51.925843 15.540435

Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Bogumiła 43Zielona Góra

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

ZKŻ SSA udziela akredytacji stałych i jednorazowych na sezon 2013na wszystkie zawody rozgrywane na stadionie przy Wrocławskiej 69 wZielonej Górze. W ramach akredytacji stałej, która jest płatna i dotyczywszystkich meczów Speedway Ekstraligi i innych zawodów żużlowychorganizowanych w sezonie 2013 na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69dziennikarz lub fotoreporter otrzymuje karnet na sektor „I”.Akredytacja jednorazowa jest bezpłatna i dotyczy konkretnychzawodów żużlowych organizowanych w sezonie 2013 na stadionie przyul. Wrocławskiej 69.Chcąc otrzymać akredytację stałą lub jednorazową należywypełnić wniosek akredytacyjny znajdujący się na oficjalnej stronieZKŻ SSA www.zkzssa.pl w dziale „KLUB”, w zakładce AKREDYTACJE.Akredytacja stała wraz z karnetem na sektor „I” kosztuje 650złotych i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku akredytacyjnego można jąkupić w siedzibie ZKŻ SSA przy ulicy Wrocławskiej 69.Zapłata za karnet musi nastąpić najpóźniej w chwili jegowydania.ZKŻ SSA na każde spotkanie przyznawać będzie dodatkowobezpłatne akredytacje dziennikarskie oraz bezpłatne akredytacjefotograficzne.Pierwszeństwo w przydziale bezpłatnych akredytacjijednorazowych mają fotoreporterzy i dziennikarze z miast drużynyprzyjezdnej.Programy przysługują jedynie dziennikarzom i fotoreporterom wramach akredytacji płatnych.Wniosek akredytacyjny powinien być podpisany przez osobęuprawomocnioną do reprezentacji podmiotu występującego oakredytację. ZKŻ SSA w celu weryfikacji przesłanych danych Klub maprawo zażądać od akredytującej się redakcji przesłania aktualnegodokumentu KRS.Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie doużywania w sprawozdaniach i relacjach z meczów SE pełnych nazwdrużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych. Brakużywania w sprawozdaniach i relacjach pełnych nazw drużyn wraz znazwami ich sponsorów będzie skutkował cofnięciem akredytacji.Tylko podpisany i poprawnie wypełniony wniosek wypełniony nadokumencie pobranym z oficjalnej strony internetowej ZKŻ SSA będzierozpatrzony. Wnioski nie zawierające prawidłowo wypełnionych pólwymaganych nie będą rozpatrywane.Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosekkonkretnego czasopisma lub portalu internetowego uprawnia dowykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych wyłącznie nałamach czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczywniosek akredytacyjny.Akredytacje są przyznawane wyłącznie mediom. ZKŻ SSA nieprzyznaje akredytacji prasowych dla stowarzyszeń, związków,fundacji, posiadaczy odznaczeń związków sportowych, klubów kibicaitp.Akredytacje mogą uzyskać tylko osoby pełnoletnie.Wniosek należy złożyć najpóźniej na 72 godziny przed planowanągodziną rozpoczęcia meczu. Wnioski przesłane po tym terminie niebędą rozpatrywane.Rozpatrzenie wniosków i udzielenie odpowiedzi nastąpi drogąelektroniczną najpóźniej na 48 godzin przed planowaną godzinąrozpoczęcia meczu.Decyzja o przyznaniu akredytacji i ich ostatecznej ilościpozostaje w gestii ZKŻ SSA.ZKŻ SSA może odmówić przyznania akredytacji bez podaniaprzyczyny.Przed każdym meczem akredytacje będą wydawane w oznakowanympunkcie AKREDYTACJE znajdującym się od strony ul. Wrocławskiej.Punkt będzie czynny na dwie godziny przed zawodami. Odbiórakredytacji musi nastąpić najpóźniej na 15 minut przed planowanągodziną rozpoczęcia imprezy.Odbiór akredytacji będzie następował po okazaniu legitymacjiprasowej ze zdjęciem. W przypadku, jeśli legitymacja prasowa niezawiera zdjęcia, niezbędne będzie okazanie dokumentu tożsamości zezdjęciem. Odbioru akredytacji można dokonać wyłącznie osobiście.Odebranie akredytacji jest równoznaczne z podporządkowaniem sięRegulaminom FIM, PZM i Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o., RegulaminuStadionu, niniejszego Regulaminu Akredytacyjnego oraz bieżącymzarządzeniom organizacyjnym ZKŻ SSA.Dziennikarze i fotoreporterzy mogą przebywać w park maszyn wczasie określonym przez kierownika zawodów, nie dłużej jednak niżdo 60 minut przed planową godziną rozpoczęcia zawodów na podstawieidentyfikatora: media w kolorze żółtym lub foto w kolorzeniebieskim.Dziennikarze są zobligowani bez dodatkowych wezwań doopuszczenia parku maszyn na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów.Dziennikarze mogą przebywać w czasie zawodów na tereniestadionu tylko na sektorze „I” - MEDIA. W czasie zawodów nie mamożliwości poruszania się pomiędzy sektorami.Służba ochrony ma prawo w każdej chwili poprosićdziennikarza/fotoreportera o okazanie akredytacji oraz legitymacjiprasowej.Dziennikarze telewizyjni mają obowiązek przeprowadzaniawywiadów na tle tablicy z logo sponsorów tytularnych SpeedwayEkstraligi i Klubu.Fotoreporterzy winni posiadać odpowiednie ubezpieczenia NNWzwiązane z wykonywaną przez nich pracą. Klub nie ponosi żadnejodpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek wypadków i zdarzeńzaistniałych w czasie zawodów w pasie bezpieczeństwa.Fotoreporterom posiadającym jednorazowe akredytacje nieprzysługuje prawo zasiadania na sektorze MEDIA. Zgodnie zregulaminami EZ oraz PZM w czasie zawodów nie ma możliwościprzebywania w parku maszyn, pasie bezpieczeństwa oraz na murawie(wnętrzu toru).Oficjalna konferencja prasowa odbywać się będzie około 15 minutpo zakończeniu meczu w sali konferencyjnej, znajdującej się napierwszym piętrze w budynku klubowym.Zgodnie z regulaminem EŻ i PZM wstęp dla dziennikarzy do parkumaszyn po zawodach może nastąpić wyłącznie po zakończeniuoficjalnej konferencji prasowej.Złamanie regulaminu skutkuje cofnięciem akredytacji. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie wtrakcie sezonu 2013 r.