52.428431 16.938711

Radca Prawny Krystyna Klita

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Sołtysia 21Poznań

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych w niżejwymienionych kategoriach spraw. Jest to wyliczenie jedynieprzykładowe i niekompletne. Jeśli nie znajdziecie Państwo w niminteresującego Was problemu prawnego proszę o kontakt telefonicznylub mailowy z kancelarią.Usługi są świadczone również w języku angielskim ifrancuskim. Reprezentacja klienta przedsądemPolega na zastępstwie procesowym, czyli reprezentowaniu interesówklienta przed sądem przez profesjonalnego pełnomocnika – radcęprawnego.Obejmuje: prowadzenie wszelkich spraw przed sądami powszechnymi(sądami rejonowymi, sądami okręgowymi, sądami apelacyjnymi),przedwojewódzkimi sądami administracyjnymi, składanie kasacji i skargido Sądu Najwyższego, skargi kasacyjnej do Naczelnego SąduAdministracyjnego, skargi konstytucyjnej do TrybunałuKonstytucyjnego.W jej ramach przygotowywane są wszelkie pisma procesowe w sprawie.Radca prawny uczestniczy w posiedzeniach sądowych i innychczynnościach związanych ze sprawą.Klient jest na bieżącą informowany o stanie sprawy.Na życzenie klienta kancelaria prowadzi rozmowy z przeciwnikiemprocesowym mające na  celu zawarcie ugody.Kancelaria uczestniczy w postępowaniu egzekucyjnym, które służywykonaniu zapadłego w sprawie orzeczenia.Pozwy osób, które wzięły kredyty we frankachszwajcarskichSkargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wStrasburguPomoc prawna w tym zakresie obejmuje: analizę prawną sprawy podkątem dopuszczalności wniesienia skargi do Europejskiego TrybunałuPraw Człowieka w Strasburgu, wniesienie skargi do EuropejskiegoTrybunału w Strasburgu, sporządzenie skargi do EuropejskiegoTrybunału w Strasburgu, udział profesjonalnego pełnomocnika zramienia Kancelarii w postępowaniu w Strasburgu.Ustne porady prawneUstne porady prawne świadczone są przez radcę prawnego w siedzibiekancelarii. Mogą one dotyczyć różnych problemów prawnych klienta.Są najczęściej związane z takimi dziedzinami prawa jak prawocywilne, rodzinne, pracy, spadkowe, administracyjne, gospodarcze,konsumenckie, lokalowe, egzekucja komornicza.Pisma sądoweKancelaria sporządza wszelkie pisma sądowe: pozwy, wnioski,zażalenia, odwołania, odpowiedzi na pozew, sprzeciwy od wyrokuzaocznego, sprzeciwy od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty,skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne,kasacje i skargi do Sądu Najwyższego, skargi kasacyjne doNaczelnego Sądu Administracyjnego, skargi konstytucyjnej doTrybunału Konstytucyjnego. Wezwania do zapłatyKancelaria na etapie przedsądowym sporządza wezwania do zapłatyoraz wezwania do wykonania zobowiązania.Umowy (opiniowanie isporządzanie)Zawarcie każdej umowy powoduje określone skutki prawne, które mogąbyć niekorzystne dla jednej ze stron umowy, dlatego bardzo ważnejest przed podpisaniem umowy skonsultowanie jej treści zprawnikiem.Kancelaria opiniuje umowy (dostarczone przez klienta, przygotowaneprzez drugą stronę umowy). Analizuje czy zapisy takiego projektuumowy są dla klienta bezpieczne, czy nie budzą wątpliwościinterpretacyjnych i czy klient może zawrzeć umowę o danej treści.Kancelaria przygotowuje umowy różnego rodzaju np. darowizny,sprzedaży nieruchomości i ruchomości, najmu, dzierżawy, zlecenia, odzieło, zamiany, dostawy, o roboty budowlane, pożyczki, umowy opracę, o zakazie konkurencji. Umowy są sporządzane w taki sposób,aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy klienta i by nie budzićwątpliwości interpretacyjnych.Kancelaria bierze również udział w negocjacjach dotyczącychzawarcia umowy.Sprawy o zapłatęKancelaria reprezentuje klienta w postępowaniach sądowych wsprawach o zapłatę wynikających z różnych tytułów prawnych.Prowadzi sprawę o zapłatę także wobec podmiotów zagranicznych.OdszkodowaniaKancelaria reprezentuje klienta w postępowaniach sądowych wsprawach o odszkodowanie z tytułu różnego rodzaju umów w przypadkuniewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania oraz ztytułu czynów niedozwolonych.Rozwody, alimentyKancelaria reprezentuje klienta w postępowaniach sądowych wsprawach o rozwód, separację, alimenty.Sprawy spadkoweKancelaria prowadzi postępowania sądowe o stwierdzenie nabyciaspadku, o zachowek, o dział spadku. Doradza co do treści i formytestamentu, w sprawach odpowiedzialności za długi spadkowe, wsprawach umów dotyczących spadku.NieruchomościKancelaria świadczy usługi w zakresie ustalenia stanu prawnegonieruchomości.Przygotowuje wszelkiego rodzaju umowy dotyczące nieruchomości np.umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości, umowy przyrzeczonesprzedaży nieruchomości, najmu, dzierżawy, umowy o sposobiekorzystania z nieruchomości.Reprezentuje klienta w postepowaniach sądowych o zasiedzenie, ozniesienie współwłasności nieruchomości, o ochronę własności iposiadania, dotyczących służebności.ReklamacjeKancelaria sporządza reklamacje.Gwarancja, rękojmiaRękojmia i gwarancja dotyczą m.in. umów sprzedaży, umów o dzieło,umów o roboty budowlane.Kancelaria reprezentuje klienta w postepowaniach z gwarancji irękojmi, doradza w wybraniu najkorzystniejszych dla klientauprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.Często klienci nie zdają sobie sprawy, że mimo iż  nie zostałaim w umowie udzielona gwarancja lub okres gwarancji upłynął, mogąskorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi.Prawo pracyKancelaria sporządza i opiniuje umowy o pracę: na czas niekreślony,na czas określony, na zastępstwo, na okres próbny, umowy o zakaziekonkurencji, kontrakty menadżerskie.Kancelaria reprezentuje klienta w postępowaniach przed sądami pracyw sprawach o zapłatę zaległego wynagrodzenia, ustalenia stosunkupracy, o przywrócenie do pracy, odwołania od wypowiedzenia umowy opracę, zwolnień dyscyplinarnych, sprostowania świadectwa pracy.Dofinansowanie zatrudnieniaKancelaria doradza w sprawie możliwości dofinansowania zatrudnieniapracownika ze środków publicznych.InneEgzekucja komorniczaKancelaria reprezentuje klienta w postępowaniach egzekucyjnychprowadzonym przez komornika, sporządza skargi na czynnościkomornika, powództwa przeciwegzekucyjne.Prawo administracyjneKancelaria reprezentuje klienta przed różnymi organamiadministracji państwowej i samorządowej. Sporządza różnego rodzajupisma urzędowe, odwołania od decyzji, uczestniczy w postępowaniachprzed samorządowym kolegium odwoławczym (SKO), sądamiadministracyjnymi.Prawo ksiąg wieczystychKancelaria reprezentuje klienta w sprawach dotyczących prawa ksiągwieczystych, takich jak zakładanie i dokonywanie wpisów w księgachwieczystych, powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej zrzeczywistym stanem prawnym, sprostowanie ksiągwieczystych.