50.01121139526367 20.9760799407959

OHP w Tarnowie

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Mościckiego 27Podwałcze

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką organizacyjną,podległą ministrowi właściwemu do spraw pracy, wykonującą zadania wzakresie kształcenia, dokształcania, zatrudniania i wychowaniamłodzieży. Jednym z podstawowych zadań w tej sferze jest wspieraniesystemu wychowawczego i edukacyjnego kraju poprzez organizowaniekształcenia i wychowania w jednostkach OHP.Model wychowania w OHPProces wychowawczy należy rozumieć jako tworzenie postawpsychologicznych, sprzyjających samodoskonaleniu i samowychowaniu.Wychowywać – dodawać odwagi, przywracać podmiotowość, usuwać wpływyzagrażające naturalnemu i spontanicznemu rozwojowi, przygotowywaćdo życia przez mobilizacje własnej aktywności. Tak zrozumianyproces wychowawczy określa model wychowania w Ochotniczych HufcachPracy. Jest to wszechstronny rozwój osobowości uczestnikówuczestnik rozumiany jako podmiot oddziaływań wychowawczych iedukacyjnych, wszechstronność zaś, jako oddziaływanie wspomagającerozwój pod względem intelektualnym, psychicznym, społecznym,moralnym i duchowym. Zamierzonym efektem naszych oddziaływań jestprzygotowanie zdrowej, aktywnej jednostki, zdolnej do samodzielnegopełnienia różnorodnych ról społecznych.Cele i zadaniaGłównym celem Centrum Kształcenia i Wychowanie OHP w Tarnowie jestumożliwienie młodzieży zaniedbanej wychowawczo uzupełnieniawykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz prowadzeniedziałalności wychowawczej profilaktycznej i resocjalizacyjnej wśródmłodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie, wymagającejspecjalnych oddziaływań wychowawczych. Działalność w zakresie pracysocjalno – bytowej, kulturalno – oświatowej, rekreacyjno –sportowej ma stwarzać warunki do nauki i zdobycia zawodu,podnoszenia poziomu socjalizacji, wychowania dla rodziny,rozwijania zainteresowań i dbania o zdrowie.Celem pracy kadry wychowawczej jest przygotowanie wychowankówdo:życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchudziedzictwa kulturowego oraz w zjednoczonej Europierozpoznawania wartości moralnych, ich hierarchizacji orazdokonywania właściwych wyborów,kierowania własnym losem oraz ciągłego doskonalenia swojejwiedzy i umiejętności,udział w życiu kulturalnym i jego współtworzeniakształtowanie zdrowego stylu życia i harmonijnego rozwoju.Wszelkie działania kompensacyjne, opiekuńcze, profilaktyczne iresocjalizacyjne podejmowane przez kadrę wychowawczą cechuje dużawszechstronność, wysoki stopień zindywidualizowania orazintegrujący wpływ na wszystkie środowiska wychowawcze uczestnika.Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie jest placówkązapewniającą bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie we własnyminternacie z całodobową opieką kadry wychowawczej. CKiW zabezpieczazajęcia szkolne i miejsca zajęć praktycznych we własnychwarsztatach lub u pracodawców na terenie Tarnowa na statusiepracownika młodocianego (wynagrodzenie, ubezpieczenie w ZUS, urlopwypoczynkowy, zaliczenie stażu pracy, możliwość wsparcia z ZFŚS).Młodzież przebywająca w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP wTarnowie ma możliwość realizacji zainteresowań oświatowych,kulturalnych i rekreacyjno-sportowych.W kręgu zainteresowania Centrum Kształcenia i Wychowania OHP wTarnowie, znajduje się przede wszystkim młodzież pochodząca zrodzin biednych, dotkniętych długotrwałym bezrobociem lub z rodzindysfunkcyjnych. Młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, mającaza sobą niepowodzenia szkolne, niedostosowana społecznie,wymagająca i poszukująca opieki oraz możliwości kształcenia izdobycia zawodu.Propozycje usługowe warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych CKiWOHP w TarnowieW zakresie warsztatów mechanicznych i stolarskich:Bramy i automatykę bram,Ogrodzenia,Meble szkolne, hotelowe oraz biurowe,Kraty, zawiasy, obróbkę mechaniczną skrawaniem w zakresietoczenia,Ławki parkowe.W zakresie pracy warsztatów budowlanych:Ogrodzenia,Wylewki, remonty budowlane itp.,Inne usługi i asortyment na zamówienie klienta.W zakresie usług hotelarskich orazkonferencyjno-szkoleniowych:Hotel z pokojami o podwyższonym standardzie,Sala konferencyjna,Sale do szkoleń z wyposażeniem multimedialnym,Pracownie komputerowe,Stołówka.