Zachodniopomorska Szkoła Biznesu - Centrum Rozwoju Biznesu

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Żołnierska 53Szczecin

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Zachodniopomorska Szkota Biznesu jest: - Uczelnią niepaństwową działającą na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym. - Instytucją not-for-profit - ewentualne zyski z działalności przekazuje się na rozwój uczelni. - Uczelnią autonomiczną w definiowaniu swojej misji, celów i priorytetów działania. - Uczelnią ze statusem wolnej instytucji, co wyraża się w wolności badań naukowych i wolności nauczania. - Instytucją opartą o system wartości humanistycznych, kształcącą w duchu poszanowania dla człowieka, patriotyzmu, demokracji, ekorozwoju i odpowiedzialności za losy społeczeństwa i kraju. - Uczelnią o orientacji europejskiej. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, pierwsza prywatna szkoła wyższa na Pomorzu Zachodnim powstała w marcu 1993 roku. Wcześniej utworzono dwuletnią szkołę pomaturalną o nazwie Business College, która pozwoliła na przygotowanie bazy dydaktycznej i materialnej pod nową uczelnię. Doświadczenia zdobyte w ciągu 3 lat pozwoliły na utworzenie wyższej uczelni z dobrą kadrą dydaktyczną, autorskim programem nauczania oraz bazą materialną. KALENDARIUM Rok 1989 Utworzenie Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu sp. z o.o. 15.12.90 Rozpoczyna działalność Studium Podyplomowe. 01.10.91 Inauguracja działalności dwuletniego Business College - 120 studentów. 01.10.92 II inauguracja w Business College - 167 studentów. 28.01.93 Uzyskanie zezwolenia Ministerstwa Edukacji Narodowej na utworzenie Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu - Uczelni Wyższej. 01.02.93 Podpisanie notarialnego aktu założycielskiego Uczelni. 31.03.93 Decyzja MEN-u w sprawie zatwierdzenia Statutu ZPSB oraz wpisu do Rejestru Uczelni Niepaństwowych. Wydziały Uczelnia prowadzi naukę na trzech kierunkach studiów: Ekonomii, Informatyce z Ekonometrią oraz Socjologii. W przygotowaniu są dwa kolejne, Politologia i Informatyka inżynierska. Studia zorganizowane są na dwóch wydziałach Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych i Społecznych. W ramach wydziałów studenci zdobywają określone specjalności zgodnie z zainteresowaniami oraz aktualnymi potrzebami rynku pracy. Studia prowadzone są w systemie dwustopniowym: I. Studia licencjackie na kierunkach: - Ekonomia, - Informatyka z Ekonometrią - Socjologia. II. Uzupełniające studia magisterskie na kierunku Ekonomia: - 3 semestralne dla absolwentów studiów zawodowych ekonomicznych, - 4 semestralne dla absolwentów studiów zawodowych nieekonomicznych. ponadto, studia magisterskie mogą być organizowane jako studia jednolite prowadzone w trybie dziennym. Licencjat wymaga 3 lat studiów w systemie dziennym czy wieczorowym albo 3,5 roku w trybie zaocznym. Następnie, kontynuacja nauki obywa się na uzupełniających studiach magisterskich. Odpowiednio do powyższego systemu studiów przyjęto następujące formy studiowania: - dzienne - zaoczne - wieczorowe - eksternistyczne