50.0439661 21.9946264

Accadia Group S.A.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Chłopickego 3Rzeszów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Accadia Group S.A. ||| O FIRMIE ACCADIA GROUP S.A. Informujemy, że w dniu 22.11.2007 r. powstałaACCADIAGROUP S.A . wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Rzeszowa Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000294109, kapitał zakładowy 2 500 000 zł, NIP 813-352-46-50, REGON 180281321. Celem powołania do życiaACCADIA GROUP S.A. jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa, przejrzystości i stabilności w  realizacji Projektu ACCADIA, w oparciu o potencjał nowo powołanego podmiotu.  Naszym głównym zadaniem i celem jest konsolidacja środowiska zawodowego i tworzenie standardów bezpiecznej pracy dla POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH oraz zapewnienie narzędzi i warunków działania wszystkim podmiotom stowarzyszonym w nowej rzeczywistości prawnej. Jednocześnie zależy nam, by owe jednostki gospodarcze zachowały swoją odrębność i suwerenność w funkcjonowaniu na rynku gospodarczym.Współpracujące podmioty  mogą samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, korzystając z przywilejów, warunków i pozycji, jaką wypracowujemy jako Instytucja Płatnicza dla wszystkich  - sieci przyjmowania opłat i poszczególnych punktów kasowych współpracujących zACCADIA GROUP S.A. Do jednej z najbardziej istotnych zmian, które zaszły w miarę rozwoju projektu ACCADIA zaliczyć należy strukturę obsługiwanych podmiotów. W pierwszym okresie naszej działalności były to w 90 % podmioty funkcjonujące w oparciu o pojedyncze punkty przyjmowania opłat. W miarę kształtowania się rynku finansowego w Polsce  okazało się, że wypracowany przez nas model biznesowy jest niezwykle interesujący nie tylko dla pojedynczych punktów przyjmowania opłat, ale i dla całych już istniejących sieci. Najczęściej doceniane atuty : Niezależność w ramach własnej działalności gospodarczejZnaczna redukcja kosztów przy wdrażaniu nowo obowiązujących regulacji prawnych wynikająca z rozkładu kosztów na kilkaset lub nawet kilka tysięcy podmiotów.Wdrażanie dyrektyw unijnych – prowadząc działalność gospodarczą i współpracując z IP  jednostka stowarzyszona nie ponosi  nadmiernych kosztów implementacji dyrektyw unijnych, które obowiązywać będą wszystkich pośredników finansowych. Opracowanie i implementacja standardów i wymogów wynikających z Dyrektyw przez pojedyncze punkty jest mało realna z uwagi na koszty, trudności organizacyjne oraz brak specjalistycznej wiedzy pozwalającej na wyżej wspomnianą implementację. Możliwość korzystania z wypracowanych modeli w zakresie bezpieczeństwa i standardów funkcjonowania obowiązujących w dużych instytucjach finansowych.ACCADIA GROUP S.A.  w oparciu o parametr ryzyka oraz uwzględnienie profilu ryzyka, a także adekwatności i efektywności środków kontroli dokonuje implementacji w Spółce standardów obejmujących nadzór korporacyjny (corporate  governance), obszar compliance obejmujący operacje, systemy informatyczne oraz mechanizmy zarządzania ryzykiem, a docelowo także zmierzać będzie do upowszechnienia tych standardów w podmiotach stowarzyszonych. W tym celu opracowano i wprowadza się w Spółce standardy zgodności na poziomie dużych i prowadzących zaawansowaną działalność instytucji finansowych, zgodnie z kodeksem etyki oraz operacjami biznesowymi. Standardy te obejmują między innymi systemy monitorowania i kontroli w celu wykrycia nadużyć oraz posiadanie systemu raportowania zauważonych oznak ryzyka operacyjnego. Spółka przykłada dużą wagę do identyfikacji incydentów ryzyka operacyjnego, czyli zdarzeń związanych z jej działalnością skutkujących bezpośrednią lub potencjalną stratą powstałą w wyniku urzeczywistnienia się ryzyka operacyjnego.PonadtoACCADIA GROUP S.A. posiada efektywny system kontroli wewnętrznej obejmujący procedury i mechanizmy kontroli. System ten stanowi istotny instrument zarządzania ryzykiem w organizacji. Procedury kontroli wewnętrznej obejmują zasady badania wszystkich obszarów działalności Spółki. Mechanizmy kontroli wewnętrznej natomiast obejmują metody przeprowadzania kontroli w poszczególnych obszarach działalności Spółki, czynności samokontroli wykonywane w celu zapobiegania błędom w funkcjonowaniu podmiotów stowarzyszonych, ujawniania nieprawidłowości oraz zapewnienia rzetelności ewidencji księgowej.ACCADIA GROUP S.A. określiła cel, zakres i zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej zarówno w odniesieniu do kontroli funkcjonalnej, jak i kontroli instytucjonalnej oraz wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi elementami systemu kontroli wewnętrznej w Spółce. Kontrola wewnętrzna w Spółce ma na celu zapewnienie zgodności działania Spółki z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. Bada, czy ustalono cele i zadania dla działań operacyjnych i programów oraz czy są one zgodne z celami i zadaniamiACCADIA GROUP S.A. Kontrola wewnętrzna w Spółce dokonuje przeglądu działań operacyjnych i programów, aby ustalić stopień, w jakim ich wykonanie jest zgodne z wytyczonymi celami i zadaniami oraz określić czy działania operacyjne i programy zostały wdrożone i są wykonywane zgodnie z zamierzeniami. Wszystko to ma służyć stworzeniu wysokich standardów pracy i warunków do bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej przez sieci i podmioty stowarzyszone wACCADIA GROUP S.A. Standaryzacja oprogramowania i dostosowanie go do bieżącychwymagań banków pozwala na wybór spośród wielu z nich.Rozwiązania informatyczne klasy SEZAM umożliwiają dwustronną (w relacji PF – BANK) wymianę specyfikacji obsługiwanych zleceń ze szczególną uwagą na poprawność ich księgowania w systemach bankowych. Sprawdzone na milionach operacji mechanizmy znajdują zastosowanie zarówno w rozwiązaniach lokalnych, jak również w rozproszonych strukturach sieciowych, charakteryzujących się znaczną ilością obsługiwanych zleceń. Stałe monitorowanie rynku finansowego oraz czuwanie nad bieżącymi zmianami i wytycznymi w komunikacji pomiędzy instytucjami sektora płatności masowych gwarantują najwyższą jakość oferowanego produktu. Możliwość zgłaszania (za zgodą podmiotu)  wymaganych prawem raportów i informacji dla NBP. A zatem, można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, żeACCADIA GROUP S.A. to Instytucja Płatnicza reprezentująca interesy i wspierająca niezależne podmioty gospodarcze oraz zorganizowane sieci pośrednictwa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem: niezależnych punktów przyjmowania opłat biur kredytowych biur ubezpieczeniowych zorganizowanych sieci przyjmowania opłat  zorganizowanych sieci obsługi kredytowej  zorganizowanych sieci pośrednictwa ubezpieczeniowego Udział agencji finansowych w obsłudze rynku płatności wPolsce oceniany jest na 15% tj około 11 mln sztuk. Szacujemy, że do roku 2012 udział sieci pośrednictwa finansowego i podmiotów niezależnych  w obsłudze płatności zwiększy się minimum do 30 % za sprawą uregulowań prawnych i zwiększeniu bezpieczeństwa i kultury pracy w większości placówek przyjmowania opłat (warunkiem współpracy zACCADIA GROUP S.A. jest między innymi wdrożenie procedur bezpieczeństwa na minimalnym poziomie – służymy też radą jak zmniejszyć ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej).Zadbaliśmy, aby w latach 2009 2010 przeszkolić minimum 1500 pośredników finasowych w zakresie negocjacji handlowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy, bezpieczeństwa obrotu gotówkowego. W pierwszej kolejności na taki cykl bezpłatnych szkoleń zapraszamy firmy współpracujące zACCADIA GROUP S.A. , w drugim etapie skierowane będą do szerokiego rynku pośredników finansowych pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Program szkoleń przed wdrożeniem przekazany będzie do instytucji nadzorujących zarówno bank, jak i instytucje pośrednictwa finansowego celem akceptacji i załączenia ewentualnych korekt. Eksperci zajmujący się oceną rynku finansowego szacują, iż działa na nim ok. 2500 niezależnych agencji finansowych. Strategia naszego działania zakłada, iż do roku 2011 uda nam się zaprosić do współpracy i objąć programem szkoleniowym wszystkich uczestników rynku pośrednictwa finansowego oraz  wdrożyć standardy pracy w taki sposób, aby nasi klienci i instytucje finansowe czuli się bezpieczni wobec nowo powstającej grupy zawodowej  - pośredników finansowych. Wprowadzenie odpowiednich uregulowań w zakresie bezpieczeństwa obrotu pieniężnego i przeciwdziałania praniu pieniędzy z pewnością przyczyni się do rozwoju tego rynku oraz zapewnieniu klarownych, bezpiecznych zasad jego funkcjonowania. Reprezentowanie przez Instytucję Płatniczą, którą jestACCADIA GROUP S.A. całej grupy zawodowej (bez naruszania niezależności poszczególnych podmiotów gospodarczych) sprawi, że zakres działania instytucji pośrednictwa finansowego nie zawęzi się tylko do przyjmowania opłat, ale rozbuduje o sprzedaż wielu innych produktów finansowych. W efekcie końcowym doprowadzi to do przekształcenia punktów przyjmowania opłat w punkty pośrednictwa finansowego, w których klient nie tylko zapłaci rachunek, ale też weżmie kredyt, otrzyma kartę płatniczą, czy wypłaci pieniądze zarówno przy kasie, jak i w bankomacie.Rys historyczny rozwoju projektu: Od roku 2005 rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu w obszarze obsługi finansowej ludności oraz podmiotów gospodarczych. Podejmując współpracę z jednym z wiodących banków krajowego rynku finansowego, zapewniliśmy naszym klientom współpracę z wiarygodnym partnerem o ugruntowanej renomie. Stosowane przez nas rozwiązania zostały bardzo dobrze przyjęte przez rynek finansowy, zarówno przez samodzielne podmioty gospodarcze, jak również duże zrzeszenia i sieci finansowe.  Miło nam poinformować, że na dzień 10.02.2008.ACCADIA GROUP S.A. jako Instytucja Płatnicza skupia 36 zorganizowanych sieci pośrednictwa finansowego skupiające w swoich szeregach od kilku do kilkudziesięciu okienek kasowych. Ponadto współpracujemy ze 198 niezależnymi podmiotami prowadzącymi pojedyncze punkty pośrednictwa finansowego.Obroty całej grupy to ponad 700 mln PLN rocznie. Projekt cieszy się dużym zaufaniem społecznym i pozwala tworzyć nowe miejsca pracy, jak i wspierać firmy na lokalnych rynkach, wzbogacając ich ofertę sprzedaży o produkty z zakresu pośrednictwa finansowego.Nasze działania w ramach tego projektu nastawione są na ułatwienie pracy indywidualnym osobom zakładającym lub już prowadzącym działalność gospodarczą. Pomagamy wynegocjować najlepsze warunki do współpracy z bankami i firmami ubezpieczeniowymi w zakresie udzielania kredytów, sprzedaży różnorodnych produktów finansowych, jak również przyjmowania opłat od ludności. Zakres działania:Jako organizatorzyPROJEKTU ACCADIA posiadamy bogate doświadczenie w koordynowaniu i organizacji pracy wielu niezależnych podmiotów gospodarczych. Zajmujemy się przygotowaniem instrumentów i narzędzi dla współpracujących z projektem Partnerów. Naszą misją jest przygotowanie takich rozwiązań logistycznych, informatycznych i prawnych, które umożliwiają sprawną, bezpieczną i efektywną realizację oferowanych usług. Do podstawowych rozwiązań jakie oferujemy należą narzędzia informatyczne klasySEZAM dedykowane pośrednikom finansowym. Ich nadrzędnym celem jest zapewnienie poprawnego, bezbłędnego (w oparciu o aktualne kryteria prawne) księgowania powierzanych zleceń i dyspozycji przelewów. Przykładowe działania realizowane w ramach Projektu:Kompleksowa obsługa przedsiębiorcy pragnącego zaistnieć na rynku pośrednictwa finansowego, jak i tych którzy rozszerzają zakres prowadzonej działalności.Wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków w bankach i instytucjach finansowych dla naszych partnerów biznesowych. Weryfikacja ofert przychodzących w zakresie bezpieczeństwa prawnego przy współudziale profesjonalistów, którzy służą pomocą formalno-prawną wszystkim uczestnikom projektu.Instalacja odpowiedniego oprogramowania i szkolenie w zakresie prowadzenia punktu pośrednictwa finansowego - nasi pracownicy odwiedzili już ponad 300 placówek na terenie całego kraju szkoląc i wdrażając wysokie standardy pracy dla tego typu placówek.Pomoc wrozwiązywaniu problemów oraz bieżąca koordynacja pracy placówek z bankiemobsługującym.Wsparcietechniczne oraz help desk dla Partnerów projektu Dla potrzeb projektu ACCADIA zleciliśmy zewnętrznej firmieprzeprowadzenie audytu w następującym zakresie:procedurywewnętrzne ACCADII,mechanizmy ich implementacji w kontekście ponoszonego przez ACCADIĘ ryzyka operacyjnego (ryzyka poniesienia straty w prowadzonej działalności gospodarczej  wynikającej z nieupoważnionych działań, błędu, pominięcia, niesprawności, awarii systemu czy w wyniku zdarzeń zewnętrznych),ocena efektywnościmechanizmów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej,politykaACCADII w obszarze przeciwdziałania nadużyciom zarówno wewnętrznym, jak izewnętrznym. Po wprowadzeniu kilku niezbędnych zmian otrzymaliśmy raportkońcowy z przeprowadzonego audytu. Oto jego fragment: „W oparciu o analizowaną dokumentację ACCADII i na podstawie oceny funkcjonujących mechanizmów zarządzania ryzykiem, biorąc pod uwagę wyjaśnienia dostarczone osobie kontrolującej przez przedstawicieli ACCADII, należy stwierdzić, iż ACCADIA posiada wysoki poziom merytoryczny regulacji wewnętrznych i mechanizmów funkcjonowania w obszarze kontroli wewnętrznej, compliance, zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka operacyjnego, co powinno znależć odzwierciedlenie w bezpiecznym realizowaniu celów ACCADII.” Właścicielem projektu jestACCADIA GROUP S.A. Atuty rozwiązań informatycznych Znajomość rynku płatności masowych, współpraca z różnymi bankami oraz idąca w miliony liczba zrealizowanych przelewów zaowocowały stworzeniem nowych, specjalistycznych narzędzi mających za zadanie usprawnić proces realizacji opłat. Należą do nich min. różne warianty Systemu Płatności Masowych SEZAM. Nasi programiści stworzyli innowacyjne rozwiązania informatyczne mające zastosowanie w sektorze kadrowo-płacowym oraz księgowym zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Ich użytkowanie w znacznym stopniu podnosi jakość administrowania płatnościami w firmie, umożliwia szybką kontrolę ich realizacji, a unikalny system zaczytywania raportów bankowych pozwala na ich natychmiastową weryfikację. Na dzień dzisiejszy posiadamy licencje na kilka innowacyjnych i perspektywicznych rozwiązań informatycznych usprawniających księgowanie i obsługę płatności. Wszystkim naszym współpracownikom przynoszą one wymierne korzyści w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Oprogramowanie klasy SEZAM jest kolejnym pokoleniem programów księgowo – płacowych bezpośrednio zintegrowanych z systemami bankowymi. Pozwala na wymianę danych z bankiem w czasie rzeczywistym oraz pobieranie bezpośrednio z banku informacji zwrotnych o dyspozycjach złożonych w banku. Wcześniejsza generacja to programy typu Multi Cash – tzw. home banking które wykorzystywane są jeszcze przez niektóre banki. ACCADIA GROUP S.A. posiada licencje do kilku programów, które wchodzą w skład oprogramowania klasy SEZAM – stworzone zostały i aktualizowane są przez firmę w oparciu o doświadczenia wielu naszych klientów instytucjonalnych i prywatnych.Poniżej prezentujemy podział oprogramowania klasy SEZAM naposzczególne aplikacje: 1.  SEZAMKSIĘGOWY Aplikacja jest zintegrowanym systemem o budowie modułowej, który obejmuje  swoim zakresem zarówno księgowanie dokumentów przychodzących jak  i wystawienie dokumentów końcowych dla klienta. Ułatwia zarządzanie płatnościami.2.SEZAMPRZELEWY CPM CPM – Centrum Płatności Masowych, relacja: Aplikacja Centralna (CE) - stanowiska końcowe, księgujące dyspozycje zebrane w okienkach kasowych.3.  SEZAMPRZLEWY LCPM LCPM – Lokalne Centrum Płatności Masowych, relacja:  Sezam (aplikacja jednostanowiskowa) – System Bankowych Płatności Wychodzących.4.  SEZAM ARKAArka,niezależne systemy płacowe i księgujące – kompatybilne z CPM oraz LCPM.5.  SEZAMKREDYTYLokalne Centrum Płatności Masowych, relacja:  Sezam (aplikacja jednostanowiskowa) – System Bankowych Płatności Wychodzących rozbudowane o moduł obsługi kredytów. Accadia Group S.A.•ul. Chłopickiego 3, 35-210 Rzeszów•tel. 017-850-74-24•fax. 017-78-34-055•kom. 695-738-558•email: