającą